ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за съкратени работници (ЕФПГ) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1309/2013

26.4.2021 - (05532/1/2021 – C9‑0139/2021 – 2018/0202(COD)) - ***II

Комисия по заетост и социални въпроси
Докладчик: Вилия Блинкевичуте
  
PR_COD_2app

Процедура : 2018/0202(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0140/2021
Внесени текстове :
A9-0140/2021
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за съкратени работници (ЕФПГ) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1309/2013

(05532/1/2021 – C9‑0139/2021 – 2018/0202(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

 като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (05532/1/2021 – C9‑0139/2021),

 като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

 като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 декември 2018 г.[1],

 като взе предвид становището на Комитета на регионите от 5 декември 2018 г.[2],

  като взе предвид становището на Комисията (COM(2021)0196),

 като взе предвид позицията си на първо четене[3] относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0380),

 като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в съответствие с член 74, параграф 4 от Правилника за дейността на ЕП,

 като взе предвид член 67 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по заетост и социални въпроси (A9-0140/2021),

1. одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2. констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3. възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета в съответствие с член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4. възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като бъде направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5. възлага на своя Председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

 


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)

Позоваване

05532/1/2021 – C9-0139/2021 – 2018/0202(COD)

Дата на първо четене в ЕП – номер P

16.1.2019 T8-0019/2019

Предложение на Комисията

COM(2018)0380 - C8-0231/2018

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

EMPL

 

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Vilija Blinkevičiūtė

2.9.2019

 

 

 

Заместени докладчици

Maria Arena

Разглеждане в комисия

23.1.2020

20.2.2020

28.10.2020

30.11.2020

 

14.1.2021

 

 

 

Дата на приемане

26.4.2021

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

49

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, David Casa, Daniel Caspary, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Sandra Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Marie-Pierre Vedrenne, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Substitutes present for the final vote

Gheorghe Falcă, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop

Дата на внасяне

26.4.2021

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

49

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

ID

Dominique Bilde, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

NI

Daniela Rondinelli

PPE

David Casa, Daniel Caspary, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Gheorghe Falcă, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

The Left

Leila Chaibi, José Gusmão, Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Verts/ALE

Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

 

4

-

ECR

Margarita de la Pisa Carrión

ID

Nicolaus Fest, Guido Reil

Renew

Abir Al-Sahlani

 

0

0

 

 

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

Последно осъвременяване: 27 април 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност