INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen for Afskedigede Arbejdstagere (EGF) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1309/2013

  26.4.2021 - (05532/2021 – C9-0139/2021 – 2018/0202(COD)) - ***II

  Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
  Ordfører: Vilija Blinkevičiūtė

  Procedure : 2018/0202(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A9-0140/2021
  Indgivne tekster :
  A9-0140/2021
  Forhandlinger :
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen for Afskedigede Arbejdstagere (EGF) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1309/2013

  (05532/2021 – C9-0139/2021 – 2018/0202(COD))

  (Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

  Europa-Parlamentet,

   der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (05532/2021 – C9-0139/2021),

   der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af den svenske Riksdag, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 12. december 2018[1],

   der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 5. december 2018[2],

   der henviser til udtalelse fra Kommissionen (COM(2021)0196),

   der henviser til sin holdning ved førstebehandling[3] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0380),

   der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

   der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4,

   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A9-0140/2021),

  1. godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

  2. konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

  3. pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

  4. pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

  5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

   PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Title

  Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)

  Referencer

  05532/1/2021 – C9-0139/2021 – 2018/0202(COD)

  Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

  16.1.2019 T8-0019/2019

  Forslag fra Kommissionen

  COM(2018)0380 – C8-0231/2018

  Korresponderende udvalg 

  Dato for meddelelse på plenarmødet

  EMPL

   

   

   

   

  Ordførere

   Dato for valg

  Vilija Blinkevičiūtė

  2.9.2019

   

   

   

  Oprindelige ordførere

  Maria Arena

  Behandling i udvalg

  23.1.2020

  20.2.2020

  28.10.2020

  30.11.2020

   

  14.1.2021

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  26.4.2021

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  49

  4

  0

  Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

  Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, David Casa, Daniel Caspary, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Sandra Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Marie-Pierre Vedrenne, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Gheorghe Falcă, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop

  Dato for indgivelse

  26.4.2021

   


  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

  49

  +

  ECR

  Lucia Ďuriš Nicholsonová, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

  ID

  Dominique Bilde, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

  NI

  Daniela Rondinelli

  PPE

  David Casa, Daniel Caspary, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Gheorghe Falcă, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

  Renew

  Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne

  S&D

  Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

  The Left

  Leila Chaibi, José Gusmão, Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

  Verts/ALE

  Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

   

  4

  -

  ECR

  Margarita de la Pisa Carrión

  ID

  Nicolaus Fest, Guido Reil

  Renew

  Abir Al-Sahlani

   

  0

  0

   

   

   

  Tegnforklaring:

  + : for

  - : imod

  0 : hverken/eller

   

   

   

  Seneste opdatering: 29. april 2021
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik