AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (EGAA) és az 1309/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából

26.4.2021 - (05532/1/2021 – C9-0139/2021 – 2018/0202(COD)) - ***II

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Előadó: Vilija Blinkevičiūtė

Eljárás : 2018/0202(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0140/2021
Előterjesztett szövegek :
A9-0140/2021
Viták :
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (EGAA) és az 1309/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából

(05532/1/2021 – C9-0139/2021 – 2018/0202(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (05532/1/2021 – C9-0139/2021),

 tekintettel a svéd Parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, amelyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

 tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. december 12-i véleményére[1],

 tekintettel a Régiók Bizottságának 2018. december 5-i véleményére[2],

  tekintettel a Bizottság véleményére (COM(2021)0196),

 tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2018)0380) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára[3],

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

 tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra,

 tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

 tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A9-0140/2021),

1. egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2. megállapítja, hogy a jogi aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3. utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogi aktust;

4. utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogi aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

 


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA)

Hivatkozások

05532/1/2021 – C9-0139/2021 – 2018/0202(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma – P szám

16.1.2019 T8-0019/2019

A Bizottság javaslata

COM(2018)0380 - C8-0231/2018

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

 

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Vilija Blinkevičiūtė

2.9.2019

 

 

 

Korábbi előadók

Maria Arena

Vizsgálat a bizottságban

23.1.2020

20.2.2020

28.10.2020

30.11.2020

 

14.1.2021

 

 

 

Az elfogadás dátuma

26.4.2021

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

49

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, David Casa, Daniel Caspary, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Sandra Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Marie-Pierre Vedrenne, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Gheorghe Falcă, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop

Benyújtás dátuma

26.4.2021

 


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

49

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

ID

Dominique Bilde, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

NI

Daniela Rondinelli

PPE

David Casa, Daniel Caspary, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Gheorghe Falcă, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

The Left

Leila Chaibi, José Gusmão, Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Verts/ALE

Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

 

4

-

ECR

Margarita de la Pisa Carrión

ID

Nicolaus Fest, Guido Reil

Renew

Abir Al-Sahlani

 

0

0

 

 

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

Utolsó frissítés: 2021. április 27.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat