Ziņojums - A9-0140/2021Ziņojums
A9-0140/2021

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu darbu zaudējušiem darba ņēmējiem (EGF) un Regulas (ES) Nr. 1309/2013 atcelšanu

26.4.2021 - (05532/1/2021 – C9-0139/2021 – 2018/0202(COD)) - ***II

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Referente: Vilija Blinkevičiūtė

Procedūra : 2018/0202(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A9-0140/2021
Iesniegtie teksti :
A9-0140/2021
Debates :
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu darbu zaudējušiem darba ņēmējiem (EGF) un Regulas (ES) Nr. 1309/2013 atcelšanu

(05532/1/2021 – C9-0139/2021 – 2018/0202(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (05532/1/2021 – C9-0139/2021),

 ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar Protokolu Nr. 2 par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Zviedrijas Riksdāgs un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

 ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 12. decembra atzinumu[1],

 ņemot vērā Reģionu komitejas 2018. gada 5. decembra atzinumu[2],

  ņemot vērā Komisijas atzinumu (COM(2021)0196),

 ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā[3] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0380),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

 ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgā komiteja apstiprināja saskaņā ar Reglamenta 74. panta 4. punktu,

 ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

 ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A9-0140/2021),

1. apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2. konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3. uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4. uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF)

Atsauces

05532/1/2021 – C9-0139/2021 – 2018/0202(COD)

EP 1. lasījuma datums – P numurs

16.1.2019 T8-0019/2019

Komisijas priekšlikums

COM(2018)0380 - C8-0231/2018

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

 

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Vilija Blinkevičiūtė

2.9.2019

 

 

 

Aizstātie referenti

Maria Arena

Izskatīšana komitejā

23.1.2020

20.2.2020

28.10.2020

30.11.2020

 

14.1.2021

 

 

 

Pieņemšanas datums

26.4.2021

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

49

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, David Casa, Daniel Caspary, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Sandra Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Marie-Pierre Vedrenne, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gheorghe Falcă, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop

Iesniegšanas datums

26.4.2021

 


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

49

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

ID

Dominique Bilde, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

NI

Daniela Rondinelli

PPE

David Casa, Daniel Caspary, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Gheorghe Falcă, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

The Left

Leila Chaibi, José Gusmão, Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Verts/ALE

Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

 

4

-

ECR

Margarita de la Pisa Carrión

ID

Nicolaus Fest, Guido Reil

Renew

Abir Al-Sahlani

 

0

0

 

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 27. aprīlis
Juridisks paziņojums - Privātuma politika