Ziņojums - A9-0140/2021Ziņojums
A9-0140/2021

  IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu darbu zaudējušiem darba ņēmējiem (EGF) un Regulas (ES) Nr. 1309/2013 atcelšanu

  26.4.2021 - (05532/1/2021 – C9-0139/2021 – 2018/0202(COD)) - ***II

  Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
  Referente: Vilija Blinkevičiūtė

  Procedūra : 2018/0202(COD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A9-0140/2021
  Iesniegtie teksti :
  A9-0140/2021
  Debates :
  Balsojumi :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu darbu zaudējušiem darba ņēmējiem (EGF) un Regulas (ES) Nr. 1309/2013 atcelšanu

  (05532/1/2021 – C9-0139/2021 – 2018/0202(COD))

  (Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

  Eiropas Parlaments,

   ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (05532/1/2021 – C9-0139/2021),

   ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar Protokolu Nr. 2 par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Zviedrijas Riksdāgs un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 12. decembra atzinumu[1],

   ņemot vērā Reģionu komitejas 2018. gada 5. decembra atzinumu[2],

    ņemot vērā Komisijas atzinumu (COM(2021)0196),

   ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā[3] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0380),

   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

   ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgā komiteja apstiprināja saskaņā ar Reglamenta 74. panta 4. punktu,

   ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

   ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A9-0140/2021),

  1. apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

  2. konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

  3. uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

  4. uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

  5. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF)

  Atsauces

  05532/1/2021 – C9-0139/2021 – 2018/0202(COD)

  EP 1. lasījuma datums – P numurs

  16.1.2019 T8-0019/2019

  Komisijas priekšlikums

  COM(2018)0380 - C8-0231/2018

  Atbildīgā komiteja

   Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  EMPL

   

   

   

   

  Referenti

   Iecelšanas datums

  Vilija Blinkevičiūtė

  2.9.2019

   

   

   

  Aizstātie referenti

  Maria Arena

  Izskatīšana komitejā

  23.1.2020

  20.2.2020

  28.10.2020

  30.11.2020

   

  14.1.2021

   

   

   

  Pieņemšanas datums

  26.4.2021

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  49

  4

  0

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, David Casa, Daniel Caspary, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Sandra Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Marie-Pierre Vedrenne, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Gheorghe Falcă, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop

  Iesniegšanas datums

  26.4.2021

   


  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

  49

  +

  ECR

  Lucia Ďuriš Nicholsonová, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

  ID

  Dominique Bilde, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

  NI

  Daniela Rondinelli

  PPE

  David Casa, Daniel Caspary, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Gheorghe Falcă, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

  Renew

  Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne

  S&D

  Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

  The Left

  Leila Chaibi, José Gusmão, Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

  Verts/ALE

  Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

   

  4

  -

  ECR

  Margarita de la Pisa Carrión

  ID

  Nicolaus Fest, Guido Reil

  Renew

  Abir Al-Sahlani

   

  0

  0

   

   

   

  Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

  + : par

  - : pret

  0 : atturas

  Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 27. aprīlis
  Juridisks paziņojums - Privātuma politika