RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați (FEG) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1309/2013

  26.4.2021 - (05532/1/2021 – C9-0139/2021 – 2018/0202(COD)) - ***II

  Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
  Raportoare: Vilija Blinkevičiūtė
    
  PR_COD_2app

  Procedură : 2018/0202(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A9-0140/2021
  Texte depuse :
  A9-0140/2021
  Dezbateri :
  Voturi :
  Texte adoptate :

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați (FEG) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1309/2013

  (05532/1/2021 – C9-0139/2021 – 2018/0202(COD))

  (Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

  Parlamentul European,

   având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (05532/1/2021 – C9-0139/2021),

   având în vedere avizul motivat prezentat de către Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 decembrie 2018[1],

   având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 5 decembrie 2018[2],

    având în vedere avizul Comisiei (COM(2021)0196),

   având în vedere poziția sa în primă lectură[3] referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0380),

   având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

   având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

   având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A9-0140/2021),

  1. aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

  2. constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

  3. încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

  4. încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

  5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

   


  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

  Titlu

  Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)

  Referințe

  05532/1/2021 – C9-0139/2021 – 2018/0202(COD)

  Data primei lecturi a PE – Numărul P

  16.1.2019 T8-0019/2019

  Propunerea Comisiei

  COM(2018)0380 - C8-0231/2018

  Comisie competentă

   Data anunțului în plen

  EMPL

   

   

   

   

  Raportoare

   Data numirii

  Vilija Blinkevičiūtė

  2.9.2019

   

   

   

  Raportoare substituită

  Maria Arena

  Examinare în comisie

  23.1.2020

  20.2.2020

  28.10.2020

  30.11.2020

   

  14.1.2021

   

   

   

  Data adoptării

  26.4.2021

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  49

  4

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, David Casa, Daniel Caspary, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Sandra Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Marie-Pierre Vedrenne, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Gheorghe Falcă, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop

  Data depunerii

  26.4.2021

   


  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

  49

  +

  ECR

  Lucia Ďuriš Nicholsonová, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

  ID

  Dominique Bilde, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

  NI

  Daniela Rondinelli

  PPE

  David Casa, Daniel Caspary, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Gheorghe Falcă, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

  Renew

  Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne

  S&D

  Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

  The Left

  Leila Chaibi, José Gusmão, Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

  Verts/ALE

  Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

   

  4

  -

  ECR

  Margarita de la Pisa Carrión

  ID

  Nicolaus Fest, Guido Reil

  Renew

  Abir Al-Sahlani

   

  0

  0

   

   

   

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri

   

  Ultima actualizare: 27 aprilie 2021
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate