Procedură : 2018/0202(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0140/2021

Texte depuse :

A9-0140/2021

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0136

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0140/2021</NoDocSe>
PDF 175kWORD 50k

<TitreType>RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați (FEG) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1309/2013</Titre>

<DocRef>(05532/1/2021 – C9-0139/2021 – 2018/0202(COD))</DocRef>


<Commission>{EMPL}Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale</Commission>

Raportoare: <Depute>Vilija Blinkevičiūtė</Depute>

  
PR_COD_2app

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați (FEG) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1309/2013

(05532/1/2021 – C9-0139/2021 – 2018/0202(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (05532/1/2021 – C9-0139/2021),

 având în vedere avizul motivat prezentat de către Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

 având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 decembrie 2018[1],

 având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 5 decembrie 2018[2],

  având în vedere avizul Comisiei (COM(2021)0196),

 având în vedere poziția sa în primă lectură[3] referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0380),

 având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A9-0140/2021),

1. aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2. constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3. încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4. încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

 


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)

Referințe

05532/1/2021 – C9-0139/2021 – 2018/0202(COD)

Data primei lecturi a PE – Numărul P

16.1.2019 T8-0019/2019

Propunerea Comisiei

COM(2018)0380 - C8-0231/2018

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

EMPL

 

 

 

 

Raportoare

 Data numirii

Vilija Blinkevičiūtė

2.9.2019

 

 

 

Raportoare substituită

Maria Arena

Examinare în comisie

23.1.2020

20.2.2020

28.10.2020

30.11.2020

 

14.1.2021

 

 

 

Data adoptării

26.4.2021

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

49

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, David Casa, Daniel Caspary, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Sandra Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Marie-Pierre Vedrenne, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Gheorghe Falcă, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop

Data depunerii

26.4.2021

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

49

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

ID

Dominique Bilde, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

NI

Daniela Rondinelli

PPE

David Casa, Daniel Caspary, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Gheorghe Falcă, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

The Left

Leila Chaibi, José Gusmão, Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Verts/ALE

Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

 

4

-

ECR

Margarita de la Pisa Carrión

ID

Nicolaus Fest, Guido Reil

Renew

Abir Al-Sahlani

 

0

0

 

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 

[1] JO C 110, 22.3.2019, p. 82.

[2] JO C 86, 7.3.2019, p. 239.

[3] JO C 411, 27.11.2020, p. 300.

Ultima actualizare: 27 aprilie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate