PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, 1285/2013 in 377/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU

26.4.2021 - (14312/1/20 – C9‑0140/2021 – 2018/0236(COD)) - ***II

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Poročevalec: Massimiliano Salini

Postopek : 2018/0236(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0141/2021
Predložena besedila :
A9-0141/2021
Razprave :
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, 1285/2013 in 377/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU

(14312/1/20 – C9‑0140/2021 – 2018/0236(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (14312/1/20 – C9‑0140/2021),

 ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. oktobra 2018[1],

 ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 6. decembra 2018[2],

 ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi[3] o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0447),

 ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 74(4) Poslovnika,

 ob upoštevanju člena 67 Poslovnika,

 ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A9‑0141/2021)

1. odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2. ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

3. naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Vzpostavitev Vesoljskega programa Unije in ustanovitev Agencije Evropske unije za vesoljski program

Referenčni dokumenti

14312/1/2020 – C9-0140/2021 – 2018/0236(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

17.4.2019 T8-0402/2019

Predlog Komisije

COM(2018)0447 - C8-0258/2018

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

 

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Massimiliano Salini

12.6.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

14.1.2021

 

 

 

Datum sprejetja

26.4.2021

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

69

1

5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Martin Buschmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo Calenda, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Joëlle Mélin, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Jérôme Rivière, Robert Roos, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Rasmus Andresen, Ismail Ertug, Alicia Homs Ginel, Elena Lizzi, Viola Von Cramon-Taubadel

Datum predložitve

26.4.2021

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

69

+

ECR

Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Robert Roos, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský

ID

Paolo Borchia, Elena Lizzi, Isabella Tovaglieri

NI

Martin Buschmann, Andrea Caroppo, Clara Ponsatí Obiols

PPE

François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

Renew

Nicola Beer, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

S&D

Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Ismail Ertug, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, Alicia Homs Ginel, Ivo Hristov, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

The Left

Manuel Bompard, Marisa Matias

Verts/ALE

Rasmus Andresen, Michael Bloss, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa, Viola Von Cramon-Taubadel

 

1

-

The Left

Marc Botenga

 

5

0

ECR

Jessica Stegrud

ID

Markus Buchheit, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

Zadnja posodobitev: 27. april 2021
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov