INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for det indre marked, virksomheders, herunder små og mellemstore virksomheders, konkurrenceevne, plante-, dyre-, fødevare- og foderområdet og europæiske statistikker (programmet for det indre marked) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014 og (EU) nr. 652/2014

26.4.2021 - (14281/1/2020 – C9-0133/2021 – 2018/0231(COD)) - ***II

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Ordfører: Brando Benifei

Procedure : 2018/0231(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A9-0142/2021
Indgivne tekster :
A9-0142/2021
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for det indre marked, virksomheders, herunder små og mellemstore virksomheders, konkurrenceevne, plante-, dyre-, fødevare- og foderområdet og europæiske statistikker (programmet for det indre marked) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014 og (EU) nr. 652/2014

(14281/1/2020 – C9-0133/2021 – 2018/0231(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (14281/1/20 – C8-0133/2020 – C9-0133/2021),

 der henviser til udtalelse af 17. oktober 2018[1] fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

 der henviser til udtalelse af 5. december 2018[2] fra Regionsudvalget,

 der henviser til sin holdning ved førstebehandling[3] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0441),

 der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4,

 der henviser til forretningsordenens artikel 67,

 der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A9‑0142/2021),

1. godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2. konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3. pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4. pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

 KORT BEGRUNDELSE

Den 7. juni 2018 forelagde Kommissionen forslaget til forordning om et program for det indre marked for Rådet og Europa-Parlamentet. Den 12. februar 2019 vedtog Europa-Parlamentet sin holdning ved førstebehandling.

 

De interinstitutionelle forhandlinger blev indledt med det nyvalgte Parlament den 23. oktober 2019 med henblik på at nå til tidlig enighed ved andenbehandlingen. De blev afsluttet den 8. december 2020. Den tekst, der blev opnået foreløbig enighed om, blev bekræftet af Coreper den 18. december 2020 og godkendt af IMCO-Udvalget den 11. januar 2021.

 

Eftersom Rådets førstebehandlingsholdning, der blev vedtaget den 13. april 2021, til fulde afspejler den aftale, som blev indgået under de tidlige interinstitutionelle andenbehandlingsforhandlinger, anbefaler ordføreren, at Europa-Parlamentet godkender den uden ændringer, således at denne forordning kan blive vedtaget hurtigt og træde i kraft snarest muligt.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder små og mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker

Referencer

14281/1/2020 – C9-0133/2021 – 2018/0231(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

12.2.2019 T8-0073/2019

Kommissionens forslag

COM(2018)0441 - C8-0254/2018

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

 

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Brando Benifei

19.6.2018

 

 

 

Oprindelige ordførere

Nicola Danti

Behandling i udvalg

2.12.2020

11.1.2021

 

 

Dato for vedtagelse

26.4.2021

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

1

3

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Biljana Borzan, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jordi Cañas, Claude Gruffat

Dato for indgivelse

26.4.2021

 


 

 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

40

+

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Beata Mazurek

ID

Alessandra Basso

NI

Miroslav Radačovský

PPE

Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann

Renew

Andrus Ansip, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Marco Zullo

S&D

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

The Left

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Verts/ALE

Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Kim Van Sparrentak

 

1

-

ECR

Eugen Jurzyca

 

3

0

ID

Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

Seneste opdatering: 27. april 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik