SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä, kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehualaa ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman (sisämarkkinaohjelma) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 99/2013, (EU) N:o 1287/2013, (EU) N:o 254/2014 ja (EU) N:o 652/2014 kumoamisesta

26.4.2021 - (14281/1/2020 – C9‑0133/2021 – 2018/0231(COD)) - ***II

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Esittelijä: Brando Benifei

Menettely : 2018/0231(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0142/2021
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0142/2021
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä, kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehualaa ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman (sisämarkkinaohjelma) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 99/2013, (EU) N:o 1287/2013, (EU) N:o 254/2014 ja (EU) N:o 652/2014 kumoamisesta

(14281/1/2020 – C9‑0133/2021 – 2018/0231(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (14281/1/2020 – C9‑0133/2021),

 ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. lokakuuta 2018 antaman lausunnon[1],

 ottaa huomioon alueiden komitean 5. joulukuuta 2018 antaman lausunnon[2],

 ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan[3] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0441),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

 ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

 ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A9-0142/2021),

1. hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4. kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


LYHYET PERUSTELUT

Komissio toimitti 7. kesäkuuta 2018 neuvostolle ja Euroopan parlamentille ehdotuksen asetukseksi sisämarkkinaohjelman perustamisesta. Parlamentti hyväksyi ensimmäisen käsittelyn kantansa 12. helmikuuta 2019.

 

Vastavalittu parlamentti aloitti 23. lokakuuta 2019 toimielinten väliset neuvottelut sopimukseen pääsemiseksi toisen käsittelyn varhaisessa vaiheessa. Ne saatiin menestyksekkäästi päätökseen 8. joulukuuta 2020. Pysyvien edustajien komitea vahvisti alustavasti sovitun tekstin 18. joulukuuta 2020, ja IMCO-valiokunta hyväksyi sen 11. tammikuuta 2021.

 

Koska 13. huhtikuuta 2021 hyväksytty neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta vastaa täysin toisen käsittelyn varhaisessa vaiheessa käydyissä toimielinten välisissä neuvotteluissa saavutettua yhteisymmärrystä, esittelijä suosittaa, että Euroopan parlamentti hyväksyy sen ilman tarkistuksia, jotta tämä asetus voidaan hyväksyä nopeasti ja saattaa voimaan mahdollisimman pian.


ASIAN KÄSITTELY  ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustaminen

Viiteasiakirjat

14281/1/2020 – C9-0133/2021 – 2018/0231(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

12.2.2019 T8-0073/2019

Komission ehdotus

COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

 

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Brando Benifei

19.6.2018

 

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Nicola Danti

Valiokuntakäsittely

2.12.2020

11.1.2021

 

 

Hyväksytty (pvä)

26.4.2021

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

40

1

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Biljana Borzan, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jordi Cañas, Claude Gruffat

 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ  ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

40

+

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Beata Mazurek

ID

Alessandra Basso

NI

Miroslav Radačovský

PPE

Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann

Renew

Andrus Ansip, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Marco Zullo

S&D

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

The Left

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Verts/ALE

Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Kim Van Sparrentak

 

1

-

ECR

Eugen Jurzyca

 

3

0

ID

Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

 

Päivitetty viimeksi: 27. huhtikuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö