Pranešimas - A9-0142/2021Pranešimas
A9-0142/2021

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma vidaus rinkos, įmonių, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones, konkurencingumo, augalų, gyvūnų, maisto bei pašarų srities ir Europos statistikos programa (Bendrosios rinkos programa) ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 99/2013, (ES) Nr. 1287/2013, (ES) Nr. 254/2014 bei (ES) Nr. 652/2014

26.4.2021 - (14281/1/2020 – C9‑0133/2021 – 2018/0231(COD)) - ***II

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Pranešėjas: Brando Benifei

Procedūra : 2018/0231(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A9-0142/2021
Pateikti tekstai :
A9-0142/2021
Debatai :
Balsavimas :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma vidaus rinkos, įmonių, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones, konkurencingumo, augalų, gyvūnų, maisto bei pašarų srities ir Europos statistikos programa (Bendrosios rinkos programa) ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 99/2013, (ES) Nr. 1287/2013, (ES) Nr. 254/2014 bei (ES) Nr. 652/2014

(14281/1/2020 – C9‑0133/2021 – 2018/0231(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (14281/1/2020 – C9‑0133/2021),

 atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

 atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 5 d. Regionų komiteto nuomonę[2],

 atsižvelgdamas į savo poziciją[3] dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0441) per pirmąjį svarstymą,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

 atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A9‑0142/2021),

1. pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2. pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3. paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4. paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


TRUMPAS PAGRINDIMAS

2018 m. birželio 7 d. Komisija pateikė Tarybai ir Europos Parlamentui pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo nustatoma Bendrosios rinkos programa. 2019 m. vasario 12 d. Europos Parlamentas priėmė poziciją per pirmąjį svarstymą.

 

2019 m. spalio 23 d. pradėtos tarpinstitucinės derybos su naujai išrinktu Parlamentu, kad būtų pasiektas išankstinis susitarimas per antrąjį svarstymą. Derybos buvo sėkmingai baigtos 2020 m. gruodžio 8 d. Tekstą, dėl kurio preliminariai susitarta, COREPER patvirtino 2020 m. gruodžio 18 d., o IMCO komitetas – 2021 m. sausio 11 d.

 

Kadangi Tarybos per pirmąjį svarstymą priimta pozicija, patvirtinta 2021 m. balandžio 13 d., visiškai atitinka susitarimą, pasiektą per tarpinstitucines derybas antrojo svarstymo pradžioje, pranešėjas rekomenduoja Europos Parlamentui pritarti pozicijai be pakeitimų, kad šis reglamentas galėtų būti nedelsiant priimtas ir kuo greičiau įsigaliotų.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendrosios rinkos, įmonių, įskaitant mažas ir vidutinio dydžio įmones, konkurencingumo ir Europos statistikos programos sukūrimas

Nuorodos

14281/1/2020 – C9-0133/2021 – 2018/0231(COD)

Pirmojo svarstymo EP data – P numeris

12.2.2019 T8-0073/2019

Komisijos pasiūlymas

COM(2018)0441 - C8-0254/2018

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

 

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Brando Benifei

19.6.2018

 

 

 

Pakeisti pranešėjai

Nicola Danti

Svarstymas komitete

2.12.2020

11.1.2021

 

 

Priėmimo data

26.4.2021

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

40

1

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Biljana Borzan, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jordi Cañas, Claude Gruffat

Pateikimo data

26.4.2021

 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

40

+

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Beata Mazurek

ID

Alessandra Basso

NI

Miroslav Radačovský

PPE

Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann

RENEW

Andrus Ansip, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Marco Zullo

S&D

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

The Left

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Verts/ALE

Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Kim Van Sparrentak

 

1

-

ECR

Eugen Jurzyca

 

3

0

ID

Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

Atnaujinta: 2021 m. balandžio 27 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika