ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Program na rzecz jednolitego rynku) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 99/2013, (UE) nr 1287/2013, (UE) nr 254/2014 i (UE) nr 652/2014

  26.4.2021 - (14281/1/2020 – C9-0133/2021 – 2018/0231(COD)) - ***II

  Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
  Sprawozdawca: Brando Benifei

  Procedura : 2018/0231(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A9-0142/2021
  Teksty złożone :
  A9-0142/2021
  Debaty :
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Program na rzecz jednolitego rynku) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 99/2013, (UE) nr 1287/2013, (UE) nr 254/2014 i (UE) nr 652/2014

  (14281/1/2020 – C9-0133/2021 – 2018/0231(COD))

  (Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

  Parlament Europejski,

   uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (14281/1/2020 – C9-0133/2021),

   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 października 2018 r.[1],

   uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 5 grudnia 2018 r.[2],

   uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu[3] dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0441),

   uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

   uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu,

   uwzględniając art. 67 Regulaminu,

   uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A9-0142/2021),

  1. zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

  2. stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

  3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

  4. zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

  5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


  ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

  7 czerwca 2018 r. Komisja przedłożyła Radzie i Parlamentowi Europejskiemu wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego Program na rzecz jednolitego rynku. 12 lutego 2019 r. Parlament Europejski przyjął stanowisko w pierwszym czytaniu.

   

  Nowo wybrany Parlament rozpoczął negocjacje międzyinstytucjonalne 23 października 2019 r. z myślą o osiągnięciu wczesnego porozumienia w drugim czytaniu. Zakończyły się one pomyślnie 8 grudnia 2020 r. Coreper zatwierdził wstępnie uzgodniony tekst 18 grudnia 2020 r., a komisja IMCO – 11 stycznia 2021 r.

   

  Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu przyjęte 13 kwietnia 2021 r. w pełni odzwierciedla porozumienie osiągnięte we wczesnych negocjacjach międzyinstytucjonalnych dotyczących drugiego czytania, w związku z czym sprawozdawca zaleca, by Parlament Europejski zatwierdził je bez poprawek, tak aby można było szybko przyjąć to rozporządzenie i aby jak najprędzej weszło ono w życie.


  PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Tytuł

  Ustanowienie programu na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, oraz statystyki europejskiej

  Odsyłacze

  14281/1/2020 – C9-0133/2021 – 2018/0231(COD)

  Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim – Numer P

  12.2.2019 T8-0073/2019

  Wniosek Komisji

  COM(2018)0441 - C8-0254/2018

  Komisja przedmiotowo właściwa

   Data ogłoszenia na posiedzeniu

  IMCO

   

   

   

   

  Sprawozdawcy

   Data powołania

  Brando Benifei

  19.6.2018

   

   

   

  Poprzedni sprawozdawcy

  Nicola Danti

  Rozpatrzenie w komisji

  2.12.2020

  11.1.2021

   

   

  Data przyjęcia

  26.4.2021

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  40

  1

  3

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Biljana Borzan, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Jordi Cañas, Claude Gruffat

  Data złożenia

  26.4.2021

   


   

  GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  40

  +

  ECR

  Adam Bielan, Carlo Fidanza, Beata Mazurek

  ID

  Alessandra Basso

  NI

  Miroslav Radačovský

  PPE

  Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann

  Renew

  Andrus Ansip, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Marco Zullo

  S&D

  Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

  The Left

  Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

  Verts/ALE

  Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Kim Van Sparrentak

   

  1

  -

  ECR

  Eugen Jurzyca

   

  3

  0

  ID

  Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

   

  Objaśnienie używanych znaków:

  + : za

  - : przeciw

  0 : wstrzymało się

   

   

  Ostatnia aktualizacja: 27 kwietnia 2021
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności