RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Program privind piața internă, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, domeniul plantelor, animalelor, produselor alimentare și hranei pentru animale și statisticile europene (Programul privind piața unică) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 99/2013, (UE) nr. 1287/2013, (UE) nr. 254/2014 și (UE) nr. 652/2014

26.4.2021 - (14281/1/2020 – C9-0133/2021 – 2018/0231(COD)) - ***II

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Raportor: Brando Benifei

Procedură : 2018/0231(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0142/2021
Texte depuse :
A9-0142/2021
Dezbateri :
Voturi :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Program privind piața internă, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, domeniul plantelor, animalelor, produselor alimentare și hranei pentru animale și statisticile europene (Programul privind piața unică) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 99/2013, (UE) nr. 1287/2013, (UE) nr. 254/2014 și (UE) nr. 652/2014

(14281/1/2020 – C9-0133/2021 – 2018/0231(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (14281/1/2020 – C9-0133/2021),

 având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018[1],

 având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 5 decembrie 2018[2],

 având în vedere poziția sa în primă lectură[3] referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0441),

 având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A9-0142/2021),

1. aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2. constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3. încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4. încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 7 iunie 2018, Comisia a transmis Consiliului și Parlamentului European propunerea de regulament de instituire a unui program privind piața unică. La 12 februarie 2019 Parlamentul și-a adoptat poziția în primă lectură.

 

Negocierile interinstituționale au început cu Parlamentul proaspăt ales la 23 octombrie 2019 în vederea obținerii unui acord timpuriu în a doua lectură. Acestea au fost finalizate cu succes la 8 decembrie 2020. Textul convenit provizoriu a fost confirmat de Coreper la 18 decembrie 2020 și aprobat de Comisia IMCO la 11 ianuarie 2021.

 

Având în vedere că poziția Consiliului în primă lectură adoptată la 13 aprilie 2021 reflectă întrutotul acordul la care s-a ajuns în cadrul negocierilor interinstituționale purtate la începutul celei de a doua lecturi, raportorul recomandă ca textul să fie aprobat de către Parlamentul European fără amendamente, astfel încât regulamentul să poată fi adoptat rapid și să intre în vigoare cât mai curând posibil.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Instituirea programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, și statisticile europene

Referințe

14281/1/2020 – C9-0133/2021 – 2018/0231(COD)

Data primei lecturi a PE – Numărul P

12.2.2019 T8-0073/2019

Propunerea Comisiei

COM(2018)0441 - C8-0254/2018

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

IMCO

 

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Brando Benifei

19.6.2018

 

 

 

Raportori substituiți

Nicola Danti

Examinare în comisie

2.12.2020

11.1.2021

 

 

Data adoptării

26.4.2021

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

1

3

Membri titulari prezenți la votul final

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Biljana Borzan, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Jordi Cañas, Claude Gruffat

Data depunerii

26.4.2021

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

40

+

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Beata Mazurek

ID

Alessandra Basso

NI

Miroslav Radačovský

PPE

Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ștefan Motreanu, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann

Renew

Andrus Ansip, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Marco Zullo

S&D

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

The Left

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Verts/ALE

Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Kim Van Sparrentak

 

1

-

ECR

Eugen Jurzyca

 

3

0

ID

Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

Ultima actualizare: 27 aprilie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate