Betänkande - A9-0142/2021Betänkande
A9-0142/2021

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, området för växter, djur, livsmedel och foder och europeisk statistik (programmet för den inre marknaden) samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014 och (EU) nr 652/2014

26.4.2021 - (14281/1/2020 – C9-0133/2021 – 2018/0231(COD)) - ***II

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Föredragande: Brando Benifei

Förfarande : 2018/0231(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0142/2021
Ingivna texter :
A9-0142/2021
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, området för växter, djur, livsmedel och foder och europeisk statistik (programmet för den inre marknaden) samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014 och (EU) nr 652/2014

(14281/1/2020 – C9-0133/2021 – 2018/0231(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (14281/1/2020 – C9‑0133/2021),

 med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén yttrande av den 17 oktober 2018[1],

 med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 5 december 2018[2],

 med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[3], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0441),

 med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen,

 med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

 med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A9-0142/2021).

1. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


KORT MOTIVERING

Den 7 juni 2018 förelade kommissionen rådet och Europaparlamentet förslaget till förordning om inrättande av programmet för den inre marknaden. Den 12 februari 2019 antog Europaparlamentet sin ståndpunkt vid första behandlingen.

 

Interinstitutionella förhandlingar inleddes med det nyvalda parlamentet 23 oktober 2019 med sikte på att nå en tidig överenskommelse vid andra behandlingen. Förhandlingarna slutfördes med framgång den 8 december 2020. Den preliminärt överenskomna texten bekräftades av Coreper den 18 december 2020 och godkändes av IMCO-utskottet den 11 januari 2021.

 

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen, som antogs den 13 april 2021, återspeglar fullt ut den överenskommelse som nåddes under de interinstitutionella förhandlingarna tidigt i andra behandlingen. Föredraganden rekommenderar därför att Europaparlamentet godkänner den utan ändringar, så att förordningen kan antas snabbt och träda i kraft så snart som möjligt.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik

Referensnummer

14281/1/2020 – C9-0133/2021 – 2018/0231(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

12.2.2019 T8-0073/2019

Kommissionens förslag

COM(2018)0441 - C8-0254/2018

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

IMCO

 

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Brando Benifei

19.6.2018

 

 

 

Tidigare föredragande

Nicola Danti

Behandling i utskott

2.12.2020

11.1.2021

 

 

Antagande

26.4.2021

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

1

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Biljana Borzan, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jordi Cañas, Claude Gruffat

Ingivande

26.4.2021

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

40

+

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Beata Mazurek

ID

Alessandra Basso

NI

Miroslav Radačovský

PPE

Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann

Renew

Andrus Ansip, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Marco Zullo

S&D

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

The Left

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Verts/ALE

Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Kim Van Sparrentak

 

1

-

ECR

Eugen Jurzyca

 

3

0

ID

Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

Senaste uppdatering: 27 april 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy