Процедура : 2018/0207(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0144/2021

Внесени текстове :

A9-0144/2021

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2021)0137

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0144/2021</NoDocSe>
PDF 203kWORD 53k

<TitreType>ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Граждани, равенство, права и ценности“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета</Titre>

<DocRef>(06833/1/2020 – C9‑0144/2021 – 2018/0207(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи</Commission>

Докладчик: <Depute>Алис Кунке</Depute>

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 КРАТКА ОБОСНОВКА
 ПРИЛОЖЕНИЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Граждани, равенство, права и ценности“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета

(06833/1/2020 – C9‑0144/2021 – 2018/0207(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

 като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (06833/1/2020 – C9‑0144/2021),

 като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 октомври 2018 г.[1],

 като взе предвид становището на Комитета на регионите от 10 октомври 2018 г.[2],

 като взе предвид позицията си на първо четене[3] относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0383),

 като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в съответствие с член 74, параграф 4 от Правилника за дейността на ЕП,

 като взе предвид член 67 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0144/2021),

1. одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2. одобрява съвместната декларация на Европейския парламент и Съвета, приложена към настоящата резолюция;

3. констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

4. възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

5. възлага на своя генерален секретар да подпише акта след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му, заедно със съвместната декларация на Европейския парламент и на Съвета, в Официален вестник на Европейския съюз;

6. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


 

КРАТКА ОБОСНОВКА

Програмата „Граждани, равенство, права и ценности“ обединява две съществуващи програми за финансиране – програма „Права, равенство и гражданство“ и програма „Европа за гражданите“. Общата цел на програмата е да защитава и насърчава правата и ценностите, залегнали в Договорите и в Хартата на основните права.

Едно от основните постижения на преговорите e включването сред специфичните цели на програмата на направление „Ценности на Съюза“. Като утвърждава правата и ценностите, програмата ще допринесе за изграждането на по-демократичен и приобщаващ Съюз, насърчаването на равенството и зачитането на принципите на правовата държава и демократичния диалог, прозрачността и доброто управление, включително чрез подкрепа на организации на гражданското общество. Освен това направлението, което се отнася до „Равенство, права и равенство между половете“, до ангажираността и участието на гражданите и до борбата с всички форми на насилие, по-конкретно насилието, основано на пола (направление „Дафне“), съдържа подобрени разпоредби, които гарантират, че ще бъде предоставена адекватна подкрепа на гражданското общество, работещо в тези сфери. В допълнение беше определено подходящо финансиране, включително от допълнителното разпределяне на средства, с конкретни суми за специфичните цели. При преговорите съзаконодателите също така се съгласиха относно съвместна декларация, в която се посочва, че направление „Ценности на Съюза“ на тази програма следва да получи значително финансиране от 1 януари 2021 г.

Междуинституционалните преговори по това досие приключиха на 17 декември 2020 г. Резултатът от преговорите беше одобрен на нивото на Комитета на постоянните представители на 3 февруари 2020 г., като гласуване за потвърждение се проведе в комисията LIBE на 4 февруари 2021 г. Тъй като позицията на Съвета на първо четене, приета на 19 април 2021 г., отразява изцяло бързото споразумение на второ четене, препоръката за второто четене е да се одобри позицията на Съвета.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Съвместна декларация на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането на направление „Ценности на Съюза“ през 2021 г.

 

Без да се засягат правомощията на бюджетния орган, съзаконодателите са съгласни, че направление „Ценности на Съюза“ в рамките на програма „Граждани, равенство, права и ценности“ следва да получи значително финансиране от 1 януари 2021 г.

Съзаконодателите призовават Комисията да предприеме подходящи действия за постигане на тази цел, и по-специално за оценка на използването на инструменти за гъвкавост съгласно правната рамка на годишния бюджет на ЕС за 2021 г., в съответствие с критериите за задействане, определени в Регламента за МФР.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на програма „Права и ценности“

Отправен документ

06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD)

Дата на първо четене в ЕП – P номер

17.4.2019 T8-0407/2019

Предложение на Комисията

COM(2018)0383 - C8-0234/2018

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

LIBE

 

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Alice Kuhnke

24.7.2019

 

 

 

Заместени докладчици

Bodil Valero

Разглеждане в комисия

27.1.2021

 

 

 

Дата на приемане

26.4.2021

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

52

11

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Sara Skyttedal, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Isabel Santos

Дата на внасяне

26.4.2021

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

52

+

NI

Laura Ferrara

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos

Renew

Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

The Left

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

11

-

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Rob Rooken, Jadwiga Wiśniewska

ID

Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel de Graaff, Tom Vandendriessche

NI

Milan Uhrík

 

2

0

ID

Peter Kofod, Annalisa Tardino

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

[1] ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 178.

[2] ОВ C 461, 21.12.2018 г., стр. 196.

[3] Приети текстове от 17.4.2019 г., P9_TA(2019)0407.

Последно осъвременяване: 27 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност