Postup : 2018/0207(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0144/2021

Předložené texty :

A9-0144/2021

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0137

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9‑0144/2021</NoDocSe>
PDF 189kWORD 51k

<TitreType>DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Občané, rovnost, práva a hodnoty a zrušují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/2013 a nařízení Rady (EU) č. 390/2014</Titre>

<DocRef>(06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci</Commission>

Zpravodajka: <Depute>Alice Kuhnke</Depute>

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ
 PŘÍLOHA
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Občané, rovnost, práva a hodnoty a zrušují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/2013 a nařízení Rady (EU) č. 390/2014

(06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

 s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (06833/1/2020 – C9-0144/2021),

 s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. října 2018[1],

 s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 10. října 2018[2],

 s ohledem na svůj postoj v prvním čtení[3] k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0383),

 s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu,

 s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

 s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A9‑0144/2021),

1. schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2. schvaluje společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady, které je přílohou tohoto usnesení;

3. konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

4. pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

5. pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění společně s připojeným prohlášením Evropského parlamentu a Rady v Úředním věstníku Evropské unie;

6. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

 


 

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Program Občané, rovnost, práva a hodnoty spojuje dva předchozí programy financování, konkrétně program Práva, rovnost a občanství a program Evropa pro občany. Obecným cílem programu je chránit a prosazovat práva a hodnoty zakotvené ve Smlouvách a v Listině základních práv.

Jedním z hlavních úspěchů jednání bylo zahrnutí složky „Hodnoty Unie“ mezi specifické cíle programu. Podporou práv a hodnot bude program přispívat k budování demokratičtější a inkluzivnější Unie a prosazovat rovnost a dodržování zásad právního státu, jakož i demokratický dialog, transparentnost a řádnou správu věcí veřejných, a to i prostřednictvím podpory organizací občanské společnosti. Kromě toho obsahují složky odkazující na rovnost, práva a genderovou rovnost, angažovanost a účast občanů a na boj proti všem formám násilí, zejména genderově podmíněnému násilí (Daphne), posílená ustanovení, která zajistí poskytování odpovídající podpory subjektům občanské společnosti působícím v těchto oblastech. Navíc se počítá s odpovídajícím financováním, včetně prostředků z dodatečného přídělu, a pro každý specifický cíl byla uvedena konkrétní částka. Spolunormotvůrci se při jednáních rovněž dohodli na společném prohlášení, které uvádí, že složka Hodnoty Unie v rámci tohoto programu by od 1. ledna 2021 měla mít k dispozici značné finanční prostředky.

Interinstitucionální jednání o tomto spisu byla uzavřena dne 17. prosince 2020. Výsledek jednání byl schválen na úrovni Výboru stálých zástupců dne 3. února 2020 a dne 4. února 2021 proběhlo ve výboru LIBE hlasování o potvrzení. Vzhledem k tomu, že postoj Rady v prvním čtení přijatý dne 19. dubna 2021 v plném rozsahu zohledňuje dohodu dosaženou během interinstitucionálních jednání na začátku druhého čtení, doporučení pro druhé čtení zní, aby byl postoj Rady schválen.


PŘÍLOHA

Společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady o financování složky Hodnoty Unie v roce 2021

 

Aniž jsou dotčeny pravomoci rozpočtového orgánu, spolunormotvůrci se shodují na tom, že složka Hodnoty Unie v rámci programu Občané, rovnost, práva a hodnoty Unie by měla mít od 1. ledna 2021 k dispozici značné finanční prostředky.

Spolunormotvůrci vyzývají Komisi, aby přijala vhodná opatření k dosažení tohoto cíle, zejména aby posoudila využívání nástrojů pružnosti podle právního rámce ročního rozpočtu EU na rok 2021 v souladu s kritérii pro aktivaci stanovenými v nařízení o víceletém finančním rámci.

 


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zavedení programu Práva a hodnoty

Referenční údaje

06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD)

Datum prvního čtení v Parlamentu – číslo P

17.4.2019 T8-0407/2019

Návrh Komise

COM(2018)0383 - C8-0234/2018

Příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

LIBE

 

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Alice Kuhnke

24.7.2019

 

 

 

Předchozí zpravodajové

Bodil Valero

Projednání ve výboru

27.1.2021

 

 

 

Datum přijetí

26.4.2021

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

52

11

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Sara Skyttedal, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Isabel Santos

Datum předložení

26.4.2021

 


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

52

+

NI

Laura Ferrara

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos

Renew

Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

The Left

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

11

-

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Rob Rooken, Jadwiga Wiśniewska

ID

Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel de Graaff, Tom Vandendriessche

NI

Milan Uhrík

 

2

0

ID

Peter Kofod, Annalisa Tardino

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

 

[1] Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 178.

[2] Úř. věst. C 461, 21.12.2018, s. 196.

[3] Texty přijaté dne 17. 4. 2019, P9_TA(2019)0407.

Poslední aktualizace: 27. dubna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí