Procedure : 2018/0207(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0144/2021

Indgivne tekster :

A9-0144/2021

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0137

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9‑0144/2021</NoDocSe>
PDF 178kWORD 53k

<TitreType>INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for borgere, ligestilling, rettigheder og værdier og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1381/2013 og Rådets forordning (EU) nr. 390/2014</Titre>

<DocRef>(06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender</Commission>

Ordfører: <Depute>Alice Kuhnke</Depute>

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 KORT BEGRUNDELSE
 BILAG
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for borgere, ligestilling, rettigheder og værdier og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1381/2013 og Rådets forordning (EU) nr. 390/2014

(06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (06833/1/2020 – C9-0144/2021),

 der henviser til udtalelse af 18. oktober 2018[1] fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

 der henviser til udtalelse af 10. oktober 2018[2] fra Regionsudvalget,

 der henviser til sin holdning ved førstebehandling[3] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0383),

 der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4,

 der henviser til forretningsordenens artikel 67,

 der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A9‑0144/2021),

1. godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2. godkender Europa-Parlamentets og Rådets fælles erklæring, som er vedføjet denne beslutning;

3. konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

4. pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

5. pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

6. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


KORT BEGRUNDELSE

Programmet for borgere, ligestilling, rettigheder og værdier slår to tidligere finansieringsprogrammer sammen, programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab og programmet Europa for borgerne. Det overordnede formål med programmet er at beskytte og fremme de rettigheder og værdier, der er nedfældet i traktaterne og charteret om grundlæggende rettigheder.

Et af de vigtigste resultater i forhandlingerne var medtagelsen af et indsatsområde EU's værdier blandt programmets specifikke mål. Ved at fremme rettigheder og værdier vil programmet bidrage til opbygning af en mere demokratisk og inkluderende Union, fremme lighed og respekt for retsstatsprincippet og demokratisk dialog, gennemsigtighed og god forvaltningspraksis, herunder ved at støtte civilsamfundet. Også de dele, der vedrører ligestilling, rettigheder og ligestilling mellem kønnene, borgernes engagement og deltagelse og bekæmpelse af alle former for vold, navnlig kønsbaseret vold (Daphne), indeholder skærpede bestemmelser, der vil sikre, at der ydes tilstrækkelig støtte til civilsamfund, der agerer inden for disse områder. Desuden blev der angivet passende finansiering, herunder fra den supplerende tildeling, med klare beløb pr. specifik målsætning. Under forhandlingerne nåede medlovgiverne også til enighed om en fælles erklæring, hvori det hedder, at indsatsområdet EU-værdier i dette program bør udstyres med betydelig finansiering fra den 1. januar 2021.

De interinstitutionelle forhandlinger om denne sag blev afsluttet den 17. december 2020. Resultatet af forhandlingerne blev godkendt på Coreper-niveau den 3. februar 2020, og der blev afholdt en bekræftelsesafstemning på LIBE-udvalgsniveau den 4. februar 2021. Eftersom Rådets førstebehandlingsholdning, der blev vedtaget den 19. april 2021, fuldt ud afspejler den enighed, der blev opnået ved andenbehandlingen, er indstillingen ved andenbehandlingen at godkende Rådets holdning.


BILAG

Europa-Parlamentets og Rådets fælles erklæring om finansiering af indsatsområdet EU's værdier i 2021

 

Med forbehold af budgetmyndighedens beføjelser er medlovgiverne enige om, at indsatsområdet EU's værdier i programmet for borgere, ligestilling, rettigheder og værdier bør tildeles betydelige midler fra den 1. januar 2021.

Medlovgiverne opfordrer Kommissionen til at træffe passende foranstaltninger for at opfylde dette mål, navnlig for at vurdere anvendelsen af fleksibilitetsinstrumenter inden for de retlige rammer for det årlige EU-budget for 2021 i overensstemmelse med de kriterier for aktivering, der er fastsat i FFR-forordningen.

 

 


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af programmet for rettigheder og værdier

Referencer

06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

17.4.2019 T8-0407/2019

Kommissionens forslag

COM(2018)0383 - C8-0234/2018

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

 

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Alice Kuhnke

24.7.2019

 

 

 

Oprindelige ordførere

Bodil Valero

Behandling i udvalg

27.1.2021

 

 

 

Dato for vedtagelse

26.4.2021

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

52

11

2

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Sara Skyttedal, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Isabel Santos

Dato for indgivelse

26.4.2021

 


 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

52

+

NI

Laura Ferrara

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos

Renew

Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

The Left

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

11

-

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Rob Rooken, Jadwiga Wiśniewska

ID

Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel de Graaff, Tom Vandendriessche

NI

Milan Uhrík

 

2

0

ID

Peter Kofod, Annalisa Tardino

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

[1] EUT C 62 af 15.2.2019, s. 178.

[2] EUT C 461 af 21.12.2018, s. 196.

[3] Vedtagne tekster af 17.4.2019, P9_TA(2019)0407.

Seneste opdatering: 27. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik