Menetlus : 2018/0207(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0144/2021

Esitatud tekstid :

A9-0144/2021

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0137

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0144/2021</NoDocSe>
PDF 172kWORD 54k

<TitreType>SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1381/2013 ning nõukogu määrus (EL) nr 390/2014</Titre>

<DocRef>(06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>Alice Kuhnke</Depute>

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 LÜHISELGITUS
 LISA
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1381/2013 ning nõukogu määrus (EL) nr 390/2014

(06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (06833/1/2020 – C9-0144/2021),

 võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18. oktoobri 2018. aasta arvamust[1],

 võttes arvesse Regioonide Komitee 10. oktoobri 2018. aasta arvamust[2],

 võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta[3] Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2018)0383) suhtes,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

 võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 kohaselt heaks kiidetud esialgset kokkulepet,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 67,

 võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust teisele lugemisele (A9-0144/2021),

1. kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2. kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisavalduse;

3. märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

4. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

5. teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine koos Euroopa Parlamendi ja nõukogu sellekohase ühisavaldusega Euroopa Liidu Teatajas;

6. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.


LÜHISELGITUS

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm koondab kaks varasemat rahastamisprogrammi – õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programm ning programm „Kodanike Euroopa“. Programmi üldeesmärk on kaitsta ja edendada aluslepingutes ja põhiõiguste hartas sätestatud õigusi ja väärtusi.

Üks läbirääkimiste peamisi saavutusi oli liidu väärtuste tegevussuuna lisamine programmi erieesmärkide hulka. Õiguste ja väärtuste edendamise kaudu aitab programm kaasa demokraatlikuma ja kaasavama liidu ülesehitamisele, edendab võrdsust ja õigusriigi põhimõtte austamist ning demokraatlikku dialoogi, läbipaistvust ja head valitsemistava, sealhulgas toetades kodanikuühiskonna organisatsioone. Ka võrdõiguslikkusele, õigustele ja soolisele võrdõiguslikkusele, kodanike kaasamisele ja osalemisele ning igasuguse vägivalla, eelkõige soolise vägivalla (Daphne) vastu võitlemisele osutavad tegevussuunad sisaldavad tõhustatud sätteid, millega tagatakse piisav toetus nendes valdkondades tegutsevale kodanikuühiskonnale. Lisaks on koos selgete summadega erieesmärkide kaupa näidatud asjakohane rahastamine, sealhulgas lisaeraldisest. Läbirääkimistel leppisid kaasseadusandjad kokku ka ühisavalduses, milles märgitakse, et selle programmi liidu väärtuste tegevussuunale tuleks alates 1. jaanuarist 2021 eraldada märkimisväärseid rahalisi vahendeid.

Institutsioonidevahelised läbirääkimised selle dokumendi üle lõpetati 17. detsembril 2020. Läbirääkimiste tulemused kinnitati COREPERi tasandil 3. veebruaril 2020 ning 4. veebruaril 2021 toimus kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis kinnitav hääletus. Kuna 19. aprillil 2021 vastu võetud nõukogu esimese lugemise seisukoht kajastab täielikult varasel teisel lugemisel saavutatud kokkulepet, on teisele lugemisele esitatav soovitus nõukogu seisukoht heaks kiita.


LISA

Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisavaldus liidu väärtuste tegevussuuna rahastamise kohta 2021. aastal

 

Ilma et see piiraks eelarvepädevate institutsioonide volitusi, lepivad kaasseadusandjad kokku, et kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi liidu väärtuste tegevussuunale tuleks alates 1. jaanuarist 2021 eraldada märkimisväärsed rahalised vahendid.

Kaasseadusandjad kutsuvad komisjoni üles võtma asjakohased meetmed selle eesmärgi saavutamiseks, eelkõige hindama ELi 2021. aasta eelarve õigusraamistiku kohaste paindlikkusinstrumentide kasutamist kooskõlas mitmeaastase finantsraamistiku määruses sätestatud aktiveerimiskriteeriumidega.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Õiguste ja väärtuste programmi loomine

Viited

06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

17.4.2019 T8-0407/2019

Komisjoni ettepanek

COM(2018)0383 - C8-0234/2018

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

LIBE

 

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Alice Kuhnke

24.7.2019

 

 

 

Endised raportöörid

Bodil Valero

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

27.1.2021

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.4.2021

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

52

11

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Sara Skyttedal, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Isabel Santos

Esitamise kuupäev

26.4.2021

 


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

52

+

NI

Laura Ferrara

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos

Renew

Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

The Left

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

11

-

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Rob Rooken, Jadwiga Wiśniewska

ID

Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel de Graaff, Tom Vandendriessche

NI

Milan Uhrík

 

2

0

ID

Peter Kofod, Annalisa Tardino

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

- : vastu

0 : erapooletu

 

 

[1] ELT C 62, 15.2.2019, lk 178.

[2] ELT C 461, 21.12.2018, lk 196.

[3] Vastuvõetud tekstid, 17.4.2019, P9_TA(2019)0407.

Viimane päevakajastamine: 27. aprill 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika