Menettely : 2018/0207(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0144/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0144/2021

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0137

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0144/2021</NoDocSe>
PDF 172kWORD 51k

<TitreType>SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1381/2013 ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 390/2014 kumoamisesta</Titre>

<DocRef>(06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Alice Kuhnke</Depute>

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LYHYET PERUSTELUT
 LIITE
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1381/2013 ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 390/2014 kumoamisesta

(06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (06833/1/2020– C9‑0144/2021),

 ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 18. lokakuuta 2018 antaman lausunnon[1],

 ottaa huomioon alueiden komitean 10. lokakuuta 2018 antaman lausunnon[2],

 ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan[3] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0383),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

 ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

 ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A9-0144/2021),

1. hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisen julistuksen;

3. toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

4. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

5. kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen ja siihen liittyvän Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisen julistuksen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

6. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


 

LYHYET PERUSTELUT

Kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelma yhdistää kaksi aiempaa rahoitusohjelmaa, jotka ovat perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelma. Ohjelman yleisenä tavoitteena on suojella ja edistää perussopimuksiin ja perusoikeuskirjaan sisältyviä perusoikeuksia ja arvoja.

Yksi neuvottelujen tärkeimmistä saavutuksista oli ”unionin arvojen lohkon” sisällyttäminen ohjelman erityistavoitteisiin. Edistämällä oikeuksia ja arvoja ohjelma tukee demokraattisemman ja osallistavamman unionin rakentamista sekä edistää tasa-arvoa ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista ja demokraattista vuoropuhelua, avoimuutta ja hyvää hallintotapaa myös tukemalla kansalaisjärjestöjä. Myös tasa-arvoon, perusoikeuksiin ja sukupuolten tasa-arvoon, kansalaisten sitoutumiseen ja osallistumiseen sekä kaikenlaisen väkivallan, erityisesti sukupuoleen perustuvan väkivallan (Daphne), torjuntaan liittyvät lohkot sisältävät paranneltuja säännöksiä, joilla varmistetaan, että näillä aloilla toimiva kansalaisyhteiskunta saa riittävästi tukea. Lisäksi osoitettiin asianmukainen rahoitus, myös lisämäärärahoista, siten, että tiettyihin tavoitteisiin osoitettiin selkeät summat. Neuvotteluissa lainsäätäjät sopivat myös yhteisestä julistuksesta, jossa todetaan, että ohjelman unionin arvojen lohkoon olisi osoitettava merkittävää rahoitusta 1. tammikuuta 2021 alkaen.

Tätä menettelyä koskevat toimielinten väliset neuvottelut saatiin päätökseen 17. joulukuuta 2020. Neuvottelujen tulos hyväksyttiin pysyvien edustajien komitean tasolla 3. helmikuuta 2020 ja tulos vahvistettiin LIBE-valiokunnassa 4. helmikuuta 2021 toimitetussa äänestyksessä. Koska 19. huhtikuuta 2021 hyväksytty neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta vastaa täysin toisen käsittelyn varhaisessa vaiheessa saavutettua yhteisymmärrystä, suositus toiseen käsittelyyn on neuvoston kannan hyväksyminen.


LIITE

Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteinen julistus unionin arvojen lohkon rahoituksesta vuonna 2021

 

Budjettivallan käyttäjän valtuuksia rajoittamatta lainsäätäjät ovat sitä mieltä, että kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelman unionin arvojen lohkoon olisi kohdennettava merkittävää rahoitusta 1 päivästä tammikuuta 2021.

Lainsäätäjät kehottavat komissiota toteuttamaan asianmukaisia toimia tämän tavoitteen saavuttamiseksi, erityisesti arvioimaan joustovälineiden käyttöä EU:n vuoden 2021 vuotuisen talousarvion oikeudellisen kehyksen puitteissa monivuotista rahoituskehystä koskevassa asetuksessa vahvistettujen aktivointiperusteiden mukaisesti.

 


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustaminen

Viiteasiakirjat

06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

17.4.2019 T8-0407/2019

Komission ehdotus

COM(2018)0383 - C8-0234/2018

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

 

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Alice Kuhnke

24.7.2019

 

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Bodil Valero

Valiokuntakäsittely

27.1.2021

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

26.4.2021

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

52

11

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Sara Skyttedal, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Isabel Santos

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

26.4.2021

 


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

52

+

NI

Laura Ferrara

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos

Renew

Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

The Left

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

11

-

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Rob Rooken, Jadwiga Wiśniewska

ID

Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel de Graaff, Tom Vandendriessche

NI

Milan Uhrík

 

2

0

ID

Peter Kofod, Annalisa Tardino

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

[1] EUVL C 62, 15.2.2019, s. 178.

[2] EUVL C 461, 21.12.2018, s. 196.

[3] Hyväksytyt tekstit, 17.4.2019, P9_TA(2019)0407.

Päivitetty viimeksi: 27. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö