Postupak : 2018/0207(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0144/2021

Podneseni tekstovi :

A9-0144/2021

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0137

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0144/2021</NoDocSe>
PDF 181kWORD 50k

<TitreType>PREPORUKA ZA DRUGO ČITANJE</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EU) br. 390/2014</Titre>

<DocRef>(06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove</Commission>

Izvjestiteljica: <Depute>Alice Kuhnke</Depute>

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 KRATKO OBRAZLOŽENJE
 PRILOG
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EU) br. 390/2014

(06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (06833/1/2020 – C9-0144/2021),

 uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 18. listopada 2018.[1],

 uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 10. listopada 2018.[2],

 uzimajući u obzir svoje stajalište u prvom čitanju[3] o prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0383),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 74. stavkom 4. Poslovnika,

 uzimajući u obzir članak 67. Poslovnika,

 uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A9-0144/2021),

1. prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2. prihvaća zajedničku izjavu Europskog parlamenta i Vijeća priloženu ovoj Rezoluciji;

3. utvrđuje da je akt usvojen u skladu sa stajalištem Vijeća;

4. nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

5. nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća pripremi njegovu objavu, zajedno sa zajedničkom izjavom Europskog parlamenta i Vijeća na tu temu, u Službenom listu Europske unije;

6. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


KRATKO OBRAZLOŽENJE

Program Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti objedinjuje dva postojeća programa za financiranje, i to Program o pravima, jednakosti i građanstvu i program Europa za građane. Opći je cilj ovog programa očuvati i promicati prava i vrijednosti iz Ugovora i Povelje o temeljnim pravima.

Jedno od glavnih postignuća pregovora bilo je uključivanje potprograma Vrijednosti Unije u posebne ciljeve Programa. Programom će se promicanjem prava i vrijednosti doprinijeti izgradnji demokratskije i uključivije Unije, promicanju jednakosti i poštovanju vladavine prava i demokratskog dijaloga, transparentnosti i dobrom upravljanju, među ostalim podupiranjem organizacija civilnog društva. Potprogrami koji se odnose na ravnopravnost, prava i rodnu ravnopravnost, na angažman i sudjelovanje građana te na borbu protiv svih oblika nasilja, posebno rodno uvjetovanog nasilja (Daphne), sadržavaju poboljšane odredbe kojima će se osigurati odgovarajuća potpora civilnom društvu koje djeluje u tim područjima. Nadalje, odgovarajuća sredstva, među ostalim iz dodatnih dodijeljenih sredstava, navedena su u jasnim iznosima po posebnim ciljevima. Tijekom pregovora suzakonodavci su postigli dogovor i o zajedničkoj izjavi u kojoj se navodi da bi od 1. siječnja 2021. potprogramu Vrijednosti Unije trebalo osigurati znatna financijska sredstva.

Međuinstitucijski pregovori o tom predmetu zaključeni su 17. prosinca 2020. Ishod pregovora potvrđen je na razini COREPER-a 3. veljače 2020., a 4. veljače 2021. održano je glasovanje o potvrdi na razini odbora LIBE. Budući da stajalište Vijeća u prvom čitanju doneseno 19. travnja 2021. u potpunosti odražava dogovor postignut u ranom drugom čitanju, preporuka za drugo čitanje jest da se odobri stajalište Vijeća.


PRILOG

Zajednička izjava Europskog parlamenta i Vijeća o financiranju potprograma Vrijednosti Unije u 2021.

 

Ne dovodeći u pitanje ovlasti proračunskog tijela, suzakonodavci se slažu da bi potprogram Vrijednosti Unije u okviru programa Građanstvo, jednakost, prava i vrijednosti od 1. siječnja 2021. trebao dobiti znatna financijska sredstva.

Suzakonodavci pozivaju Komisiju da poduzme odgovarajuće mjere za postizanje tog cilja, posebno kako bi procijenila primjenu instrumenata fleksibilnosti u pravnom okviru godišnjeg proračuna EU-a za 2021., u skladu s kriterijima aktivacije utvrđenima u Uredbi o VFO-u.


 

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Uspostava programa Prava i vrijednosti

Referentni dokumenti

06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD)

Datum 1. čitanja u EP-u – broj P

17.4.2019 T8-0407/2019

Prijedlog Komisije

COM(2018)0383 - C8-0234/2018

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

 

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Alice Kuhnke

24.7.2019

 

 

 

Prethodni izvjestitelji

Bodil Valero

Razmatranje u odboru

27.1.2021

 

 

 

Datum usvajanja

26.4.2021

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

52

11

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Sara Skyttedal, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Isabel Santos

Datum podnošenja

26.4.2021

 


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

52

+

NI

Laura Ferrara

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos

Renew

Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

The Left

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

11

-

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Rob Rooken, Jadwiga Wiśniewska

ID

Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel de Graaff, Tom Vandendriessche

NI

Milan Uhrík

 

2

0

ID

Peter Kofod, Annalisa Tardino

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

[1] SL C 62, 15.2.2019., str. 178.

[2] SL C 461, 21.12.2018., str. 196.

[3] Usvojeni tekstovi od 17.4.2019, P9_TA(2019)0407.

Posljednje ažuriranje: 27. travnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti