Procedūra : 2018/0207(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0144/2021

Pateikti tekstai :

A9-0144/2021

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0137

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9‑0144/2021</NoDocSe>
PDF 187kWORD 52k

<TitreType>REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programa ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1381/2013 ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 390/2014</Titre>

<DocRef>(06833/1/2020 – C9‑0144/2021 – 2018/0207(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas</Commission>

Pranešėja: <Depute>Alice Kuhnke</Depute>

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 TRUMPAS PAGRINDIMAS
 PRIEDAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programa ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1381/2013 ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 390/2014

(06833/1/2020 – C9‑0144/2021 – 2018/0207(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (06833/1/2020– C9‑0144/2021),

 atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 18 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

 atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 10 d. Regionų komiteto nuomonę[2],

 atsižvelgdamas į savo poziciją[3] dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0383) per pirmąjį svarstymą,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

 atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A9‑0144/2021),

1. pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2. pritaria Europos Parlamento ir Tarybos bendrai deklaracijai, pridėtai prie šios rezoliucijos;

3. pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

4. paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

5. paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas kartu su susijusia Europos Parlamento ir Tarybos deklaracija būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

6. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


 

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programoje sujungtos dvi ankstesnės finansavimo programos: Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa ir programa „Europa piliečiams“. Pagrindinis programos tikslas – saugoti ir skatinti Sutartyse ir Pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintas teises ir vertybes.

Vienas iš pagrindinių derybų pasiekimų buvo Sąjungos vertybių paprogramės įtraukimas į konkrečius Programos tikslus. Skatindama teises ir vertybes Programa padės kurti demokratiškesnę ir įtraukesnę Sąjungą, propaguoti lygybę ir užtikrinti teisinės valstybės principo ir demokratinio dialogo paisymą, skaidrumą bei gerą valdymą, be kita ko, remiant pilietinės visuomenės organizacijas. Be to, paprogramėse, susijusiose su lygybe, teisėmis, lyčių lygybe, piliečių aktyvumu ir dalyvavimu bei kova prieš bet kokios rūšies smurtą, ypač lyties pagrindu („Daphne“), įtraukiamos griežtesnės nuostatos, užtikrinančias tinkamą paramą šiose srityse veikiančiai pilietinei visuomenei. Be to, tinkamas finansavimas, įskaitant papildomą asignavimą, buvo nurodytas taikant aiškias sumas pagal konkrečius tikslus. Derybų metu teisėkūros institucijos taip pat susitarė dėl bendros deklaracijos, kurioje teigiama, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. šios programos Sąjungos vertybių paprogramei turėtų būti skiriamas reikšmingas finansavimas.

Tarpinstitucinės derybos dėl šio dokumento baigtos 2020 m. gruodžio 17 d. 2020 m. vasario 3 d. derybų rezultatai buvo patvirtinti Nuolatinių atstovų komiteto lygmeniu, o 2021 m. vasario 4 d. LIBE komitete įvyko balsavimas dėl patvirtinimo. Kadangi 2021 m. balandžio 19 d. per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija visiškai atitinka išankstinį susitarimą per antrąjį svarstymą, antrojo svarstymo metu rekomenduojama patvirtinti Tarybos poziciją.


PRIEDAS

Europos Parlamento ir Tarybos bendra deklaracija dėl Sąjungos vertybių paprogramės finansavimo 2021 m.

 

Nedarant poveikio biudžeto valdymo institucijos įgaliojimams, teisėkūros institucijos susitaria, kad Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos Sąjungos vertybių paprogramei nuo 2021 m. sausio 1 d. turėtų būti teikiamas reikšmingas finansavimas.

Teisėkūros institucijos prašo Komisijos imtis atitinkamų veiksmų, kad šis tikslas būtų pasiektas, visų pirma, įvertinti lankstumo priemonių naudojimą remiantis 2021 m. metinio ES biudžeto teisiniu pagrindu, laikantis DFP reglamente nustatytų pasinaudojimo kriterijų.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Teisių ir vertybių programos nustatymas

Nuorodos

06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD)

Pirmojo svarstymo EP data – P numeris

17.4.2019 T8-0407/2019

Komisijos pasiūlymas

COM(2018)0383 - C8-0234/2018

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

 

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Alice Kuhnke

24.7.2019

 

 

 

Pakeisti pranešėjai

Bodil Valero

Svarstymas komitete

27.1.2021

 

 

 

Priėmimo data

26.4.2021

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

52

11

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Sara Skyttedal, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Isabel Santos

Pateikimo data

26.4.2021

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

52

+

NI

Laura Ferrara

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos

RENEW

Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

The Left

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

11

-

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Rob Rooken, Jadwiga Wiśniewska

ID

Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel de Graaff, Tom Vandendriessche

NI

Milan Uhrík

 

2

0

ID

Peter Kofod, Annalisa Tardino

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

[1] OL C 62, 2019 2 15, p. 178.

[2] OL C 461, 2018 12 21, p. 196.

[3] 2019 4 17 priimti tekstai, P9_TA(2019)0407.

Atnaujinta: 2021 m. balandžio 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika