Procedūra : 2018/0207(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0144/2021

Iesniegtie teksti :

A9-0144/2021

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0137

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0144/2021</NoDocSe>
PDF 188kWORD 50k

<TitreType>IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido programmu “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1381/2013 un Padomes Regulu (ES) Nr. 390/2014</Titre>

<DocRef>(06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja</Commission>

Referente: <Depute>Alice Kuhnke</Depute>

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ĪSS PAMATOJUMS
 PIELIKUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido programmu “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1381/2013 un Padomes Regulu (ES) Nr. 390/2014

(06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (06833/1/2020– C9-0144/2021),

 ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 18. oktobra atzinumu[1],

 ņemot vērā Reģionu komitejas 2018. gada 10. oktobra atzinumu[2],

 ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā[3] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0383),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

 ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgā komiteja apstiprināja saskaņā ar Reglamenta 74. panta 4. punktu,

 ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

 ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A9-0144/2021),

1. apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2. apstiprina Parlamenta un Padomes kopīgo deklarāciju, kas pievienota šai rezolūcijai;

3. konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

4. uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

5. uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī kopā ar attiecīgo Parlamenta un Padomes kopīgo deklarāciju;

6. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.


 

ĪSS PAMATOJUMS

Programmā “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” tiek apvienotas divas iepriekšējas finansēšanas programmas, proti, “Tiesību, līdztiesības un pilsonības programma” un programma “Eiropa pilsoņiem”. Programmas vispārīgais mērķis ir aizsargāt un veicināt tiesības un vērtības, kas noteiktas Līgumos un Pamattiesību hartā.

Viens no galvenajiem sasniegumiem sarunās bija “Savienības vērtību sadaļas” iekļaušana programmas konkrētajos mērķos. Veicinot tiesības un vērtības, programma palīdzēs veidot demokrātiskāku un iekļaujošāku Savienību, veicināt vienlīdzību un ievērot tiesiskumu un demokrātisko dialogu, pārredzamību un labu pārvaldību, tostarp atbalstot pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Arī sadaļās, kas attiecas uz vienlīdzību, tiesībām un dzimumu līdztiesību, pilsoņu iesaistīšanos un līdzdalību un cīņu pret visa veida vardarbību, jo īpaši ar dzimumu saistītu vardarbību (Daphne), ir ietverti pilnveidoti noteikumi, kas nodrošinās, ka pilsoniskajai sabiedrībai, kas darbojas šajās jomās, tiks sniegts pienācīgs atbalsts. Turklāt tika norādīts atbilstošs finansējums, tostarp no papildu piešķīruma, ar skaidri noteiktām summām saskaņā ar konkrētajiem mērķiem. Sarunās abi likumdevēji vienojās arī par kopīgu paziņojumu, kurā noteikts, ka šīs programmas sadaļai “Savienības vērtības” būtu jāpiešķir ievērojams finansējums no 2021. gada 1. janvāra.

Iestāžu sarunas par šo dokumentu tika pabeigtas 2020. gada 17. decembrī. Sarunu iznākums tika 2020. gada 3. februārī apstiprināts Pastāvīgo pārstāvju komitejas līmenī, un 2021. gada 4. februārī notika apstiprinājuma balsojums LIBE komitejas līmenī. Tā kā Padomes nostāja pirmajā lasījumā, ko pieņēma 2021. gada 19. aprīlī, pilnībā atspoguļo vienošanos, kas tika panākta agrīnā otrā lasījuma posmā, ieteikums otrajam lasījumam ir apstiprināt Padomes nostāju.


PIELIKUMS

Eiropas Parlamenta un Padomes kopīga deklarācija par Savienības vērtību sadaļas finansēšanu 2021. gadā

 

Neskarot budžeta lēmējinstitūcijas pilnvaras, likumdevējiestādes ir vienisprātis, ka programmas "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" Savienības vērtību sadaļa būtu jānodrošina ar būtisku finansējumu no 2021. gada 1. janvāra.

Likumdevējiestādes aicina Komisiju veikt pienācīgus pasākumus, lai sasniegtu minēto mērķi, jo īpaši izvērtēt elastības instrumentu lietošanu ES 2021. gada budžeta tiesiskā regulējuma ietvaros saskaņā ar DFS regulā noteiktajiem aktivizēšanas kritērijiem.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Programmas “Tiesības un vērtības” izveide

Atsauces

06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD)

EP 1. lasījuma datums – P numurs

17.4.2019 T8-0407/2019

Komisijas priekšlikums

COM(2018)0383 - C8-0234/2018

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

 

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Alice Kuhnke

24.7.2019

 

 

 

Aizstātie referenti

Bodil Valero

Izskatīšana komitejā

27.1.2021

 

 

 

Pieņemšanas datums

26.4.2021

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

52

11

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Sara Skyttedal, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Isabel Santos

Iesniegšanas datums

26.4.2021

 


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

52

+

NI

Laura Ferrara

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos

Renew

Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

The Left

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

11

-

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Rob Rooken, Jadwiga Wiśniewska

ID

Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel de Graaff, Tom Vandendriessche

NI

Milan Uhrík

 

2

0

ID

Peter Kofod, Annalisa Tardino

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 

 

[1] OV C 62, 15.2.2019., 178. lpp.

[2] OV C 461, 21.12.2018., 196. lpp.

[3] Pieņemtie teksti, 17.4.2019., P9_TA(2019)0407.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 27. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika