Procedura : 2018/0207(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0144/2021

Teksty złożone :

A9-0144/2021

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0137

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0144/2021</NoDocSe>
PDF 192kWORD 52k

<TitreType>ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Obywatele, równość, prawa i wartości” oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/2013 i rozporządzenie Rady (UE) nr 390/2014</Titre>

<DocRef>(06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych</Commission>

Sprawozdawczyni: <Depute>Alice Kuhnke</Depute>

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZWIĘZŁE UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Obywatele, równość, prawa i wartości” oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/2013 i rozporządzenie Rady (UE) nr 390/2014

(06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

 uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (06833/1/2020– C9-0144/2021),

 uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 18 października 2018 r.[1],

 uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 10 października 2018 r.[2],

 uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu[3] dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0383),

 uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu,

 uwzględniając art. 67 Regulaminu,

 uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A9-0144/2021),

1. zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2. zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady załączone do niniejszej rezolucji;

3. stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

5. zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji, wraz z odnoszącym się do niego wspólnym oświadczeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

6. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Program „Obywatele, równość, prawa i wartości”  łączy dwa wcześniejsze programy finansowania – „Prawa, równość, obywatelstwo” oraz „Europa dla obywateli”. Ogólnym celem programu jest ochrona i propagowanie praw i wartości zapisanych w Traktatach i Karcie praw podstawowych.

Jednym z głównych osiągnięć w negocjacjach było włączenie komponentu „Wartości Unii” do celów szczegółowych programu. Dzięki propagowaniu praw i wartości program przyczyni się do budowy bardziej demokratycznej i integracyjnej Unii, propagowania równości i poszanowania państwa prawnego oraz do dialogu demokratycznego, przejrzystości i dobrego zarządzania, w tym poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Również komponenty odnoszące się do równości, prawa i równości płci, do zaangażowania i udziału obywateli oraz do zwalczania wszelkich form przemocy, zwłaszcza przemocy ze względu na płeć (Daphne), zawierają udoskonalone przepisy, które zapewnią odpowiednie wsparcie organizacjom społeczeństwa obywatelskiego działającym w tych dziedzinach. Ponadto wskazano odpowiednie środki finansowe, w tym z dodatkowej alokacji, z konkretnymi kwotami w podziale na cele szczegółowe. W trakcie negocjacji współprawodawcy uzgodnili również wspólną deklarację, w której stwierdzono, że na stanowiący część tego programu komponent „Wartości Unii”  należy przeznaczyć znaczne środki finansowe od 1 stycznia 2021 r.

Negocjacje międzyinstytucjonalne nad tym dossier zakończyły się 17 grudnia 2020 r. Ich wynik zatwierdzono na szczeblu Coreperu 3 lutego 2020 r., a głosowanie potwierdzające w komisji LIBE odbyło się 4 lutego 2021 r. Ponieważ stanowisko Rady w pierwszym czytaniu przyjęte 19 kwietnia 2021 r. w pełni odzwierciedla osiągnięte wczesne porozumienie w drugim czytaniu, zalecenie do drugiego czytania dotyczy zatwierdzenia stanowiska Rady.


ZAŁĄCZNIK

Wspólna deklaracja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania komponentu „Wartości Unii” w 2021 r.

 

Bez uszczerbku dla uprawnień władzy budżetowej współprawodawcy zgadzają się, że na komponent „Wartości Unii”, stanowiący część programu „Obywatele, równość, prawa i wartości”, należy przeznaczyć znaczne środki finansowe od dnia 1 stycznia 2021 r.

Współprawodawcy wzywają Komisję, aby podjęła odpowiednie działania z myślą o osiągnięciu tego celu, zwłaszcza aby przeprowadziła ocenę instrumentów elastyczności w ramach prawnych rocznego budżetu UE na 2021 r., zgodnie z kryteriami uruchomienia ustanowionymi w rozporządzeniu w sprawie wieloletnich ram finansowych.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ustanowienie programu „Prawa i Wartości”

Odsyłacze

06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim – Numer P

17.4.2019 T8-0407/2019

Wniosek Komisji

COM(2018)0383 - C8-0234/2018

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

 

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Alice Kuhnke

24.7.2019

 

 

 

Poprzedni sprawozdawcy

Bodil Valero

Rozpatrzenie w komisji

27.1.2021

 

 

 

Data przyjęcia

26.4.2021

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

52

11

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Sara Skyttedal, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Isabel Santos

Data złożenia

26.4.2021

 


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

52

+

NI

Laura Ferrara

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos

Renew

Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

The Left

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

11

-

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Rob Rooken, Jadwiga Wiśniewska

ID

Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel de Graaff, Tom Vandendriessche

NI

Milan Uhrík

 

2

0

ID

Peter Kofod, Annalisa Tardino

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

[1] Dz.U. C 62 z 15.2.2019, s. 178.

[2] Dz.U. C 461 z 21.12.2018, s. 196.

[3] Teksty przyjęte w dniu 17.4.2019, P9_TA(2019)0407.

Ostatnia aktualizacja: 27 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności