Postup : 2018/0207(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0144/2021

Predkladané texty :

A9-0144/2021

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0137

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0144/2021</NoDocSe>
PDF 189kWORD 52k

<TitreType>ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Občania, rovnosť, práva a hodnoty a zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/2013 a nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014</Titre>

<DocRef>(06833/1/2020 – C9‑0144/2021 – 2018/0207(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci</Commission>

Spravodajkyňa: <Depute>Alice Kuhnke</Depute>

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODÔVODNENIE
 PRÍLOHA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Občania, rovnosť, práva a hodnoty a zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/2013 a nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014

(06833/1/2020 – C9‑0144/2021 – 2018/0207(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament

 so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (06833/1/2020– C9‑0144/2021),

 so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. októbra 2018[1],

 so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 10. októbra 2018[2],

 so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[3] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0383),

 so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A9-0144/2021),

1. schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2. schvaľuje spoločné vyhlásenie Parlamentu a Rady, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3. konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

4. poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

5. poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby po dohode s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie spolu s vyhlásením Európskeho parlamentu a Rady v Úradnom vestníku Európskej únie;

6. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Program Občania, rovnosť, práva a hodnoty v sebe spája dva predchádzajúce programy financovania, konkrétne program Práva, rovnosť a občianstvo a program Európa pre občanov. Jeho hlavným cieľom je ochrana a presadzovanie práv a hodnôt zakotvených v zmluvách a v Charte základných práv.

Jedným z hlavných úspechov rokovaní bolo začlenenie oblasti Hodnoty Únie medzi špecifické ciele programu. Propagáciou práv a hodnôt program prispeje k budovaniu demokratickejšej a inkluzívnejšej Únie, podporí rovnosť a rešpektovanie právneho štátu a demokratického dialógu, transparentnosť a dobrú správu vecí verejných, a to aj podporou organizácií občianskej spoločnosti. Aj pre oblasti týkajúce sa rovnosti, práv a rodovej rovnosti, angažovanosti a účasti občanov a boja proti všetkým formám násilia, najmä rodovo motivovanému násiliu (Daphne), sa vyčlenilo viac prostriedkov, čím sa zabezpečí primeraná podpora organizácií občianskej spoločnosti pôsobiacich v týchto oblastiach. Okrem toho je zabezpečené primerané financovanie, a to aj z dodatočne pridelených prostriedkov, s jasnými sumami pre konkrétne ciele. Spoluzákonodarcovia sa na rokovaniach dohodli aj na spoločnom vyhlásení, v ktorom sa uvádza, že oblasť Hodnoty Únie tohto programu by mala byť od 1. januára 2021 vybavená značnými finančnými prostriedkami.

Medziinštitucionálne rokovania o tomto spise boli ukončené 17. decembra 2020. Ich výsledok bol schválený na úrovni COREPER-u 3. februára 2020 a 4. februára 2021 bol potvrdený hlasovaním na úrovni výboru LIBE. Keďže pozícia Rady prijatá v prvom čítaní 19. apríla 2021 v plnej miere odráža dohodu dosiahnutú v počiatočnej fáze druhého čítania, v druhom čítaní sa odporúča schváliť pozíciu Rady.


PRÍLOHA

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady o financovaní oblasti hodnôt Únie v roku 2021

 

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci rozpočtového orgánu, spoluzákonodarcovia súhlasia s tým, že oblasť Hodnoty Únie programu Občianstvo, rovnosť, práva a hodnoty by mala byť od 1. januára 2021 vybavená značnými finančnými prostriedkami.

Spoluzákonodarcovia vyzývajú Komisiu, aby prijala vhodné opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa, najmä s cieľom posúdiť využívanie nástrojov flexibility v právnom rámci ročného rozpočtu EÚ na rok 2021 v súlade s kritériami aktivácie stanovenými v nariadení o VFR.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zriadenie programu Práva a hodnoty

Referenčné dokumenty

06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD)

Dátum prvého čítania EP – Číslo P

17.4.2019 T8-0407/2019

Návrh Komisie

COM(2018)0383 - C8-0234/2018

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

 

 

 

 

Spravodajkyňa

 dátum vymenovania

Alice Kuhnke

24.7.2019

 

 

 

Predchádzajúci spravodajcovia

Bodil Valero

Prerokovanie vo výbore

27.1.2021

 

 

 

Dátum prijatia

26.4.2021

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

52

11

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Sara Skyttedal, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Isabel Santos

Dátum predloženia

26.4.2021

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

52

+

NI

Laura Ferrara

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos

Renew

Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

The Left

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

11

-

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Rob Rooken, Jadwiga Wiśniewska

ID

Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel de Graaff, Tom Vandendriessche

NI

Milan Uhrík

 

2

0

ID

Peter Kofod, Annalisa Tardino

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

[1] Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 178.

[2] Ú. v. EÚ C 461, 21.12.2018, s. 196.

[3] Prijaté texty zo 17. apríla 2019, P9_TA(2019)0407.

Posledná úprava: 27. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia