Förfarande : 2018/0207(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0144/2021

Ingivna texter :

A9-0144/2021

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2021)0137

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0144/2021</NoDocSe>
PDF 174kWORD 51k

<TitreType>ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1381/2013 och rådets förordning (EU) nr 390/2014</Titre>

<DocRef>(06833/1/2020 – C9‑0144/2021 – 2018/0207(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor</Commission>

Föredragande: <Depute>Alice Kuhnke</Depute>

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 KORTFATTAD MOTIVERING
 BILAGA
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1381/2013 och rådets förordning (EU) nr 390/2014

(06833/1/2020 – C9‑0144/2021 – 2018/0207(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (06833/1/2020– C9‑0144/2021),

 med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 18 oktober 2018[1],

 med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 10 oktober 2018[2],

 med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[3], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0383),

 med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen,

 med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

 med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0144/2021).

1. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets och rådets gemensamma uttalande som bifogas denna resolution.

3. Europaparlamentet konstaterar att akten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

5. Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs, tillsammans med Europaparlamentets och rådets uttalanden om detta, i Europeiska unionens officiella tidning.

6. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


 

KORTFATTAD MOTIVERING

I och med programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden slås två befintliga finansieringsprogram ihop, närmare bestämt programmet ”Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap” och programmet ”Ett Europa för medborgarna”. Det allmänna målet för programmet är att skydda och främja de rättigheter och värden som stadfästs i fördragen och i stadgan om de grundläggande rättigheterna.

En av de största framgångarna i förhandlingarna var införandet av ett ”Unionens värden”-segment bland programmets särskilda mål. Genom att främja rättigheter och värden kommer programmet att bidra till uppbyggnaden av en mer demokratisk och inkluderande union, främja jämlikhet och respekten för rättsstatsprincipen och demokratisk dialog, öppenhet och god förvaltning, även genom att stödja det civila samhällets organisationer. Dessutom innehåller de segment som avser jämlikhet, rättigheter och jämställdhet, medborgarnas engagemang och deltagande och kampen mot alla former av våld, särskilt könsrelaterat våld (Daphne), skärpta bestämmelser som säkerställer tillräckligt stöd för dem i det civila samhället som verkar på dessa områden. Dessutom angavs lämplig finansiering, inklusive från det extra anslaget, med tydliga belopp per särskilt mål. Under förhandlingarna enades medlagstiftarna också om en gemensam förklaring i vilken det fastställs att segmentet Unionens värden i detta program bör få betydande finansiering från och med den 1 januari 2021.

De interinstitutionella förhandlingarna i detta ärende avslutades den 17 december 2020. Resultatet av förhandlingarna godkändes av Coreper den 3 februari 2020 och en bekräftelseomröstning hölls i LIBE-utskottet den 4 februari 2021. Eftersom rådets ståndpunkt vid första behandlingen, som antogs den 19 april 2021, till fullo återspeglar den överenskommelse som nåddes i början av andra behandlingen, är rekommendationen för andra behandlingen att godkänna rådets ståndpunkt.


BILAGA

Europaparlamentets och rådets gemensamma förklaring om finansieringen av segmentet Unionens värden under 2021

 

Utan att det påverkar budgetmyndighetens befogenheter är medlagstiftarna överens om att segmentet Unionens värden inom programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden bör få betydande finansiering från och med den 1 januari 2021.

Medlagstiftarna uppmanar kommissionen att vidta lämpliga åtgärder för att nå det målet, särskilt att bedöma användningen av flexibilitetsmekanismer inom den rättsliga ramen för EU:s årliga budget för 2021, i enlighet med kriterierna för aktivering i förordningen om den fleråriga budgetramen.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Inrättande av programmet för rättigheter och värden

Referensnummer

06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

17.4.2019 T8-0407/2019

Kommissionens förslag

COM(2018)0383 - C8-0234/2018

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

LIBE

 

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Alice Kuhnke

24.7.2019

 

 

 

Tidigare föredragande

Bodil Valero

Behandling i utskott

27.1.2021

 

 

 

Antagande

26.4.2021

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

52

11

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Sara Skyttedal, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Isabel Santos

Ingivande

26.4.2021

 


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

52

+

NI

Laura Ferrara

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos

Renew

Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

The Left

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

11

-

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Rob Rooken, Jadwiga Wiśniewska

ID

Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel de Graaff, Tom Vandendriessche

NI

Milan Uhrík

 

2

0

ID

Peter Kofod, Annalisa Tardino

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

[1] EUT C 62, 15.2.2019, s. 178.

[2] EUT C 461, 21.12.2018, s. 196.

[3] Antagna texter 17.4.2019, P9_TA(2019)0407.

Senaste uppdatering: 27 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy