ZPRÁVA o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2022

  26.4.2021 - (2020/2264(BUI))

  Rozpočtový výbor
  Zpravodaj: Damian Boeselager


  Postup : 2020/2264(BUI)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A9-0145/2021
  Předložené texty :
  A9-0145/2021
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2022

  (2020/2264(BUI))

  Evropský parlament,

   s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012[1], a zejména na článek 39 tohoto nařízení,

   s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2093 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027[2], a na společná prohlášení, na nichž se v této souvislosti dohodly Parlament, Rada a Komise[3], i na související jednostranná prohlášení[4],

   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 16. prosince 2020 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, jakož i o nových vlastních zdrojích, včetně plánu na zavedení nových vlastních zdrojů[5],

   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1023/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se mění služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie[6],

   s ohledem na své usnesení ze dne 14. května 2020 o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2021[7],

   s ohledem na své usnesení ze dne 12. listopadu 2020 týkající se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021[8],

   s ohledem na své usnesení ze dne 18. prosince 2020 týkající se postoje Rady ke druhému návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021[9],

   s ohledem na své usnesení ze dne 26. října 2017 o potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v EU[10],

   s ohledem na své usnesení ze dne 11. září 2018 o opatřeních pro předcházení a boji proti psychickému a sexuálnímu obtěžování na pracovišti, ve veřejném prostoru a v politickém životě v EU[11],

   s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2019 o integrovaném přístupu k rovnoprávnosti žen a mužů („gender mainstreaming“) v Evropském parlamentu[12],

   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025“ (COM(2020)0152),

   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Zelené dohodě pro Evropu (COM(2019)0640) - a zejména na jeho část 2.1.4 nazvanou „Stavět a renovovat za účinného využívání energie a zdrojů“,

   s ohledem na střednědobou strategii EMAS do roku 2024, kterou přijal řídicí výbor pro environmentální řízení v Bruselu dne 15. prosince 2020,

   s ohledem na studii nazvanou: uhlíková stopa Evropského parlamentu – směrem k uhlíkové neutralitě[13],

   s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 14/2014: Jakým způsobem orgány a instituce EU vypočítávají, snižují a kompenzují své emise skleníkových plynů?[14],

   s ohledem na požadavky na adicionalitu stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (směrnice o obnovitelných zdrojích energie), a zejména na její bod odůvodnění 90 a článek 27,

   s ohledem na své usnesení ze dne 17. září 2020 o maximalizaci potenciálu energetické účinnosti fondu budov v EU[15],

   s ohledem na směrnici o energetické náročnosti budov[16] a směrnici o energetické účinnosti[17],

   s ohledem na prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o příkladné úloze jejich budov s ohledem na směrnici o energetické účinnosti[18];

   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii pro udržitelnou a inteligentní mobilitu – nasměrování evropské dopravy do budoucnosti (COM(2020)0789), a zejména na jeho bod 9 o kolektivním cestování,

   s ohledem na zprávu generálního tajemníka, na jejímž základě předsednictvo vypracovalo předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2022,

   s ohledem na předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů, který podle čl. 25 odst. 7 a čl. 102 odst. 1 jednacího řádu Evropského parlamentu vypracovalo předsednictvo dne 8. března 2021,

   s ohledem na návrh odhadu příjmů a výdajů, který podle čl. 102 odst. 2 jednacího řádu Evropského parlamentu vypracoval Rozpočtový výbor,

   s ohledem na článek 102 jednacího řádu,

   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9-0145/2021),

  A. vzhledem k tomu, že neustále se zvyšující význam Parlamentu, který je spolunormotvůrcem a jednou složkou rozpočtového orgánu, má pravomoci v oblasti dohledu a podporuje evropskou demokracii, a to i v rámci evropské reakce na pandemii COVID-19, a v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise o rozpočtové kontrole nových návrhů založených na článku 122 SFEU s možnými značnými důsledky pro rozpočet Unie[19] dlouhodobě poukazuje na to, že je zapotřebí Parlament vybavit vhodným legislativním know-how a finančními zdroji, pro zajištění kvalitní legislativní a kontrolní činnosti a pro sdělování jejích výsledků; vzhledem k tomu, že důvěryhodnost Parlamentu a jeho
  poslanců v očích evropských občanů závisí na schopnosti Parlamentu obezřetně, účinně a odůvodněným způsobem plánovat výdaje a zohledňovat panující hospodářskou situaci;

  B. vzhledem k tomu, že Komisi ve své zimní předpovědi předpokládá, že se HDP v roce 2020 snížilo o 6,9 % a na úroveň roku 2019 se vrátí nejdříve v roce 2023; vzhledem k tomu, že odhady přijaté Parlamentem předpokládaly v roce 2020 nárůst o 2,68 % a v roce 2021 nárůst o 2,54 %;

  C. vzhledem k tomu, že rozpočet navrhovaný generálním tajemníkem v předběžném návrhu odhadu příjmů a výdajů Parlamentu pro rok 2022 představuje nárůst o 3,31 %, což je výrazně nad mírou inflace;

  D.  vzhledem k tomu, že v době platnosti předchozího VFR byl v Parlamentu celkově snížen počet zaměstnanců o 6 %, a to zejména zaměstnanců správních oddělení, ovšem současně musí Parlament po přijetí Lisabonské smlouvy plnit větší počet legislativních úkolů jako spolunormotvůrce a provádí zvýšený počet činností v souvislosti s Next Generation EU; vzhledem k tomu, že je vysoce znepokojen neúnosnou pracovní zátěží pro mnoho sekretariátů specializovaných výborů a politických skupin;

  E. vzhledem k tomu, že cílem Zelené dohody pro Evropu je dosáhnout ambiciózních cílů v oblasti klimatu, aniž by evropské emise skleníkových plynů byly kompenzovány prostřednictvím mezinárodních kreditů;

  F. vzhledem k tomu, že se očekává, že rozhodnutí o budoucí budově Paul-Henri Spaak bude přijato v roce 2021, což by mohlo ohrozit pověst Parlamentu kvůli významným výdajům v souvislosti s krizí; vzhledem k tomu, že budova Spaak by měla splňovat nejvyšší environmentální a bezpečnostní normy;

  G. vzhledem k tomu, že v roce 1990 byl podle předpisů předsednictva pro doplňkový (dobrovolný) systém důchodového pojištění zřízen dobrovolný důchodový fond[20]; vzhledem k tomu, že na své schůzi dne 10. prosince 2018 předsednictvo rozhodlo o změně předpisů platných pro důchodový fond, a to o zvýšení věku odchodu do důchodu z 63 na 65 let a o zavedení odvodu ve výši 5 % na důchodové dávky pro budoucí důchodce s cílem zlepšit udržitelnost tohoto systému; vzhledem k tomu, že podle odhadů tyto změny pravidel snížily pojistně-matematický schodek o 13,3 milionu EUR;

  Obecný rámec

  1. připomíná, že největší díl rozpočtu Parlamentu je pevně stanoven právními a smluvními povinnostmi; konstatuje, že 55 % rozpočtu podléhá indexaci platů v souladu se služebním řádem a statutem poslanců Evropského parlamentu; připomíná, že indexace platů, kterou Komise v současnosti předpokládá pro červenec 2021, má činit 2,9 %, a pro červenec 2022 pak 2,5 %, což povede k nárůstu výdajů o 31,9 milionu EUR v roce 2022;

  2. podporuje dohodu, které na dohodovacích schůzkách dne 14. dubna 2021 dosáhlo předsednictvo a Rozpočtový výbor, ohledně zvýšení rozpočtu oproti rozpočtu na rok 2021 o 2,4 %, což odpovídá celkové výši odhadu příjmů a výdajů na rok 2022 v částce 2 112 904 198 EUR, snížení výdajů v předběžném návrhu příjmů a výdajů schváleném předsednictvem dne 8. března 2021 o 18,85 milionů EUR a souvisejícího snížení navrhovaných prostředků v následujících rozpočtových položkách:

  1004 01 — Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje, zasedání, schůze výborů nebo jejich delegací, politických skupin a různé schůze, 1405 01 — Výdaje na tlumočení, externí tlumočení; 2007 01 — Výstavba budov a zařízení prostor, 2022 — Údržba, obsluha a úklid budov, 2024 — Spotřeba energií, 2120 01: Nábytek: nákup, nájem, obnova, údržba a oprava nábytku, 2140: Technické vybavení a zařízení, 3000 — Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy, 3040 — Různé výdaje na interní schůze, 3042 — Schůze, kongresy, konference a delegace, 3210 09: Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu, vědeckého posuzování technologických možností (STOA) a Evropského vědeckého mediálního střediska: výdaje na Evropské vědecké mediální středisko, 3243 01: Návštěvnická centra Evropského parlamentu: Parlamentarium a centrum Europa Experience, 3244 01: Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí: náklady na přijetí návštěv a příspěvky pro skupinové návštěvy, 4220 02: Výdaje na parlamentní asistenci: platy a odměny akreditovaných asistentů – statut poslanců, 4220 04: Výdaje na parlamentní asistenci: výdaje na pracovní a služební cesty mezi třemi pracovními místy a externí školení akreditovaných asistentů – statut poslanců;

  3. vyzývá důrazně k navýšení počtu pracovních míst v politických skupinách o 76 a v sekretariátech výborů o 66, aby bylo možné reagovat přiměřeně na větší pracovní zátěž a uplatňovat politiky Unie; zároveň vyzývá předsednictvo, aby využívalo ke zvýšení účinnosti v rámci správy možnou součinnost a zjistilo, jak by mohla digitalizace a nové způsoby práce zefektivnit činnost jednotlivých ředitelství a umožnit přesouvání pracovních míst k sekretariátům výborů; vyzývá proto k tomu, aby s ohledem na rostoucí pracovní zátěž poslanců a jejich zaměstnanců došlo k odpovídajícímu navýšení příspěvků na parlamentní asistenci;

  4. zdůrazňuje, že rozpočet Parlamentu na rok 2022 musí být realistický a přesný, aby se zamezilo jeho nadhodnocení; bere na vědomí stávající praxi tzv. sběrného převodu na konci roku, jehož smyslem je přispívat na stavební projekty; poukazuje na to, že tento „sběrný převod“ se provádí systematicky v týchž kapitolách a hlavách a často i v týchž rozpočtových položkách; domnívá se, že takovýto postup by mohl být považován za plánované nadhodnocování rozpočtu; požaduje, aby se před příštím sběrným převodem začalo uvažovat o financování klíčových investic na transparentním základě;

  Ekologizace Parlamentu

  5. zdůrazňuje, že Parlament musí být průkopníkem při přijímání digitálnějších, pružnějších a energeticky účinnějších pracovních metod i postupů týkajících se zasedání, musí se poučit ze zkušeností získaných při pandemii COVID-19 a využívat již vynaložené technologické investice; v této souvislosti vyzývá ke komplexnímu a ambicióznímu přezkumu toho, jakým způsobem poslanci, zaměstnanci a úředníci provádějí svou parlamentní činnost; domnívá se, že tento přezkum by se měl zaměřit především na účinné a řádné fungování orgánu a měl by rovněž posoudit vliv distanční či hybridní formy schůzí na jejich kvalitu a zároveň se vyhýbat přehnaně plošným opatřením zaměřeným na zvládání výjimečných okolností;

  6. vítá cíle systému environmentálního řízení Parlamentu (EMAS) pro rok 2024; připomíná, že střednědobá strategie EMAS na rok 2024 obsahuje ustanovení o přezkumu s cílem posílit ambice v environmentální oblasti na základě pozorovaných výsledků; vyzývá Parlament, aby znovu posoudil cíle EMAS s ohledem na pandemii COVID-19 v roce 2022 a zvýšil cíle, jež byly v roce 2019 schváleny pro klíčové ukazatele výkonnosti; opět vyzývá k tomu, aby změnil svůj stávající cíl v oblasti snižování CO2 tak, aby do roku 2030 dosáhl uhlíkové neutrality s uplatněním interní ceny uhlíku;

  7. je si vědom toho, že téměř dvě třetiny uhlíkové stopy Parlamentu vyplývají z přepravy osob; vyzývá k výraznému omezení cest na schůze, jež mohou být účinně vedeny na dálku nebo hybridně a k upřednostňování nízkouhlíkových alternativ pro všechny zbylé cesty, pokud to nebude mít vliv na kvalitu legislativní a politické činnosti;

  8. vyzývá k rozšíření dobrovolné práce na dálku na větší počet dní a pracovních funkcí; vyzývá k tomu, aby se upřednostňovaly hybridní nebo plně distanční schůze, pokud nezahrnují politické rozhodování, jako jsou slyšení a výměny názorů nebo vnitřní a přípravné schůze, a zároveň uznává, že fyzická přítomnost je účinnější pro politická jednání i pro poskytování tlumočení a tlumočení na dálku kdykoli je to nutné; vyzývá generálního tajemníka, aby po opatřeních pro zachování kontinuity činnosti během pandemie COVID-19 stanovil nový flexibilní rámec pro poskytování tlumočení na dálku pro období po skončení pandemie; konstatuje, že nadměrná doba strávená používáním digitálních nástrojů může mít negativní dopad na život některých lidí; vyzývá k přezkumu pravidel pro služební cesty do konce roku 2022 s cílem zajistit jejich schvalování na základě skutečných potřeb, zvláštní odůvodnění pro povolování všech služebních cest, zavedení požadavků na dopravní prostředky s nízkými emisemi uhlíku, aniž by to poslancům bránilo v plnění jejich mandátu, a vyloučení nejškodlivějších způsobů dopravy s výjimkou extrémních případů, kdy by využití alternativních způsobů dopravy na dlouhé cesty nebo do obtížně přístupných oblastí mohlo narušit rovnováhu mezi environmentálním cílem a efektivitou parlamentní práce; očekává, že schvalování všech oficiálních návštěv delegací bude podmíněno tím, že přípravné schůze před cestou i hodnotící schůze po návratu budou plně distanční, a že budou od roku 2022 schvalovány pouze delegace, které na to mají nárok; vyzývá předsednictvo, aby zajistilo, že mimořádné schůze výborů ve Štrasburku budou striktně omezeny na výjimečné případy a budou řádně odůvodněny předtím, než je bude možné jednotlivě schválit;

  9. vyzývá poslance, aby využívali alternativní způsoby dopravy s nízkými emisemi uhlíku; znovu vyzývá k revizi prováděcích opatření ke statutu poslanců v tom smyslu, aby byly poslancům při cestách po Unii propláceny letenky ve třídě „flexible economy“, s výjimkou letů z nejvzdálenějších regionů a zpět a letů s nejméně jedním mezipřistáním nebo letů trvajících déle než čtyři hodiny; bere na vědomí, že v případě mnoha poslanců vyžadují přesuny z jejich volebních obvodů do pracovních míst Parlamentu dlouhé cesty, které lze uskutečnit pouze letadlem;

  10. vyzývá ke zlepšování infrastruktury pro jízdní kola, jízdní kola pro přepravu nákladu, elektrická jízdní kola a elektrické koloběžky v komplexu budov Parlamentu, zejména poskytnutím možnosti jednoduchého a bezpečného parkování a instalací stojanů s nářadím pro jízdní kola; vyzývá Parlament, aby ve snaze stát se průkopníkem udržitelné městské mobility převzal aktivní úlohu při uplatňování plánu GoodMove a úzce spolupracoval s příslušnými místními orgány, zejména s orgány bruselského regionu; vyzývá k tomu, aby byl v Parlamentu rozšířen systém služebních jízdních kol; vyzývá k přijetí konkrétních opatření na podporu aktivní mobility mezi zaměstnanci Parlamentu, včetně nabídky zvláštních školení zaměřených na bezpečné dojíždění do práce, údržbu a opravy; vyzývá k přípravě pilotního systému jízdních kol pro přepravu nákladu pro některé logistické procesy v rámci Parlamentu a mezi budovami unijních orgánů a institucí;

  11. vybízí zaměstnance, aby používali veřejnou dopravu, a vyzývá k tomu, aby byl do roku 2022 vytvořen systém pro dotování průkazů na veřejnou dopravu pro zaměstnance, který by zároveň vyloučil nárok na druhou parkovací vinětu; očekává, že služební vozidla budou využívána k přepravě poslanců, zaměstnanců a akreditovaných parlamentních asistentů s příkazem ke služební cestě mezi Bruselem a Štrasburkem; požaduje přiměřené zvýšení počtu parkovacích míst vyhrazených pouze pro elektrická vozidla a přehled celkového počtu parkovacích míst v souladu s platnou legislativou ve všech třech pracovních místech;

  12. očekává, že všechny skupiny návštěvníků budou parlamentními službami informovány o dopadu jejich dopravy na životní prostředí a že bude v roce 2022 zaveden systém sestupně proporcionálního proplácení cestovních výdajů na základě environmentálního dopadu; žádá předsednictvo, aby zahájilo proces revize pravidel týkajících se skupin návštěvníků v souladu se sdělením Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii pro udržitelnou a inteligentní mobilitu – nasměrování evropské dopravy do budoucnosti (COM(2020)0789), a zejména na jeho bod 9 o hromadné dopravě, a aby přizpůsobilo cestovní výdaje pro skupiny návštěvníků měnícím se tržním cenám a umožnilo změny s cílem vyhnout se tržním fluktuacím cestovních výdajů, které vedou k nepřímé zeměpisné diskriminaci návštěvníků;

  13. vyzývá správu, aby sledovala pokračující růst nákladů na energii předpokládaný pro rok 2022 a přezkoumala možnosti v oblasti úspor nákladů a efektivnosti spotřeby; vyzývá k tomu, aby nadále nebyla modernizována zařízení na vytápění využívající fosilní paliva a aby byl v roce 2022 přijat plán na postupné ukončení používání fosilních paliv obsahující konkrétní milníky s cílem zabránit uvíznutí aktiv a vypracována analýza účinnosti a účelnosti používání systémů tepelných čerpadel a dalších příslušných technologií v souladu s cíli EMAS; vyzývá Parlament, aby ve své skladbě zdrojů energie a zejména ve výrobě zvyšoval podíl energie z obnovitelných zdrojů, a očekává, že do roku 2023 budou v Bruselu instalovány špičkové střešní fotovoltaické panely pro maximální potenciál; současně vyzývá k tomu, aby zadávání veřejných zakázek na základě záruky původu bylo postupně nahrazováno místními zdroji obnovitelné energie;

  14. očekává, že útvary Parlamentu budou i nadále snižovat spotřebu papíru tím, že u všech schůzí přejdou na bezpapírové, kolektivní a on-line prostředí a že rozšíří používání elektronického podpisu; připomíná svůj požadavek, aby v souladu s cílem systému EMAS dosáhnout co nejdříve bezpapírového fungování Parlamentu byla provedena analýza alternativ k používání přepravních boxů;

  15. očekává, že zásada „energetická účinnost v první řadě“ a zásada oběhového hospodářství budou uplatňovány na všechny investice, včetně investic v digitální oblasti, a manažerská rozhodnutí; požaduje plné provádění strategie Parlamentu pro nakládání s odpady v souladu se zásadami hierarchie způsobů nakládání s odpady, zejména pokud jde o udržitelný a oběhový přístup k nakládání se stavebním odpadem; vyzývá, aby byla plně uplatňována opatření zaměřená na to, aby se v Parlamentu zcela přestaly používat plasty na jedno použití;

  16. připomíná, že převážná většina poslanců Parlamentu vyjádřila podporu tomu, aby existovalo jediné sídlo s cílem zajistit efektivní vynakládání prostředků daňových poplatníků Unie a převzít institucionální odpovědnost za snížení uhlíkové stopy tohoto orgánu; připomíná, že je třeba nalézt řešení v zájmu optimalizace parlamentní institucionální práce, finančních nákladů a uhlíkové stopy; je přesvědčen, že získané zkušenosti a investice do práce a schůzí na dálku mohou sloužit jako základ pro uzpůsobení potřeb v oblasti služebních cest zaměstnanců; připomíná, že podle Smlouvy o Evropské unii má mít Evropský parlament sídlo ve Štrasburku; konstatuje, že trvalé změny by vyžadovaly změnu Smlouvy, k níž je zapotřebí jednomyslné schválení;

  17. připomíná, že podmínky zadávacích řízení by se neměly zaměřovat pouze na nejlepší cenu, ale měly by také zahrnovat environmentální, sociální a genderová kritéria s podrobnými ukazateli; vítá rozšíření mandátu kontaktního místa pro zelené veřejné zakázky tak, aby zahrnoval sociální a genderové prvky, a vyzývá k zavedení povinnosti obracet se na toto kontaktní místo v případě, kdy veřejná zakázka přesahuje hodnotu 15 000 EUR; očekává, že předsednictvo přijme do roku 2022 systém podávání zpráv o udržitelnosti, jako je globální iniciativa pro podávání zpráv, a zprávy o udržitelnosti rozšíří o aspekty rovnosti žen a mužů;

  Transparentnost a odpovědnost

  18. vyjadřuje politování nad tím, že předsednictvo odmítá provést vůli plenárního zasedání vyjádřenou při mnoha příležitostech, aby byl reformován příspěvek na všeobecné výdaje, čímž aktivně brání tomu, aby byly výdaje z peněz daňových poplatníků Unie transparentnější a odpovědnější; žádá předsednictvo, aby okamžitě zavedlo změny pravidel vztahujících se na příspěvek na všeobecné výdaje;

  19. vyjadřuje politování nad tím, že předsednictvo odmítá uskutečnit vůli plenárního zasedání vyjádřenou při několika příležitostech, pokud jde o klíčové reformní kroky Parlamentu, které byly původně zmíněny v jeho usnesení ze dne 26. října 2017 o boji proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání v EU1, mezi něž patřilo zavedení povinných školení pro všechny zaměstnance a poslance zaměřených na boj proti obtěžování; žádá předsednictvo, aby okamžitě a v plném rozsahu provedlo rozhodnutí plenárního zasedání;

  20. vyjadřuje politování nad tím, že předsednictvo odmítá provést vůli plenárního zasedání vyjádřenou při několika příležitostech, aby byla akreditovaným asistentům, kteří oznámí porušení práva Unie, na základě směrnice (EU) 2019/1937 o ochraně oznamovatelů[21] zaručena vysoká úroveň ochrany, jež bude srovnatelná s ochranou poskytovanou akreditovaným asistentům, kteří se stali obětí obtěžování; vyzývá předsednictvo, aby stanovilo jasné a právně jednoznačné normy pro případy, v nichž lze oznamovatelům, včetně akreditovaných parlamentních asistentů, poskytnout ochranu, a aby tyto normy zveřejnilo;

  21. vyjadřuje politování nad tím, že předsednictvo odmítá provést vůli plenárního zasedání vyjádřenou při několika příležitostech a přijmout opatření k zajištění plné harmonizace výše příspěvků na služební cesty mezi třemi pracovními místy Parlamentu u úředníků, jiných zaměstnanců a akreditovaných parlamentních asistentů; vyzývá předsednictvo, aby se touto otázkou bez dalších průtahů zabývalo a přijalo nezbytná opatření k nápravě této nerovnosti, jakmile se obnoví plenární zasedání ve Štrasburku;

  22. opětovně vyzývá Konferenci předsedů k revizi prováděcích předpisů upravujících činnost delegací a poslanců na pracovních cestách mimo Evropskou unii; zdůrazňuje, že taková revize by měla vzít v úvahu, že akreditovaní parlamentní asistenti budou moci za určitých okolností doprovázet poslance na oficiálních delegacích a pracovních cestách;

  23. vyjadřuje politování nad tím, že předsednictvo odložilo provedení vůle plenárního zasedání vyjádřené při několika příležitostech vypracovat technické řešení, které by poslancům umožnilo uplatnit své hlasovací právo při čerpání mateřské nebo otcovské dovolené, během dlouhodobé nemoci nebo v případě vyšší moci, a vyjasnit právní, finanční a technická omezení, která by takové řešení znamenalo; domnívá se, že jakékoli kroky podniknuté v této souvislosti by umožnily urychlit zavádění systému distanční práce a hlasování v Parlamentu, který byl vytvořen v době vypuknutí pandemie; očekává, že předsednictvo, vzhledem k nyní potvrzené technické proveditelnosti, převezme práci na zrušení zbývajících právních a finančních omezení;

  24. připomíná, že podle výročních zpráv rejstříku transparentnosti za poslední roky je přibližně polovina všech zápisů v rejstříku nesprávná; obává se, že rejstřík nemůže plnit svůj účel, tedy zajistit větší transparentnost činnosti zástupců zájmových skupin, pokud polovina zápisů v něm obsahuje neúplné nebo nesprávné informace; vyzývá Parlament, aby přijal opatření ke zvýšení přesnosti rejstříku;

  25. opakuje svou žádost, aby Parlament vypracoval podrobnou výroční zprávu o zástupcích zájmových skupin a o dalších organizacích, kterým byl umožněn přístup do prostor Parlamentu, a aby ji zveřejnil v souladu s nařízením o ochraně údajů;

  26.  očekává, že v budoucnu bude předsednictvo poslance proaktivně informovat o uskutečňování příslušných rozhodnutí plenárního zasedání;

  Gender

  27.  vyzývá k provedení analýzy rozpočtu z hlediska genderu, na níž bude založen budoucí předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů, a to v souladu se snahou Unie o genderové rozpočtování; vyzývá k zavedení specifického účetního systému založeného na genderu, v němž budou výdaje na poslance, zaměstnance a odborníky rozčleněny podle genderu;

  28.  vyzývá k přijetí kritérií pro hodnocení a monitorování způsobu zadávání zakázek zohledňujícího genderovou rovnost, a to na základě podpory rovných příležitostí ve všech specifikacích pro nabídky zadávaných Parlamentem;

  Digitální infrastruktura

  29. podporuje investice do digitální infrastruktury, včetně kybernetické bezpečnosti; zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby součástí informačních a komunikačních technologií byla bezpečná softwarová řešení, tj. softwarová řešení s otevřeným zdrojovým kódem, čímž se zajistí plná kontrola Parlamentu nad softwarem a správou údajů a také svoboda při vývoji aplikací, jakož i takový způsob pořizování technologií, který bude výslovně bránit technologickému ustrnutí či závislosti na velkých technologických platformách, zejména pokud jde o poskytovatele cloudových služeb;

  30. zdůrazňuje, že Parlament musí do digitální agendy zahrnout i problematiku životního prostředí; zdůrazňuje, že digitální inovace musí pozitivně přispívat k ekologické transformaci; vyzývá k tomu, aby se dosáhlo snížení environmentální stopy digitálních technologií (zelené informační technologie), zejména prostřednictvím úprav vnitřních politik; vyzývá Parlament, aby začlenil ekodesign digitálních služeb do správy informačních a komunikačních technologií a aby vybíral řešení, která se řídí principy oběhového hospodářství a podporují efektivní využívání zdrojů;

  31. připomíná rizika, která jsou neodmyslitelně spjata s bezpečností informací a soukromí při používání řešení závislých na třetích stranách při sdílení citlivých údajů, a pozitivní vliv otevřeného softwaru na digitální autonomii a jeho výhody z hlediska bezpečnosti; trvá na tom, že by uživatelé měli mít možnost používat na parlamentních zařízeních otevřený software a že je třeba mít k dispozici decentralizovaná řešení s otevřeným zdrojovým kódem pro virtuální schůze a výměnu rychlých zpráv; zdůrazňuje, že je třeba uživatelům poskytovat řádná školení se zvláštním zaměřením na kybernetickou bezpečnost; zdůrazňuje, že je třeba, aby software pro automatický přepis a překlad jazyků podporoval rovné šíření informací ve všech úředních jazycích;

  32. důrazně vybízí k přijetí opatření, která zajistí, aby veřejné zakázky Parlamentu na software a digitální infrastrukturu, včetně cloudových řešení, byly zadávány tak, aby se zamezilo závislosti na jednom poskytovateli, a to prostřednictvím požadavků na přenositelnost a plnou interoperabilitu, aby se využívalo otevřeného softwaru a aby byly tyto zakázky vyčleňovány pro malé a střední podniky a startupy;

  33. zdůrazňuje, že softwarové údaje a nástroje, které vytváří veřejný sektor nebo které jsou plně financovány z veřejných zdrojů, by měly být opakovaně použitelné a volně přístupné, měly by být v souladu se základními právy a v případě, že jsou určeny k použití v kritických oblastech, musí mít bezpečnostní certifikaci či bezpečnostní audit; domnívá se rovněž, že umělá inteligence používaná Parlamentem by měla být zveřejněna jako otevřený software, a to v rámci zadávacího řízení, s dostupnou softwarovou dokumentací a algoritmy umožňujícími přezkoumat, jakým způsobem systém umělé inteligence dospěl k určitému závěru; zdůrazňuje, že součástí jakéhokoli předběžného posouzení shody by měl být audit zaměřený na základní práva;

  34. poznamenává, že systémy distančního hlasování byly zavedeny za účelem zachování kontinuity práce Parlamentu v době pandemie; požaduje sjednocení těchto systémů hlasování;

  35. vyzývá k zajištění rychlejších a bezpečnějších bezdrátových sítí ve všech třech pracovních místech Parlamentu;

  Kontakt s občany

  36. zdůrazňuje, že Parlament je jediným přímo voleným orgánem Unie; domnívá se, že je důležité umožnit občanům lépe pochopit činnost Parlamentu, zvyšovat politické povědomí a podporovat hodnoty Unie; vyzývá k rozšířenějšímu využívání digitálních prostředků k přímé komunikaci s občany;

  37. podporuje zavádění center Europa Experience do roku 2024 ve všech členských státech; bere na vědomí potvrzení o tom, že zpoždění způsobená pandemií COVID-19 neohrozí dosažení rozhodujících cílů; podporuje politiku správy zaměřenou na maximalizování synergií; očekává, že dlouhodobý dopad center Europa Experience na rozpočet, pokud jde o provozní náklady, bude Rozpočtovému výboru prezentován před přijetím rozpočtu na rok 2022; připomíná, že tato centra by měla všem občanům umožnit lépe pochopit, jak fungují orgány a instituce EU;

  38. domnívá se, že by mělo dojít k rozšíření sítě kontaktních kanceláří Evropského parlamentu, které by měly prohloubit styk s občany; vybízí Parlament, aby pomocí těchto kanceláří vypracoval setkání a akce na místní úrovni, jako je Evropské setkání mládeže mezi poslanci a mladými lidmi;

  39. uznává význam skupinových návštěv; konstatuje, že během koronavirové pandemie nemohla prostory Parlamentu navštívit žádná skupina návštěvníků; připomíná, že v souladu s rozhodnutím předsednictva ze dne 5. října 2020 bylo 40 % nevyužité kvóty na rok 2020 přerozděleno do roku 2022; vítá skutečnost, že Parlament vynakládá značné úsilí na poskytování služeb návštěvníkům, zejména mladým lidem, kteří zůstávají klíčovou cílovou skupinou; vyzývá k tomu, aby do konce volebního období nebyl dále navyšován počet povolených návštěvníků nad rámec toho, co je prakticky proveditelné;

  40. je si vědom toho, že mezi nejrůznější jazykové menšiny, regiony a společenství v Unii patří kolem 50 milionů lidí; připomíná, že Parlament podporuje zapojení a účast občanů v Unii, včetně národnostních, regionálních a jazykových menšin; připomíná, že Parlament důrazně podporuje mnohojazyčnost a prosazuje práva národnostních, regionálních a jazykových menšin; domnívá se, že Parlament může aktivně přispívat k boji proti dezinformacím tím, že bude případně poskytovat informace také v jazycích jazykových menšin, regionů a společenství; požaduje, aby předsednictvo posoudilo, zda by bylo možné zpracovat informační materiály, např. materiály týkající se center Europa Experience a konference o budoucnosti Evropy, v jazycích jazykových menšin, regionů a společenství v rámci různých členských států, a aby provedlo odhad příslušných finančních nákladů;

  41. vyzývá generálního tajemníka, aby posoudil, zda by bylo možné v souladu s požadavky přijatými na plenárním zasedání zavést tlumočení všech plenárních rozprav do mezinárodního znakového jazyka, a aby uplatnil příslušné rozhodnutí s ohledem na zásadu rovného přístupu pro všechny občany;

  42. domnívá se, že je nanejvýš důležité, aby každý orgán Unie, který se podílí na organizaci a řízení nadcházející konference o budoucnosti Evropy, včetně Parlamentu, měl odpovídající správní rozpočet, aby byla konference úspěšná už od zveřejnění odhadu příjmů a výdajů;

  43. požaduje, aby občané a obyvatelé členských států a partnerských zemí dostali možnost absolvovat virtuální prohlídky Parlamentu s průvodcem, aby širší veřejnost lépe pochopila činnost tohoto orgánu a jeho hodnoty;

  44. vyzývá ke zřízení zvláštní služby pro návštěvníky z řad seniorů upozorňující na programy a opatření Unie, které podporují aktivní stárnutí;

  Projekty v oblasti nemovitostí

  45. očekává transparentnější a podrobnější plánování a rozhodování ohledně politiky Parlamentu v oblasti budov, včetně poskytování včasných informací, s řádným přihlédnutím k článku 266 finančního nařízení; vyzývá k diskuzi o fungování Parlamentu a k tomu, aby bylo přezkoumáno, kolik prostoru Parlament s ohledem na důsledky pandemie a na očekávané rozšíření práce na dálku potřebuje, a aby byla případně upravena jeho dlouhodobá strategie v oblasti budov; zdůrazňuje, že pečlivé plánování by mělo umožnit podstatné úspory;

  46. žádá předsednictvo, aby osvětlilo své rozhodnutí o budově Paul-Henri Spaak včetně podrobného rozdělení nákladů a podkladových dokumentů; bere na vědomí, že budovu Spaak nebude během renovačních prací možné používat, a vybízí k optimalizaci již dostupných prostor v souladu s potřebami Parlamentu; připomíná v této souvislosti závazek Parlamentu, že provede nezbytné úpravy a renovaci svých budov, aby v souladu s unijními normami vzniklo prostředí přístupné pro všechny uživatele; doporučuje, aby se při plánování a rekonstrukci budov řádně přihlíželo ke kritériím týkajícím se rozmanitosti a začleňování;

  47. vítá rozhodnutí předsednictva přijmout s ohledem na řízení životního cyklu budov v portfoliu Parlamentu průkazy jednotlivých budov; očekává, že používání tohoto nového nástroje přispěje co nejrychleji, avšak nejpozději do roku 2050, k účinné realizaci opatření k dosažení klimaticky neutrálních nebo pasivních budov; očekává také, že tyto průkazy budou obsahovat informace o lepší kvalitě ovzduší uvnitř budov a zdravém prostředí budov;

  48. konstatuje, že rozpočet, který navrhl generální tajemník na rok 2022, obsahuje 4,358 milionu EUR na rekonstrukci vstupu do budovy WEISS, a že na tuto rekonstrukci bylo vyčleněno 8 milionů EUR už v rozpočtu na rok 2021; požaduje aktualizované informace o celkových nákladech na tento projekt;

  Ostatní

  49. znovu opakuje svou žádost předsednictvu, aby zavedlo plnou flexibilitu přítomnosti poslanců během zelených týdnů s cílem usnadnit organizaci jejich práce;

  50. připomíná čl. 27 odst. 1 a 2 statutu poslanců Evropského parlamentu[22], podle nichž „dobrovolný důchodový fond zřízený Evropským parlamentem bude zachován i po nabytí účinnosti tohoto statutu, a to pro poslance nebo bývalé poslance, kteří již v tomto fondu nabyli práv nebo budoucích nároků“ a že „nabytá práva nebo budoucí nároky zůstávají zachovány v plném rozsahu“; vyzývá generálního tajemníka a předsednictvo, aby plně respektovali statut poslanců a aby v rámci důchodového fondu stanovili jasný plán, jak by se Parlament měl zhostit své povinnosti a převzít závazky dobrovolného důchodového systému poslanců;

  51. konstatuje, že pandemie tvrdě dopadla na poskytovatele služeb; vítá snahu Parlamentu pomoci omezit tento dopad na subdodavatele a jejich zaměstnance, jako např. solidárním poskytováním jídel; zdůrazňuje skutečnost, že externalizace úklidových a stravovacích služeb staví pracovníky, což jsou většinou ženy, do extrémně zranitelné situace; je vysoce znepokojen tím, že v rámci společnosti COMPASS Group zajišťující stravovací služby došlo k masivnímu propouštění zaměstnanců; vyzývá příslušné orgány Parlamentu, aby ve spolupráci se subdodavateli prozkoumaly v rámci sociálního dialogu veškerá možná alternativní řešení, která by ochránila pracovní místa, a aby zadávaly zakázky na další služby, které lze odůvodnit využitím rozpočtu Parlamentu; vyzývá Parlament, aby přijal veškerá nezbytná opatření pro zajištění toho, že budou v případě úklidového personálu, který tvoří zejména ženy, a zaměstnanců zajišťujících stravovací služby dodržovány ze strany externích dodavatelů nejvyšší normy pracovního práva, především pokud jde o psychický nátlak a pracovní podmínky; vyzývá předsednictvo, aby přehodnotilo parlamentní politiku externalizace;

  52. vyzývá generálního tajemníka a předsednictvo, aby v zájmu zvýšení efektivity, environmentální udržitelnosti a omezení spotřeby papíru a byrokracie v rámci interní činnosti Parlamentu vštěpovali všem správním útvarům kulturu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a přístup úsporného řízení; zdůrazňuje, že přístup úsporného řízení spočívá v soustavném zlepšování pracovních postupů díky jejich zjednodušování a díky zkušenostem administrativních pracovníků;

  53. poukazuje na to, že je nutné přehodnotit personální politiku Parlamentu, aby mohl Parlament využívat odborné zkušenosti všech svých zaměstnanců; domnívá se, že je proto nezbytné změnit pravidla, aby se mohly všechny kategorie zaměstnanců, včetně akreditovaných parlamentních asistentů, účastnit interních konkurzů a aby byly vytvořeny systémy rozvoje lidských zdrojů, které by Parlamentu umožnily zachovat si odborné zkušenosti těchto kategorií pracovníků a využívat je ve svých službách;

  54. vyzývá generálního tajemníka, aby posoudil rizika spojená se zaměstnáváním rostoucího počtu smluvních zaměstnanců a aby při tom zohlednil i nebezpečí, že se v Parlamentu vytvoří personální struktura dvojího typu; trvá na tom, aby stěžejní trvalé pozice a úkoly byly pokrývány stálými zaměstnanci;

  55. vyzývá k větší flexibilitě a k omezení byrokracie, pokud jde o vedení kanceláří poslanců a jejich smlouvy, a bere přitom na vědomí opakovaný výskyt chyb na on-line platformách a obtížné distanční fungování v době pandemie onemocnění COVID-19; žádá sekretariát Parlamentu a finanční oddělení, aby zavedly zvláštní soubor flexibilních pravidel;

  56. konstatuje, že Parlament přivítá v Bruselu každý půlrok přibližně 250 stážistů; domnívá se, že stážistům v Parlamentu by měla být nabídnuta stejná sleva na dopravu jako ostatním zaměstnancům; má za to, že toto opatření by pro rozpočet Parlamentu nepředstavovalo významnou zátěž a vedlo by k podstatnému snížení nákladů stážistů v Bruselu;

  57. připomíná, že na financování kulturní a umělecké činnosti v prostorách Parlamentu i mimo ně je nutné věnovat dostatečné prostředky, a poukázat tak na podporu věnovanou kulturnímu a tvůrčímu odvětví;

  58. připomíná politický závazek Parlamentu, pokud jde o jeho externí kontaktní kanceláře, a naléhavě žádá Evropskou službu pro vnější činnost, aby zajistila nezbytné podmínky, jako je v případě potřeby společná správa budov, a diplomatickou akreditaci zaměstnanců Parlamentu u orgánů hostitelských států;

  59. vyzývá k tomu, aby Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace včas podával transparentní výroční zprávy;

  60. domnívá se, že pandemie onemocnění COVID-19 má negativní vliv na život v Parlamentu; zdůrazňuje, že po skončení této krize je nutné zajistit dynamickou a aktivní činnost tohoto orgánu; žádá proto předsednictvo, aby provedlo analýzu, která by zjistila, jakým způsobem by bylo možné Parlament znovu oživit, a přijalo doporučení, která by bylo možné realizovat na základě přepracování jednacího řádu, pokud by to bylo nutné;

  o

  o o

  61. přijímá odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2022;

  62. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a odhad příjmů a výdajů Radě a Komisi.

   

   


   

  PŘÍLOHA: NÁVRH ODHADU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  NÁVRH ODHADU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

  2022

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Příspěvek Evropské unie na financování výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2022

   

   

   

  Název

  Částka

   

   

  Výdaje

  2 112 904 198

  Vlastní příjmy

  182 850 000

  Splatný příspěvek

  1 930 054 198

   

   


   

   

  PŘÍJMY

   

  Hlava - Kapitola - Článek - Bod

  Název

  Rozpočet na rok 2022

  Rozpočet na rok 2021

  Plnění 2020

  3

  SPRÁVNÍ PŘÍJMY

  3 0

  PŘÍJMY OD ZAMĚSTNANCŮ

  3 0 0

  Daně a odvody

  97.757.000

  93.120.000

  93.413.435

  3 0 1

  Příspěvky do systému důchodového pojištění

  85 091 000

  83 097 000

  75.574.698

  Kapitola 3 0 — celkem

  182.848.000

  176.217.000

  168.988.133

  3 1

   

  3 1 0

  Prodej nemovitého majetku – Účelově vázané příjmy

  p.m.

  p.m.

  1.550.185

  3 1 1

  Prodej jiného majetku

  p.m.

  p.m.

  0

  3 1 2

  Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí — účelově vázané příjmy

  p.m.

  p.m.

  0

  Kapitola 3 1 — celkem

  p.m.

  p.m.

  1.550.185

  3 2

   

  3 2 0

  Příjmy z dodání zboží, poskytnutí služeb a provedení stavebních prací – Účelově vázané příjmy

  p.m.

  p.m.

  0

  3 2 1

  Náhrady poskytnuté jinými orgány nebo subjekty za služební cesty – Účelově vázané příjmy

  p.m.

  p.m.

  0

  3 2 2

  Příjmy od třetích osob za dodané zboží, poskytnuté služby nebo provedené stavební práce – Účelově vázané příjmy

  p.m.

  p.m.

  0

  Kapitola 3 2 — celkem

  p.m.

  p.m.

  0

  3 3

   

  3 3 0

  Příjmy plynoucí ze zpětného získání neoprávněně vyplacených částek – Účelově vázané příjmy

  p.m.

  p.m.

  0

  3 3 1

  Příjmy určené na zvláštní účely (příjmy z nadací, dotací, peněžitých a věcných darů a odkazů) – Účelově vázané příjmy

  p.m.

  p.m.

  0

  3 3 3

  Přijaté platby pojistného plnění – Účelově vázané příjmy

  p.m.

  p.m.

  0

  3 3 8

  Ostatní příjmy ze správní činnosti – Účelově vázané příjmy

  p.m.

  p.m.

  0

  3 3 9

  Ostatní výnosy ze správní činnosti

  2.000

  2.000

  891.685

  Kapitola 3 4 — celkem

  2.000

  2.000

  891.685

  Hlava 3 — celkem

  182.850.000

  176.219.000

  171.430.002

  4

  VÝNOSY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ, ÚROKY Z PRODLENÍ A POKUTY

  4 0

  PŘÍJMY Z INVESTIC A ÚČTŮ

  4 0 0

  Příjmy z investic, poskytnutých půjček a bankovních účtů

  p.m.

  50.000

  2.028

  Kapitola 4 0 — celkem

  p.m.

  50.000

  2.028

  Hlava 4 — celkem

  p.m.

  50.000

  2.028

  6

  VÝNOSY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ, ÚROKY Z PRODLENÍ A POKUTY

  6 6

  OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY

  6 6 8

  Ostatní příspěvky a náhrady — Účelově vázané příjmy

  p.m.

  p.m.

  0

  Kapitola 6 6 — celkem

  p.m.

  p.m.

  0

  Hlava 6 — Celkem

  p.m.

  p.m.

  0

  CELKOVÝ SOUČET

  182.850.000

  176.269.000

  171.432.030

   

   

   

   

   

   

   

   


  VÝDAJE

  Celkový přehled prostředků (roky 2022 a 2021) a plnění (2020)

  Hlava - Kapitola - Článek - Bod

  Název

  Rozpočet na rok 2022

  Rozpočet na rok 2021

  Plnění 2020

  1

  OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

  1 0

  ČLENOVÉ ORGÁNU

  209.903.000

  207.576.273

  180.659.038

  1 2

  ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

  714.893.000

  693.916.364

  679.166.389

  1 4

  OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

  185.424.000

  173.260.678

  150.587.138

  1 6

  OSTATNÍ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

  23.593.050

  22.955.600

  19.083.918

  Hlava 1 — celkem

  1.133.813.050

  1.097.708.915

  1.029.496.483

  2

  BUDOVY, NÁBYTEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

  2 0

  BUDOVY A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

  233.538.212

  235.657.000

  287.339.852

  2 1

  VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK

  198.398.786

  191.697.500

  204.061.518

  2 3

  BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

  8.158.900

  6.706.500

  6.743.937

  Hlava 2 — celkem

  440.095.898

  434.061.000

  498.145.306

  3

  VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OBECNÝMI ČINNOSTMI ORGÁNU

  3 0

  SCHŮZE A KONFERENCE

  30.153.900

  34.700.500

  7.838.908

  3 2

  ODBORNÉ PORADENSTVÍ A INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, TVORBA A ŠÍŘENÍ DOKUMENTŮ

  152.090.350

  150.461.720

  107.598.067

  Hlava 3 — celkem

  182.244.250

  185.162.220

  115.436.975

  4

  VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZVLÁŠTNÍMI ČINNOSTMI ORGÁNU

  4 0

  ZVLÁŠTNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE NĚKTERÝCH ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

  135.000.000

  134.000.000

  123.200.426

  4 2

  VÝDAJE NA PARLAMENTNÍ ASISTENCI

  215.911.000

  209.443.000

  183.989.920

  4 4

  SCHŮZE A OSTATNÍ ČINNOSTI POSLANCŮ A BÝVALÝCH POSLANCŮ

  520.000

  500.000

  480.000

  Hlava 4 — celkem

  351.431.000

  343.943.000

  307.670.345

  5

  Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace a výbor nezávislých významných osobností

  5 0

  Výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace a výboru nezávislých významných osobností

  320.000

  300.000

  1.845

  Hlava 5 — celkem

  320.000

  300.000

  1.845

  10

  OSTATNÍ VÝDAJE

  10 0

  PŘEDBĚŽNÉ PROSTŘEDKY

  p.m.

  p.m.

  p.m.

  10 1

  POHOTOVOSTNÍ REZERVA

  5.000.000

  2.346.000

  p.m.

  10 3

  REZERVA NA ROZŠÍŘENÍ

  p.m.

  p.m.

  p.m.

  10 4

  REZERVA NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ POLITIKU

  p.m.

  p.m.

  p.m.

  10 5

  PŘEDBĚŽNÉ PROSTŘEDKY NA BUDOVY

  p.m.

  p.m.

  p.m.

  10 6

  REZERVA NA NOVÉ PRIORITNÍ CÍLE

  p.m.

  p.m.

  p.m.

  10 8

  REZERVA NA EMAS

  p.m.

  p.m.

  p.m.

  Hlava 10 — celkem

  5.000.000

  2.346.000

  p.m.

  CELKOVÝ SOUČET

  2.112.904.198

  2.063.521.135

  1.950.749.110

   

   

   


  ODDÍL I – EVROPSKÝ PARLAMENT

  Příjmy — PŘÍJMY

  Hlava 3 — SPRÁVNÍ PŘÍJMY

  Kapitola 3 0 — PŘÍJMY OD ZAMĚSTNANCŮ

  Článek 3 0 0 — Daně a odvody

  Bod 3 0 0 0 — Daně z odměn

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Rozpočet na rok 2021

  Plnění 2020

  84 658 000

  80 695 000

  81 341 562,25

  Právní základy

  Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie, a zejména článek 12 tohoto protokolu.

  Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 8).

  Bod 3 0 0 1 — Zvláštní odvody z odměn

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Rozpočet na rok 2021

  Plnění 2020

  13 099 000

  12 425 000

  12 071 872,87

  Právní základy

  Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 66a tohoto služebního řádu.

  Článek 3 0 1 — Příspěvky do systému důchodového pojištění

  Bod 3 0 1 0 — Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Rozpočet na rok 2021

  Plnění 2020

  77 051 000

  73 087 000

  69 173 578,83

  Právní základy

  Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména čl. 83 odst. 2 tohoto služebního řádu.

  Bod 3 0 1 1 — Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Rozpočet na rok 2021

  Plnění 2020

  8 000 000

  10 000 000

  6 397 668,43

  Právní základy

  Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 4, čl. 11 odst. 2 a 3 a článek 48 přílohy VIII tohoto služebního řádu.

  Bod 3 0 1 2 — Příspěvky zaměstnanců, kteří si berou pracovní volno, do systému důchodového pojištění

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Rozpočet na rok 2021

  Plnění 2020

  40 000

  10 000

  3 450,72

  Bod 3 0 1 4 — Příspěvky poslanců Evropského parlamentu

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Rozpočet na rok 2021

  Plnění 2020

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Právní základy

  Pravidla pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu, a zejména příloha III těchto pravidel.

  Odkazy na související právní akty

  Kapitola 3 1 — PŘÍJMY SOUVISEJÍCÍ S MAJETKEM

  Článek  3 1 0 — Prodej nemovitého majetku  3 1 0 — Účelově vázané příjmy

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Rozpočet na rok 2021

  Plnění 2020

  p.m.

  p.m.

  1 550 184,50

  Poznámky

  Tento článek je určen k zaznamenávání příjmů z prodeje nemovitého majetku, který patří orgánu.

  V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

  Článek  3 1 1 — Prodej jiného majetku

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Rozpočet na rok 2021

  Plnění 2020

  p.m.

  p.m.

   

  Poznámky

  Tento článek je určen k zaznamenávání příjmů z prodeje nebo částečné obměny jiného majetku ve vlastnictví orgánu.

  Článek 3 1 2 — Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí — Účelově vázané příjmy

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Rozpočet na rok 2021

  Plnění 2020

  p.m.

  p.m.

   

  Poznámky

  V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

  Podrobnosti týkající se výdajů a příjmů plynoucích ze zapůjčení nebo pronájmu nebo poskytování služeb v tomto rozpočtovém bodě jsou uvedeny v příloze tohoto rozpočtu.

  Kapitola  3 2 — PŘÍJMY Z DODÁNÍ ZBOŽÍ, POSKYTNUTÍ SLUŽEB A PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ — ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

  Článek  3 2 0 — Příjmy z dodání zboží, poskytnutí služeb a provedení stavebních prací – Účelově vázané příjmy

  Bod  3 2 0 2 — Příjmy od ostatních orgánů, institucí a jiných subjektů z dodání zboží, poskytnutí služeb a provedení stavebních prací — Účelově vázané příjmy

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Rozpočet na rok 2021

  Plnění 2020

  p.m.

  p.m.

   

  Poznámky

  V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

  Tento bod je určen k zaznamenávání příjmů ze zpětné úhrady výdajů na sociální zabezpečení vynaložených za jiné orgány.

  Článek 3 2 1 — Náhrady poskytnuté jinými orgány nebo subjekty za služební cesty – Účelově vázané příjmy

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Rozpočet na rok 2021

  Plnění 2020

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Poznámky

  V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

  Tento článek je určen k zaznamenávání příjmů ze zpětné úhrady výdajů na sociální péči, které vznikly jménem jiného orgánu.

  Příjmy od třetích osob za dodané zboží, poskytnuté služby nebo provedené stavební práce – Účelově vázané příjmy

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Rozpočet na rok 2021

  Plnění 2020

  p.m.

  p.m.

   

  Poznámky

  V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

  Kapitola 3 3 — OSTATNÍ SPRÁVNÍ PŘÍJMY

  Článek 3 3 0 — Příjmy plynoucí ze zpětného získání neoprávněně vyplacených částek — Účelově vázané příjmy

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Rozpočet na rok 2021

  Plnění 2020

  p.m.

  p.m.

   

  Poznámky

  V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

  Článek 3 3 1 — Příjmy určené na zvláštní účely (příjmy z nadací, dotací, peněžitých a věcných darů a odkazů) — Účelově vázané příjmy

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Rozpočet na rok 2021

  Plnění 2020

  p.m.

  p.m.

   

  Poznámky

  V souladu s čl. 21 odst. 2 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

  Článek 3 3 3 — Příjmy z přijatých plateb pojistného plnění — Účelově vázané příjmy

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Rozpočet na rok 2021

  Plnění 2020

  p.m.

  p.m.

   

  Poznámky

  V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

  Tento článek má rovněž zahrnovat úhradu mzdy úředníků pojišťovnami v případě úrazu.

  Článek 3 3 8 — Ostatní příjmy ze správní činnosti — Účelově vázané příjmy

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Rozpočet na rok 2021

  Plnění 2020

  p.m.

  p.m.

   

  Poznámky

  Tento článek je určen k zaznamenávání ostatních příspěvků a náhrad v souvislosti se správní činnosti orgánu.

  V souladu s článkem 21 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

  Článek 3 3 9 — Ostatní příjmy ze správní činnosti

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Rozpočet na rok 2021

  Plnění 2020

  2 000

  2 000

  891 684,67

  Poznámky

  Tento článek je určen k zaznamenávání ostatních příjmů ze správní činnosti.

  Podrobnosti týkající se výdajů a příjmů plynoucích ze zapůjčení nebo pronájmu nebo poskytování služeb podle tohoto článku jsou uvedeny v příloze tohoto rozpočtu.

  Hlava 4 — VÝNOSY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ, ÚROKY Z PRODLENÍ A POKUTY

  Kapitola 4 0 — PŘÍJMY Z INVESTIC A ÚČTŮ

  Článek 4 0 0 — Příjmy z investic, poskytnutých půjček a bankovních účtů

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Rozpočet na rok 2021

  Plnění 2020

   

  50 000

  2 027,55

  Poznámky

  Tento článek je určen k zaznamenávání příjmů z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu.

  Hlava 6 — PŘÍJMY, PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S POLITIKAMI UNIE

  Kapitola 6 6 — OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY

  Článek 6 6 8 — Ostatní příspěvky a náhrady — Účelově vázané příjmy

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Rozpočet na rok 2021

  Plnění 2020

  p.m.

  p.m.

   

  Poznámky

  Tento článek je v souladu s článkem 21 finančního nařízení určen k zaznamenávání veškerých příjmů, které nespadají do žádné jiné části hlavy 6, která slouží k poskytnutí dodatečných prostředků na financování výdajů, pro něž jsou tyto příjmy účelově vázány.

  Výdaje — VÝDAJE

  Hlava 1 — OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

  Kapitola 1 0 — ČLENOVÉ ORGÁNU

  Článek 1 0 0 — Odměny a příspěvky

  Bod 1 0 0 0 — Odměny

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  79 494 000

  76 747 273

  76 121 019,00

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí odměny stanovené statutem poslanců.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

  Právní základy

  Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 9 a 10 tohoto statutu.

  Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 1 a 2 těchto prováděcích opatření.

  Bod 1 0 0 4 — Příspěvek na běžné cestovní výdaje

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  67 400 000

  67 400 000

  34 872 664,00

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí cestovních výdajů a výdajů na pobyt souvisejících s cestami do a z pracovních míst a s dalšími služebními cestami.

  Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 25 000 EUR.

  Právní základy

  Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 20 tohoto statutu.

  Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 10 až 21 a článek 24 těchto prováděcích opatření.

  Bod 1 0 0 5 — Ostatní cestovní výdaje

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  5 700 000

  5 500 000

  3 132 000,00

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí dodatečných cestovních výdajů a výdajů na cesty uskutečněné v členském státě, v němž byl poslanec zvolen.

  Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 1 000 EUR.

  Právní základy

  Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 20 tohoto statutu.

  Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 22 a 23 těchto prováděcích opatření.

  Bod 1 0 0 6 — Příspěvek na všeobecné výdaje

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  39 600 000

  39 500 000

  39 100 000,00

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na úhradu výdajů souvisejících s parlamentní činností poslanců Evropského parlamentu, a to v souladu s prováděcími opatřeními ke statutu poslanců Evropského parlamentu.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 170 000 EUR.

  Právní základy

  Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 20 tohoto statutu.

  Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 25 až 28 těchto prováděcích opatření.

  Bod 1 0 0 7 — Příspěvky na výkon funkce

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  191 000

  191 000

  190 000,00

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí paušálních příspěvků na pobyt a reprezentaci v souvislosti s výkonem funkce předsedy Evropského parlamentu.

  Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

  Právní základy

  Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 20 tohoto statutu.

  Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 17. června 2009.

  Článek 1 0 1 — Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení

  Bod 1 0 1 0 — Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  3 017 000

  2 819 000

  2 685 449,75

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí úrazového pojištění, úhrady léčebných nákladů poslanců a pojištění proti ztrátě nebo krádeži, které se vztahuje na osobní věci poslanců.

  Jsou rovněž určeny na pojištění a asistenci poslancům v případě nutnosti repatriace v průběhu oficiální cesty, pokud vážně onemocní, stanou se obětí nehody nebo nepředvídané události, která znemožní řádný průběh cesty. Tato asistence zahrnuje vyřízení repatriace poslance a úhradu nákladů s ní spojených.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 200 000 EUR.

  Právní základy

  Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 18 a 19 tohoto statutu.

  Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 3 až 9 a článek 29 těchto prováděcích opatření.

  Společné předpisy pro úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání úředníků Evropské unie.

  Společné předpisy pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství.

  Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví obecná prováděcí opatření pro úhradu léčebných nákladů.

  Bod 1 0 1 2 — Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  1 431 000

  1 258 000

  325 405,01

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí některých výdajů nutných pro poskytnutí pomoci vážně zdravotně postiženému poslanci.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

  Právní základy

  Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 30 těchto prováděcích opatření.

  Článek 1 0 2 — Odchodné

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  1 186 000

  2 010 000

  14 017 500,00

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí odchodného po skončení poslaneckého mandátu.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

  Právní základy

  Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 13 tohoto statutu.

  Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 45 až 48 a článek 77 těchto prováděcích opatření.

  Článek 1 0 3 — Důchody

  Bod 1 0 3 0 — Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  9 000 000

  9 270 000

  7 998 000,00

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na vyplácení starobního důchodu po skončení poslaneckého mandátu.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 150 000 EUR.

  Právní základy

  Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 75 těchto prováděcích opatření a příloha III pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu.

  Bod 1 0 3 1 — Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  190 000

  171 000

  171 000,00

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na vyplácení invalidního důchodu poslanci v případě, že invalidita vznikla v průběhu výkonu mandátu.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

  Právní základy

  Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 75 těchto prováděcích opatření a příloha II pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu.

  Bod 1 0 3 2 — Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  1 944 000

  1 959 000

  1 846 000,00

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na vyplácení vdovského/vdoveckého nebo sirotčího důchodu v případě úmrtí poslance nebo bývalého poslance.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 15 000 EUR.

  Právní základy

  Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 75 těchto prováděcích opatření a příloha I pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu.

  Bod 1 0 3 3 — Dobrovolný systém důchodového pojištění poslanců

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  p.m.

  1 000

  0,—

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí příspěvku orgánu do dobrovolného doplňkového systému důchodového pojištění poslanců.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 500 EUR.

  Právní základy

  Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 27 tohoto statutu.

  Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 76 těchto prováděcích opatření a příloha VII pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu.

  Článek 1 0 5 — Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  750 000

  750 000

  200 000,00

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů za účast poslanců v jazykových kurzech a kurzech výpočetní techniky.

  Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

  Právní základy

  Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 44 tohoto statutu.

  Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 23. října 2017 o jazykových kurzech a kurzech výpočetní techniky pro poslance.

  Kapitola 1 2 — ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

  Článek 1 2 0 — Platy a ostatní nároky

  Bod 1 2 0 0 — Platy a příspěvky

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  708 973 000

  688 256 364

  672 940 000,00

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny v případě úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří zastávají pracovní místo uvedené v plánu pracovních míst, zejména na pokrytí:

    platů, příspěvků a úhrad souvisejících s platy,

    nemocenského pojištění, úrazového pojištění, pojištění pro případ nemoci z povolání a jiných plateb sociálního zabezpečení,

    paušálních příspěvků za přesčasy,

    různých dávek a příspěvků,

    cestovních výdajů úředníků a dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a vyživovaných dětí za přepravu z místa výkonu jejich zaměstnání do místa jejich původu,

    důsledků úpravy mezd opravnými koeficienty a výdajů spojených s částí příjmů převedených do jiné země, než je země, ve které jsou zaměstnáni,

    pojištění pro případ ztráty zaměstnání a pokrytí částek, které platí orgán dočasným zaměstnancům, aby jim v zemi jejich původu vznikly nebo byly zachovány nároky na důchod.

  Tyto prostředky jsou rovněž určeny na pokrytí pojistného pro úrazy při sportovních aktivitách zaměstnanců využívajících sportovní střediska Evropského parlamentu v Bruselu, v Lucemburku a ve Štrasburku.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 450 000 EUR.

  Právní základy

  Služební řád úředníků Evropské unie.

  Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

  Bod 1 2 0 2 — Odměny za přesčasy

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  100 000

  100 000

  26 389,19

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí příplatků za práci přesčas v souladu s právním základem.

  Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

  Právní základy

  Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 56 a příloha VI tohoto služebního řádu.

  Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

  Bod 1 2 0 4 — Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  3 100 000

  3 000 000

  3 850 000,00

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

    cestovních nákladů úředníků a dočasných zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků) souvisejících s nástupem do služebního poměru, se skončením služebního poměru nebo s přeložením do jiného místa výkonu služby,

    příspěvků na zařízení a znovuusídlení a nákladů na stěhování úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří byli nuceni změnit své bydliště z důvodu nástupu do služebního poměru, přeložení do nového místa výkonu služby nebo definitivního skončení služebního poměru po přeložení do jiného místa výkonu služby,

    denních příspěvků pro úředníky a dočasné zaměstnance, kteří mohou doložit, že byli po nástupu do služebního poměru nebo přeložení do nového místa výkonu služby nuceni změnit místo svého bydliště,

    odstupného pro úředníka ve zkušební době, který je propuštěn pro zjevně neuspokojivý pracovní výkon,

    odstupného pro dočasného zaměstnance, jehož smlouva byla ukončena ze strany orgánu,

    rozdílu mezi příspěvky, které platí smluvní zaměstnanci do systému důchodového pojištění členského státu, a mezi příspěvky, které je třeba platit do systému Unie, v případě změny pracovního zařazení zaměstnance.

  Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

  Právní základy

  Služební řád úředníků Evropské unie.

  Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

  Článek 1 2 2 — Odstupné po předčasném skončení služebního poměru

  Bod 1 2 2 0 — Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  2 720 000

  2 560 000

  2 350 000,00

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí náhrad, na které mají nárok:

    úředníci, kteří byli přeloženi do neaktivního postavení v souvislosti s kroky ke snížení počtu pracovních míst v orgánu,

    úředníci, kteří byli převedeni na volno v zájmu uspokojení organizačních potřeb spojených s nabýváním nových dovedností v rámci orgánu,

    úředníci a dočasní zaměstnanci v sekretariátech politických skupin na pracovních místech tříd AD 16 a AD 15, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů.

  Pokrývají rovněž příspěvek zaměstnavatele na zdravotní pojištění a důsledky úpravy opravnými koeficienty vztahující se na toto odstupné (s výjimkou příjemců příspěvku podle článku 42c služebního řádu, kteří nemají na úpravu opravným koeficientem nárok).

  Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

  Právní základy

  Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména články 41, 42c a 50 a příloha IV tohoto služebního řádu, a článek 48a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie.

  Bod 1 2 2 2 — Odstupné pro zaměstnance, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém propouštění pro stálé a dočasné zaměstnance

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

    odstupného vypláceného na základě služebního řádu nebo nařízení Rady (ES, Euratom, ESUO) č. 2689/95 a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1748/2002,

    příspěvků zaměstnavatele na nemocenské pojištění příjemců odstupného,

    důsledků úpravy opravnými koeficienty u různých náhrad a příspěvků.

  Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

  Právní základy

  Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména články 64 a 72 tohoto služebního řádu.

  Nařízení Rady (ES, Euratom, ESUO) č. 2689/95 ze dne 17. listopadu 1995, kterým se v souvislosti s přistoupením Rakouska, Finska a Švédska zavádí zvláštní opatření týkající se definitivního skončení služebního poměru dočasných zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 280, 23.11.1995, s. 4).

  Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1748/2002 ze dne 30. září 2002, kterým se v souvislosti s modernizací orgánu zavádí zvláštní opatření týkající se definitivního skončení služebního poměru úředníků Evropských společenství jmenovaných na stálé pracovní místo v Evropském parlamentu a dočasných zaměstnanců politických skupin Evropského parlamentu (Úř. věst. L 264, 2.10.2002, s. 9).

  Kapitola 1 4 — OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

  Článek 1 4 0 — Ostatní zaměstnanci a externí osoby

  Bod 1 4 0 0 — Ostatní zaměstnanci — generální sekretariát a politické skupiny

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  68 974 000

  65 039 727

  57 462 658,70

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou zejména určeny na pokrytí výdajů na:

    odměny, včetně přídavků a příspěvků, ostatních zaměstnanců, včetně smluvních zaměstnanců a zvláštních poradců (ve smyslu pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie), příspěvků zaměstnavatele na různé systémy sociálního zabezpečení, především do systému Unie, a důsledků opravných koeficientů vztahujících se na platy těchto zaměstnanců,

    zaměstnávání dočasných zaměstnanců,

  Tyto prostředky nejsou určeny na pokrytí výdajů na:

    ostatní zaměstnance, kteří pracují na generálním ředitelství pověřeném bezpečností a vykonávají funkce týkající se zabezpečování osob a majetku, zabezpečování informací a vyhodnocování rizik,

    ostatní zaměstnance, kteří pracují jako řidiči na generálním sekretariátu.

  Část těchto prostředků má být použita na nábor smluvních zaměstnanců se zdravotním postižením podle rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze 7. a 9. července 2008.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 4 317 000 EUR.

  Právní základy

  Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie (hlavy IV, V a VI).

  Obecná prováděcí ustanovení týkající se konkurzů a výběrových řízení, přijímání a zařazování úředníků a ostatních zaměstnanců Evropského parlamentu do platových tříd (rozhodnutí generálního tajemníka Evropského parlamentu ze dne 17. října 2014).

  Bod 1 4 0 1 — Ostatní zaměstnanci — bezpečnost

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  39 993 000

  34 584 545

  31 022 000,00

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou zejména určeny na pokrytí následujících výdajů na ostatní zaměstnance, kteří pracují na generálním ředitelství pověřeném bezpečností a vykonávají funkce týkající se zabezpečování osob a majetku, zabezpečování informací a vyhodnocování rizik:

    platy smluvních zaměstnanců a smluvních zaměstnanců pro pomocné práce, včetně přídavků a příspěvků a důsledků opravných koeficientů vztahujících se na jejich platy.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 500 000 EUR.

  Právní základy

  Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie (hlava IV).

  Obecná prováděcí ustanovení týkající se konkurzů a výběrových řízení, přijímání a zařazování úředníků a ostatních zaměstnanců Evropského parlamentu do platových tříd (rozhodnutí generálního tajemníka Evropského parlamentu ze dne 17. října 2014).

  Bod 1 4 0 2 — Ostatní zaměstnanci — Řidiči na generálním sekretariátu

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  7 600 000

  7 444 545

  7 266 000,00

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou zejména určeny na pokrytí následujících výdajů na ostatní zaměstnance, kteří pracují jako řidiči na generálním sekretariátu nebo zajišťují jejich koordinaci:

    platy smluvních zaměstnanců a smluvních zaměstnanců pro pomocné práce, včetně přídavků a příspěvků a důsledků opravných koeficientů vztahujících se na jejich platy.

  Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

  Právní základy

  Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie (hlava IV).

  Obecná prováděcí ustanovení týkající se konkurzů a výběrových řízení, přijímání a zařazování úředníků a ostatních zaměstnanců Evropského parlamentu do platových tříd (rozhodnutí generálního tajemníka Evropského parlamentu  ze dne 17. října 2014).

  Bod 1 4 0 4 — Stážisté, přidělení národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  10 262 000

  10 130 440

  8 270 950,34

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

    odměn stážistů s ukončeným vzděláním (stipendia), včetně případných příspěvků na domácnost,

    cestovních výdajů stážistů,

    dodatečných nákladů, které bezprostředně souvisí s jejich zdravotním postižením,

    nákladů na zdravotní a úrazové pojištění stážistů,

    nákladů spojených s pořádáním informačních schůzek nebo školení pro stážisty.

    výplaty dotace výboru pro stáže Schuman,

    výdajů spojených s výměnou zaměstnanců mezi Evropským parlamentem a institucemi veřejné správy v členských státech a v kandidátských zemích nebo mezinárodními organizacemi uvedenými v příslušných předpisech,

    výdajů v souvislosti s přidělením národních odborníků k Evropskému parlamentu, včetně náhrad a příspěvků a cestovních výdajů,

    nákladů na úrazové pojištění pro takto přidělené národní odborníky,

    náhrad a příspěvků při studijních pobytech a studijních stipendií,

    nákladů na pořádání vzdělávacích programů pro konferenční tlumočníky a překladatele, mimo jiné ve spolupráci s tlumočnickými školami a univerzitami poskytujícími vzdělání v oblasti překladu, a také na samotné školení a další vzdělávání tlumočníků a překladatelů, na nákup výukových materiálů a na náklady s tím spojené,

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

  Právní základy

  Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 7. března 2005 o předpisech pro dočasné přeložení úředníků Evropského parlamentu a dočasných zaměstnanců politických skupin k vnitrostátním správním orgánům, k jim podobným institucím a mezinárodním organizacím.

  Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 4. května 2009 o předpisech pro přidělování národních odborníků k Evropskému parlamentu.

  Rozhodnutí generálního tajemníka Evropského parlamentu ze dne 18. června 2019 o vnitřních předpisech pro stáže a studijní pobyty na generálním sekretariátu Evropského parlamentu.

  Bod 1 4 0 5 — Výdaje na tlumočení

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  50 395 000

  48 487 421

  38 506 000,00

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí těchto výdajů:

    výdaje na odměny a podobné náhrady, příspěvky na sociální zabezpečení, cestovní výdaje a další výdaje konferenčních tlumočníků, kteří jsou najímáni Evropským parlamentem na schůze pořádané Evropským parlamentem pro jeho vlastní potřeby nebo pro potřeby jiných orgánů nebo institucí, pokud nezbytné služby nemohou poskytnout tlumočníci Evropského parlamentu (úředníci nebo dočasní zaměstnanci),

    výdaje na služby konferenčních agentur, techniků a administrátorů využívané pro výše zmíněné schůze, pokud tyto služby nemohou zajistit úředníci, dočasní zaměstnanci nebo jiní pracovníci Evropského parlamentu,

    výdaje v souvislosti se službami poskytovanými Evropskému parlamentu tlumočníky, kteří jsou zaměstnanci jiných regionálních, národních a mezinárodních institucí,

    výdaje spojené s činnostmi souvisejícími s tlumočením, zejména s přípravou schůzí a školením a výběrem tlumočníků.

    poplatky hrazené Komisi za správu plateb konferenčním tlumočníkům.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 2 600 000 EUR.

  Právní základy

  Služební řád úředníků Evropské unie.

  Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

  Úmluva upravující pracovní a platové podmínky konferenčních tlumočníků (a prováděcí pravidla k ní) ze dne 28. července 1999, jak byla pozměněna dne 13. října 2004 a revidována dne 31. července 2008.

  Bod 1 4 0 6 — Pozorovatelé

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí úhrady výdajů na pozorovatele v souladu s článkem 13 jednacího řádu Evropského parlamentu.

  Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

  Článek 1 4 2 — Externí překladatelské služby

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  8 200 000

  7 574 000

  8 059 529,39

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na překladatelské a písařské práce, na redakční práci, na pomoc s kódováním a na technickou pomoc, kterou zajišťují externí dodavatelé.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 50 000 EUR.

  Kapitola 1 6 — OSTATNÍ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

  Článek 1 6 1 — Výdaje spojené s personálním řízením

  Bod 1 6 1 0 — Výdaje na nábor pracovníků

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  160 000

  150 000

  43 321,97

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

    výdajů na pořádání výběrových řízení podle článku 3 rozhodnutí 2002/621/ES a na pokrytí cestovních výdajů a výdajů na pobyt pro uchazeče, kteří byli pozváni k pohovorům,

    výdajů na pořádání výběrových řízení pro zaměstnance.

  V případech řádně odůvodněných provozními potřebami a po konzultaci s Evropským úřadem pro výběr personálu lze tyto prostředky použít pro výběrová řízení, která pořádá orgán samostatně.

  Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

  Právní základy

  Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména články 27 až 31 a článek 33 a příloha III tohoto služebního řádu.

  Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a veřejného ochránce práv 2002/620/ES ze dne 25. července 2002 o zřízení Úřadu pro výběr personálu Evropských společenství (Úř. věst. L 197, 26.7.2002, s. 53) a rozhodnutí generálních tajemníků Evropského parlamentu, Rady a Komise, tajemníka Soudního dvora, generálních tajemníků Účetního dvora, Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a zástupce evropského veřejného ochránce práv 2002/621/ES ze dne 25. července 2002 o organizaci a způsobu práce Úřadu pro výběr personálu Evropských společenství (Úř. věst. L 197, 26.7.2002, s. 56).

  Bod 1 6 1 2 — Další odborné vzdělávání

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  8 181 000

  8 115 000

  3 751 222,47

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na vzdělávání s cílem zlepšovat dovednosti zaměstnanců a výkonnost a produktivitu orgánu, např. formou kurzů pro výuku úředních pracovních jazyků.

  Jsou také určeny také na pokrytí výdajů na jiná školení pro poslance.

  Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

  Právní základy

  Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 24a tohoto služebního řádu.

  Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

  Článek 1 6 3 — Aktivity týkající se zaměstnanců orgánu

  Bod 1 6 3 0 — Sociální péče

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  853 700

  867 250

  584 000,00

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

    v rámci interinstitucionální politiky pomoci zdravotně postiženým osobám v následujících kategoriích:

    úředníci a dočasní zaměstnanci v činné službě,

    manželé/manželky úředníků a dočasných zaměstnanců v činné službě,

    vyživované děti ve smyslu služebního řádu,

  úhrady výdajů (jiných než na lékařskou péči) uznaných za nezbytné a souvisejících s postižením, které jsou řádně doloženy a nejsou hrazeny ze společného systému zdravotního pojištění, a to v závislosti na možnostech rozpočtu a byly-li vyčerpány veškeré nároky na vnitrostátní úrovni v zemi pobytu nebo v zemi původu,

    plateb v případě úředníků a ostatních zaměstnanců, kteří se nacházejí ve velmi obtížné situaci,

    poskytování dotací pro výbor zaměstnanců a pokrytí mimořádných výdajů oddělení sociální péče. Příspěvky nebo úhrada nákladů ze strany výboru zaměstnanců účastníkům sociálních aktivit budou zaměřeny na financování aktivit, které mají společenský, kulturní nebo jazykový rozměr, nebudou však zahrnovat dotace pro jednotlivé zaměstnance nebo domácnosti,

    dalších akcí sociálního charakteru na institucionální nebo interinstitucionální úrovni pro úředníky, ostatní zaměstnance a důchodce,

    financování specifických přiměřených úprav nebo výdajů na zdravotnické či sociální analýzy pro úředníky a ostatní zaměstnance se zdravotním postižením během náboru nebo pro úředníky a ostatní zaměstnance vyžadující přiměřené úpravy na pracovišti v důsledku událostí během jejich služebního poměru a pro stážisty se zdravotním postižením během náboru na základě článku 1d služebního řádu, zejména zajištění osobní asistence na pracovišti, a to i při přepravě nebo při služebních cestách.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 70 000 EUR.

  Právní základy

  Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 1d, čl. 9 odst. 3 třetí pododstavec a článek 76 služebního řádu.

  Bod 1 6 3 1 — Mobilita

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  1 760 000

  1 610 000

  515 269,21

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů spojených s plánem mobility v různých pracovních místech.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

  Bod 1 6 3 2 — Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  265 000

  265 000

  210 762,89

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na podporu a finanční zajištění projektů, jejichž cílem je podpořit společenské styky mezi zaměstnanci z různých zemí, např. formou dotací zaměstnaneckým klubům, sportovním sdružením, kulturním spolkům atd., a na pokrytí příspěvku na výdaje na stálé centrum pro využití volného času (kulturní a sportovní aktivity, koníčky, restaurace).

  Pokrývají rovněž finanční podporu interinstitucionálních společenských aktivit.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 600 000 EUR.

  Článek 1 6 5 — Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu

  Bod 1 6 5 0 — Zdraví a prevence

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  1 922 350

  1 892 350

  2 254 195,14

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí provozních nákladů lékařských služeb, odboru správy nemocenské dovolené, oddělení pro prevenci a dobré pracovní podmínky a oddělení pro rovnost, začlenění a rozmanitost v Bruselu, Lucemburku a ve Štrasburku, včetně lékařských kontrolních vyšetření, nákupu materiálu a léčivých přípravků a výdajů spojených s lékařskými prohlídkami, zejména v rámci pracovního lékařství, se vstupními lékařskými prohlídkami, s pravidelnými návštěvami lékaře a kontrolami zdravotního stavu v případě pracovníků na „místech bezpečnostních pracovníků, na místech, na nichž je třeba bdělosti, a na místech s vymezeným rizikem“, s odbornými lékařskými posudky a s ergonomickými opatřeními, dále provozních výdajů výboru pro otázky invalidity, výdajů na arbitráže a odborné posudky a výdajů na služby externích lékařů-specialistů a jiných zdravotníků, které považují posudkoví lékaři za nezbytné.

  Dále jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup určitých pracovních nástrojů, které jsou z lékařských důvodů považovány za nezbytné, a také výdaje související s poskytovateli lékařských a jiných zdravotnických služeb nebo osobami zajišťujícími krátkodobý zástup.

  Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

  Právní základy

  Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména články 33 a 59 a článek 8 přílohy II služebního řádu.

  Bod 1 6 5 2 — Výdaje na stravování

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  774 000

  750 000

  2 659 145,84

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na stravování během oficiálních akcí a schůzek na vysoké úrovni a určitých sociálních opatření odsouhlasených Evropským parlamentem.

  Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

  Bod 1 6 5 4 — Zařízení péče o děti

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  8 937 000

  8 655 000

  8 440 000,00

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí příspěvku Evropského parlamentu na organizační výdaje a na výdaje na poskytování služeb interních a externích zařízení péče o děti, s nimiž Parlament uzavřel dohodu.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 3 300 000 EUR.

  Bod 1 6 5 5 — Příspěvek Evropského parlamentu na akreditované evropské školy typu II

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  740 000

  651 000

  626 000,00

  Poznámky

  Provádění rozhodnutí Komise C(2013) 4886 ze dne 1. srpna 2013 o zavedení příspěvku EU vypláceného školám, které jsou akreditované Nejvyšší radou evropských škol, na poměrném základě podle počtu zapsaných dětí zaměstnanců EU, kterým se nahrazuje rozhodnutí Komise K(2009) 7719 ze dne 14. října 2009 ve znění rozhodnutí Komise K(2010) 7993 ze dne 8. prosince 2010 (Úř. věst. C 222, 2.8.2013, s.8).

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí příspěvku Evropského parlamentu evropským školám typu II akreditovaným Nejvyšší radou evropských škol a nebo na úhradu příspěvku Evropského parlamentu evropským školám typu II akreditovaným Nejvyšší radou evropských škol, který jeho jménem hradí Komise. Pokrývají náklady související s dětmi statutárních zaměstnanců Evropského parlamentu zapsaných do těchto škol.

  Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

  Hlava 2 — BUDOVY, NÁBYTEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

  Poznámky

  Vzhledem k tomu, že pojišťovny vypověděly smlouvy o pojištění proti rizikům, riziko pracovních konfliktů a teroristických útoků, kterému jsou vystaveny budovy Evropského parlamentu, je třeba pokrýt z prostředků souhrnného rozpočtu Unie.

  Finanční prostředky v této hlavě tudíž pokrývají veškeré výdaje spojené se škodami způsobenými pracovními konflikty a teroristickými útoky.

  Kapitola 2 0 — Budovy a náklady s nimi spojené

  Článek 2 0 0 — Budovy

  Bod 2 0 0 0 — Nájemné

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  25 204 212

  27 301 000

  32 860 983,74

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nájemného v budovách nebo částech budov využívaných Evropským parlamentem.

  Pokrývají také daň z nemovitosti. Nájemné se vypočítává za 12 měsíců na základě existujících nebo připravovaných pronájmů, přičemž se běžně ponechává prostor pro zohlednění životních nákladů nebo indexu stavebních nákladů.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 3 000 000 EUR.

  Finanční příspěvky členských států, jejich veřejných orgánů nebo subjektů ve formě financování nebo náhrady nákladů a souvisejících poplatků týkajících se nákupu nebo využívání půdy či budov a také poplatků v souvislosti s budovami a zařízením orgánu se považují za vnější účelově vázané příjmy ve smyslu čl. 21 odst. 2 finančního nařízení.

  Bod 2 0 0 1 — Roční splátky

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  p.m.

  p.m.

  63 351 124,00

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí ročních splátek za budovy nebo části budov na základě platných nebo připravovaných smluv o pronájmu.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 50 000 EUR.

  Finanční příspěvky členských států, jejich veřejných orgánů nebo subjektů ve formě financování nebo náhrady nákladů a souvisejících poplatků týkajících se nákupu nebo využívání půdy či budov a také poplatků v souvislosti s budovami a zařízením orgánu se považují za vnější účelově vázané příjmy ve smyslu čl. 21 odst. 2 finančního nařízení.

  Bod 2 0 0 3 — Nabývání nemovitostí

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup nemovitostí. Dotace na pozemky a zavedení inženýrských sítí budou poskytovány v souladu s finančním nařízením.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 810 000 EUR.

  Finanční příspěvky členských států, jejich veřejných orgánů nebo subjektů ve formě financování nebo náhrady nákladů a souvisejících poplatků týkajících se nákupu nebo využívání půdy či budov a také poplatků v souvislosti s budovami a zařízením orgánu se považují za vnější účelově vázané příjmy ve smyslu čl. 21 odst. 2 finančního nařízení.

  Bod 2 0 0 7 — Výstavba budov a zařízení prostor

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  95 010 000

  96 927 000

  82 602 123,11

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

    nákladů na výstavbu budov (práce, honoráře za studie, základní zařízení a nezbytné vybavení k zahájení provozu a veškeré související náklady),

    nákladů na práce spojené se zařízením prostor a dalších výdajů spojených s těmito pracemi, zejména honorářů architektům a inženýrům.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 472 000 EUR.

  Finanční příspěvky členských států, jejich veřejných orgánů nebo subjektů ve formě financování nebo náhrady nákladů a souvisejících poplatků týkajících se nákupu nebo využívání půdy či budov a také poplatků v souvislosti s budovami a zařízením orgánu se považují za vnější účelově vázané příjmy ve smyslu čl. 21 odst. 2 finančního nařízení.

  Bod 2 0 0 8 — Specifická správa nemovitostí

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  6 319 000

  5 607 000

  4 768 725,09

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na správu budov, které nejsou specificky uvedeny v jiných článcích této kapitoly, tj. na:

    nakládání s odpady,

    povinné kontroly, kontroly kvality, odborné posudky, audity, sledování souladu s předpisy apod.,

    technickou knihovnu,

    pomoc se správou (Building Helpdesk),

    správu plánů budov a nosičů dat,

    ostatní výdaje.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 268 000 EUR.

   

  Článek 2 0 2 — Výdaje na budovy

  Bod 2 0 2 2 — Údržba, obsluha a úklid budov

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  68 170 000

  67 790 000

  66 344 523,15

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na údržbu, obsluhu a úklid budov (vnitřních prostor a technických zařízení) využívaných Evropským parlamentem, které má v pronájmu nebo ve vlastnictví, a to na základě stávajících smluv.

  Před prodloužením nebo uzavřením smluv bude orgán konzultovat s ostatními orgány smluvní podmínky, které tyto orgány získaly (ceny, zvolená měna, zohlednění životních nákladů, trvání smlouvy, jiná ustanovení), s ohledem na článek 164 finančního nařízení.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 479 000 EUR.

  Bod 2 0 2 4 — Spotřeba energie

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  17 435 000

  17 580 000

  14 614 135,86

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny zejména na pokrytí nákladů na vodu, plyn, elektřinu a topení.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 150 000 EUR.

  Bod 2 0 2 6 — Bezpečnost a ostraha budov

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  16 300 000

  19 530 000

  19 229 306,83

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny zejména na pokrytí výdajů na hlídání a ostrahu budov využívaných Evropským parlamentem v jeho třech obvyklých pracovních místech, v jeho informačních kancelářích v Unii a v jeho kancelářích ve třetích zemích.

  Před prodloužením nebo uzavřením smluv bude orgán konzultovat s ostatními orgány smluvní podmínky, které tyto orgány získaly (ceny, zvolená měna, zohlednění životních nákladů, trvání smlouvy, jiná ustanovení), s ohledem na článek 164 finančního nařízení.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 000 EUR.

  Bod 2 0 2 8 — Pojištění

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  5 100 000

  922 000

  3 568 929,87

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí plateb pojistného.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

  Kapitola 2 1 —VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK

  Poznámky

  V oblasti veřejných zakázek bude orgán konzultovat s ostatními orgány smluvní podmínky, které tyto orgány získaly.

  Článek 2 1 0 — Výpočetní technika a telekomunikace

  Bod 2 1 0 0 — Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti – řádné fungování

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  29 845 000

  29 326 000

  27 153 663,43

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup, pronájem, servis a údržbu zařízení a softwaru a rovněž výdajů na asistenci servisních a poradenských firem v oblasti informačních technologií v souvislosti s pravidelnými činnostmi nezbytnými pro řádné fungování informačních a telekomunikačních systémů Evropského parlamentu. Tyto výdaje se týkají zejména systémů ve výpočetním a telekomunikačním centru, počítačů na úrovni oddělení a správy sítě.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 308 000 EUR.

  Bod 2 1 0 1 — Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti – infrastruktura

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  31 181 836

  30 104 000

  24 900 870,57

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup, pronájem, servis a údržbu zařízení a softwaru a také výdajů na asistenci servisních a poradenských firem v souvislosti s pravidelnými činnostmi v oblasti správy a údržby infrastruktury související s informačními a telekomunikačními systémy Evropského parlamentu, včetně služeb souvisejících s cloudem. Tyto výdaje se týkají zejména infrastruktury v oblasti sítí, kabelů, telekomunikací, individuálního vybavení a hlasovacích zařízení.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 132 000 EUR.

  Bod 2 1 0 2 — Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  16 376 000

  14 136 000

  16 621 063,68

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup, pronájem, servis a údržbu zařízení a softwaru a rovněž výdajů na asistenci servisních a poradenských firem v oblasti informačních technologií v souvislosti s pravidelnými činnostmi v oblasti obecné pomoci a podpory poskytované uživatelům ohledně informačních a telekomunikačních systémů Parlamentu. Tyto výdaje se týkají podpůrných služeb pro poslance a další uživatele, zejména pro administrativní a legislativní aplikace, aplikace používané v oblasti bezpečnosti a prevence rizik a aplikace pro komunikaci.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 40 000 EUR.

  Bod 2 1 0 3 — Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti – správa aplikací IKT

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  30 540 850

  29 821 000

  28 881 910,76

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup, pronájem, servis a údržbu zařízení a softwaru a související práce, a rovněž výdajů na asistenci servisních a poradenských firem v oblasti informačních technologií v rámci pravidelných činností souvisejících se správou aplikací IKT orgánu. Tyto výdaje se týkají zejména aplikací pro poslance, pro komunikaci a pro bezpečnost a prevence rizik a také administrativních a legislativních aplikací.

  Jsou také určeny na pokrytí výdajů na nástroje IKT financované společně v rámci interinstitucionální spolupráce v oblasti jazyků, a to na základě rozhodnutí Interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

  Bod 2 1 0 4 — Výpočetní technika a telekomunikace — investice do infrastruktury

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  18 090 100

  20 361 000

  37 539 434,59

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup zařízení a softwaru a rovněž výdajů na asistenci servisních a poradenských firem v oblasti informačních technologií v souvislosti s investicemi do infrastruktury Evropského parlamentu v oblasti výpočetní techniky a telekomunikací. Tyto investice se týkají zejména systémů ve výpočetním a telekomunikačním centru, sítí, kabelů a také systémů pro videokonference.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 125 000 EUR.

  Bod 2 1 0 5 — Výpočetní technika a telekomunikace — investice do projektů

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  34 538 500

  31 973 000

  28 860 492,76

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup zařízení a softwaru a rovněž výdajů na asistenci servisních a poradenských firem v oblasti informačních technologií v souvislosti s investicemi do stávajících nebo nových projektů IKT. Tyto investice se týkají zejména aplikací pro poslance, aplikací v legislativní, administrativní, finanční a komunikační oblasti, v oblasti bezpečnosti a prevence rizik a také aplikací souvisejících se správou IKT.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 27 000 EUR.

  Článek 2 1 2 — Nábytek

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  5 630 000

  4 910 000

  7 398 911,59

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákupu, pronájmu, údržby a opravy nábytku, včetně nákupu kancelářského ergonomického nábytku, na výměnu opotřebovaného a zničeného nábytku a kancelářských strojů. Jsou také určeny na pokrytí různých výdajů souvisejících se správou movitého majetku Evropského parlamentu.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

  Článek 2 1 4 — Technické zařízení a instalace

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  27 131 500

  26 467 500

  29 961 029,02

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákupu, pronájmu, údržby, opravy a správy technického zařízení a instalací, a zejména na:

    různé doplňkové pevné a přenosné technické instalace a zařízení určené pro publikační a zabezpečovací činnost (včetně IT softwaru) pro jídelny, budovy, vzdělávání zaměstnanců, sportovní centra Parlamentu atd.,

    obnovu zařízení, zejména tiskáren, telefonních služeb, jídelen, obchodů pro zaměstnance, bezpečnostních zařízení, konferenční techniky, audiovizuální techniky atd.,

    zvláštní zařízení (elektronická, počítačová a elektrická) a externí služby s nimi spojené.

  Tyto prostředky rovněž pokrývají náklady na reklamu v souvislosti s odprodejem a odepsáním položek inventáře a nákladů na technickou asistenci (konzultace) u záležitostí, u nichž je nezbytné využít externí odborné poradenství.

  Tyto prostředky rovněž pokrývají náklady na přepravní služby při převozu technického zařízení nezbytného k poskytování služeb konferenční techniky na místě, pokud o to požádá poslanec, delegace, politická skupina nebo orgán Evropského parlamentu, a to kdekoli ve světě. Tyto náklady zahrnují náklady na přepravu i veškeré s ní spojené administrativní náklady.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 190 000 EUR.

  Článek 2 1 6 — Přeprava poslanců, jiných osob a věcí

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  5 065 000

  4 599 000

  2 744 141,57

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákupu, leasingu, údržby, používání a opravy vozidel (vozového parku a jízdních kol) a na pronájem osobních vozů, vozů taxislužby, autobusů a nákladních automobilů, a to s řidičem či bez něj, včetně příslušných pojištění a ostatních správních výdajů. Při nahrazování vozidel, jejich nákupu, leasingu či pronájmu bude dána přednost vozidlům používajícím nejméně znečišťující technologie, např. hybridním automobilům.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 000 EUR.

  Kapitola 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

  Poznámky

  V oblasti veřejných zakázek bude orgán konzultovat s ostatními orgány smluvní podmínky, které tyto orgány získaly.

  Článek 2 3 0 — Kancelářské potřeby

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  1 309 400

  1 366 000

  541 826,11

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup papíru, obálek, kancelářských potřeb, potřeb pro tiskárny a rozmnožovny atd. a souvisejících správních nákladů.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 48 000 EUR.

  Článek 2 3 1 — Poplatky za finanční služby

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  720 000

  60 000

  30 000,00

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí bankovních poplatků (provize, přirážky a různé poplatky) a ostatních poplatků za finanční služby, včetně vedlejších nákladů spojených s financováním budov.

  Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

  Článek 2 3 2 — Soudní výdaje a náhrady škody

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  1 350 000

  1 245 000

  3 140 482,27

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

    nákladů soudního řízení, jejichž zaplacení uložil Evropskému parlamentu Soudní dvůr, Tribunál a vnitrostátní soudy,

    nákladů na služby externích právníků zastupujících Evropský parlament u Soudního dvora Evropské unie a u vnitrostátních soudů a nákladů na služby právních poradců nebo odborníků, kteří pomáhají právní službě,

    nákladů na právního zástupce v rámci disciplinárních a jim podobných řízení,

    výdajů souvisejících s náhradami škody a úroky,

    náhrad dohodnutých v rámci smírného narovnání podle hlavy III kapitoly 11 jednacího řádu Tribunálu nebo hlavy IV kapitoly 7 jednacího řádu Soudního dvora,

    správních pokut evropského inspektora ochrany údajů.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

  Právní základy

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

  Článek 2 3 6 — Poštovné a doručné

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  216 000

  221 000

  140 126,24

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na poštovné, na zpracování a doručení zásilek vnitrostátními poštovními službami nebo soukromými doručovacími službami.

  Tyto prostředky jsou rovněž určeny na pokrytí poskytování služeb v oblasti pošty.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 10 000 EUR.

  Článek 2 3 7 — Stěhování

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  1 900 000

  1 860 000

  1 565 548,56

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na stěhovací a manipulační práci vykonávanou stěhovacími firmami nebo dočasnými zaměstnanci, které zajišťují externí subjekty.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

  Článek 2 3 8 — Ostatní správní výdaje

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  1 751 000

  1 692 000

  1 102 121,72

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

    pojištění, které není konkrétně uvedeno v jiném bodě,

    nákupu stejnokrojů pro službu v prostorách Parlamentu, řidiče, recepční, skladníky, zaměstnance stěhovací služby, pro zaměstnance v oddělení pro návštěvy a semináře, v oddělení Parlamentarium, zaměstnance lékařské a bezpečnostní služby a oddělení pro údržbu budov a péče o tyto stejnokroje a různé technické služby,

    různých provozních a správních výdajů, včetně nákladů na správu vyplácených Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků v souvislosti se statutárními důchody bývalých poslanců, nákladů na bezpečnostní prověrku externistů, kteří pracují v prostorách nebo v systémech Evropského parlamentu, a nákupů zboží nebo služeb, které nejsou konkrétně uvedeny v jiné položce,

    různých nákupů v souvislosti s činnostmi v rámci systému pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (propagační kampaň atd.).

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

  Článek 2 3 9 — Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  912 500

  262 500

  223 831,74

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na činnosti v rámci EMAS, které mají za cíl zlepšit výsledky Evropského parlamentu v oblasti ochrany životního prostředí, včetně propagace těchto činností, a na systém kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 50 000 EUR.

  Hlava 3 — VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OBECNÝMI ČINNOSTMI ORGÁNU

  Kapitola 3 0 — SCHŮZE A KONFERENCE

  Článek 3 0 0 — Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  24 400 000

  28 565 000

  5 799 676,88

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů spojených s cestami zaměstnanců orgánu, přidělených národních odborníků, stážistů a zaměstnanců ostatních evropských orgánů či mezinárodních institucí pozvaných Parlamentem mezi místem výkonu práce a jedním ze tří pracovních míst Evropského parlamentu (Brusel, Lucemburk a Štrasburk) a se služebními cestami do jiných míst než do tří pracovních míst. Těmito výdaji jsou výdaje na dopravu, denní příspěvky, výdaje na ubytování a náhrady za ztrátu času. Pokrývají rovněž vedlejší výdaje, mj. výdaje v případě zrušení jízdenek/letenek a rezervací ubytování, výdaje spojené se systémem elektronické fakturace, výdaje na pojištění při služební cestě.

  Tyto prostředky jsou rovněž určeny na pokrytí výdajů na případné kompenzace emisí uhlíku v souvislosti se služebními a jinými cestami zaměstnanců.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 200 000 EUR.

  Právní základy

  Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 71 tohoto služebního řádu a články 11, 12 a 13 přílohy VII tohoto služebního řádu.

  Článek 3 0 2 — Výdaje na recepce a reprezentaci

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  893 900

  858 500

  390 319,67

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

    výdajů spojených s povinnostmi orgánu v souvislosti s reprezentací, včetně recepcí v rámci činností spojených s posuzováním technologických možností (STOA) a jiných prospektivních činností a také výdajů poslanců Evropského parlamentu na reprezentaci,

    výdajů předsedy na reprezentaci při jeho cestách mimo pracovní místa,

    výdajů na reprezentaci a příspěvku na administrativní výdaje kanceláře předsedy Parlamentu,

    výdajů sekretariátu na recepce a na reprezentaci, včetně nákupu reprezentačních předmětů a na vyznamenání pro úředníky, kteří dosáhli 15 nebo 25 let služby,

    různých výdajů protokolu, jako např. vlajky, stojany, pozvánky, tisk menu,

    cestovních výdajů a výdajů na pobyt VIP návštěv v Parlamentu,

    nákladů na víza pro poslance a zaměstnance Evropského parlamentu při služebních cestách,

    výdajů na recepce a reprezentaci a dalších specifických výdajů poslanců, kteří v Evropském parlamentu vykonávají oficiální funkci.

  Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

  Článek 3 0 4 — Různé výdaje na schůze

  Bod 3 0 4 0 — Různé výdaje na interní schůze

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  235 000

  300 000

  65 136,74

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na nákup nápojů, občerstvení a příležitostných lehkých jídel podávaných při schůzích Evropského parlamentu nebo při interinstitucionálních schůzích pořádaných v jeho prostorách a rovněž na správu těchto služeb.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

  Bod 3 0 4 2 — Schůze, kongresy, konference a delegace

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  2 625 000

  2 857 000

  202 867,18

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny zejména na pokrytí nákladů – kromě těch, které jsou hrazeny z kapitoly 1 0 a článku 3 0 0 – spojených s:

    pořádáním schůzí mimo pracovní místa (výbory nebo jejich delegace, politické skupiny), včetně výdajů na reprezentaci, bude-li to zapotřebí,

    organizací meziparlamentních delegací, delegací ad hoc, smíšených parlamentních výborů, parlamentních výborů pro spolupráci a parlamentních delegací při WTO a Parlamentní konference o WTO a jejího řídícího výboru,

    organizací delegací ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU, Parlamentním shromáždění EUROLAT, Parlamentním shromáždění Euronest a v jejich orgánech,

    organizací Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří (EMPA), jeho výborů a předsednictva; tyto výdaje zahrnují příspěvek Evropského parlamentu na rozpočet samostatného sekretariátu EMPA nebo na přímé hrazení nákladů představujících podíl Evropského parlamentu na rozpočtu EMPA,

    poplatky spojenými s členstvím v mezinárodních organizacích, jejichž členem je Evropský parlament nebo jeden z jeho orgánů (Meziparlamentní unie, Sdružení generálních tajemníků parlamentů, Skupina 12+ v rámci Meziparlamentní unie),

    úhradou podílu Parlamentu na nákladech na vydání průkazů laissez passer EU (za zařízení, zaměstnance a materiál) vyplácených Komisi Evropským parlamentem na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Evropským parlamentem a Komisí, v souladu s Protokolem o výsadách a imunitách Evropské unie (článek 6), s článkem 23 služebního řádu úředníků Evropské unie, s články 11 a 81 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie a s nařízením Rady (EU) č. 1417/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví vzor průkazu vydávaného Evropskou unií (Úř. věst. L 353, 28.12.2013, s. 26).

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

  Bod 3 0 4 9 — Náklady na služby cestovní kanceláře

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  2 000 000

  2 120 000

  1 380 907,12

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí správních nákladů cestovní kanceláře, která je s Evropským parlamentem ve smluvním vztahu.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 6 000 EUR.

  Kapitola 3 2 — ODBORNÉ PORADENSTVÍ A INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, TVORBA A ŠÍŘENÍ DOKUMENTŮ

  Článek 3 2 0 — Získávání odborného poradenství

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  6 984 000

  7 491 500

  5 708 466,70

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

    nákladů na studie a jiné výzkumné činnosti, které jsou smluvně zadány kvalifikovaným odborníkům a výzkumným ústavům (pracovní semináře, kulaté stoly, odborné panelové diskuse nebo slyšení odborníků, konference) nebo činnosti technické pomoci vyžadující specifické dovednosti a odborné znalosti, které jsou prováděny pro orgány Evropského parlamentu, pro parlamentní výbory, pro parlamentní delegace a pro správu,

    pořízení nebo pronájem specializovaných informačních zdrojů, jako jsou například specializované databáze, související odborná literatura nebo technická podpora, bude-li to zapotřebí k doplnění výše uvedených smluv zajišťujících odborné aspekty,

    cestovních výdajů, výdajů na pobyt a vedlejších výdajů odborníků a dalších osob, včetně předkladatelů petic určených Evropskému parlamentu, kteří jsou přizváni k účasti na schůzích výborů, delegací a studijních a pracovních skupin a také na workshopech,

    náklady na šíření výstupů interního parlamentního výzkumu ku prospěchu orgánu i veřejnosti (zejména ve formě publikací na internetu, interních databází, brožur a tištěných publikací),

    výdajů na přizvání externích pracovníků k účasti na práci orgánů, jako je disciplinární komise,

    nákladů na kontrolu pravdivosti dokumentů předložených uchazeči při náboru specializovaných externích poskytovatelů služeb.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 64 000 EUR.

  Článek 3 2 1 — Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu, vědeckého posuzování technologických možností (STOA) a Evropského vědeckého mediálního střediska

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  9 430 000

  9 830 000

  7 749 160,14

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na činnosti GŘ EPRS a ústředních útvarů generálního tajemníka, zejména na:

    získávání specializovaného odborného poradenství a podpory výzkumným činnostem Evropského parlamentu (včetně článků, studií, workshopů, seminářů, kulatých stolů, odborných panelových diskusí a konferencí), které lze v případě potřeby provádět v partnerské spolupráci s jinými orgány, mezinárodními organizacemi, výzkumnými útvary a knihovnami vnitrostátních parlamentů, s reflexními skupinami, výzkumnými institucemi a dalšími kvalifikovanými odborníky,

    získávání specializovaného odborného poradenství v oblastech posuzování dopadu a hodnocení ex ante a ex post, evropské přidané hodnoty a vědeckého posuzování technologických možností (STOA),

    nákup nebo pronájem knih, odborných periodik, časopisů, databází, zpráv tiskových agentur a veškerých dalších informačních zdrojů určených pro knihovnu v různých formátech, včetně nákladů na ochranu autorských práv, na systém managementu kvality, na vazačské a konzervační práce a k tomu potřebná zařízení a na další s tím související služby,

    náklady na externí archivační služby (organizace, výběr, popis, přenos na různé nosiče a digitalizace, získávání primárních archivních zdrojů),

    pořizování, rozvíjení, instalaci, využívání a údržbu speciální knihovnické a archivační dokumentace a speciálních zařízení pro mediatéku, včetně elektrických, elektronických a počítačových zařízení nebo systémů a vazačských a konzervačních zařízení,

    náklady na šíření výstupů interního parlamentního výzkumu ku prospěchu orgánu i veřejnosti (zejména ve formě publikací na internetu, interních databází, brožur a tištěných publikací),

    cestovní výdaje, výdaje na pobyt a další výdaje odborníků a autorů vědeckých prací pozvaných k účasti na prezentacích, seminářích, workshopech nebo jiných organizovaných činnostech tohoto typu,

    účast orgánu pro vědecké posuzování technologických možností (STOA) na činnostech evropských a mezinárodních vědeckých institucí,

    povinnosti Evropského parlamentu na základě mezinárodních nebo interinstitucionálních dohod o spolupráci, včetně příspěvku Evropského parlamentu na finanční náklady spojené se správou historických archivů Unie v souladu s nařízením Rady č. 354/83,

    náklady nového Evropského vědeckého mediálního střediska, na jehož operace bude dohlížet Panel pro budoucnost vědy a technologie (STOA) Evropského parlamentu v rámci podpory kontaktů mezi Evropským parlamentem, vědeckou komunitou a sdělovacími prostředky, a to s konkrétním cílem podpořit vytváření sítí, vzdělávání a šíření znalostí. To zahrnuje například:

    organizaci činností a výdaje (včetně cestovních výdajů, ubytování a stravování) ve spojitosti s pozváním novinářů, zúčastněných stran a dalších odborníků pro příslušné činnosti,

    vytvářením a udržováním sítí kontaktů mezi Evropským parlamentem, vědeckou komunitou a sdělovacími prostředky,

    organizováním seminářů, konferencí a vzdělávacích kurzů zaměřených na aktuální novinky a otázky v oblasti vědy a technologií a na charakter a účinnost žurnalistiky zabývající se vědou,

    využitím odborných informací a analýz z akademické sféry, sdělovacích prostředků a dalších zdrojů v oblasti vědy a technologie k užitku tvůrců politik a občanů,

    zajištěním větší dostupnosti výzkumných materiálů Evropského parlamentu a dalších materiálů v oblasti vědy a technologie v písemné a audiovizuální formě i dalšími prostředky,

    rozvojem technik a „metod" pro zlepšení schopnosti označit důvěryhodné zdroje v oblasti vědy a technologie a šířit informace o takovýchto zdrojích,

    podporou instalace, aktualizace nebo využití nejmodernějšího technického vybavení a mediálního zařízení v rámci podpory takovéhoto dialogu,

    rozvoj úzké spolupráce a kontaktů mezi Evropským parlamentem, příslušnými sdělovacími prostředky a univerzitami a relevantními výzkumnými centry v této oblasti, a to s využíváním sdělovacích prostředků k propagaci úlohy a činnosti Evropského vědeckého mediálního střediska a k informování o tom, že je otevřeno občanům.

  Prostředky z tohoto bodu lze rovněž použít na podporu dialogu Evropského parlamentu s vysokoškolskou komunitou, se sdělovacími prostředky, s analytickými středisky a s občany, pokud se týče výhledových prací na dlouhodobých trendech, na které musí reagovat rozhodující činitelé Evropské unie, jak v oblasti vědy, tak v širším horizontu, a to prostřednictvím seminářů, publikací a dalších výše uvedených činností.

  Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

  Právní základy

  Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 354/83 ze dne 1. února 1983 o otevření historických archivů EHS a Evropského společenství pro atomovou energii veřejnosti ve znění pozdějších změn (Úř. věst. L 43,15.2.1983, s. 1).

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

  Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 28. listopadu 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, naposledy pozměněné dne 22. června 2011 (Úř. věst. C 216, 22.7.2011, s. 19).

  Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 2. července 2012 o pravidlech pro vedení dokumentace Evropského parlamentu.

  Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 10. března 2014 o postupech pro nabývání soukromých archívů poslanců a bývalých poslanců Evropského parlamentu

  Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. října 2013 o politickém plánování a dlouhodobých trendech: rozpočtové dopady na posilování kapacit (Úř. věst. C 181, 19.5.2016, s. 16), a zejména body 7 a 9 tohoto usnesení.

  Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2016 (Úř. věst. C 346, 21.9.2016, s. 188), a zejména bod 30 tohoto usnesení.

  Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. dubna 2016 o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2017 (Úř. věst. C 58, 15.2.2018, s. 257), a zejména bod 54 tohoto usnesení.

  Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2019 (Úř. věst. C 390, 18.11.2019, s. 215), a zejména bod 49 tohoto usnesení.

  Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. března 2019 o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2020 (Texty přijaté tohoto dne, P8-TA(2019) 0326), a zejména bod 47 tohoto usnesení.

  Článek 3 2 2 — Výdaje na dokumentaci

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  3 222 000

  3 216 000

  2 572 177,70

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

    předplatného novin a časopisů a předplatného zpravodajství tiskových kanceláří, jejich publikací a on-line služeb, poplatků za autorská práva k reprodukci a šíření výše uvedených materiálů v tištěné nebo elektronické formě a na uzavírání smluv o poskytování služeb na přehledy tisku a výstřižkovou službu,

    předplatného nebo smluv o poskytování služeb na dodávání souhrnných přehledů a rozborů obsahu časopisů nebo na uchovávání článků z takových časopisů na optických médiích,

    nákladů na používání externích dokumentačních a statistických databází (s výjimkou výdajů na počítačový hardware a telekomunikační poplatky),

    nákladů na nákup nových slovníků nebo obnovení stávajícího fondu slovníků, glosářů na veškerých médiích, také pro nová jazyková oddělení, a dalších materiálů určených pro jazykové služby a pro oddělení kvality legislativy.

  Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

  Článek 3 2 3 — Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  1 400 000

  1 400 000

  175 997,15

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

    výdajů na programy výměny informací a spolupráce mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty zemí připravujících se na přistoupení, zejména zemí západního Balkánu a Turecka,

    výdajů určených na podporu vztahů mezi Evropským parlamentem a demokraticky zvolenými vnitrostátními parlamenty z třetích zemí (kromě zemí uvedených v předchozí odrážce) a také s příslušnými regionálními parlamentními organizacemi. Příslušné činnosti mají zejména za cíl posílit parlamentní kapacity v nových a právě se rodících demokraciích zejména v evropském sousedství (na jihu a na východě),

    výdajů na prosazování činností na podporu zprostředkovatelství a programů pro mladé politické lídry z Evropské unie a ze zemí v širším evropském sousedství: ze zemí Magrebu, z východní Evropy a Ruska, ze zemí izraelsko-palestinského dialogu a dalších prioritních zemí podle rozhodnutí skupiny pro podporu demokracie a koordinaci voleb,

    výdajů vynakládaných na organizaci Sacharovovy ceny (zejména finanční odměna spojená s cenou, cestovní náklady a náklady na přijetí laureáta nebo laureátů a dalších kandidátů z nejužšího výběru, náklady na fungování sítě nositelů Sacharovovy ceny a na pracovní cesty členů sítě) a na činnosti na podporu lidských práv.

  Tyto činnosti zahrnují informační návštěvy v Evropském parlamentu v Bruselu, v Lucemburku nebo ve Štrasburku a rovněž návštěvy v členských státech a ve třetích zemích. Tyto prostředky jsou určeny k plnému nebo částečnému pokrytí výdajů účastníků programu, zejména jejich cestovních výdajů, ubytování a denních příspěvků.

  Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

  Právní základy

  Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2011 o zřízení ředitelství pro podporu demokracie na generálním ředitelství pro vnější politiky Evropské unie.

  Článek 3 2 4 — Tvorba a šíření dokumentů

  Bod 3 2 4 0 — Úřední věstník

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí podílu orgánu na výdajích Úřadu pro publikace týkajících se uveřejňování a šíření, jakož i souvisejících nákladů, pokud jde o texty, které mají být uveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

  Bod 3 2 4 1 — Elektronické a tradiční (tištěné) publikace

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  5 519 000

  5 053 000

  4 526 902,95

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

    veškerých nákladů na elektronickou publikaci (na intranetových stránkách) a na tradiční tištěné publikace (různé dokumenty a tiskoviny zadávané externím dodavatelům), včetně jejich distribuce,

    aktualizace a vývojové údržby a opravných prací u redakčních systémů.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 21 000 EUR.

  Bod 3 2 4 2 — Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  29 942 000

  28 420 000

  36 513 037,95

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

    výdajů na komunikaci týkající se hodnot orgánu prostřednictvím informačních publikací, včetně elektronických publikací, informačních činností, vztahů s veřejností, účasti na veřejných akcích, výstavách a obchodních veletrzích,

    výdajů na komunikaci s cílem vytvořit pro Evropský parlament rozpoznatelnou, koherentní a pozitivní veřejnou image, rozvíjet komunikační produkty od tvůrčí koncepce po konečný produkt a budovat kapacity směrem k vytvoření interní komunikační agentury, např. přístup k nástrojům používaným v tomto odvětví a k poradenství externích odborníků,

    spolufinancování komunikačních opatření prostřednictvím grantového programu s cílem prosazovat a šířit lepší pochopení identity, role a politické povahy Evropského parlamentu a podporovat spolupráci se sítěmi multiplikátorů;

    nákladů na sledování veřejného mínění,

    nákladů spojených se sledováním ohrožení dobré pověsti, dezinformací a hybridních hrozeb a s bojem proti těmto rizikům a zvyšování povědomí o nich,

    nákladů na kulturní iniciativy evropského zájmu, jako je Cena LUX Evropského parlamentu za evropskou filmovou tvorbu,

    organizace a konání akcí určených pro mládež, zvýšení viditelnosti Evropského parlamentu na sociálních sítích a sledování trendů mezi mládeží,

    nákladů spojených s mobilním internetem, s interaktivními technikami, s diskusními fóry, s platformami pro spolupráci a se změnami chování uživatelů internetu ve snaze přiblížit Evropský parlament občanům,

    nákladů spojených s produkcí klipů na internet a dalších audiovizuálních materiálů určených k šíření, s jejich distribucí a hostingem ze strany Evropského parlamentu, v souladu s komunikační strategií Evropského parlamentu.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 50 000 EUR.

  Bod 3 2 4 3 — Návštěvnická centra Evropského parlamentu

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  29 708 500

  31 811 500

  11 694 221,17

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny k financování instalací, materiálu a výstav v návštěvnických centrech Evropského parlamentu, a to konkrétně:

    v Parlamentariu – v návštěvnickém centru Evropského parlamentu v Bruselu, včetně mobilních informačních míst,

    ve vstupních a přijímacích prostorách, v centrech „Europa Experience“ a na informačních místech mimo Brusel,

    činností Domu evropských dějin, jako jsou zvláštní stavební úpravy vnitřních prostor, akvizice sbírek, nákladů spojených se smlouvami s kvalifikovanými odborníky, pořádání výstav a provozních nákladů, včetně nákladů na nákup knih, časopisů a jiných publikací souvisejících s činností Domu evropských dějin,

    výdajů za umělecká díla Evropského parlamentu, a to jak nákladů na získání a nákup specifických předmětů, tak běžných výdajů s nimi spojených, např. na znalecké posudky, konzervaci, zarámování, restaurování, čištění či pojištění, a jednorázových nákladů na přepravu.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 4 000 000 EUR.

  Bod 3 2 4 4 — Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  34 945 000

  33 148 470

  12 218 807,41

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

    finančních příspěvků poskytovaných skupinovým návštěvám a jejich doprovodu a nákladů na zajištění infrastruktury, dále na financování stáží pro osoby významné pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí a na pokrytí provozních nákladů programů Euroscola, Euromed-Scola a Euronest-Scola. Programy EuroMed-Scola a Euronest-Scola se konají každoročně střídavě v prostorách Evropského parlamentu ve Štrasburku nebo v Bruselu, s výjimkou roku, v němž se konají volby do Evropského parlamentu,

    propagační činnosti návštěvnického programu Evropské unie (EUVP).

    výdajů spojených s prováděním nové strategie pro návštěvníky a s pořádáním dnů otevřených dveří,

    kampaní ve sdělovacích prostředcích a pořádání programu Evropského parlamentu „Vyslanci do škol“.

  Tyto prostředky budou každoročně zvyšovány s použitím deflátoru zohledňujícího aktuální změny HND a cen.

  Každý poslanec Evropského parlamentu má právo pozvat každý kalendářní rok maximálně pět skupin celkem o 110 návštěvnících. Programu Euroscola se mohou zúčastnit skupinové návštěvy pod oficiální záštitou poslance na jeho pozvání.

  Zahrnuta je odpovídající částka pro návštěvníky se zdravotním postižením.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 525 000 EUR.

  Právní základy

  Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2002 o pravidlech týkajících se návštěvnických skupin a programů Euroscola, Euromed-Scola a Euronest-Scola, konsolidované dne 3. května 2004, ve znění ze dne 24. října 2016.

  Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 3. října 2016 o pravidlech pro zahájení programu Evropského parlamentu „Vyslanci do škol“ ve všech členských státech a rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 16. září 2019 o pokračování programu Evropského parlamentu „Vyslanci do škol“ po roce 2019.

  Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2020 o účasti občanů Spojeného království a občanů EU27 žijících ve Spojeném království na komunikačních programech Parlamentu.

  Bod 3 2 4 5 — Pořádání odborných konferencí a seminářů

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  3 099 850

  2 902 750

  1 323 769,44

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

    výdajů nebo finančních příspěvků spojených s pořádáním národních a mezinárodních odborných konferencí a seminářů pro osoby významné pro utváření veřejného mínění z členských států, z kandidátských zemí a ze zemí, v nichž má Evropský parlament kontaktní kancelář, na pokrytí nákladů na pořádání parlamentních konferencí a seminářů,

    výdajů na zvláštní akce při plenárních zasedáních ve Štrasburku a v Bruselu podle ročního programu přijatého předsednictvem Evropského parlamentu,

    výdajů na konferenční služby, opatření a nástrojů podporujících konání konferencí a mnohojazyčnost, jako jsou např. semináře a konference, schůzky s poskytovateli odborné přípravy pro tlumočníky nebo překladatele, opatření a akce ke zvýšení informovanosti o mnohojazyčnosti a k propagaci povolání tlumočníka nebo překladatele, včetně programu dotací pro univerzity, školy a jiné organizace zabývající se studiem tlumočení nebo překladatelství, řešení podporující elektronickou komunikaci a účast na podobných akcích a opatřeních pořádaných společně s jinými útvary v rámci interinstitucionální a mezinárodní spolupráce,

    výdajů na pořádání kolokvií a seminářů týkajících se informačních a komunikačních technologií.

    nákladů spojených s pozváním novinářů nebo jiných osob významných pro utváření veřejného mínění na plenární zasedání, schůze výborů, tiskové konference a jiné parlamentní činnosti,

    výdaje spojené s Cenou Daphne Caruanové Galiziové za žurnalistiku.

  Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 25 000 EUR.

  Právní základy

  Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 5. října 2020 o Ceně Daphne Caruanové Galiziové za žurnalistiku.

  Bod 3 2 4 8 — Výdaje na audiovizuální informační materiály

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  17 755 000

  17 553 500

  17 517 730,94

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

    nákupu, pronájmu, údržby, opravy a správy technického zařízení a instalací v audiovizuální oblasti,

    provozního rozpočtu audiovizuálního oddělení (včetně služeb pod jeho vlastní kontrolou a externí pomoci, jako jsou technické služby pro rozhlasové a televizní stanice, zajištění, výroba a koprodukce audiovizuálních pořadů, pronájem kabeláže, přenos televizních a rozhlasových programů a další opatření potřebná k zajištění spolupráce mezi Parlamentem a subjekty zajišťujícími audiovizuální přenos),

    výdajů na přímý přenos plenárních zasedání a schůzí parlamentních výborů prostřednictvím internetu,

    vytvoření příslušného archivu materiálů, který zajistí sdělovacím prostředkům a občanům nepřetržitý přístup k těmto informacím,

    výdajů spojených s údržbou IT infrastruktury tiskových středisek v Bruselu a Štrasburku.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 50 000 EUR.

  Právní základy

  Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2002 o pokynech pro rozpočtový proces pro rok 2003 (Úř. věst. C 47 E, 27.2.2003, s. 72).

  Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2002 o odhadu příjmů a výdajů Parlamentu pro rozpočtový rok 2003 (Úř. věst. C 180 E, 31.7.2003, s. 150).

  Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2003 o odhadu příjmů a výdajů Parlamentu pro rozpočtový rok 2004 (Úř. věst. C 67 E, 17.3.2004, s. 179).

  Bod 3 2 4 9 — Výměna informací s vnitrostátními parlamenty

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  235 000

  235 000

  36 551,74

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

    výdajů na rozvoj vztahů mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty. Týká se parlamentních vztahů jiných než těch, které jsou uvedeny v kapitolách 1 0 a 3 0, výměn informací a dokumentů a pomoci při jejich analýze a správě, včetně styků s Evropským centrem pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD),

    financování programů spolupráce a vzdělávacích programů pro úředníky Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů a obecně činností zaměřených na posílení jejich parlamentní infrastruktury.

  Vzdělávací programy zahrnují informační návštěvy Evropského parlamentu v Bruselu, Lucemburku nebo Štrasburku; tyto prostředky jsou určeny k plnému nebo částečnému pokrytí výdajů účastníků programu, zejména jejich cestovních výdajů, ubytování a denních příspěvků,

    opatření spolupráce, včetně spolupráce související s legislativní činností, a opatření týkající se dokumentace, analýzy a poskytování informací a zabezpečení domény www.ipex.eu, včetně opatření, která zajišťuje ECPRD.

  Tyto prostředky jsou určeny na financování spolupráce mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty v oblasti parlamentního přezkumu SBOP/SZBP v souladu se Smlouvou o Evropské unii a Smlouvou o fungování Evropské unie, a zejména články 9 a 10 Protokolu 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii.

  Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

  Právní základy

  Konference předsedů evropských parlamentů (červen 1977) a parlamentů států Evropské unie (září 2000, březen 2001).

  Článek 3 2 5 — Výdaje na kontaktní kanceláře

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  9 850 000

  9 400 000

  7 561 244,05

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů kontaktních kanceláří Evropského parlamentu v členských státech:

    výdajů na komunikaci a poskytování informací (informování a veřejné akce; internet – výroba materiálů, propagace, konzultační činnost;  semináře;  audiovizuální produkce),

    všeobecných výdajů a různých drobných výdajů (zejména na kancelářské potřeby, telekomunikace, poštovné, údržbu, dopravu, skladování, běžné propagační předměty, databáze a předplatné tisku atd.)

    kampaní ve sdělovacích prostředcích a pořádání programu Evropského parlamentu „Vyslanci do škol“.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 10 000 EUR.

  Hlava 4 — VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZVLÁŠTNÍMI ČINNOSTMI ORGÁNU

  Kapitola 4 0 — ZVLÁŠTNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE NĚKTERÝCH ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

  Článek 4 0 0 — Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  66 000 000

  65 000 000

  61 733 127,76

  Poznámky

  V souvislosti s politickými skupinami a nezařazenými poslanci jsou tyto prostředky určeny na pokrytí:

    asistenčních, administrativních a provozních výdajů,

    výdajů na politické a informační činnosti prováděné v souvislosti s politickými činnostmi Unie.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 1 000 000 EUR.

  Právní základy

  Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 30. června 2003 o pravidlech použití prostředků z rozpočtového bodu 4 0 0, naposledy pozměněné dne 6. července 2020.

  Článek 4 0 2 — Financování evropských politických stran

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  46 000 000

  46 000 000

  40 467 300,02

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny k financování politických stran na evropské úrovni. Je nutné dbát na řádnou správu a důslednou kontrolu vynakládání finančních prostředků.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 1 000 000 EUR.

  Právní základy

  Smlouva o Evropské unii, a zejména čl. 10 odst. 4 této smlouvy.

  Smlouva o fungování Evropské unie, a zejména článek 224 této smlouvy.

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 1).

  Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 1. července 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (Úř. věst. C 249, 25.7.2019, s. 2).

  Článek 4 0 3 — Financování evropských politických nadací

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  23 000 000

  23 000 000

  20 999 998,00

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny k financování politických nadací na evropské úrovni. Je nutné dbát na řádnou správu a důslednou kontrolu vynakládání finančních prostředků.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 000 EUR.

  Právní základy

  Smlouva o Evropské unii, a zejména čl. 10 odst. 4 této smlouvy.

  Smlouva o fungování Evropské unie, a zejména článek 224 této smlouvy.

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 1).

  Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 1. července 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (Úř. věst. C 249, 25.7.2019, s. 2).

  Kapitola 4 2 — VÝDAJE NA PARLAMENTNÍ ASISTENCI

  Článek 4 2 2 — Výdaje na parlamentní asistenci

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  215 911 000

  209 443 000

  183 989 919,65

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

    výdajů spojených se zaměstnanci a poskytovateli služeb v oblasti parlamentní asistence poslancům a výdajů spojených s osobami pověřenými prováděním plateb,

    nákladů na služební cesty a na vzdělávání (externí kurzy) akreditovaných parlamentních asistentů a také výdajů na případné kompenzace emisí uhlíku v souvislosti s jejich služebními a jinými cestami,

    kurzových ztrát, které se hradí z rozpočtu Evropského parlamentu v souladu s ustanoveními vztahujícími se na úhradu výdajů na parlamentní asistenci, i na výdaje související s poskytováním služeb na podporu správy parlamentní asistence,

    odměn stážistů s ukončeným vzděláním (stipendia),

    kompenzace studijních pobytů u poslanců,

    cestovních výdajů stážistů a studijních návštěvníků u poslanců,

    zdravotního a úrazového pojištění pro stážisty a studijní návštěvníky u poslanců;

    výdajů spojených s pořádáním informačních schůzek / školení pro stážisty.

  Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 775 000 EUR.

  Právní základy

  Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 21 tohoto statutu.

  Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 33 až 44 těchto prováděcích opatření.

  Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, a zejména článek 5a a články 125 až 139 tohoto pracovního řádu.

  Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 14. dubna 2014 o prováděcích opatřeních k hlavě VII pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

  Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2018 o pravidlech týkajících se stážistů poslanců.

  Rozhodnutí generálního tajemníka Evropského parlamentu ze dne 18. června 2019 o vnitřních předpisech pro stáže a studijní pobyty na generálním sekretariátu Evropského parlamentu.

  Kapitola 4 4 — SCHŮZE A OSTATNÍ ČINNOSTI POSLANCŮ A BÝVALÝCH POSLANCŮ

  Článek 4 4 0 — Náklady na setkání bývalých poslanců a na jiné jejich činnosti

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  260 000

  250 000

  240 000,00

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na zajištění setkání sdružení bývalých poslanců Evropského parlamentu včetně veškerých dalších případných nákladů s tím spojených.

  Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

  Článek 4 4 2 — Náklady na schůze Evropského parlamentního sdružení a na jiné jeho činnosti

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  260 000

  250 000

  240 000,00

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na schůze Evropského parlamentního sdružení včetně veškerých dalších případných nákladů s nimi spojených.

  Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

  Hlava 5 — ÚŘAD PRO EVROPSKÉ POLITICKÉ STRANY A EVROPSKÉ POLITICKÉ NADACE A VÝBOR NEZÁVISLÝCH VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ

  Kapitola 5 0 — Výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace a výboru nezávislých významných osobností

  Článek 5 0 0 — Operační výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  300 000

  300 000

  1 845,12

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace, aby bylo zajištěno jeho plné a nezávislé fungování.

  Pokrývají zejména výdaje specifické pro poslání úřadu, pokud jde o odborná školení, nákup softwaru a zařízení IT, získávání odborného poradenství, konzultačních služeb a dokumentace, právní náklady a odškodnění a publikační a informační činnosti. Pokrývá také výdaje na pokrytí jakékoli fakturace od určité instituce v případě překročení objemu nebo výše nákladů na zboží nebo služby, které úřadu poskytují instituce na základě dohod o poskytování služeb podle čl. 6 odst. 4 a násl. nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014. Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 300 000 EUR. Tyto příjmy zahrnují zejména podporu na chod úřadu od orgánů jiných než Evropského parlamentu podle čl. 6 odst. 6 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014.

  Právní základy

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 1) , a zejména čl. 6 odst. 1 a 7 tohoto nařízení.

  Článek 5 0 1 — Výdaje související s výborem nezávislých významných osobností

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  20 000

  p.m.

  0,—

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů spojených se sekretariátem a fungováním výboru nezávislých významných osobností.

  Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

  Právní základy

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 1), a zejména čl. 11 odst. 2 tohoto nařízení.

  Hlava 10 — OSTATNÍ VÝDAJE

  Kapitola 10 0 — PŘEDBĚŽNÉ PROSTŘEDKY

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

   

   

   

  Kapitola 10 1 — POHOTOVOSTNÍ REZERVA

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  5 000 000

  2 346 000

  0,—

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů vyplývajících z rozpočtových rozhodnutí přijatých v průběhu rozpočtového roku (výdaje, které není možno předem odhadnout).

  Kapitola 10 3 — REZERVA NA ROZŠÍŘENÍ

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na přípravu orgánu na rozšíření.

  Kapitola 10 4 — REZERVA NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ POLITIKU

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na informační a komunikační politiku.

  Kapitola 10 5 — PŘEDBĚŽNÉ PROSTŘEDKY NA NEMOVITOSTI

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí investic do nemovitostí ze strany orgánu a na práce na zařízení prostor. Předsednictvo Evropského parlamentu se žádá, aby v oblasti nemovitostí přijalo promyšlenou a odpovědnou dlouhodobou strategii, která se bude věnovat zvláštnímu problému zvyšujících se nákladů na údržbu, potřeb rekonstrukce a nákladů na zajištění bezpečnosti a zajistí dlouhodobou udržitelnost rozpočtu Evropského parlamentu.

  Kapitola 10 6 — REZERVA NA PŘIPRAVOVANÉ PRIORITNÍ PROJEKTY

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na připravované prioritní projekty orgánu.

  Kapitola 10 8 – REZERVA NA EMAS

  Číselné údaje

  Rozpočet na rok 2022

  Prostředky na rok 2021

  Plnění 2020

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Poznámky

  Tyto prostředky jsou určeny k přidělení do příslušných provozních okruhů poté, co předsednictvo Evropského parlamentu rozhodne o provádění akčního plánu EMAS, konkrétně poté, co bude v Evropském parlamentu ukončen audit týkající se emisí uhlíku.


  S – ZAMĚSTNANCI S 1  oddíl I — Evropský parlament

   

  Funkční skupina a třída

   

  2022

  2021

  Stálá pracovní místa

  Dočasná pracovní místa

  Stálá pracovní místa

  Dočasná pracovní místa

  Ostatní

  Politické skupiny

  Ostatní

  Politické skupiny

  Nezařazeno

  1

   

   

   

  1

   

   

   

  AD 16

  13

   

  1

  7

  13

   

  1

  7

  AD 15

  59

   

  1

  5

  54

   

  1

  5

  AD 14

  222

  2

  7

  36

  212

  2

  7

  36

  AD 13

  409

  8

  2

  38

  424

  8

  2

  38

  AD 12

  343

   

  15

  61

  339

   

  15

  61

  AD 11

  276

   

  6

  29

  220

   

  6

  28

  AD 10

  509

   

  11

  46

  439

   

  11

  43

  AD 9

  327

   

  9

  60

  468

   

  9

  56

  AD 8

  236

   

  4

  51

  251

   

  4

  50

  AD 7

  170

   

  9

  69

  160

   

  9

  62

  AD 6

  111

   

  4

  56

  106

   

  4

  66

  AD 5

  153

   

  4

  94

  99

   

  4

  65

  Dílčí součet: AD

  2 828

  10

  73

  552

  2 785

  10

  73

  517

  AST 11

  114

  10

   

  37

  104

  10

   

  37

  AST 10

  68

   

  19

  35

  68

   

  19

  35

  AST 9

  598

   

  8

  42

  588

   

  8

  41

  AST 8

  231

   

  8

  43

  267

   

  8

  42

  AST 7

  291

   

  4

  59

  283

   

  4

  50

  AST 6

  430

   

  12

  82