RAPORT Euroopa Parlamendi 2022. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta

26.4.2021 - (2020/2264(BUI))

Eelarvekomisjon
Raportöör: Damian Boeselager


Menetlus : 2020/2264(BUI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A9-0145/2021
Esitatud tekstid :
A9-0145/2021
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa Parlamendi 2022. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta

(2020/2264(BUI))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012[1], eriti selle artiklit 39,

 võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 2020. aasta määrust (EL, Euratom) 2020/2093, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027[2], ning sellega seotud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel kokku lepitud ühisdeklaratsioone[3] ja asjaomaseid ühepoolseid deklaratsioone[4],

 võttes arvesse 16. detsembri 2020. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel, mis käsitleb eelarvedistsipliini, eelarvealast koostööd ning usaldusväärset finantsjuhtimist, samuti uusi omavahendeid, sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise suunas liikumise tegevuskava[5],

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1023/2013, millega muudetakse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimusi[6],

 võttes arvesse oma 14. mai 2020. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi eelarveaasta 2021 tulude ja kulude eelarvestuse kohta[7],

 võttes arvesse oma 12. novembri 2020. aasta resolutsiooni, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve projekti kohta[8],

 võttes arvesse oma 18. detsembri 2020. aasta resolutsiooni, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2021. aasta teise üldeelarve projekti kohta[9],

 võttes arvesse oma 26. oktoobri 2017. aasta resolutsiooni seksuaalse ahistamise ja väärkohtlemise vastase võitluse kohta ELis[10],

 võttes arvesse oma 11. septembri 2018. aasta resolutsiooni meetmete kohta töökohal, avalikes kohtades ja poliitilises elus toimuva kiusamise ja seksuaalse ahistamise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks ELis[11],

 võttes arvesse oma 15. jaanuari 2019. aasta resolutsiooni soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kohta Euroopa Parlamendis[12],

 võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Võrdõiguslik liit: soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025” (COM(2020)0152),

 võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele Euroopa rohelise kokkuleppe kohta (COM(2019)0640), eriti selle punkti 2.1.4 „Ehitamine ja renoveerimine energia- ja ressursitõhusal viisil“,

 võttes arvesse keskkonnajuhtimise juhtkomitee poolt 15. detsembril 2020 Brüsselis vastu võetud EMASi keskmise pikkusega perioodi strateegiat aastani 2024,

 võttes arvesse uuringut „The European Parliament’s carbon footprint - Towards carbon neutrality“[13] (Euroopa Parlamendi süsinikujalajälg. Liikudes süsinikuneutraalsuse poole),

 võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja eriaruannet nr 14/2014 „Kuidas arvutavad, vähendavad ja kompenseerivad ELi institutsioonid ja organid oma kasvuhoonegaaside heidet?“[14],

 võttes arvesse täiendavusnõudeid, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta direktiivis (EL) 2018/2001 taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (taastuvenergia direktiiv), eelkõige selle põhjenduses 90 ja artiklis 27,

 võttes arvesse oma 17. septembri 2020. aasta resolutsiooni ELi hoonete energiatõhususe potentsiaali suurendamise kohta[15],

 võttes arvesse hoonete energiatõhususe direktiivi[16] ja energiatõhususe direktiivi[17],

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldust seoses nende hoonete eeskujuga energiatõhususe direktiivi kontekstis[18],

 võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Säästva ja aruka liikuvuse strateegia – Euroopa transpordivaldkonna edasise arengu suunad“ (COM(2020)0789), eriti selle punkti 9 ühisreiside kohta,

 võttes arvesse aruannet, mille peasekretär esitas juhatusele Euroopa Parlamendi 2022. aasta esialgse eelarvestuse projekti koostamise kohta,

 võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 25 lõikele 7 ja artikli 102 lõikele 1 juhatuse poolt 8. märtsil 2021. aastal koostatud esialgset eelarvestuse projekti,

 võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 102 lõikele 2 eelarvekomisjoni poolt koostatud eelarvestuse projekti,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 102,

 võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A9-0145/2021),

A. arvestades, et kuna Euroopa Parlament – kes on kaasseadusandja ja eelarvepädev institutsioon, kellel on ka kontrollipädevus, ning kes toetab Euroopa demokraatiat, sealhulgas COVID-19 pandeemia tõkestamiseks võetavate Euroopa Liidu meetmete kontekstis ning vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile selliste ELi toimimise lepingu artiklil 122 põhinevate uute ettepanekute eelarvekontrolli kohta, millel võib olla märgatav mõju liidu eelarvele[19], – muutub järjest tähtsamaks, siis on ilmne, et ta vajab ka edaspidi asjakohast seadusandlikku oskusteavet ja rahalisi vahendeid, et tema seadusandlik töö ja kontrollitegevus oleksid kvaliteetsed ja et ta saaks töötulemustest teada anda; arvestades, et see, kas Euroopa Liidu kodanikud peavad parlamenti ja selle liikmeid usaldusväärseks, sõltub sellest, kas parlament suudab ise oma kulutusi kavandada ja teha hoolikalt, tõhusalt ja nii, et kulutused oleksid põhjendatud, võttes arvesse valitsevaid majandusolusid;

B. arvestades, et komisjon hindas talveprognoosis, et SKP vähenes 2020. aastal 6,9 % ning see ei taastu 2019. aasta tasemel enne 2023. aastat; arvestades, et parlamendi poolt vastu võetud eelarvestuses nähti 2020. aastaks ette 2,68 % ja 2021. aastaks 2,54 % kasv;

C. arvestades, et ettepanekus, mille peasekretär parlamendi 2022. aasta esialgse eelarvestuse projekti kohta esitas, on eelarve kasvuks kavandatud 3,31 %, mis on inflatsioonimäärast palju kõrgem;

D.  arvestades, et eelmise mitmeaastase finantsraamistiku kestuse ajal vähenes parlamendi töötajate arv – peamiselt administratsioonis – kokku 6 %, kuigi alates Lissaboni lepingu vastuvõtmisest on parlament kaasseadusandja ja menetleb suuremat arvu seadusandlikke ettepanekuid ning ka taasterahastu „NextGenerationEU“ tõttu on tööd rohkem; arvestades, et parlament on väga mures selle pärast, et paljude kindlale valdkonnale spetsialiseerunud komisjonide sekretariaatide ja fraktsioonide töökoormus on liiga suur;

E. arvestades, et Euroopa rohelise kokkuleppega soovitakse kaugeleulatuvad kliimaeesmärgid saavutada nii, et liidu kasvuhoonegaaside heitkoguseid ei kompenseerita (tasaarvestata) rahvusvaheliste ühikutega;

F. arvestades, et 2021. aastal võetakse juhatuse korraldatud konkursi tulemuse põhjal suure tõenäosusega vastu otsus Paul-Henri Spaaki hoone tuleviku kohta, mis tähendab, et kriisi ajal suurenevad kulutused järsult; ja arvestades, et Spaaki hoone peaks vastama kõrgeimatele keskkonna- ja ohutusnõuetele;

G. arvestades, et 1990. aastal loodi juhatuse eeskirjaga, millega reguleeritakse täiendavat (vabatahtlikku) pensioniskeemi[20], vabatahtlik pensionifond;arvestades, et juhatus otsustas oma 10. detsembri 2018. aasta koosolekul muuta pensionifondi suhtes kohaldatavaid reegleid nii, et pensioniiga tõstetakse 63 eluaastalt 65-le ning tulevaste pensionisaajate pensionimaksetele kehtestatakse 5 % maks, et pensionimakseid saaks teha kestlikumalt; arvestades, et hinnangute kohaselt vähenes kindlustusmatemaatiline puudujääk eeskirja muutmise tulemusel 13,3 miljoni euro võrra;

Üldraamistik

1. tuletab meelde, et suurim osa parlamendi eelarvest on kindlaks määratud põhimäärusjärgsete või lepinguliste kohustustega; märgib, et 55 %-le eelarvest kohaldatakse kooskõlas personalieeskirjade ja Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärusega töötasude indekseerimist; tuletab meelde, et komisjoni praeguse prognoosi kohaselt tuleb töötasusid indekseerida 2021. aasta juulist 2,9 % määraga ja 2022. aasta juulist 2,5 % määraga, mis tähendab, et 2022. aasta kulud suurenevad 31,9 miljoni euro võrra;

2. kiidab heaks juhatuse ja eelarvekomisjoni lepitusmenetluse raames 14. aprillil 2021. aastal saavutatud kokkuleppe, mille kohaselt on eelarve 2021. aasta eelarvest 2,4 % suurem, mis teeb 2022. aasta eelarvestuse kogusummaks 2 112 904 198 eurot, ning juhatuse poolt 8. märtsil 2021. aastal heaks kiidetud esialgse eelarvestuse projekti kulude summat vähendatakse 18,85 miljoni euro võrra ja seetõttu vähendatakse järgmiste eelarveridade kavandatud assigneeringuid:

1004 01 – „Tavalised reisikulud: istungjärgud, komisjonid ja nende delegatsioonid, fraktsioonid ja muud“; 1405 01 – „Suulise tõlke kulud: väline suuline tõlge“; 2007 01 – „Hoonete ehitus ja ruumide sisustamine“; 2022 – „Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus“; 2024 – „Energiatarbimine“; 2120 01: „Mööbel: soetamine, üürimine, väljavahetamine, hooldus ja parandamine“; 2140: „Tehniline varustus ja sisseseade“; 3000 – „Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel“; 3040 – „Mitmesugused sisekoosolekute kulud“; 3042 – „Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid“; 3210 09: „Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu, ajalooarhiivide ning teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise (STOA) ja Euroopa teadusmeediakeskuse kulud: Euroopa teadusmeediakeskuse kulud“; 3243 01: „Euroopa Parlamendi külastajatekeskused: Parlamentarium ja Euroopa Elamuskeskus“; 3244 01: „Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest: külalisrühmade vastuvõtu kulud ja toetused“; 4220 02: „Parlamendiliikmete assistentide kulud: registreeritud assistentide töötasu ja hüvitised (parlamendiliikmete põhimäärus)“; 4220 04: „Parlamendiliikmete assistentide kulud: kulud, mis kaasnevad registreeritud assistentide kolme töökoha vahel toimuvate lähetuste ja ametsõitude ning väliskoolitustega (parlamendiliikmete põhimäärus)“;

3. toetab igati ettepanekut suurendada fraktsioonide ametikohtade arvu 76 ja komisjonide sekretariaatide oma 66 võrra, et võtta proportsionaalselt arvesse suurenenud töökoormust ja viia ellu liidu poliitikat; kutsub aga juhatust üles kasutama ära võimalikku koostoimet, et muuta haldussüsteem tõhusamaks, ning uurima, kuidas on digitaliseerimise ja uute töömeetodite abil võimalik direktoraate ühtlustada ja paigutada ametikohti ümber komisjonide sekretariaatidesse; kutsub juhatust üles ühtlasi uurima, kas parlamendiliikmete ja nende töötajate suurenevat töökoormust arvestades on parlamendiliikmete assisteerimiskulude hüvitis piisavalt suur;

4. rõhutab, et parlamendi 2022. aasta eelarve peab olema realistlik ja täpne, et vältida eelarvesse ülemääraste assigneeringute kandmist; võtab teadmiseks, et praegune tava on paigutada eelarveaasta lõpus assigneeringujäägid ümber kinnisvaraprojektidesse; märgib, et selline koondümberpaigutamine toimub alati samades peatükkides ja jaotistes ja sageli täpselt samadel eelarveridadel; on seisukohal, et sellist tava võidakse pidada eelarve ettekavandatud ülepaisutamiseks; palub, et enne järgmist koondümberpaigutamist algatataks arutelu selle üle, kuidas teha tähtsaimaid investeeringuid läbipaistvalt;

Keskkonnahoidlikum parlament

5. rõhutab, et parlament peab digitaalsemate, paindlikumate ja energiatõhusamate töömeetodite ja koosolekutavade kasutuselevõtmisel, COVID-19 pandeemia kogemustest õppimisel ning tehtud tehnoloogiainvesteeringute ärakasutamisel esirinnas olema; nõuab sellega seoses, et parlamendiliikmete, töötajate ja ametnike parlamentaarne töö vaadataks põhjalikult ja ammendavalt läbi; on seisukohal, et läbivaatamisel tuleks põhitähelepanu pöörata institutsiooni tõhusale ja heale tööle ning hinnata tuleks ka seda, kuidas mõjutavad koosolekute kvaliteeti osaline ja täielik kaugosalus, kuid samal ajal tuleb vältida olukorda, kus erakorraliste asjaoludega toimetulekuks mõeldud meetmeid hakatakse tarbetult rakendama üldiste meetmetena;

6. väljendab heameelt parlamendi keskkonnajuhtimissüsteemi (EMAS) 2024. aasta eesmärkide üle; tuletab meelde, et EMASi keskmise pikkusega perioodi strateegia aastani 2024 sisaldab läbivaatamisklauslit, mille eesmärk on seada saavutatud tulemuste alusel kõrgemad keskkonnaeesmärgid; kutsub parlamenti üles EMASi eesmärke 2022. aastal COVID-19 pandeemiat arvestades uuesti hindama ja seadma 2019. aastal peamiste tulemusnäitajate kohta kehtestatud sihtväärtuste asemel eesmärgiks kõrgemad väärtused; kordab, et kutsub üles oma praegust CO2 heite vähendamise kava muutma, et saavutada süsinikuneutraalsus 2030. aastaks, kasutades selleks ELi-sisest CO2 hinda;

7. tunnistab, et ligi kaks kolmandikku parlamendi CO2 jalajäljest tekib inimeste transpordi tõttu; nõuab, et mõistlikul määral vähendataks sõitmist koosolekutele, mida saab väga hästi korraldada täieliku või osalise kaugosalusega, ning et kõigi ülejäänud sõitude puhul soodustataks üleminekut vähese CO2 heitega alternatiividele, tingimusel, et see ei mõjuta õigusloome ega poliitilise töö kvaliteeti;

8. nõuab, et vabatahtliku kaugtöö võimalust saaks kasutada rohkematel päevadel ja suurema hulga ülesannete täitmiseks; nõuab, et koosolekute puhul, kus ei tehta poliitilisi otsuseid (nt kuulamised, arvamuste vahetused ning sise- ja ettevalmistavad koosolekud), eelistataks osalist või täielikku kaugosalust, kuid mõistab, et poliitiliste läbirääkimiste puhul, sh vajaduse korral suulise tõlke (ka kaugtööna tehtava suulise tõlke) tagamiseks, on parem füüsiline kohalolek; kutsub peasekretäri üles kehtestama seoses COVID-19 pandeemiaga võetud talitluspidevuse meetmete alusel uue paindliku raamistiku, mille alusel pakkuda suulist tõlget COVID-19-järgsel ajal kaugtõlkena; märgib, et kui digitaalsete vahenditega töötada liiga kaua, võib see teatavate inimeste heaolule mõjuda halvasti; nõuab, et 2022. aasta lõpuks vaadataks läbi lähetusreeglid, et tagada korrektne vajaduspõhine heakskiitmine, kõigi lähetuste puhul loa saamiseks konkreetse põhjenduse esitamine, nõue kasutada vähese süsinikuheitega transpordiliike, ilma et parlamendiliikmetel takistataks mandaati täita, ja nõue vältida kõige kahjulikumaid transpordiliike, v.a erandjuhtudel, st pikad sõidud ja raskesti ligipääsetavatesse piirkondadesse tehtavad sõidud, kus alternatiivsete transpordiliikide kasutamisel ei oleks keskkonnaeesmärgi täitmine ja parlamendi töö tõhusus enam tasakaalus; loodab, et kõigiks ametlike delegatsioonide külastusteks loa saamise tingimuseks seatakse see, et nii ettevalmistavad koosolekud kui ka lähetusjärgsed infotunnid toimuvad täielikult kaugosalusega, ning et alates 2022. aastast antakse lähetuseks luba ainult delegatsioonile, kellel on selleks õigus; nõuab, et juhatus tagaks, et parlamendikomisjonide erakorralisi koosolekuid korraldatakse Strasbourgis ainult erandjuhtudel ja need peavad olema korrektselt põhjendatud, enne kui need igal üksikjuhul heaks kiidetakse;

9. ergutab parlamendiliikmeid kasutama vähese CO2 heitega transpordivõimalusi; kordab üleskutset vaadata läbi parlamendiliikmete põhimääruse rakendusmeetmed ning hüvitada liidusiseste reiside puhul paindliku turistiklassi lennupiletid, tehes erandi vaid äärepoolseimatesse piirkondadesse ja sealt ära toimuvatele lendudele ning lendudele, mille puhul tehakse vähemalt üks vahepeatus või mis on pikemad kui neli tundi; võtab teadmiseks, et mõne parlamendiliikme sõidud oma valimisringkonnast parlamendi töökohtadesse eeldavad pikkade vahemaade läbimist ja neid saab sooritada ainult lennukiga;

10. nõuab jalgratastele, kaubaveojalgratastele, elektrijalgratastele ja elektritõukeratastele mõeldud taristu parandamist parlamendi hoonetes, eelkõige kergesti kasutatavate ja turvaliste parkimis- ja jalgrattaremondijaamade paigaldamise abil; nõuab, et parlament teeks tihedat koostööd asjaomaste kohalike omavalitsustega, eelkõige Brüsseli piirkonnas, et olla säästva linnalise liikumiskeskkonna valdkonnas esirinnas, võttes endale ennetava rolli liikuvuskava GoodMove rakendamisel; nõuab teenistusjalgrataste kava laiendamist parlamendis; nõuab konkreetsete meetmete võtmist, et ergutada parlamendi töötajate aktiivset liikuvust, sealhulgas spetsiaalseid koolitusi ohutu pendelrände, hoolduse ja remondi teemal; nõuab kaubaveojalgrataste katsekava loomist teatavate logistiliste protsesside jaoks parlamendisiseselt ja liidu institutsioonide hoonete vahel;

11. julgustab töötajaid kasutama ühistransporti ja nõuab töötajate ühistranspordipiletite subsideerimise süsteemi loomist 2022. aastaks, millega välistataks õigus teisele parkimiskaardile; ootab ametiautode kasutamist parlamendiliikmete, töötajate ja lähetuskorraldusega registreeritud assistentide veoks Brüsseli ja Strasbourgi vahel; nõuab üksnes elektrisõidukitele eraldatud parkimiskohtade arvu suurendamist ja ülevaadet parkimiskohtade koguarvust kooskõlas kolmes töökohas kohaldatavate õigusaktidega;

12. ootab, et parlamendi teenistused teavitaksid kõiki külastusrühmi nende kasutatud transpordi keskkonnamõjust ning et 2022. aastal loodaks keskkonnamõjule põhinev reisikulude stiimulipõhise hüvitamise süsteem; palub juhatusel alustada külastusrühmi käsitlevate eeskirjade läbivaatamist kooskõlas komisjoni teatisega Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele säästva ja aruka liikuvuse strateegia ning Euroopa transpordivaldkonna edasise arengu suundade kohta (COM(2020)0789), eelkõige selle punktiga 9 ühisreiside kohta, ning kohandada külastusrühmade sõidukulusid vastavalt muutuvatele turuhindadele ja võimaldada teha muudatusi, et reisikulude turuhindade kõikumine ei tooks kaasa külastajate kaudset geograafilist diskrimineerimist;

13. kutsub administratsiooni üles jälgima 2022. aastaks prognoositud energiakulude jätkuvat kasvu ning uurima võimalusi hoida kulusid kokku ja tõhustada tarbimist; nõuab fossiilkütustel põhinevate kütteseadmete ajakohastamise peatamist ning fossiilkütuste järkjärgulise kasutusest kõrvaldamise tegevuskava koostamist 2022. aastal, et vältida kasutuskõlbmatuid varasid, ning soojuspumbasüsteemide ja muude asjakohaste tehnoloogiate kasutamise tulemuslikkuse ja tõhususe analüüsi kooskõlas EMASi eesmärkidega; kutsub parlamenti üles suurendama veelgi taastuvenergia osakaalu oma energiaallikate jaotuses ja eelkõige energiatootmises ning ootab, et potentsiaali maksimaalseks ärakasutamiseks paigaldatakse 2023. aastaks Brüsseli hoonete katusele tipptasemel päikesepaneelid; nõuab ühtlasi päritolutunnistuste-põhiste hangete järkjärgulist asendamist kohalike taastuvate energiaallikatega;

14. eeldab, et parlamendi teenistused jätkavad paberitarbimise vähendamist, minnes kõigi koosolekute puhul üle paberivabale, kollektiivsele ja veebipõhisele keskkonnale ning rakendades täiendavalt e-allkirja andmise korda; kordab oma nõudmist analüüsida võimalikult kiiresti võimalusi transpordikastide asendamiseks kooskõlas EMASi eesmärgiga luua paberivaba parlament;

15. eeldab, et kõigi investeeringute, sh digiinvesteeringute ja juhtimisotsuste puhul kohaldatakse energiatõhususe esikohale seadmise ja ringmajanduse põhimõtteid; nõuab parlamendi jäätmekäitlusstrateegia täielikku rakendamist kooskõlas jäätmehierarhia põhimõtetega, eelkõige seoses säästva ja ringmajandusel põhineva lähenemisviisiga ehitusjäätmete käitlemisel; nõuab, et parlament rakendaks täielikult meetmeid ühekordselt kasutatavatest plasttoodetest loobumiseks;

16. tuletab meelde, et valdav enamik parlamendiliikmeid toetab seisukohta, et Euroopa Parlamendil peaks olema ainult üks asukoht, et tagada liidu maksumaksjate raha tõhus kasutamine ning täita enda kui institutsiooni kohustust vähendada oma CO2 jalajälge; tuletab meelde vajadust leida lahendused parlamendi kui institutsiooni töö, finantskulude ja CO2 jalajälje optimeerimiseks; usub, et kaugtöö ja kaugkoosolekutega saadud kogemused ja sellesse tehtud investeeringud võivad olla aluseks töötajate lähetustega seotud vajaduste kohandamiseks; tuletab meelde, et Euroopa Liidu lepingu kohaselt peab Euroopa Parlamendi asukoht olema Strasbourgis; märgib, et püsivate muudatuste tegemine nõuaks aluslepingu muutmist, mille jaoks on tarvis ühehäälset otsust;

17. tuletab meelde, et hanketingimustes ei peaks piirduma üksnes parima hinna põhimõttega, vaid tuleks hõlmata ka keskkonna-, sotsiaal- ja soolisi kriteeriume koos üksikasjalike näitajatega; väljendab heameelt keskkonnahoidlike avalike hangete kasutajatoe volituste laiendamise üle sotsiaal- ja sooliste elementide lisamiseks ja nõuab, et kehtestataks kohustus konsulteerida selle kasutajatoega hangete puhul, mille maksumus ületab 15 000 eurot; loodab, et juhatus võtab 2022. aastaks vastu jätkusuutlikkusega seotud aruandluse, nagu globaalne aruandlusalgatus ja selle laiendamine soolise võrdõiguslikkuse kaasamisega jätkusuutlikkusega seotud aruandlusse;

Läbipaistvus ja aruandekohustus

18. väljendab kahetsust, et juhatus keeldub rakendamast täiskogul mitmel korral väljendatud tahet reformida üldkulude hüvitis, millega juhatus takistab aktiivselt tegemast liidu maksumaksjate raha kasutamine läbipaistvamaks ja aruandekohustuslikumaks; nõuab, et juhatus viiks 2021. aasta lõpuks sisse üldkulude hüvitise eeskirja muudatused;

19. avaldab kahetsust, et juhatus keeldub rakendamast täiskogul mitmel korral väljendatud tahet seoses parlamendi peamiste reformimeetmetega, mida algselt nimetati parlamendi 26. oktoobri 2017. aasta resolutsioonis seksuaalse ahistamise ja väärkohtlemise vastase võitluse kohta ELis1, mille hulka kuulus kohustusliku ahistamisvastase koolituse sisseviimine kõigile töötajatele ja parlamendiliikmetele; nõuab, et juhatus rakendaks täiskogu otsuseid viivitamata ja täies mahus;

20. peab kahetsusväärseks, et juhatus keeldub rakendamast täiskogul mitmel korral väljendatud tahet tagada direktiivi (EL) 2019/1937 (rikkumisest teavitavate isikute kaitse kohta)[21] kohane kõrgetasemeline kaitse liidu õiguse rikkumisest teavitavatele parlamendiliikmete registreeritud assistentidele, nii et see oleks samal tasemel kaitsega, mida võimaldatakse registreeritud assistentidest ahistamisohvritele; kutsub juhatust üles määratlema selged ja õiguslikult kindlad standardid selle kohta, millistel juhtudel saab rikkumisest teatajaid, sealhulgas registreeritud assistente kaitsta, ning need standardid avaldama;

21. avaldab kahetsust, et juhatus keeldub rakendamast täiskogul mitmel korral väljendatud tahet võtta meetmeid ametnike, muude avalike teenistujate ja registreeritud assistentide hüvitiste määrade täielikuks ühtlustamiseks seoses ametireisidega parlamendi kolme töökoha vahel; kutsub juhatust üles seda küsimust viivitamata käsitlema ja võtma vajalikke meetmeid selle ebavõrdsuse kõrvaldamiseks alates Strasbourgis toimuvate täiskogu istungjärkude taasalustamisest;

22. kutsub esimeeste konverentsi uuesti üles vaatama läbi delegatsioonide tööd ja lähetusi väljapoole Euroopa Liitu reguleerivad rakendussätted; rõhutab, et sellel läbivaatamisel tuleks kaaluda võimalust, et registreeritud assistendid on teatavatel tingimustel parlamendiliikmete saatjad parlamendi ametlikes delegatsioonides ja ametlikel lähetustel;

23. avaldab kahetsust, et juhatus on viivitanud sellega, et täita täiskogul korduvalt väljendatud tahet töötada välja tehniline lahendus, mis võimaldaks parlamendiliikmetel kasutada oma hääleõigust ema- või isapuhkuse ajal, pikaajalise haiguse või vääramatu jõu korral, ning selgitada õiguslikke, rahalisi ja tehnilisi piiranguid, mida selline lahendus kaasa tooks; on veendunud, et kõik sellega seoses võetud meetmed oleksid võimaldanud edendada parlamendi kaugtöö- ja hääletamisskeemi loomist, kui pandeemia puhkes; loodab, et nüüd mil tehniline võimalus on kinnitatud, alustab juhatus tööd nende õiguslike ja rahaliste piirangute kaotamiseks, mis võisid alles jääda;

24. tuletab meelde, et läbipaistvusregistri viimaste aastate aastaaruannete järgi ei ole ligi pooled kõigist registrisse tehtud kannetest õiged; kardab, et register ei ole võimeline täitma oma eesmärki tagada huvide esindajate tegevuse suurem läbipaistvus, kui pooled registrikannetest annavad puudulikku või ebaõiget teavet; nõuab, et parlament võtaks meetmeid registri täpsuse suurendamiseks;

25. kordab oma nõuet, et parlament koostaks iga-aastase üksikasjaliku aruande huvide esindajate ja muude parlamendi ruumidesse juurdepääsu saanud organisatsioonide kohta ning avaldaks selle isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt;

26.  loodab, et juhatus teavitab tulevikus parlamendiliikmeid ennetavalt asjakohaste täiskogu otsuste rakendamisest;

Sooteadlikkus

27.  nõuab, et tulevaste esialgse eelarvestuse projektide aluseks oleks sooteadliku eelarvestamise analüüs kooskõlas liidu võetud kohustusega järgida sooteadliku eelarvestamise põhimõtteid; nõuab spetsiaalset soopõhist raamatupidamissüsteemi, milles kulud parlamendiliikmetele, personalile ja ekspertidele oleksid sooliselt eristatud;

28.  nõuab, et võetaks vastu soopõhised avalike hangete hindamise ja järelevalve kriteeriumid, mis põhinevad kõigis Euroopa Parlamendi hanketingimustes sisalduvate võrdsete võimaluste edendamisel;

Digitaristu

29. toetab investeeringute tegemist digitaristusse, sh küberturvalisusse; rõhutab, et IKT peab integreerima turvalised tarkvaralahendused, st avatud lähtekoodiga tarkvaralahendused, ning tagama täieliku kontrolli tarkvara ja Euroopa Parlamendi andmehalduse üle, samuti vabaduse rakenduste arendamisel ja tehnoloogiahangetes, millega välditakse eelkõige sõltuvust või tehnoloogilist seotust suurte tehnoloogiaplatvormidega, eriti seoses pilveteenuste pakkujatega;

30. rõhutab, et parlament peab integreerima keskkonnaküsimused digitaalarengu tegevuskavasse; toonitab, et digitaalne innovatsioon peab ökoloogilisele üleminekule positiivselt kaasa aitama; nõuab digitaaltehnoloogia (rohelise IT) ökoloogilise jalajälje vähendamist, eelkõige sisepoliitika kohandamise kaudu; kutsub parlamenti üles integreerima digiteenuste ökodisaini oma IKT haldusse ning valima võimalusi, mis järgivad ringmajandust ja edendavad ressursitõhusust;

31. tuletab meelde infoturbe ja eraelu puutumatusega seotud ohte, mis tulenevad kolmandatest isikutest sõltuvate lahenduste kasutamisest tundlike andmete jagamiseks, ning avatud lähtekoodiga tarkvara positiivset mõju digitaalsele autonoomiale ja selle kasu turvalisuse seisukohast; rõhutab, et kasutajatel peaks olema võimalik kasutada parlamendi seadmetes avatud lähtekoodiga tarkvara ning virtuaalsete koosolekute ja kiirsõnumite saatmise jaoks on vaja avatud lähtekoodiga detsentraliseeritud lahendusi; rõhutab vajadust koolitada kasutajaid nõuetekohaselt, pöörates erilist tähelepanu küberturvalisusele; toonitab, et teabe võrdse levitamise toetamiseks kõigis ametlikes keeltes on vaja automaatset transkriptsiooni- ja tõlketarkvara;

32. julgustab igati võtma meetmeid selleks, et tagada parlamendi tarkvara ja digitaalse taristu, sealhulgas pilvelahenduste hankimisel müüjaga seotuse efekti tekkimise ärahoidmine nõuete abil, mis käsitlevad ülekantavust ja täielikku koostalitlusvõimet, kasutama avatud lähtekoodiga tarkvara ning eraldama sihtotstarbeliselt hankeid VKEdele ja idufirmadele;

33. rõhutab, et avaliku sektori loodud tarkvaraandmed ja -vahendid ja/või riiklikult rahastatud tarkvaraandmed ja -vahendid peaksid olema taaskasutatavad, avalikult kättesaadavad ja kooskõlas põhiõigustega ning kui need on ette nähtud kriitiliseks kasutuseks, peab neil olema turvalisuse sertifikaat või läbitud turvaaudit; on seisukohal, et parlamendi kasutatav tehisintellekt tuleks ühtlasi riigihankemenetluse raames avalikustada avatud lähtekoodina koos juurdepääsetavate tarkvaradokumentide ja algoritmidega, et oleks võimalik tagantjärele läbi vaadata, kuidas tehisintellekti süsteem teatavale järeldusele jõudis; rõhutab, et põhiõiguste audit peaks olema nõuetelevastavuse eelhindamise osa;

34. märgib, et parlamendi töö järjepidevuse tagamiseks pandeemia ajal on sisse seatud kaughääletussüsteemid; palub need hääletussüsteemid ühtlustada;

35. nõuab kiiremat ja turvalisemat juhtmeta võrguühendust kõigis kolmes töökohas;

Suhtlemine kodanikega

36. rõhutab, et parlament on ainus liidu institutsioon, kus korraldatakse üldisi valimisi; peab oluliseks anda kodanikele parem ülevaade parlamendi tegevusest ning suurendada poliitilist teadlikkust ja edendada liidu väärtusi; nõuab rohkem digivahendeid, mis võimaldaksid kodanikega vahetult suhelda;

37. toetab kõigis liikmesriikides 2024. aastaks Euroopa Elamuskeskuste loomist; võtab teadmiseks kinnituse selle kohta, et COVID-19 pandeemia põhjustatud viivitused ei kahjusta oluliste vahe-eesmärkide saavutamist; toetab administratsiooni poliitikat, mille eesmärk on sünergia maksimeerimine; loodab, et Euroopa Elamuskeskuste jooksvate kulude pikaajaline mõju eelarvele esitatakse eelarvekomisjonile enne 2022. aasta eelarve vastuvõtmist; tuletab meelde, et Euroopa Elamuskeskused peaksid võimaldama kõigil kodanikel saada parem ülevaade Euroopa institutsioonide toimimisest;

38. on seisukohal, et Euroopa Parlamendi Bürood (EPLOd) peaksid laiendama oma võrgustikku ja kodanikega rohkem suhtlema; kutsub parlamenti üles korraldama Euroopa Parlamendi Büroode abil kohalikul tasandil parlamendiliikmete ja noorte kohtumisi ja üritusi, nagu Euroopa noorteüritus;

39. tunnistab külastusrühmade tähtsust; märgib, et COVID‑19 pandeemia ajal ei ole saanud parlamendi ruume külastada ükski külastusrühm; tuletab meelde, et kooskõlas juhatuse 5. oktoobri 2020. aasta otsusega jaotati 40 % 2020. aasta kasutamata kvoodist ümber 2022. aastale; tunneb heameelt asjaolu üle, et parlament teeb märkimisväärseid pingutusi seoses teenustega, mida ta pakub külastajatele, eelkõige noortele, kes jäävad peamiseks sihtrühmaks; nõuab, et külastajatele makstavaid hüvitisi ei suurendataks parlamendi järelejäänud ametiaja jooksul rohkem, kui on praktikas teostatav;

40. tunnistab, et ligikaudu 50 miljonit inimest kuulub liidus eri keelelistesse vähemustesse, piirkondadesse ja kogukondadesse; tuletab meelde, et parlament ergutab liidus kodanike, sealhulgas rahvus-, piirkondlike ja keeleliste vähemuste kaasamist ja osalust; tuletab meelde, et parlament toetab jõuliselt mitmekeelsust ning edendab rahvus-, piirkondlike ja keeleliste vähemuste õigusi; on seisukohal, et parlament saab aktiivselt aidata kaasa desinformatsiooni vastu võitlemisele, andes vajaduse korral teavet ka keeleliste vähemuste, piirkondade ja kogukondade keeltes; nõuab, et juhatus analüüsiks, kas teabematerjalide, näiteks Euroopa Elamuskeskustele ja Euroopa tuleviku konverentsi jaoks pakutavate teabematerjalide pakkumine eri liimesriikides keeleliste vähemuste, piirkondade ja kogukondade keeltes oleks teostatav, ning hindaks, milline võib olla selle rahaline kulu;

41. kutsub peasekretäri üles analüüsima rahvusvahelise viipekeele tõlke kasutuselevõtu teostatavust kõikidel täiskogus toimuvatel aruteludel vastavalt täiskogu istungil heaks kiidetud taotlustele ja täitma seda otsust kõigi kodanike võrdse juurdepääsu põhimõtte kohaselt;

42. peab ülimalt oluliseks, et igal liidu institutsioonil, kes on kaasatud eelseisva Euroopa tuleviku konverentsi korraldamisse ja juhtimisse, sealhulgas parlamendil, oleks piisav halduseelarve, et muuta see edukaks juba alates oma tulude ja kulude eelarvestuse esitamisest;

43. palub, et liikmesriikide ja partnerriikide kodanikele ja elanikele pakutaks võimalust osaleda parlamendis korraldatavatel virtuaalsetel giidiga ekskursioonidel, et üldsus saaks parema ülevaate institutsiooni tööst ja väärtustest;

44. nõuab, et eakatele pakutaks just neile mõeldud külastusteenust, mille raames juhitakse tähelepanu liidu programmidele ja poliitikale, millega soodustatakse aktiivset vananemist;

Kinnisvaraprojektid

45. ootab parlamendi kinnisvarapoliitikaga seoses läbipaistvamat ja üksikasjalikumat planeerimist ja otsuste tegemist, sealhulgas varajase teabe pakkumist, võttes nõuetekohaselt arvesse finantsmääruse artiklit 266; nõuab arutelu pidamist parlamendi toimimise üle ja parlamendi ruumivajaduste läbivaatamist, võttes arvesse pandeemia mõju ja kaugtöö eeldatavat suurenemist, ning vajaduse korral parlamendi pikaajalise kinnisvarastrateegia kohandamist; rõhutab, et hoolikas planeerimine peaks võimaldama märkimisväärset kokkuhoidu;

46. palub, et juhatus teeks teatavaks oma otsuse Paul-Henri Spaaki hoone kohta, sealhulgas kulude üksikasjaliku jaotuse ja tõendusdokumendid; võtab teadmiseks asjaolu, et Spaaki hoonet ei saa renoveerimistööde ajal kasutada, ning nõuab juba olemasolevate ruumide optimeerimist parlamendi vajaduste kohaselt; tuletab sellega seoses meelde parlamendi võetud kohustust teha oma hoonetes vajalikud kohandused ja renoveerimistööd, et luua kooskõlas liidu standarditega kõigile kasutajatele juurdepääsetav keskkond; soovitab võtta parlamendi hoonete planeerimisel ja restruktureerimisel nõuetekohaselt arvesse mitmekesisuse ja kaasamise kriteeriume;

47. tunneb heameelt juhatuse otsuse üle võtta parlamendi kinnisvaraportfelli olelusringi juhtimiseks kasutusele hoonepassid; loodab, et uue vahendi kasutamine aitab tulemuslikult liikuda eesmärgi poole, milleks on saavutada kliimaneutraalsed või passiivhooned võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt 2050. aastaks; loodab ühtlasi, et niisugune pass hõlmaks siseõhu kvaliteedi parandamist ja tervislikke hooneid;

48. märgib, et peasekretäri poolt 2022. aastaks esitatud eelarves on WEISSi hoone sissepääsu ehitustöödeks nähtud ette 4,358 miljonit eurot, märgib lisaks, et kaheksa miljonit eurot oli niisugusteks ehitustöödeks ette nähtud juba 2021. aasta eelarves; nõuab ajakohastatud teavet kõnealuse projekti üldkulude kohta;

Muud küsimused

49. kordab oma nõudmist, et juhatus looks parlamendiliikmetele rohelistel nädalatel kohalolekuks täieliku paindlikkuse, et hõlbustada nende töökorraldust;

50. tuletab meelde Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse[22] artikli 27 lõikeid 1 ja 2, milles on sätestatud, et „Euroopa Parlamendi loodud vabatahtlik pensionifond kehtib pärast käesoleva põhimääruse jõustumist edasi nende parlamendiliikmete või endiste parlamendiliikmete jaoks, kes on kõnealuses fondis juba omandanud õigusi või ooteõigusi“, ning et „omandatud õigused ja ooteõigused säilivad täies ulatuses“; palub peasekretäril ja juhatusel Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärust täielikult järgida ning koostada pensionifondi kohta selge kava, mille alusel parlament tunnistab oma liikmete vabatahtliku pensioniskeemiga seotud kohustusi ja võtab need üle;

51. märgib, et pandeemia tabas teenuseosutajaid rängalt; tunneb heameelt parlamendi jõupingutuste üle, näiteks solidaarsuseinete pakkumise üle, et aidata vähendada alltöövõtjatele ja nende töötajatele avalduvat mõju; rõhutab asjaolu, et koristus- ja toitlustusteenuste allhange seab inimesed, peamiselt naised, äärmiselt haavatavasse olukorda; on väga mures töötajate massilise vallandamise pärast kontserni COMPASS Group kuuluvas toitlustusettevõttes; kutsub parlamendi pädevaid organeid üles uurima koostöös alltöövõtjatega kõiki võimalikke alternatiivseid lahendusi tööhõive säilitamiseks sotsiaaldialoogi raames ning hankima lisateenuseid, mis oleksid parlamendi eelarve kasutamise seisukohast põhjendatud; kutsub parlamenti üles võtma kasutusele kõik vajalikud ettevaatusabinõud tagamaks, et välistöövõtjad järgiksid koristuspersonali, mis koosneb peamiselt naistest, ja toitlustuspersonali puhul tööõiguse kõrgeimaid standardeid, eelkõige psühholoogilise surve ja töötingimuste osas; palub juhatusel vaadata parlamendi allhankepoliitika uuesti läbi;

52. kutsub peasekretäri ja juhatust üles juurutama parlamendi administratsioonis tulemuspõhise eelarvestamise kultuuri ja kulusäästliku juhtimise kontseptsiooni, et suurendada institutsioonisisese tegevuse tõhusust ja keskkonnasäästlikkust ning vähendada paberimajandust ja bürokraatiat; rõhutab, et kulusäästliku juhtimise kogemus väljendub tööprotsessi pidevas paranemises, mis tuleneb lihtsustamisest ja haldustöötajate kogemusest;

53. rõhutab vajadust vaadata läbi parlamendi personalipoliitika, et institutsioonis saaks kasutada ära kõikide parlamendi töötajate omandatud eksperditeadmisi; on seetõttu veendunud reeglite muutmise vajalikkuses, et kõikide kategooriate töötajad, sealhulgas parlamendiliikmete registreeritud assistendid, saaksid osaleda sisekonkurssidel, ning vajalikkuses koostada personaliarenduse kavad, mis võimaldavad parlamendil hoida kõnealustesse kategooriatesse kuuluvate töötajate eksperditeadmised institutsiooni teenistuses;

54. palub peasekretäril hinnata riske, mis on seotud üha arvukamate lepinguliste töötajate töölevõtmisega, sealhulgas ohtu, et parlamendis luuakse kahetasandiline personalistruktuur; nõuab kindlalt, et põhilisi alalisi ametikohti ja ülesandeid täidaksid alalised töötajad;

55. nõuab parlamendiliikmete büroode juhtimisel ja lepingutes paindlikkuse suurendamist ja bürokraatia vähendamist, võttes arvesse veebiplatvormide korduvaid tõrkeid ja raskusi, mis on esinenud COVID‑19 pandeemia ajal kaugtöö tegemisel; nõuab, et parlamendi peasekretariaat ja finantsteenistused kehtestaksid spetsiaalsed paindlikud reeglid;

56. märgib, et parlament võtab Brüsselis ühes poolaastas vastu umber 250 praktikanti; on seisukohal, et parlamendi praktikantidele tuleks pakkuda samu transpordisoodustusi kui teistele töötajatele; on seisukohal, et need meetmed ei tekitaks parlamendi eelarvele märkimisväärset lisakoormust ja vähendaksid märkimisväärselt praktikantide kulusid Brüsselis;

57. tuletab meelde, et piisavalt vahendeid tuleb eraldada nii parlamendi ruumides kui ka neist väljaspool toimuva kultuuri- ja kunstitegevuse rahastamiseks, et rõhutada parlamendi toetust kultuuri- ja loomesektorile;

58. tuletab meelde parlamendi poliitilisi kohustusi, mis on seotud tema välisbüroodega, ning nõuab tungivalt, et Euroopa välisteenistus tagaks vajalikud tingimused, nagu vajaduse korral hoonete ühishaldus ning vastuvõtvate riikide ametiasutustes parlamendi töötajate diplomaatilise staatuse akrediteerimine;

59. nõuab, et Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet esitaks õigeaegseid ja läbipaistvaid iga-aastaseid aruandeid;

60. on seisukohal, et COVID‑19 pandeemial on kahjulik mõju parlamendi elavusele; rõhutab, kui oluline on tagada pärast COVID‑19 kriisi lõppu dünaamiline ja aktiivne parlament; palub seetõttu juhatusel teha analüüs, mille eesmärk on selgitada välja uued tavad, mis võiksid muuta parlamendi elavamaks, ning esitada seejärel soovitused, mida saaks rakendada kodukorra läbivaatamise raames, kui see peaks vajalik olema;

o

o o

61. võtab vastu 2022. aasta eelarvestuse;

62. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ning eelarvestus nõukogule ja komisjonile.

 


LISA: EELARVESTUSE PROJEKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EELARVESTUSE PROJEKT

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euroopa Liidu osalus Euroopa Parlamendi eelarveaasta 2022 kulude katmisel

 

 

 

Rubriik

Summa

 

 

Kulud

2 112 904 198

Omavahendid

182 850 000

Nõutav osamaks

1 930 054 198

 

 

 


TULUD

 

Jaotis - Peatükk - Artikkel - Punkt

Rubriik

Eelarve 2022

Eelarve 2021

Täitmine 2020

3

HALDUSTULU

3 0

TÖÖTAJATELT LAEKUV TULU

3 0 0

Maksud

97.757.000

93.120.000

93.413.435

3 0 1

Sissemaksed pensioniskeemi

85091000

83097000

75.574.698

Peatükk 3 0 — Kogusumma

182.848.000

176.217.000

168.988.133

3 1

 

3 1 0

Kinnisvara müük — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

1.550.185

3 1 1

Muu vara müük

p.m.

p.m.

0

3 1 2

Kinnisvara üürile ja allüürile andmine — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

0

Peatükk 3 1 — Kogusumma

p.m.

p.m.

1.550.185

3 2

 

3 2 0

Kaupade tarnimise, teenuste osutamise ja tööde tegemise eest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

0

3 2 1

Muude institutsioonide või asutuste lähetuskulude tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

0

3 2 2

Kolmandatelt isikutelt kaupade tarnimise, teenuste osutamise ja tööde tegemise eest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

0

Peatükk 3 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0

3 3

 

3 3 0

Alusetult makstud summade tagasimaksmine — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

0

3 3 1

Sihtotstarbeline tulu (sihtkapitalina saadud tulu, toetused, kinked ja annakud) — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

0

3 3 3

Kindlustusmaksetest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

0

3 3 8

Muu haldustegevusest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

0

3 3 9

Muu haldustegevusest laekuv tulu

2.000

2.000

891.685

Peatükk 3 4 — Kogusumma

2.000

2.000

891.685

Jaotis 3 — Kokku

182.850.000

176.219.000

171.430.002

4

FINANTSTULU, VIIVISED JA TRAHVID

4 0

INVESTEERINGUTELT JA KONTODELT LAEKUV TULU

4 0 0

Investeeringutelt, antud laenudelt ja pankakontodelt laekuv tulu

p.m.

50.000

2.028

Peatükk 4 0 — Kogusumma

p.m.

50.000

2.028

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

50.000

2.028

6

LIIDU TEGEVUSPÕHIMÕTETEGA SEOTUD TULU, SISSE- JA TAGASIMAKSED

6 6

MUUD SISSE- JA TAGASIMAKSED

6 6 8

Muud sisse- ja tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

0

Peatükk 6 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0

Jaotis 6 — Kokku

p.m.

p.m.

0

KÕIK KOKKU

182.850.000

176.269.000

171.432.030

 

 

 

 

 

 

 

KULUD

Assigneeringute (2022 ja 2021) ja täitmise (2020) kokkuvõte

Jaotis - Peatükk - Artikkel - Punkt

Rubriik

Eelarve 2022

Eelarve 2021

Täitmine 2020

1

INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTE KULUD

1 0

INSTITUTSIOONI LIIKMED

209.903.000

207.576.273

180.659.038

1 2

AMETNIKUD JA AJUTISED TÖÖTAJAD

714.893.000

693.916.364

679.166.389

1 4

MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

185.424.000

173.260.678

150.587.138

1 6

INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTE MUUD KULUD

23.593.050

22.955.600

19.083.918

Jaotis 1 — Kokku

1.133.813.050

1.097.708.915

1.029.496.483

2

HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

233.538.212

235.657.000

287.339.852

2 1

ARVUTISÜSTEEMID, SEADMED JA VALLASVARA

198.398.786

191.697.500

204.061.518

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

8.158.900

6.706.500

6.743.937

Jaotis 2 — Kokku

440.095.898

434.061.000

498.145.306

3

INSTITUTSIOONI ÜLDISTE ÜLESANNETE TÄITMISE KULUD

3 0

KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID

30.153.900

34.700.500

7.838.908

3 2

EKSPERDIARVAMUSED JA TEAVE: HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

152.090.350

150.461.720

107.598.067

Jaotis 3 — Kokku

182.244.250

185.162.220

115.436.975

4

INSTITUTSIOONI ERIÜLESANNETE TÄITMISE KULUD

4 0

TEATAVATE INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE KULUD

135.000.000

134.000.000

123.200.426

4 2

PARLAMENDILIIKMETE ASSISTENTIDE KULUD

215.911.000

209.443.000

183.989.920

4 4

PARLAMENDILIIKMETE JA ENDISTE PARLAMENDILIIKMETE KOOSOLEKUD JA MUU TEGEVUS

520.000

500.000

480.000

Jaotis 4 — Kokku

351.431.000

343.943.000

307.670.345

5

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet ning sõltumatute väljapaistvate isikute komitee

5 0

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti ning sõltumatute väljapaistvate isikute komitee kulud

320.000

300.000

1.845

Jaotis 5 — Kokku

320.000

300.000

1.845

10

MUUD KULUD

10 0

ESIALGSED ASSIGNEERINGUD

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

5.000.000

2.346.000

p.m.

10 3

LAIENEMISRESERV

p.m.

p.m.

p.m.

10 4

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONIPOLIITIKA RESERV

p.m.

p.m.

p.m.

10 5

ESIALGSED ASSIGNEERINGUD KINNISVARA JAOKS

p.m.

p.m.

p.m.

10 6

UUTE PRIORITEETSETE EESMÄRKIDE RESERV

p.m.

p.m.

p.m.

10 8

SÜSTEEMI EMAS RESERV

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 10 — Kokku

5.000.000

2.346.000

p.m.

KÕIK KOKKU

2.112.904.198

2.063.521.135

1.950.749.110

 


I JAGU – EUROOPA PARLAMENT

Tulud – TULUD

Jaotis 3 — HALDUSTULU

Peatükk 3 0 — TÖÖTAJATELT LAEKUV TULU

Artikkel 3 0 0 — Maksud

Punkt 3 0 0 0 — Töötasult makstavad maksud

Arvandmed

Eelarve 2022

Eelarve 2021

Täitmine 2020

84 658 000

80 695 000

81 341 562,25

Õiguslik alus

Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokoll, eelkõige selle artikkel 12.

Nõukogu määrus (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 260/68, 29. veebruar 1968, millega kehtestatakse Euroopa ühendustele makstavate maksude kohaldamise tingimused ja kord (EÜT L 56, 4.3.1968, lk 8).

Punkt 3 0 0 1 — Töötasult makstavad erimaksud

Arvandmed

Eelarve 2022

Eelarve 2021

Täitmine 2020

13 099 000

12 425 000

12 071 872,87

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 66a.

Artikkel 3 0 1 — Sissemaksed pensioniskeemi

Artikkel 3 0 1 0 — Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi

Arvandmed

Eelarve 2022

Eelarve 2021

Täitmine 2020

77 051 000

73 087 000

69 173 578,83

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige selle artikli 83 lõige 2.

Punkt 3 0 1 1 — Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine

Arvandmed

Eelarve 2022

Eelarve 2021

Täitmine 2020

8 000 000

10 000 000

6 397 668,43

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige VIII lisa artikkel 4, artikli 11 lõiked 2 ja 3 ning artikkel 48.

Punkt 3 0 1 2 — Puhkusel viibivate töötajate sissemaksed pensioniskeemi

Arvandmed

Eelarve 2022

Eelarve 2021

Täitmine 2020

40 000

10 000

3 450,72

Punkt 3 0 1 4 — Parlamendiliikmete sissemaksed

Arvandmed

Eelarve 2022

Eelarve 2021

Täitmine 2020

p.m.

p.m.

0,—

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri, eelkõige selle III lisa.

Alusaktid

Peatükk 3 1 — VARADEGA SEOTUD TULU

Artikkel 3 1 0 — Kinnisvara müük — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2022

Eelarve 2021

Täitmine 2020

p.m.

p.m.

1 550 184,50

Märkused

Artikkel on ette nähtud institutsioonile kuuluva kinnisvara müügist laekuvate tulude kirjendamiseks.

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Artikkel 3 1 1 — Muu vara müük

Arvandmed

Eelarve 2022

Eelarve 2021

Täitmine 2020

p.m.

p.m.

 

Märkused

Artikkel on ette nähtud institutsioonile kuuluva muu vara müügist või väljavahetamisest laekuvate tulude kirjendamiseks.

Artikkel 3 1 2 — Kinnisvara üürile ja allüürile andmine — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2022

Eelarve 2021

Täitmine 2020

p.m.

p.m.

 

Märkused

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Eelarvepunktis sisalduvate laenu- ja üürikulude ning -tulude, samuti teenuste osutamise kulude ja tulude üksikasjad tuuakse ära eelarve lisas.

PEATÜKK 3 2 — KAUPADE TARNIMISE, TEENUSTE OSUTAMISE JA TÖÖDE TEGEMISE EEST LAEKUV TULU — SIHTOTSTARBELINE TULU

Artikkel 3 2 0 — Kaupade tarnimise, teenuste osutamise ja tööde tegemise eest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu

Punkt 3 2 0 2 — Muudele liidu institutsioonidele, asutustele ja organitele kaupade tarnimise, teenuste osutamise ja tööde tegemise eest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2022

Eelarve 2021

Täitmine 2020

p.m.

p.m.

 

Märkused

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Punkt on ette nähtud teise institutsiooni nimel tehtud hoolekandekulude tagasimaksetest laekuvate tulude kirjendamiseks.

Artikkel 3 2 1 — Muude institutsioonide või asutuste lähetuskulude tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2022

Eelarve 2021

Täitmine 2020

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Artikkel on ette nähtud teise institutsiooni nimel tehtud hoolekandekulude tagasimaksetest laekuvate tulude kirjendamiseks.

Artikkel 3 2 2 — Kolmandatelt isikutelt kaupade tarnimise, teenuste osutamise ja tööde tegemise eest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2022

Eelarve 2021

Täitmine 2020

p.m.

p.m.

 

Märkused

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Peatükk 3 3 — MUU HALDUSTULU

Artikkel 3 3 0 — Alusetult makstud summade tagasimaksmine — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2022

Eelarve 2021

Täitmine 2020

p.m.

p.m.

 

Märkused

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Artikkel 3 3 1 — Sihtotstarbeline tulu (sihtkapitalina saadud tulu, toetused, kinked ja annakud) — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2022

Eelarve 2021

Täitmine 2020

p.m.

p.m.

 

Märkused

Finantsmääruse artikli 21 lõike 2 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Artikkel 3 3 3 — Kindlustusmaksetest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2022

Eelarve 2021

Täitmine 2020

p.m.

p.m.

 

Märkused

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Artikkel on ette nähtud selleks, et hõlmata ka õnnetusjuhtumitesse sattunud ametnike palga tagasimakseid kindlustusseltsidelt.

Artikkel 3 3 8 — Muu haldustegevusest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2022

Eelarve 2021

Täitmine 2020

p.m.

p.m.

 

Märkused

Artiklisse kantakse institutsiooni haldustegevusega seotud muud sisse- ja tagasimaksed.

Finantsmääruse artikli 21 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Artikkel 3 3 9 — Muu haldustegevusest laekuv tulu

Arvandmed

Eelarve 2022

Eelarve 2021

Täitmine 2020

2 000

2 000

891 684,67

Märkused

Artikkel on ette nähtud muu haldustegevusest laekuva tulu kirjendamiseks.

Artiklis sisalduvate laenu- ja üürikulude ning -tulude, samuti teenuste osutamise kulude ja tulude üksikasjad tuuakse ära käesoleva eelarve lisas.

Jaotis 4 — FINANTSTULU, VIIVISED JA TRAHVID

Peatükk 4 0 — INVESTEERINGUTELT JA KONTODELT LAEKUV TULU

Artikkel 4 0 0 — Investeeringutelt, antud laenudelt ja pankakontodelt laekuv tulu

Arvandmed

Eelarve 2022

Eelarve 2021

Täitmine 2020

 

50 000

2 027,55

Märkused

Artikkel on ette nähtud investeeringutest või antud laenudest, samuti institutsiooni kontodele makstud panga- ja muude intressidena laekuvate tulude kirjendamiseks.

Jaotis 6 — LIIDU TEGEVUSPÕHIMÕTETEGA SEOTUD TULU, SISSE- JA TAGASIMAKSED

Peatükk 6 6 — MUUD SISSE- JA TAGASIMAKSED

Artikkel 6 6 8 — Muud sisse- ja tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2022

Eelarve 2021

Täitmine 2020

p.m.

p.m.

 

Märkused

Finantsmääruse artikli 21 kohaselt on artikkel ette nähtud selliste tulude kirjendamiseks, mida ei nähta ette jaotise 6 teistes osades, mida kasutatakse täiendavate assigneeringutena nende kulutuste rahastamisel, milleks nimetatud tulud on sihtotstarbeliselt määratud.

Kulud — KULUD

Jaotis 1 — INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTE KULUD

Peatükk 1 0 — INSTITUTSIOONI LIIKMED

Artikkel 1 0 0 — Palgad ja hüvitised

Punkt 1 0 0 0 — Palgad

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

79 494 000

76 747 273

76 121 019,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud parlamendiliikmete põhimäärusega sätestatud palkadeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, eelkõige artiklid 9 ja 10.

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artiklid 1 ja 2.

Punkt 1 0 0 4 — Tavalised reisikulud

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

67 400 000

67 400 000

34 872 664,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud reisi- ja elamiskulude hüvitamiseks seoses töökohta ja sealt tagasi sõitmise ning muude ametireisidega.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 25 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, eelkõige artikkel 20.

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artiklid 10–21 ja 24.

Punkt 1 0 0 5 — Muud reisikulud

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

5 700 000

5 500 000

3 132 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud täiendavate reisikulude ja parlamendiliikme valimisriigis sooritatud reiside kulude hüvitamiseks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 1 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, eelkõige artikkel 20.

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artiklid 22 ja 23.

Punkt 1 0 0 6 — Üldkulude hüvitis

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

39 600 000

39 500 000

39 100 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud parlamendiliikmete tööülesannetest tulenevateks kuludeks vastavalt Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmetele.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 170 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, eelkõige artikkel 20.

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artiklid 25–28.

Punkt 1 0 0 7 — Ametiülesannete täitmisega seotud hüvitised

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

191 000

191 000

190 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamendi presidendi ametiülesannetega seotud kindlaksmääratud suurusega elamis- ja esinduskulude hüvitiste katmiseks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, eelkõige artikkel 20.

Euroopa Parlamendi juhatuse 17. juuni 2009. aasta otsus.

Artikkel 1 0 1 — Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse meetmed

Punkt 1 0 1 0 — Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

3 017 000

2 819 000

2 685 449,75

Märkused

Assigneering on ette nähtud parlamendiliikmete õnnetusjuhtumikindlustuseks, ravikulude hüvitamiseks ja isiklike asjade kaotuse või varguse kindlustuseks.

Assigneering on ette nähtud ka parlamendiliikmete kindlustamiseks ja abistamiseks, kui neil on vaja ametisõitude ajal kodumaale tagasi pöörduda seetõttu, et nad haigestuvad raskelt, nendega juhtub õnnetus või kui nende reisi tõrgeteta kulgu häirivad ettenägematud asjaolud. Abi hõlmab tagasitoimetamise korraldamist ja sellega seotud kulude hüvitamise kohustuse ülevõtmist.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 200 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, eelkõige artiklid 18 ja 19,

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artiklid 3–9 ja 29.

Euroopa Liidu ametnike õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustuse ühine eeskiri.

Euroopa ühenduste ametnike ravikindlustuse ühine eeskiri.

Komisjoni otsus, mis käsitleb ravikulude hüvitamise üldisi rakendussätteid.

Punkt 1 0 1 2 — Puuetega parlamendiliikmetega seotud erimeetmed

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

1 431 000

1 258 000

325 405,01

Märkused

Assigneering on ette nähtud teatavateks kuludeks, mis on vajalikud selleks, et anda abi raske puuetega parlamendiliikmele.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artikkel 30.

Artikkel 1 0 2 — Üleminekuhüvitised

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

1 186 000

2 010 000

14 017 500,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud parlamendiliikme ametiaja lõppemisel makstavateks üleminekutoetusteks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, eelkõige artikkel 13.

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artiklid 45–48 ja 77.

Artikkel 1 0 3 — Pensionid

Punkt 1 0 3 0 — Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

9 000 000

9 270 000

7 998 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud vanaduspensioni maksmiseks pärast parlamendiliikme ametiaja lõppu.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 150 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artikkel 75, ning Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskirja III lisa.

Punkt 1 0 3 1 — Invaliidsuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

190 000

171 000

171 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud pensioni maksmiseks parlamendiliikmetele, kellel tuvastatakse invaliidsus ametiaja jooksul.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artikkel 75, ning Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskirja II lisa.

Punkt 1 0 3 2 — Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

1 944 000

1 959 000

1 846 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud toitjakaotuspensioni või orvupensioni maksmiseks parlamendiliikmete või endiste parlamendiliikmete surma korral.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 15 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artikkel 75, ning Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskirja I lisa.

Punkt 1 0 3 3 — Parlamendiliikmete vabatahtlik pensioniskeem

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

p.m.

1 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud institutsiooni sissemakseteks parlamendiliikmete täiendavasse vabatahtlikku pensioniskeemi.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 500 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, eelkõige artikkel 27.

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artikkel 76, ning Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskirja VII lisa.

Artikkel 1 0 5 — Keele- ja arvutikursused

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

750 000

750 000

200 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud parlamendiliikmete keele- ja arvutikursuste kuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artikkel 44.

Euroopa Parlamendi juhatuse 23. oktoobri 2017. aasta otsus parlamendiliikmete keele- ja arvutikursuste kohta.

Peatükk 1 2 — AMETNIKUD JA AJUTISED TÖÖTAJAD

Artikkel 1 2 0 — Töötasu ja muud õigused

Punkt 1 2 0 0 — Töötasu ja hüvitised

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

708 973 000

688 256 364

672 940 000,00

Märkused

Assigneering on peamiselt ette nähtud ametikohtade loetelus sisalduvatel ametikohtadel töötavate ametnike ning ajutiste töötajatega seotud järgmisteks kuludeks:

  palgad, hüvitised ja palgaga seotud väljamaksed,

  ravikindlustus, õnnetusjuhtumikindlustus, kutsehaiguskindlustus ja muud sotsiaalkindlustuskulud,

  kindlasummalised ületunnitasud,

  mitmesugused hüvitised ja toetused,

  ametnike või ajutiste töötajate, nende abikaasade ja ülalpeetavate reisikulude hüvitamine nende sõitmisel teenistuskohast päritolukohta,

  töötasule ja tasude osalisele ülekandmisele teenistuskoha asukohariigist erinevasse riiki kohaldatavatest paranduskoefitsientidest tingitud kulud,

  ajutiste töötajate töötuskindlustus ja institutsiooni maksed, mis võimaldavad ajutistel töötajatel luua või säilitada pensioniõigused nende päritoluriigis.

Assigneering on ette nähtud ka Euroopa Parlamendi Brüsseli, Luxembourgi ja Strasbourgi spordikeskustes aset leidvate õnnetusjuhtumitega seotud kindlustusmakseteks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt EUR 450 000.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad.

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused.

Punkt 1 2 0 2 — Tasustatav ületunnitöö

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

100 000

100 000

26 389,19

Märkused

Assigneering on ette nähtud ületunnitöö tasustamise kuludeks vastavalt õiguslikus aluses sätestatud tingimustele.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa.

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused.

Punkt 1 2 0 4 — Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

3 100 000

3 000 000

3 850 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

  ametnike ja ajutiste töötajate (ning nende pereliikmete) sõidukulud, mis hüvitatakse teenistusse asumise, teenistusest lahkumise või teisele ametikohale üleviimise korral, kui muutub töökoha asukoht,

  sisseseadmis- ja ümberasumistoetused ning kolimiskulud, mida makstakse ametnikele ja ajutistele teenistujatele, kes peavad muutma elukohta seoses tööle asumisega, teisele ametikohale üleviimisega, kui muutub töökoha asukoht, või institutsioonist lahkumise ja mujale elama asumisega,

  päevaraha, mida makstakse ametnikele ja ajutistele teenistujatele, kes tõendavad, et olid sunnitud vahetama elukohta seoses tööle asumisega või teisele ametikohale üleviimisega, kui muutus töökoha asukoht,

  hüvitis katseajal olevatele ametnikele, kellega lõpetatakse töösuhe ilmse tööga toimetulematuse tõttu,

  hüvitis ajutistele töötajatele, kui institutsioon lõpetab nendega töölepingu,

  lepinguliste töötajate poolt liikmesriikide pensioniskeemi tehtud osamaksete ja liidu vastavasse skeemi tehtavate osamaksete vahe lepingu muutumisel.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad.

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused.

Artikkel 1 2 2 — Hüvitised teenistussuhte ennetähtaegsel lõpetamisel

Punkt 1 2 2 0 — Hüvitised teenistuse huvides teenistusest vabastamise ja teenistuse huvides puhkusele saatmise korral

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

2 720 000

2 560 000

2 350 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud hüvitiste maksmiseks:

  ametnikele, kes on arvatud reservi seoses ametikohtade vähendamisega institutsioonis,

  ametnikele, kes on saadetud puhkusele organisatsiooniliste vajaduste tõttu, mis on seotud uute pädevuste omandamisega institutsioonides,

  fraktsioonide kõrgema astme ametnikele ja ajutistele töötajatele, kes töötavad palgaastme AD 16 või AD 15 ametikohal ning vabastatakse teenistusest teenistuse huvides.

Assigneering katab samuti tööandjapoolse ravikindlustuse osamakse ja nendele hüvitistele kohaldatavatest paranduskoefitsientidest tingitud kahjud (v.a töötajate puhul, kelle suhtes kohaldatakse personalieeskirjade artiklit 42c ja kelle suhtes paranduskoefitsienti ei kohaldata).

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 41, 42c ja 50 ning IV lisa ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 48a.

Punkt 1 2 2 2 — Hüvitised teenistuse lõpetamise korral ning ametnike ja ajutiste töötajate vanaduspensioni eriskeem

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

  personalieeskirjade või nõukogu määruste (EÜ, Euratom, ESTÜ) nr 2689/95 ja (EÜ, Euratom) nr 1748/2002 alusel makstavad toetused,

  tööandjapoolsed osamaksed hüvitiste saajate ravikindlustusse,

  mitmesugustele hüvitistele kohaldatavate paranduskoefitsientide mõju.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 72.

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom, ESTÜ) nr 2689/95, 17. november 1995, millega kehtestatakse erimeetmed Euroopa ühenduste ajutiste töötajate teenistuse lõpetamiseks Austria, Soome ja Rootsi ühinemise tõttu (EÜT L 280, 23.11.1995, lk 4).

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1748/2002, 30. september 2002, millega kehtestatakse erimeetmed Euroopa Parlamendi koosseisulisele ametikohale määratud Euroopa ühenduste ametnike ja Euroopa Parlamendi poliitiliste fraktsioonide ajutiste töötajate teenistuse lõpetamiseks seoses institutsiooni reformiga (EÜT L 264, 2.10.2002, lk 9).

Peatükk 1 4 — MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

Artikkel 1 4 0 — Muud teenistujad ja koosseisuvälised isikud

Punkt 1 4 0 0 — Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

68 974 000

65 039 727

57 462 658,70

Märkused

Assigneering on peamiselt ette nähtud järgmisteks kuludeks:

  muude teenistujate, sealhulgas lepinguliste töötajate ja erinõunike (Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste tähenduses) töötasud (sealhulgas toetused ja hüvitised), tööandja sissemaksed mitmesugustesse sotsiaalkindlustusskeemidesse, millest suurem osa tehakse ühenduse sotsiaalkindlustusskeemi, ning kulud, mis tulenevad kohanduskoefitsientide kohaldamisest nimetatud teenistujate tööasude suhtes,

  ajutiselt teistest asutustest tööle võetud töötajate töötasud.

Assigneeringust on välja arvatud kulud, mis on seotud

  turvalisuse eest vastutavas peadirektoraadis töötavate muude teenistujatega, kelle tööülesanded on seotud inimeste ja vara kaitsmise, infoturbe ja riskihindamisega,

  muude teenistujatega, kes töötavad peasekretariaadis autojuhtidena.

Osa nendest assigneeringutest tuleb kasutada puudega lepinguliste töötajate töölevõtmiseks vastavalt Euroopa Parlamendi juhatuse 7. ja 9. juuli 2008. aasta otsusele.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 4 317 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused (IV, V ja VI jaotis).

Üldised rakendussätted, mis käsitlevad konkursse ja valikumenetlusi ning ametnike ja muude teenistujate töölevõtmist ja nende palgaastme määramist Euroopa Parlamendis (Euroopa Parlamendi peasekretäri 17. oktoobri 2014. aasta otsus).

Punkt 1 4 0 1 — Muud teenistujad — Turvalisus

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

39 993 000

34 584 545

31 022 000,00

Märkused

Assigneering on peamiselt ette nähtud järgmisteks kuludeks, mis on seotud turvalisuse eest vastutavas peadirektoraadis töötavate muude teenistujatega, kelle tööülesanded on seotud inimeste ja vara kaitsmise, infoturbe ja riskihindamisega:

  lepinguliste töötajate ja lepinguliste abiteenistujate töötasud, sh hüvitised ja toetused, ning kulud, mis tulenevad kohanduskoefitsientide kohaldamisest nende töötasude suhtes.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 500 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused (IV jaotis).

Üldised rakendussätted, mis käsitlevad konkursse ja valikumenetlusi ning ametnike ja muude teenistujate töölevõtmist ja nende palgaastme määramist Euroopa Parlamendis (Euroopa Parlamendi peasekretäri 17. oktoobri 2014. aasta otsus).

Punkt 1 4 0 2 — Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

7 600 000

7 444 545

7 266 000,00

Märkused

Assigneering on peamiselt ette nähtud järgmisteks kuludeks, mis on seotud muude teenistujatega, kes töötavad peasekretariaadis autojuhtidena või tagavad selle töö koordineerimise:

  lepinguliste töötajate ja lepinguliste abiteenistujate töötasud, sh hüvitised ja toetused, ning kulud, mis tulenevad kohanduskoefitsientide kohaldamisest nende töötasude suhtes.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused (IV jaotis).

Üldised rakendussätted, mis käsitlevad konkursse ja valikumenetlusi ning ametnike ja muude teenistujate töölevõtmist ja nende palgaastme määramist Euroopa Parlamendis (Euroopa Parlamendi peasekretäri 17. oktoobri 2014. aasta otsus).

Punkt 1 4 0 4 — Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

10 262 000

10 130 440

8 270 950,34

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

  kõrgharidusega praktikantide rahalised õigused (stipendiumid), sh majapidamistoetus,

  praktikantide sõidukulud,

  lisakulud, mis on otseselt seotud praktikandi puudega,

  praktikantide õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustuse kulud,

  praktikantidele teabe- või koolitusürituste korraldamisega seotud kulud,

  Robert Schumani praktika nõuandekomiteele eraldatav toetus,

  Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide, kandidaatriikide või rahvusvaheliste organisatsioonide avaliku teenistuse vahelise personalivahetusega seotud kulude katmine vastavalt eeskirjadele,

  kulud, mis on seotud riiklike ekspertide lähetamisega Euroopa Parlamenti, sh toetused ja sõidukulud,

  riikide lähetatud ekspertide õnnetusjuhtumikindlustus,

  õppekülastuste hüvitis ja stipendiumid,

  tõlkidele ja tõlkijatele koolituste korraldamine, sealhulgas koostöös konverentsitõlke koolitusasutuste ja tõlkealast koolitust pakkuvate ülikoolidega, samuti stipendiumid tõlkide ja tõlkijate koolituseks ning erialaseks täiendusõppeks, õppematerjalide hankimine ja sellega seotud kulud.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi juhatuse otsus, 7. märts 2005, Euroopa Parlamendi ametnike ja fraktsioonide ajutiste teenistujate riikide valitsusasutuste, viimastega võrdsustatavate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide juurde tööle lähetamise eeskirja kohta.

Euroopa Parlamendi juhatuse otsus, 4. mai 2009, ekspertide Euroopa Parlamenti tööle lähetamise eeskirja kohta.

Euroopa Parlamendi peasekretäri otsus, 18. juuni 2019, Euroopa Parlamendi peasekretariaadi praktika ja õppekülastuste sise-eeskirja kohta.

Punkt 1 4 0 5 — Suulise tõlke kulud

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

50 395 000

48 487 421

38 506 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

  Euroopa Parlamendi poolt iseenda tarbeks või muude institutsioonide või asutuste tarbeks korraldatud koosolekute jaoks, kus Euroopa Parlamendi tõlgid (ametnikud või ajutised teenistujad) ei saa vajalikke teenuseid osutada, palgatud lepinguliste tõlkide tasud ja asjaomased hüvitised, sotsiaalkindlustusmaksed, sõidukulud ja muud kulud,

  ülalnimetatud koosolekutel, kus Euroopa Parlamendi ametnikud, ajutised teenistujad või muud teenistujad ei saa vajalikke teenuseid osutada, rakendatavate konverentsikorraldusettevõtjate, tehnikute ja administraatorite teenustega seotud kulud,

  kulud seoses teenustega, mida Euroopa Parlamendile osutavad muude piirkondlike, riiklike ja rahvusvaheliste institutsioonide tõlgid,

  kulud, mis on seotud suulise tõlkega seotud tegevusega, eelkõige koosolekute ettevalmistamise ning tõlkide koolitamise ja valimisega,

  komisjonile makstav summa konverentsitõlkide tasu haldamise eest.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 2 600 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad.

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused.

28. juuli 1999. aasta kokkulepe, millega määratakse kindlaks konverentsitõlkide töötingimused ja rahalised tasud (ja selle rakendussätted), koos sellele 13. oktoobril 2004. aastal lisatud märkustega, ja mida on muudetud 31. juulil 2008. aastal.

Punkt 1 4 0 6 — Vaatlejad

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud vaatlejatega seotud kulude katmiseks vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorra artiklile 13.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Artikkel 1 4 2 — Välistõlketeenused

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

8 200 000

7 574 000

8 059 529,39

Märkused

Assigneering on ette nähtud mittekoosseisuliste töövõtjate tehtavate tõlke-, toimetamis-, trüki-, kodeerimis- ja tehnilisteks abitöödeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 50 000 eurot.

Peatükk 1 6 — INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTE MUUD KULUD

Artikkel 1 6 1 — Personalijuhtimise kulud

Punkt 1 6 1 0 — Töölevõtmise kulud

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

160 000

150 000

43 321,97

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

  otsuse 2002/621/EÜ artiklis 3 sätestatud konkursside korraldamise kulud ning intervjuule kutsutud kandidaatide reisi- ja elamiskulud,

  teenistujate valimise menetluste korralduskulud.

Põhjendatud juhtudel ja pärast Euroopa Personalivaliku Ametiga konsulteerimist võib assigneeringut kasutada institutsiooni enda korraldatud konkurssideks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27–31, artikkel 33 ja III lisa.

Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni, kohtu, kontrollikoja, majandus- ja sotsiaalkomitee, regioonide komitee ja Euroopa Ombudsmani otsus 2002/620/EÜ, 25. juuli 2002, Euroopa ühenduste personalivaliku ameti asutamise kohta (EÜT L 197, 26.7.2002, lk 53) ja Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni peasekretäride ja Euroopa Kohtu kohtusekretäri ning kontrollikoja, majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komitee peasekretäride ja Euroopa ombudsmani esindaja otsus 2002/621/EÜ, 25. juuli 2002, Euroopa ühenduste personalivaliku ameti organisatsiooni ja tegevuse kohta (EÜT L 197, 26.7.2002, lk 56).

Punkt 1 6 1 2 — Õppimine ja areng

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

8 181 000

8 115 000

3 751 222,47

Märkused

Assigneering on ette nähtud selliste koolituste kulude katmiseks, mille eesmärk on suurendada töötajate teadmisi ja oskusi ning institutsiooni töö tulemuslikkust ja tõhusust, näiteks ametlike töökeelte kursuste kaudu.

Sellest kaetakse ka parlamendiliikmete muude koolituste kulud.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 24a.

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused.

Artikkel 1 6 3 — Toetusmeetmed institutsiooni teenistujatele

Punkt 1 6 3 0 — Sotsiaalhoolekanne

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

853 700

867 250

584 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

  järgmistesse kategooriatesse kuuluvate inimeste abistamine institutsioonidevahelise puuetega inimeste abistamispoliitika raames:

  aktiivses teenistuses ametnikud ja ajutised teenistujad,

  aktiivses teenistuses ametnike ja ajutiste teenistujate abikaasad,

  ülalpeetavad lapsed personalieeskirjades määratletud tähenduses,

puudest tingitud, vajalikuks tunnistatud, dokumentaalselt tõendatud ja eelarvesse kirjendatud summa ulatuses tehtavate mittemeditsiiniliste, ühise ravikindlustussüsteemi poolt mittehüvitatavate kulutuste tagasimaksmine tingimusel, et elukoha- või päritoluriigis kehtivad õigused on ammendatud,

  meetmed eriti raskes olukorras ametnike ja muude teenistujate abistamiseks,

  toetus personalikomiteele ning sotsiaalhoolekande ettenägematud kulud. Sotsiaaltegevuses osalejatele personalikomitee poolt tehtavate maksete või hüvitatavate kulude eesmärk on rahastada tegevusi, millel on sotsiaalne, kultuuriline või keeleline mõõde, kuid üksikutele töötajatele või leibkondadele toetusi ei maksta,

  muud institutsiooni tasandil või institutsioonidevahelisel tasandil võetavad ametnikele, muudele teenistujatele ja pensionile jäänud töötajatele mõeldud sotsiaalsed meetmed,

  niisuguste konkreetsete mõistlike abinõude (eelkõige isiklik abi töökohal, sh transport, või lähetuses viibimisel) rahastamine või selliste meditsiiniliste ja sotsiaalsete analüüside kulude katmine, mida pakutakse puuetega ametnikele ja muudele teenistujatele, kelle töölevõtmismenetlus on pooleli või kes vajavad abinõude võtmist karjääri käigus toimunud sündmuste tõttu, ning puuetega praktikantidele, kelle valikumenetlus alles kestab, personalieeskirjade artiklit 1d kohaldades.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 70 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 1d, artikli 9 lõike 3 kolmas lõik ja artikkel 76.

Punkt 1 6 3 1 — Liikuvus

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

1 760 000

1 610 000

515 269,21

Märkused

Assigneering on ette nähtud liikuvusega seotud kuludeks eri töökohtades.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Punkt 1 6 3 2 — Töötajate sotsiaalsed suhted ja muud sotsiaalsed meetmed

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

265 000

265 000

210 762,89

Märkused

Assigneering on ette nähtud eri rahvusest teenistujate vahel sotsiaalsete suhete edendamiseks ja selle rahaliseks toetamiseks, näiteks toetusteks töötajate klubidele, spordiühingutele, kultuuriühingutele, samuti alalise vaba aja keskuse (kultuuri- ja spordiürituste, muude hobide, restorani) kulude osamaksuks.

Assigneeringust rahastatakse ka toetust institutsioonidevahelisele ühiskondlikule tegevusele.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 600 000 eurot.

Artikkel 1 6 5 — Kõiki institutsiooni heaks töötavaid isikuid puudutavad meetmed

Punkt 1 6 5 0 — Tervishoid ja haiguste ennetus

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

1 922 350

1 892 350

2 254 195,14

Märkused

Assigneering on ette nähtud Brüsselis, Strasbourgis ja Luxembourgis asuvate meditsiiniteenistuste, haiguspuhkuste haldamise teenistuse, töötervishoiu, -ohutuse ja -heaolu üksuse ning võrdsuse, kaasamise ja mitmekesisuse üksuse tegevuskuludeks, sealhulgas arstlike kontrollide ning materjalide ja ravimite ostmise kuludeks ning kuludeks, mis on seotud arstlike läbivaatustega ja tervisejärelevalvega – eelkõige nendega, mida tehakse töötervishoiu eesmärgil ja tööle asumisel ning mille regulaarselt läbivad ohtlikel, suurt tähelepanu nõudvatel ja kindlaks tehtud ohuga töökohtadel töötavad inimesed –, meditsiiniliste uuringute ja ergonoomikaga, invaliidsuskomisjoni halduskuludeks, meditsiiniliste hinnangute ja ekspertiiside kuludeks ning kulutusteks üldarsti ettekirjutuse kohaselt väljastpoolt saadava eriarstiabi ja parameedikute antava arstiabi eest.

Samuti kaetakse assigneeringust teatavate meditsiiniliselt vajalike töövahendite hankimise kulud ning meditsiiniteenuste osutajatega, parameedikutega või lühiajaliselt asendajatena töötavate isikutega seotud kulud.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 33 ja 59 ja II lisa artikkel 8.

Punkt 1 6 5 2 — Toitlustuskulud

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

774 000

750 000

2 659 145,84

Märkused

Assigneering on ette nähtud toitlustuskuludeks, mis kaasnevad kõrgetasemeliste ametlike ürituste ja koosolekute ning teatava sotsiaaltegevusega, mis on Euroopa Parlamendis kokku lepitud.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Punkt 1 6 5 4 — Lastehoiuasutused

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

8 937 000

8 655 000

8 440 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamendi osamakseteks institutsioonidesiseste lastehoiuasutuste ja lepinguliste lastehoiuasutuste tegevuskulude ja teenuste osutamise kulude katmisel.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 3 300 000 eurot.

Punkt 1 6 5 5 — Euroopa Parlamendi toetus akrediteeritud Euroopa koolidele (2. tüüp)

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

740 000

651 000

626 000,00

Märkused

Komisjoni 1. augusti 2013. aasta otsuse C(2013) 4886, ELi toetuse kehtestamise kohta, mida makstakse proportsionaalselt ELi töötajate laste arvule, kes on registreeritud Euroopa koolide kuratooriumi akrediteeritud koolis, millega asendatakse komisjoni 14. oktoobri 2009. aasta otsus K(2009) 7719, nagu seda on muudetud komisjoni 8. detsembri 2010. aasta otsusega K(2010) 7993 (ELT C 222, 2.8.2013, lk 8), rakendamine.

Assigneeringust rahastatakse Euroopa Parlamendi toetust nendele 2. tüübi Euroopa koolidele, mille on akrediteerinud Euroopa Koolide kuratoorium, või hüvitatakse komisjonile toetus, mille komisjon maksis Euroopa Koolide kuratooriumi poolt akrediteeritud 2. tüüpi Euroopa koolidele Euroopa Parlamendi nimel. Sellega kaetakse nendes koolides käivate Euroopa Parlamendi koosseisuliste töötajate lastega seotud kulud.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Jaotis 2 — HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

Märkused

Kuna kindlustusettevõtjad ei kata enam Euroopa Parlamendi hoonete osas töövaidluste ja terrorirünnakutega seotud riske, tuleb need riskid katta liidu üldeelarvest.

Seetõttu rahastatakse selle jaotise assigneeringutest kõiki töövaidlustest ja terrorirünnakutest põhjustatud kahjudega seotud kulusid.

Peatükk 2 0 — Hooned ja nendega seotud kulud

Artikkel 2 0 0 — Hooned

Punkt 2 0 0 0 — Üür

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

25 204 212

27 301 000

32 860 983,74

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamendi kasutatavate hoonete või hooneosade üürikuludeks.

Samuti kaetakse sellest hoonetega seotud maksud. Üürikulud arvutatakse 12 kuu kohta kehtivate või ettevalmistatavate üürilepingute alusel, milles üldjuhul on sätestatud ka seos elukallidus- või ehitushinnaindeksiga.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 3 000 000 eurot.

Liikmesriikide või nende avalik-õiguslike asutuste või üksuste rahaline osalus maa ja hoonete ostmise või kasutamisega seotud kulude ja nendega seotud tasude, samuti institutsiooni hoonetega ja rajatistega seotud kulude rahastamise või hüvitamise kujul loetakse sihtotstarbeliseks väliskuluks finantsmääruse artikli 21 lõike 2 tähenduses.

Punkt 2 0 0 1 — Liisingumaksed

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

p.m.

p.m.

63 351 124,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete või hooneosade iga-aastasteks liisingumakseteks vastavalt kehtivatele või ettevalmistatavatele lepingutele.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 50 000 eurot.

Liikmesriikide või nende avalik-õiguslike asutuste või üksuste rahaline osalus maa ja hoonete ostmise või kasutamisega seotud kulude ja nendega seotud tasude, samuti institutsiooni hoonetega ja rajatistega seotud kulude rahastamise või hüvitamise kujul loetakse sihtotstarbeliseks väliskuluks finantsmääruse artikli 21 lõike 2 tähenduses.

Punkt 2 0 0 3 — Kinnisvara soetamine

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kinnisvara soetamisega seotud kuludeks. Kinnistute ja nende arendamisega seotud toetusi käsitletakse vastavalt finantsmäärusele.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 810 000 eurot.

Liikmesriikide või nende avalik-õiguslike asutuste või üksuste rahaline osalus maa ja hoonete ostmise või kasutamisega seotud kulude ja nendega seotud tasude, samuti institutsiooni hoonetega ja rajatistega seotud kulude rahastamise või hüvitamise kujul loetakse sihtotstarbeliseks väliskuluks finantsmääruse artikli 21 lõike 2 tähenduses.

Punkt 2 0 0 7 — Hoonete ehitus ja ruumide sisustamine

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

95 010 000

96 927 000

82 602 123,11

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

  hoonete ehituse kulud (ehitustööd, ekspertiisitasud, hoonete kasutuselevõtuks vajalik esmane sisustus ja sisseseade ning kõik sellega seotud kulud),

  sisustustööde kulud ja muud sisustustöödega seotud kulud ja arhitektide või inseneride tasud.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 472 000 eurot.

Liikmesriikide või nende avalik-õiguslike asutuste või üksuste rahaline osalus maa ja hoonete ostmise või kasutamisega seotud kulude ja nendega seotud tasude, samuti institutsiooni hoonetega ja rajatistega seotud kulude rahastamise või hüvitamise kujul loetakse sihtotstarbeliseks väliskuluks finantsmääruse artikli 21 lõike 2 tähenduses.

Punkt 2 0 0 8 — Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

6 319 000

5 607 000

4 768 725,09

Märkused

Assigneering on ette nähtud selliste kinnisvarahaldusega seotud kulude katmiseks, mida ei ole selle peatüki teistes artiklites eraldi välja toodud, nt:

  jäätmekäitlus ja -töötlus,

  kohustuslik kontroll, kvaliteedikontroll, ekspertiisid, auditid, täitmise järelevalve jne,

  tehniline raamatukogu,

  haldustugi (building helpdesk),

  hooneplaanide haldus ja teabealane tugi,

  muud kulud.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 268 000 eurot.

Artikkel 2 0 2 — Hoonetega seotud kulud

Punkt 2 0 2 2 — Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

68 170 000

67 790 000

66 344 523,15

Märkused

Assigneering on mõeldud Euroopa Parlamendi kasutatavate talle kuuluvate või üüritud hoonete (ruumid ja tehnilised seadmed) korrashoiu, hoolduse, käitamise ja puhastusega seotud kulude katmiseks vastavalt kehtivatele lepingutele.

Enne lepingute uuendamist või sõlmimist konsulteerib institutsioon saavutatud lepingutingimuste osas (hinnad, valitud vääring, indekseerimine, kestus, muud tingimused) teiste institutsioonidega, võttes arvesse finantsmääruse artiklit 164.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 479 000 eurot.

Punkt 2 0 2 4 — Energiatarbimine

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

17 435 000

17 580 000

14 614 135,86

Märkused

Assigneering on ette nähtud eelkõige vee-, gaasi-, elektrienergia- ja küttekuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 150 000 eurot.

Punkt 2 0 2 6 — Hoonete turvalisus ja valve

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

16 300 000

19 530 000

19 229 306,83

Märkused

Assigneering on eelkõige ette nähtud Euroopa Parlamendi kolme alalise töökoha ja liidus asuvate infobüroode ning kolmandates riikides asuvate büroode turvalisuse ja valve kuludeks.

Enne lepingute uuendamist või sõlmimist konsulteerib institutsioon saavutatud lepingutingimuste osas (hinnad, valitud vääring, indekseerimine, kestus, muud tingimused) teiste institutsioonidega, võttes arvesse finantsmääruse artiklit 164.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 000 eurot.

Punkt 2 0 2 8 — Kindlustus

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

5 100 000

922 000

3 568 929,87

Märkused

Assigneering on ette nähtud kindlustusmakseteks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Peatükk 2 1 — ARVUTISÜSTEEMID, SEADMED JA VALLASVARA

Märkused

Hangete puhul konsulteerib institutsioon saavutatud lepingutingimuste osas teiste institutsioonidega.

Artikkel 2 1 0 — Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid

Punkt 2 1 0 0 — Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärane tegevus

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

29 845 000

29 326 000

27 153 663,43

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete ja tarkvara hankimise, rentimise, korrashoiu ja hoolduse kuludeks ning kulutusteks, mida tehakse teenindus- ja nõustamisettevõtjatelt Euroopa Parlamendi arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemide tõrgeteta tööks vajalike tavapäraste tööde sisseostmiseks. Need kulud puudutavad eelkõige andmetöötlus- ja telekommunikatsioonikeskuse süsteeme, osakondade arvutitega varustamist ja võrgu haldamist.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 308 000 eurot.

Punkt 2 1 0 1 — Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärane tegevus

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

31 181 836

30 104 000

24 900 870,57

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete ja tarkvara hankimise, rentimise, korrashoiu ja hoolduse kuludeks ning kulutusteks, mida tehakse teenindus- ja nõustamisettevõtjatelt Euroopa Parlamendi arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemide infrastruktuuride haldamiseks ja korrashoidmiseks vajalike tavapäraste tööde, sh pilveteenuste sisseostmiseks. Need kulud puudutavad eelkõige võrkude, elektrikaablite, telekommunikatsioonisüsteemide, töökohtade varustuse ja hääletussüsteemidega seotud infrastruktuure.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 132 000 eurot.

Punkt 2 1 0 2 — Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärane tegevus

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

16 376 000

14 136 000

16 621 063,68

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete ja tarkvara hankimise, rentimise, korrashoiu ja hoolduse kuludeks ning kulutusteks, mida tehakse teenindus- ja nõustamisettevõtjatelt Euroopa Parlamendi arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemide kasutajate abistamiseks ja toetamiseks vajalike tavapäraste tegevuste sisseostmiseks. Need kulud puudutavad eelkõige parlamendiliikmetele ja teistele kasutajatele mõeldud tugiteenuseid, eelkõige turvalisus- ja ohutusvaldkonnas kasutatavate haldus- ja õigusloomealaste ning kommunikatsioonialaste rakenduste jaoks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 40 000 eurot.

 

Punkt 2 1 0 3 — Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — IKT-rakenduste haldamisega seotud tavapärane tegevus

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

30 540 850

29 821 000

28 881 910,76

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete ja tarkvara hankimise, rentimise, korrashoiu ja hoolduse ning nendega seotud tööde kulude katmiseks ning kulutusteks, mida tehakse teenindus- ja nõustamisettevõtjatelt institutsiooni info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamiseks vajalike tavapäraste tegevuste sisseostmiseks. Need kulud on eeskätt seotud parlamendiliikmetele mõeldud ning teabevahetuseks ning turvalisuse ja ohutuse tagamiseks vajalike rakenduste ning haldus- ja õigusloomealaste rakendustega.

Assigneering on ette nähtud ka institutsioonide keelealase koostöö raames vastavalt institutsioonidevahelise kirjaliku ja suulise tõlke komitee otsustele ühiselt rahastatavate info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahenditega seotud kulude katmiseks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Punkt 2 1 0 4 — Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

18 090 100

20 361 000

37 539 434,59

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete ja tarkvara hankimise kuludeks ning kulutusteks, mida tehakse teenindus- ja nõustamisettevõtjatelt Euroopa Parlamendi arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemide infrastruktuuridesse tehtavate investeeringutega seotud teenuste sisseostmiseks. Investeeringud puudutavad eelkõige andmetöötlus- ja telekommunikatsioonikeskuse süsteeme, võrke, elektrikaableid ja videokonverentsisüsteeme.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 125 000 eurot.

Punkt 2 1 0 5 — Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

34 538 500

31 973 000

28 860 492,76

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete ja tarkvara hankimise kuludeks ning kulutusteks, mida tehakse teenindus- ja nõustamisettevõtjatelt olemasolevatesse ja uutesse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia projektidesse tehtavate investeeringutega seotud teenuste sisseostmiseks. Need investeeringud puudutavad eelkõige parlamendiliikmetele mõeldud rakendusi, õigusloome-, haldus-, finants-, kommunikatsiooni-, turvalisus- ja ohutusvaldkonna rakendusi ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia haldamise rakendusi.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 27 000 eurot.

Artikkel 2 1 2 — Mööbel

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

5 630 000

4 910 000

7 398 911,59

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli, sealhulgas ergonoomilise büroomööbli hankimiseks, rentimiseks, korrashoiuks ja parandustöödeks, samuti kulunud ja kasutamiskõlbmatu mööbli ning bürooseadmete väljavahetamiseks. Assigneering on samuti ette nähtud Euroopa Parlamendi mööblivarude haldamise mitmesuguste kulude katmiseks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Artikkel 2 1 4 — Tehniline varustus ja sisseseade

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

27 131 500

26 467 500

29 961 029,02

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmise tehnilise varustuse ja sisseseade soetamiseks, rentimiseks, hoolduseks ja remondiks, samuti haldamiseks:

  kirjastamise, turvalisuse (sh infotehnoloogia tarkvara), toitlustamise, hoonete, töötajate koolituse, institutsiooni spordikeskuste jms tehniline kohtkindel või teisaldatav varustus ja sisseseade,

  trükikoja, telefoniteenuse, sööklate, kaupluste, turvateenistuse, konverentside tehnilise teenindamise, audiovisuaalsektori jms sisseseade,

  erivahendid (elektroonilised, arvutitehnilised, elektrilised vahendid) ja nendega seotud sisseostetavad teenused.

Assigneering on ette nähtud ka inventari edasimüügi jaoks tehtava reklaami ja mahakandmisega seotud kuludeks ning tehnilise abi (nõustamise) kuludeks väliseksperdi abi vajavate juhtumite puhul.

Assigneeringust kaetakse ka kulud, mis kaasnevad konverentside tehniliseks teenindamiseks vajaliku tehnilise varustuse vedamisega mis tahes maailma paika, kui seda on taotlenud Euroopa Parlamendi liige, delegatsioon, fraktsioon või organ. Nende kulude hulka kuuluvad transpordi- ja sellega kaasnevad halduskulud.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 190 000 eurot.

Artikkel 2 1 6 — Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

5 065 000

4 599 000

2 744 141,57

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukite (autod ja jalgrattad) hankimiseks, liisimiseks, korrashoiuks ja remondiks ning autode, taksode, busside ja veoautode üürimiseks koos juhiga või ilma juhita, samuti asjakohasteks kindlustuskuludeks ning muudeks halduskuludeks. Sõidukipargi uuendamisel ning sõidukite hankimisel, liisimisel ja üürimisel eelistatakse keskkonda kõige vähem saastavaid sõidukeid, nt hübriidautosid.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 000 eurot.

Peatükk 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

Märkused

Hangete puhul konsulteerib institutsioon saavutatud lepingutingimuste osas teiste institutsioonidega.

Artikkel 2 3 0 — Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

1 309 400

1 366 000

541 826,11

Märkused

Assigneering on ette nähtud paberi, ümbrike, kontoritarvete, trükikoja ja paljundustöökodade varustuse jms ostmiseks, samuti sellega seotud halduskuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 48 000 eurot.

Artikkel 2 3 1 — Finantskulud

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

720 000

60 000

30 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakuludeks (teenustasud, vahendustasud, mitmesugused muud kulud) ja muudeks finantskuludeks, sh hoonete rahastamisega seotud lisakuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Artikkel 232 — Õigusabikulud ja kahjutasud

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

1 350 000

1 245 000

3 140 482,27

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

  Euroopa Liidu Kohtu, Üldkohtu või liikmesriikide kohtute poolt Euroopa Parlamendile määratavad võimalikud kohtukulud,

  advokaatide palkamine Euroopa Parlamendi esindamiseks liidu ja liikmesriikide kohtutes ning juriidiliste nõustajate või ekspertide palkamine õigusteenistuse abistamiseks,

  advokaaditasude hüvitamine distsiplinaarmenetluse ja sellega võrdväärsete menetluste raames,

  kahjutasud ja intressid,

  Üldkohtu kodukorra III jaotise 11. peatüki või Euroopa Kohtu kodukorra IV jaotise 7. peatüki alusel sõlmitud vastastikustest kokkulepetest tulenevad hüvitised,

  Euroopa Andmekaitseinspektori määratud haldustrahvid.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/1725, 23. oktoober 2018, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).

Artikkel 2 3 6 — Posti- ja kohaletoimetamiskulud

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

216 000

221 000

140 126,24

Märkused

Assigneering on ette nähtud riiklike postiteenistuste või kullerifirmade posti-, käitlemis- ja kättetoimetamistasudeks.

Samuti on see ette nähtud postiteenuste kuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 10 000 eurot.

Artikkel 2 3 7 — Kolimiskulud

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

1 900 000

1 860 000

1 565 548,56

Märkused

Assigneering on ette nähtud kolimisfirmade või alltöövõtjate kaudu kasutatavate ajutiste töötajate teostatud kolimise ja sellega seotud tööde kuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Artikkel 2 3 8 — Muud halduskulud

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

1 751 000

1 692 000

1 102 121,72

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

  kindlustused, mis ei sisaldu muudes punktides,

  saaliteenindajate, autojuhtide, vastuvõtulaua töötajate, laotöötajate, kolijate ning külastuste ja seminaride üksuse, Parlamentariumi, arstipunktide, turvateenistuse, hoonete korrashoiu üksuse töötajate ning mitmesuguste tehniliste teenistujate vormirõivaste hankimine ja korrashoid,

  mitmesugused tegevus- ja halduskulud, sh individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ametile seoses endiste parlamendiliikmete põhimäärusejärgse pensioniga makstud haldustasud, Euroopa Parlamendi ruumides või süsteemides töötavate koosseisuväliste töötajate julgeolekukontrolliga seotud kulud ning kaupade või teenuste ost, mis ei sisaldu muudes punktides,

  keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi (EMAS) tegevusega (teavituskampaaniad jm) seotud mitmesugused ostud.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Artikkel 2 3 9 — EMASi tegevus, sh edendamine, ja Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kava

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

912 500

262 500

223 831,74

Märkused

Assigneering on ette nähtud EMASi tegevusega seotud kuludeks, mille eesmärk on parandada Euroopa Parlamendi keskkonnatoimet, sh edendada nimetatud tegevust, ning Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kavaga seotud kuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 50 000 eurot.

Jaotis 3 — INSTITUTSIOONI ÜLDISTE ÜLESANNETE TÄITMISE KULUD

Peatükk 3 0 — KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID

Artikkel 3 0 0 — Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

24 400 000

28 565 000

5 799 676,88

Märkused

Assigneering on ette nähtud institutsiooni töötajate, riikide lähetatud ekspertide, praktikantide ja institutsiooni kutsutud muude Euroopa Liidu või rahvusvaheliste institutsioonide töötajate ametialasteks sõitudeks nende töökoha ja Euroopa Parlamendi kolme töökoha (Brüssel, Luxembourg ja Strasbourg) vahel ning lähetusteks muudesse paikadesse peale parlamendi kolme töökoha. Assigneeringust kaetakse transpordikulud, päevaraha, majutuskulud ja ebamugaval ajal töötamise hüvitis. Samuti kaetakse sellest täiendavad kulud (sh sõidupiletite ja majutusbroneeringute tühistamise kulud, elektrooniliste arvete süsteemiga seotud kulud ja lähetuste kindlustusega seotud kulud).

Assigneering on ette nähtud ka töötajate lähetustega kaasneva süsinikuheite tasakaalustamise kuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 200 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 71 ja VII lisa artiklid 11, 12 ja 13.

Artikkel 3 0 2 — Vastuvõtu- ja esinduskulud

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

893 900

858 500

390 319,67

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

  institutsiooni vastuvõttudega seonduvad kulud, sh institutsiooni teaduslike valikute hindamise (STOA) tegevuse ja muude tulevikku suunatud meetmetega seotud kulud ja institutsiooni liikmete esinduskulud,

  presidendi esinduskulud seoses reisidega väljapoole Euroopa Parlamendi töökohti,

  presidendi kantselei esinduskulud ja presidendi kantselei sekretariaadi kulude osamaks,

  peasekretariaadi vastuvõttude ja esinduskulud, sh meenete ja medalite hankimine ametnike jaoks, kellel on täitunud 15- või 25-aastane teenistusaeg,

  mitmesugused protokollist tulenevad kulud, nagu lipud, esitlusalused, kutsed ja trükitud menüüd,

  institutsiooni külastavate tähtsate isikute reisi- ja elamiskulud,

  parlamendiliikmete ja teenistujate ametisõitudega seotud viisakulud,

  vastuvõtu- ja esinduskulud ja muud Euroopa Parlamendi ametiülesannete täitmisega seotud parlamendiliikmete erikulud.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Artikkel 3 0 0 — Mitmesugused koosolekute kulud

Artikkel 3 0 4 0 — Mitmesugused sisekoosolekute kulud

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

235 000

300 000

65 136,74

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamendi koosolekutel või selle töökohtades korraldatavatel institutsioonidevahelistel koosolekutel pakutavate karastus- ja muude jookide ning kergete einete kuludeks, samuti nende teenustega seotud halduskuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Punkt 3 0 4 2 — Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

2 625 000

2 857 000

202 867,18

Märkused

Assigneering on ette nähtud eelkõige kuludeks, mida ei kaeta peatükist 1 0 ja artiklist 3 0 0 ning mis on seotud järgmisega:

  väljaspool parlamendi töökohti peetavate koosolekute korraldamine (parlamendikomisjonid või nende delegatsioonid, fraktsioonid), sh vajaduse korral esinduskulud,

  parlamentidevaheliste delegatsioonide, ajutiste delegatsioonide, parlamentaarsete ühiskomisjonide, parlamentidevaheliste koostöökomisjonide ja parlamendi delegatsioonide WTOs, samuti WTO parlamentaarse konverentsi ja selle juhtkomitee korraldus,

  AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees, Euronesti parlamentaarses assamblees ning nende organites osalevate delegatsioonide korraldus,

  Vahemere Liidu parlamentaarse assamblee, selle komisjonide ja juhatuse korraldus, kulutus hõlmab Euroopa Parlamendi sissemakset assamblee autonoomse sekretariaadi eelarvesse või kulude otsest hüvitamist ulatuses, mis kajastab Euroopa Parlamendi osa assamblee eelarves,

  osamaksed rahvusvahelistele organisatsioonidele, millesse Euroopa Parlament või mõni selle organitest kuulub (Parlamentidevaheline Liit, Parlamentide Peasekretäride Assotsiatsioon, Parlamentaarse Liidu 12+ Grupp),

  ühenduse reisilubade valmistamise kulude (seadmed, töötajad, tarvikud) parlamendipoolse osa hüvitamine komisjonile Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel sõlmitud teenuslepingu alusel vastavalt Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokollile (artikkel 6), Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artiklile 23, liidu muude teenistujate teenistustingimuste artiklitele 11 ja 81 ning nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrusele (EL) nr 1417/2013, millega kehtestatakse Euroopa Liidu väljastatava reisiloa (laissez-passez) vorm (ELT L 353, 28.12.2013, lk 26).

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Punkt 3 0 4 9 — Kulutused reisibüroo teenustele

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

2 000 000

2 120 000

1 380 907,12

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamendiga lepingu sõlminud reisibüroo tegevusest tingitud kuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 6 000 eurot.

Peatükk 3 2 — EKSPERDIARVAMUSED JA TEAVE: HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

Artikkel 3 2 0 — Eksperdiarvamuste hankimine

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

6 984 000

7 491 500

5 708 466,70

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

  Euroopa Parlamendi organite, parlamendikomisjonide, parlamendi delegatsioonide ja administratsiooni jaoks läbiviidavateks uuringuteks ja muuks uurimistegevuseks (seminarid, ümarlauad, eksperdirühmad või kuulamised ja konverentsid) või eripädevust nõudva tehnilise abi saamiseks kvalifitseeritud ekspertide ja uurimisinstituutidega sõlmitavate lepingute kulud,

  eriotstarbeliste teabeallikate, nt eriandmebaaside, nendega seotud kirjanduse või tehnilise toe omandamine või laenuks võtmine, kui see on vajalik eespool nimetatud eksperdilepingute täiendamiseks,

  komisjonide, delegatsioonide ning uurimis- ja töörühmade koosolekutest ning seminaridest osa võtma kutsutud ekspertide ja muude isikute, sealhulgas Euroopa Parlamendile petitsioone esitanud isikute reisi-, elamis- ja muud kulud,

  Euroopa Parlamendi sisemise või välise uurimistegevuse tulemusel koostatud teabematerjali ja muu asjaomase teabematerjali institutsioonisiseselt ja üldsusele levitamise kulud (eelkõige internetis avaldamise, sisemiste andmebaaside, brošüüride ja väljaannete kaudu),

  distsiplinaarnõukogu jms organite tööst osa võtvate välisosalejatega seotud kulud,

  kulud, mis kaasnevad tööle kandideerijate esitatud dokumentide õigsuse kontrollimisega sellele spetsialiseerunud väliste teenusepakkujate poolt.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 64 000 eurot.

Artikkel 3 2 1 — Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu, ajalooarhiivide ning teaduse ja tehnoloogia tuleviku esinduskogu (STOA) ja Euroopa teadusmeediakeskuse kulud

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

9 430 000

9 830 000

7 749 160,14

Märkused

Assigneering on ette nähtud parlamendi uuringuteenuste peadirektoraadi ja peasekretärile alluvate kesksete teenistuste eelkõige järgmise tegevusega seotud kulude katmiseks:

  erieksperdiarvamuste hankimine ja parlamendi teadustegevuse toetamine (sh artiklid, uuringud, töötoad, seminarid, ümarlauad, eksperdirühmad ja konverentsid), mille võib vajaduse korral korraldada koostöös muude institutsioonide, rahvusvaheliste organisatsioonide, riikide parlamentide teadusosakondade ja raamatukogude, mõttekodade, teadusasutuste ja muude kvalifitseeritud ekspertidega,

  erieksperdiarvamuste hankimine mõjuhinnangute ning eel- ja järelhinnangute, Euroopa lisaväärtuse ning teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise (STOA) valdkonnas,

  raamatute, ajakirjade, ajalehtede, andmebaaside, uudisteagentuuride toodete omandamine või laenuks võtmine ja muud raamatukogu jaoks mõeldud eri vormis andmekandjad, sh autoriõiguse, kvaliteedijuhtimise süsteemi, köitmiseks ja säilitamiseks vajalike materjalide ja tööde ning muude asjakohaste teenustega seotud kulud,

  arhiveerimisega seotud sisseostetavate teenuste (korraldus, valimine, kirjeldamine, eri andmekandjatele ülekandmine, elektroonilisele kujule viimine, esmaste arhiiviallikate hankimine) kulud,

  raamatukogundus- ja arhiivindusdokumentatsiooni ning meediaraamatukogu erimaterjalide hankimine, arendamine, sisseseadmine, kasutamine ja hooldus, sh elektrilised, elektroonilised ning arvutitehnilised vahendid ja süsteemid, samuti köitmiseks ja säilitamiseks vajalikud materjalid,

  Euroopa Parlamendi sisemise või välise uurimistegevuse tulemusel koostatud teabematerjali ja muu asjaomase teabematerjali institutsioonisiseselt ja üldsusele levitamise kulud (eelkõige internetis avaldamise, sisemiste andmebaaside, brošüüride ja väljaannete kaudu),

  esitlustele, seminaridele, töötubadesse ja muudele sellistele üritustele osalema kutsutud ekspertide ja autorite sõidu-, elamis- ja muud kulud,

  teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise eest vastutavate teenistuste osalemine Euroopa ja rahvusvaheliste teadusasutuste tegevuses,

  Euroopa Parlamendi kohustused, mis tulenevad rahvusvahelistest ja institutsioonidevahelistest koostöökokkulepetest, sh Euroopa Parlamendi rahaline toetus liidu ajalooarhiivide haldamise kulude katmiseks kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ, Euratom) nr 354/83,

  kulud, mis kaasnevad Euroopa teadusmeediakeskusega, mille tegevuse üle teeb järelevalvet Euroopa Parlamendi teaduse ja tehnoloogia tuleviku esinduskogu (STOA) ning mis tihendab Euroopa Parlamendi, teadusringkondade ja meediaväljaannete suhtlust, et soodustada eelkõige võrgustike loomist, koolitusi ja teadmiste levitamist. See hõlmab näiteks järgmist:

  tegevuste korraldamine ja kulutuste haldamine (sealhulgas sõidukulud, majutus ja toitlustus), mis on seotud ajakirjanike, sidusrühmade ja muude ekspertide kutsumisega, et katta asjaomaste tegevuste kulud,

  Euroopa Parlamendi, teadusringkondade ja meedia kokkupuutepunktis võrgustike loomine ja tööshoidmine,

  seminaride, konverentside ja koolituskursuste korraldamine praeguste teaduslike ja tehnoloogiliste suundumuste ja teemade ning teadusajakirjanduse laadi ja mõjususe kohta,

  eksperditeabe ning kõrgharidusasutustest, ajakirjandusväljaannetest ja muudest teadus- ja tehnoloogiateabeallikatest analüüside kogumine ning poliitikakujundajate ja kodanike käsutusse andmine,

  Euroopa Parlamendi uuringute ning muu asjakohase teadusliku ja tehnoloogiaalase materjali tegemine kirjalike, audiovisuaal- ja muude vahendite abil laialdasemalt kättesaadavaks,

  selliste võtete ja meetodite väljatöötamine, millega parandada oskust teha kindlaks ja levitada usaldusväärseid teadus- ja tehnoloogiateabe allikaid,

  arutelu toetavate tipptasemel tehniliste rakenduste ja meediavahendite paigaldamise, täiustamise ja kasutamise toetamine,

  tihedama koostöö ja üldisemalt tihedamate suhete arendamine Euroopa Parlamendi, asjaomaste meediakanalite ning selle valdkonna ülikoolide ja teaduskeskuste vahel, selgitades muu hulgas kodanikele meedias, milline on Euroopa teadusmeediakeskuse roll ja töö ning kuidas kodanikud seda kasutada saavad.

Selle punkti assigneeringuid võib kasutada ka selleks, et toetada seminaride, väljaannete ja muude eespool loetletud tegevuste kaudu Euroopa Parlamendi ning akadeemiliste ringkondade, meediavaldkonna esindajate, mõttekodade ja kodanike mõttevahetust selle üle, milliseid suundumusi peavad Euroopa Liidu otsustajad nii teadusvaldkonnas kui ka üldisemalt pikas perspektiivis arvesse võtma.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EMÜ, Euratom) nr 354/83, 1. veebruar 1983, mis käsitleb Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ajalooarhiivide avalikkusele kättesaadavaks tegemist (EÜT L 43,15.2.1983, lk 1).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1049/2001, 30. mai 2001, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43).

Euroopa Parlamendi juhatuse otsus, 28. november 2001, üldsuse juurdepääsu korra kohta Euroopa Parlamendi dokumentidele, viimati muudetud 22. juunil 2011 (ELT C 216, 22.7.2011, lk 19).

Euroopa Parlamendi juhatuse otsus, 2. juuli 2012, Euroopa Parlamendi dokumendihalduse eeskirja kohta.

Euroopa Parlamendi juhatuse otsus, 10. märts 2014, Euroopa Parlamendi liikmete ja endiste liikmete eraarhiivide omandamise korra kohta.

Euroopa Parlamendi 8. oktoobri 2013. aasta resolutsioon poliitika kavandamise ja pikaajaliste suundumuste kohta seoses eelarve mõjuga suutlikkuse tõstmisele (ELT C 181, 19.5.2016, lk 16), eriti selle punktid 7 ja 9.

Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi 2016. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta, eriti selle punkt 30 (ELT C 346, 21.9.2016, lk 188).

Euroopa Parlamendi 14. aprilli 2016. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi 2017. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta (ELT C 58, 15.2.2018, lk 257), eriti selle punkt 54.

Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi 2019. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta (ELT C 390, 18.11.2019, lk 215), eriti selle punkt 49.

Euroopa Parlamendi 28. märtsi 2019. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi 2020. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0326), eriti selle punkt 47.

Artikkel 3 2 2 — Dokumentatsioonikulud

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

3 222 000

3 216 000

2 572 177,70

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

  ajalehtede ja ajakirjade, uudisteagentuuride ja nende väljaannete ning internetiteenuste tellimused, sh autoriõiguse tasud paljundamise ja levitamise eest nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt, samuti ajakirjanduse ülevaadete koostamise ja väljavõtete tegemise teenuslepingud,

  ajakirjandusväljaannete sisukokkuvõtete ja -analüüside koostamise tellimused või teenuslepingud ning ajakirjandusväljaannetes ilmunud artiklite säilitamine optilisel andmekandjal,

  institutsiooniväliste dokumendikogude ja statistiliste andmebaaside kasutamise kulud (v.a arvuti riistvara ja sidekulud),

  uute sõnaraamatute ja erialasõnastike hankimine või asendamine olenemata andmekandjast, sh uute keelte üksustele, ning muude teoste hankimine keeleteenistustele ja õigusaktide kvaliteedi tagamise üksusele.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Artikkel 3 2 3 — Demokraatia ja kolmandate riikide parlamentide võimekuse tugevdamise toetamine

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

1 400 000

1 400 000

175 997,15

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

  kulutused teabevahetuse programmidele ja Euroopa Parlamendi ning ühinemiseelsete riikide, eelkõige Lääne-Balkani riikide ja Türgi parlamentide vahelisele koostööle,

  Euroopa Parlamendi ja kolmandate riikide demokraatlikult valitud parlamentide (v.a eelmises taandes osutatud parlamendid), samuti vastavate piirkondlike parlamentaarsete organisatsioonide vahel suhete arendamise kuludeks, asjakohaste meetmete eesmärk on eelkõige tugevdada parlamentaarset võimekust uutes ja arenevates demokraatlikes riikides, eelkõige Euroopa naabruses (lõunas ja idas),

  kulutused vahendustegevuse toetamise edendamiseks ja Euroopa Liidu ning Euroopa laiendatud naabruses asuvate riikide (Magribi riigid, Ida-Euroopa riigid ja Venemaa, Iisraeli-Palestiina dialoogi riigid ning muud demokraatia toetamise ja valimiste koordineerimise rühma poolt otsustatud prioriteetsed riigid) noortele poliitilistele liidritele mõeldud programmidele,

  Sahharovi auhinna väljaandmisega seotud korralduskuludeks (eelkõige auhinna summa, auhinna võitja ning muude lõppvooru jõudnud kandidaatide sõidu- ja vastuvõtmise kulud, Sahharovi võrgustiku talitluskulud ning võrgustiku liikmete lähetuskulud) ning inimõiguste edendamise meetmeteks.

Need meetmed hõlmavad õppekülastusi Euroopa Parlamenti Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis ning liikmesriikides ja kolmandates riikides tehtavaid külastusi. Nimetatud assigneering katab täielikult või osaliselt osalejate kulud, eelkõige reisikulud, sõidukulud, majutuse ja päevarahad.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi juhatuse otsus, 12. detsember 2011, millega luuakse liidu välispoliitika peadirektoraadi juurde demokraatia toetamise direktoraat.

Artikkel 3 2 4 — Kirjastamine ja levitamine

Punkt 3 2 4 0 — Euroopa Liidu Teataja

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud institutsiooni osamakseks väljaannete talituse kuludes Euroopa Liidu Teatajas avaldatavate tekstide avaldamiseks ja levitamiseks ning muudeks sellega seotud kuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Punkt 3 2 4 1 — Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

5 519 000

5 053 000

4 526 902,95

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

  mitmesugused digitaalse kirjastamisega seotud kulud (siseveebilehed) ning traditsioonilisel andmekandjal kirjastamise kulud (mitmesuguste dokumentide ja trükistega seotud alltöövõtu kulud), sh jaotamine,

  toimetamissüsteemide ajakohastamine, hooldus ja korrigeerimine.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 21 000 eurot.

Punkt 3 2 4 2 — Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

29 942 000

28 420 000

36 513 037,95

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

  kulud, mis kaasnevad institutsiooni väärtustega seotud kommunikatsiooniga infoväljaannete, sh elektrooniliste väljaannete, teabealase tegevuse, suhtekorralduse ning avalikel üritustel, messidel ja näitustel osalemise kaudu;

  kulud, mis kaasnevad kommunikatsiooniga, millega kujundatakse Euroopa Parlamendile äratuntavat, sidusat ja head mainet, arendatakse kommunikatsiooniteenuseid ja -vahendeid alates loomingulisest ideest lõppteenuse ja -vahendini ja suurendatakse suutlikkust ehitada üles institutsioonisisene teabevahetusasutus, millel on juurdepääs kommunikatsioonisektori töövahenditele ja välisekspertide nõuannetele;

  kommunikatsioonimeetmete kaasrahastamine toetusprogrammi kaudu, et edendada ja võimendada paremat arusaamist Euroopa Parlamendi identiteedist, rollist ja poliitilisest iseloomust ning ergutada koostööd arvamuskujundajate võrgustikega;

  avaliku arvamuse jälgimisega seotud kulud;

  maineriski, väärinfo ja hübriidohtude jälgimise, nende vastu võitlemise ja sellealase teadlikkuse suurendamisega seotud kulud;

  üleeuroopaliste kultuurialgatuste, näiteks Euroopa Parlamendi Euroopa filmiauhinna LUX kulud;

  noorteürituste korraldamine ja elluviimine, Euroopa Parlamendi nähtavuse suurendamine sotsiaalvõrgustikes, noortega seotud suundumuste jälgimine;

  mobiilse interneti, interaktiivsete tehnoloogiate, sotsiaalruumi, koostööplatvormide ja internetikasutajate käitumise muutumisega seotud kulud, et Euroopa Parlamenti kodanikele lähemale tuua;

  kulud, mis on seotud levitamiseks mõeldud veebiklippide ja muu multimeediamaterjali tootmise, levitamise ja säilitamisega Euroopa Parlamendi poolt vastavalt Euroopa Parlamendi kommunikatsioonistrateegiale.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 50 000 eurot.

Punkt 3 2 4 3 — Euroopa Parlamendi külastajatekeskused

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

29 708 500

31 811 500

11 694 221,17

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamendi külastajatekeskuste sisseseade, materjalide ja näituste rahastamiseks, eelkõige järgmisteks kuludeks:

  Parlamentarium – Euroopa Parlamendi külastajatekeskus Brüsselis, sh liikuvad teabepunktid,

  vastuvõtualad, Euroopa Elamus ja teabepunktid mujal kui Brüsselis,

  Euroopa Ajaloo Maja tegevus, näiteks spetsiaalse sisustuse hankimine, kollektsioonide soetamine, ekspertidega sõlmitavate lepingute kulud, näituste korraldamine ja tegevuskulud, sh raamatute, ajakirjade ja muude Euroopa Ajaloo Maja tegevusega seotud väljaannete ostmine,

  Euroopa Parlamendi kunstiteoste ja erivahendite hankimise kulud ning nendega seotud jooksvad kulud, nagu eksperdi-, säilitamis-, raamimis-, restaureerimis-, puhastus-, kindlustus- ning eritranspordikulud.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 4 000 000 eurot.

Punkt 3 2 4 4 — Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

34 945 000

33 148 470

12 218 807,41

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

  toetusteks külastajate rühmadele ning sellega seotud järelevalve- ja infrastruktuurikuludeks, stipendiumiteks kolmandate riikide arvamuskujundajatele (EUVP) ning Euroscola, Euromed-Scola ja Euronest-Scola programmide tegevuskuludeks. Euromed-Scola ja Euronest-Scola programmid viiakse ellu vahelduvalt igal aastal, välja arvatud valimiste aastatel, Euroopa Parlamendi ruumides Strasbourgis või Brüsselis,

  Euroopa Liidu külastusprogrammi tutvustamise kuludeks,

  uue külastajate strateegia elluviimise ja avatud uste päevade korraldamisega seotud kuludeks,

  meediakampaaniad ja Euroopa Parlamendi saadikutekooli programmi korraldamine.

Assigneeringut suurendatakse igal aastal, kasutades indeksit, mille abil võetakse arvesse rahvamajanduse kogutulu ja hindade muutusi.

Igal Euroopa Parlamendi liikmel on õigus kutsuda aastas kuni viis külastusrühma – kokku kuni 110 külastajat. Parlamendiliikme poolt ametlikult kutsutud külastusrühmad võivad Euroscola programmis osaleda asjaomase parlamendiliikme kutsel.

Assigneeringusse on arvatud vajalik summa puuetega külastajate jaoks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 525 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi juhatuse otsus, 16. detsember 2002, külastusrühmade vastuvõtmise ning Euroscola, Euromed-Scola ja Euronest-Scola programmide eeskirja kohta, konsolideeritud 3. mail 2004. aastal, nagu viimati muudetud 24. oktoobril 2016. aastal.

Euroopa Parlamendi juhatuse otsus, 3. oktoober 2016, kõikides liikmesriikides Euroopa Parlamendi saadikutekooli programmi rakendamise eeskirja kohta ja Euroopa Parlamendi juhatuse otsus, 16. september 2019, Euroopa Parlamendi saadikutekooli programmi jätkamise kohta pärast 2019. aastat.

Euroopa Parlamendi juhatuse otsus, 16. detsember 2020, Ühendkuningriigi kodanike ja Ühendkuningriigis elavate 27 Euroopa Liidu liikmesriigi kodanike osalemise kohta Euroopa Parlamendi teavitusprogrammides.

Punkt 3 2 4 5 — Seminaride ja sümpoosionide korraldamine

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

3 099 850

2 902 750

1 323 769,44

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

  liikmesriikide, ühinevate riikide ja selliste riikide, kus Euroopa Parlamendil on oma büroo, arvamuskujundajatele riigisiseste ja rahvusvaheliste sümpoosionide ja seminaride korraldamisega seotud kulud või rahalised toetused, parlamentaarsete sümpoosionide ja seminaride korraldamise kulud,

  Strasbourgi ja Brüsseli istungisaalis toimuvate erisündmuste kulud vastavalt Euroopa Parlamendi juhatuse vastu võetud aastakavale,

  konverentside korraldamise teenustega seotud kulud, konverentside korraldamist ja mitmekeelsust edendavad meetmed ja vahendid, näiteks seminarid ja konverentsid, kohtumised tõlkide ja tõlkijate koolitajatega, mitmekeelsuse alase teadlikkuse parandamise meetmed ning tõlgi ja tõlkija elukutset edendavad meetmed, sh ülikoolidele, koolidele ja muudele suulist või kirjalikku tõlget õpetavatele organisatsioonidele mõeldud tugiprogramm, virtuaalsed kommunikatsioonilahendused, institutsioonidevahelise ja rahvusvahelise koostöö raames võetavad meetmed ning institutsioonidevahelise ja rahvusvahelise koostöö raames koos teiste teenistustega korraldatavates samalaadsetes tegevustes osalemine,

  info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sümpoosionide ja seminaride korraldamisega seotud kulud,

  kulud, mis on seotud ajakirjanike ja teiste arvamuskujundajate kutsumisega täiskogu istungitele, komisjonide koosolekutele, pressikonverentsidele ja muudele parlamendi üritustele,

  Daphne Caruana Galizia auhinnaga seotud kulud.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 25 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi juhatuse otsus, 5. oktoober 2020, ajakirjanikele antava Daphne Caruana Galizia auhinna kohta.

Punkt 3 2 4 8 — Audiovisuaalse teabe kulud

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

17 755 000

17 553 500

17 517 730,94

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

  audiovisuaalmaterjali ja -seadmete soetamine, rentimine, hooldus, remont ning haldamine,

  audiovisuaalse valdkonna (sh institutsiooni enda ja sisseostetavate teenuste, näiteks raadio- ja televisioonijaamade tehniliste teenuste, samuti audiovisuaalsete programmide pakkumise, tootmise ja kaastootmise, liinide rentimise, televisiooni- ja raadioprogrammide ülekande ning institutsioonide ja audiovisuaalse ringhäälingu asutuste vaheliste suhete arendamiseks kasutatavate muude vahendite) tegevuseelarve,

  täiskogu istungite ja parlamendikomisjonide koosolekute interneti-otseülekannete kulud,

  sellise arhiivi sisseseadmine, mis tagab meediakanalitele ja kodanikele alalise juurdepääsu teabele,

  Brüsseli ja Strasbourgi pressisaalide IT-taristu hooldusega seotud kulud.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 50 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi resolutsioon, 12. märts 2002, 2003. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta (ELT C 47 E, 27.2.2003, lk 72).

Euroopa Parlamendi resolutsioon, 14. mai 2002, Euroopa Parlamendi 2003. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta (ELT C 180 E, 31.7.2003, lk 150).

Euroopa Parlamendi resolutsioon, 14. mai 2003, Euroopa Parlamendi 2004. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta (ELT C 67 E, 17.3.2004, lk 179).

Punkt 3 2 4 9 — Teabevahetus riikide parlamentidega

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

235 000

235 000

36 551,74

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

  Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vaheliste suhete arendamise kulud, see hõlmab parlamentidevahelisi suhteid, mis ei ole kaetud peatükkidega 1 0 ja 3 0, teabe- ja dokumentide vahetust ning abi vastava teabe analüüsil ja haldamisel, sh teabevahetust Euroopa Parlamendi uurimis- ja dokumentatsioonikeskusega (ECPRD),

  Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide ametnike koostööprogrammide ja koolituste rahastamine ning üldised abinõud nende parlamentaarse võimekuse suurendamiseks.

See hõlmab õppekülastusi Euroopa Parlamenti Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis, assigneeringust kaetakse täielikult või osaliselt osalejate kulud, eelkõige reisikulud, sõidukulud, majutus ja päevaraha,

  õigusloome ning dokumentatsiooni, analüüsi ja teabe alased koostöömeetmed, domeeni www.ipex.eu turbe meetmed, sh ECPRD rakendatavad meetmed.

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahelise koostöö rahastamiseks ÜVJP/ÜJKP parlamentaarse kontrolli valdkonnas vastavalt ELi lepingu ja ELi toimimise lepingu sätetele ning eelkõige protokolli nr 1 (riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) artiklitele 9 ja 10.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa parlamentaarsete assambleede (juuni 1977) ja Euroopa Liidu parlamentide (september 2000, märts 2001) esimeeste konverentsid.

Artikkel 3 2 5 — Euroopa Parlamendi büroodega seotud kulud

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

9 850 000

9 400 000

7 561 244,05

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamendi büroodega seotud kuludeks liikmesriikides:

  kommunikatsiooni- ja teavitamiskulud (teave ja avalikud üritused, veebisisu – tootmine, edendamine, konsultatsioonid, seminarid, audiovisuaaltooted),

  üldkulud ja mitmesugused lisakulud (kontoritarbed, telekommunikatsioon, kohaletoimetamiskulud, käitlemine, transport, säilitamine, reklaammaterjalid, andmebaasid, perioodika tellimused jne),

  meediakampaaniad ja Euroopa Parlamendi saadikutekooli programmi korraldamine.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 10 000 eurot.

Jaotis 4 — INSTITUTSIOONI ERIÜLESANNETE TÄITMISE KULUD

Peatükk 4 0 — TEATAVATE INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE KULUD

Artikkel 4 0 0 — Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

66 000 000

65 000 000

61 733 127,76

Märkused

Assigneering on ette nähtud fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete järgmisteks kuludeks:

  sekretariaadi-, haldus- ja tegevuskulud,

  poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud liidu poliitilise tegevuse raames.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 1 000 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi juhatuse 30. juuni 2003. aasta otsusega vastu võetud eelarvepunkti 4 0 0 assigneeringute kasutamise eeskiri, mida on viimati muudetud 6. juulil 2020.

Artikkel 4 0 2 — Euroopa tasandi erakondade rahastamine

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

46 000 000

46 000 000

40 467 300,02

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa tasandi erakondade rahastamiseks. Tagada tuleb hea valitsemistava ja vahendite kasutamise kindel kontroll.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 1 000 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu leping, eriti selle artikli 10 lõige 4.

Euroopa Liidu toimimise leping, eriti selle artikkel 224.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014, 22. oktoober 2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist (ELT L 317, 4.11.2014, lk 1).

Euroopa Parlamendi juhatuse otsus, 1. juuli 2019, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 (mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ja rahastamist) rakenduseeskirjad (ELT C 249, 25.7.2019, lk 2).

Artikkel 4 0 3 — Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

23 000 000

23 000 000

20 999 998,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamiseks. Tagada tuleb hea valitsemistava ja vahendite kasutamise kindel kontroll.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu leping, eriti selle artikli 10 lõige 4.

Euroopa Liidu toimimise leping, eriti selle artikkel 224.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014, 22. oktoober 2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist (ELT L 317, 4.11.2014, lk 1).

Euroopa Parlamendi juhatuse otsus, 1. juuli 2019, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 (mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ja rahastamist) rakenduseeskirjad (ELT C 249, 25.7.2019, lk 2).

Peatükk 4 2 — PARLAMENDILIIKMETE ASSISTENTIDE KULUD

Artikkel 4 2 2 — Parlamendiliikmete assistentide kulud

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

215 911 000

209 443 000

183 989 919,65

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

  töötajatega seotud kulude, parlamendiliikmete assisteerimise eest vastutavate teenuseosutajatega seotud kulude ning makseagentidega seotud kulude katmiseks,

  parlamendiliikmete registreeritud assistentide lähetus- ja koolituskuludeks (väliskursused) ning nende lähetuste ja ametisõitudega kaasneva süsinikuheite tasakaalustamise kuludeks,

  vahetuskursierinevusteks, mis kaetakse Euroopa Parlamendi eelarvest vastavalt parlamendiliikmete assisteerimise kulude hüvitamise suhtes kohaldatavatele sätetele, ning parlamendiliikmete assistentide haldamisega seotud abiteenuste kulude katmiseks,

  kõrgharidusega praktikantide tasudeks (stipendiumiteks),

  parlamendiliikmete juures toimuvate õppekülastuste hüvitamiseks,

  praktikantide reisikuludeks ja parlamendiliikmete juures õppekülastusel osalevate isikute kuludeks,

  praktikantide ja parlamendiliikmete juures õppekülastusel osalevate isikute õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustuse kuludeks,

  praktikantidele teabe- või koolitusürituste korraldamisega seotud kuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 775 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, eelkõige artikkel 21.

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artiklid 33–44.

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 5a ja artiklid 125–139.

Euroopa Parlamendi juhatuse otsus, 14. aprill 2014, Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste VII jaotise rakendusmeetmete kohta.

Euroopa Parlamendi juhatuse otsus, 10. detsember 2018, parlamendiliikmete pakutavate praktikavõimaluste eeskirja kohta.

Euroopa Parlamendi peasekretäri otsus, 18. juuni 2019, Euroopa Parlamendi peasekretariaadi praktika ja õppekülastuste sise-eeskirja kohta.

Peatükk 4 4 — PARLAMENDILIIKMETE JA ENDISTE PARLAMENDILIIKMETE KOOSOLEKUD JA MUU TEGEVUS

Artikkel 4 4 0 — Endiste parlamendiliikmete koosolekute ja muu tegevuse kulud

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

260 000

250 000

240 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamendi endiste liikmete ühenduse koosolekute kuludeks ning vajaduse korral muudeks sellega seotud kuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Artikkel 4 4 2 — Euroopa Parlamentaarse Assotsiatsiooni koosolekute ja muu tegevuse kulud

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

260 000

250 000

240 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamentaarse Assotsiatsiooni koosolekute kuludeks ja vajaduse korral muudeks sellega seotud kuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Jaotis 5 — EUROOPA TASANDI ERAKONDADE JA EUROOPA TASANDI POLIITILISTE SIHTASUTUSTE AMET NING SÕLTUMATUTE VÄLJAPAISTVATE ISIKUTE KOMITEE

Peatükk 5 0 — Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti ning sõltumatute väljapaistvate isikute komitee kulud

Artikkel 5 0 0 — Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti tegevuskulud

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

300 000

300 000

1 845,12

Märkused

Assigneering on mõeldud Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti kulude katmiseks, et tagada selle täielik ja sõltumatu tegevus.

See hõlmab eelkõige kulusid, mis iseloomustavad ameti tegevusvaldkonda, nimelt kutsealane koolitus, tarkvara ja IT-seadmete soetamine, eksperditeadmiste omandamine, konsultatsiooniteenused ja dokumentatsioon, õiguskulud ja kahjutasud ning kirjastamine ja teavitamine. See hõlmab ka kulusid, millega kaetakse institutsioonide poolt esitatavad arved seoses selliste kaupade või teenuste mahu või kuludega, mille institutsioonid on andnud määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artikli 6 lõike 4 ja järgnevate lõigete kohaselt teenuslepinguga ameti käsutusse. Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt on sihtotstarbelise tulu suurus hinnanguliselt 300 000 eurot. See tulu hõlmab vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artikli 6 lõikele 6 eelkõige muude institutsioonide kui Euroopa Parlamendi toetust.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014, 22. oktoober 2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist (ELT L 317, 4.11.2014, lk 1), eriti selle artikli 6 lõiked 1 ja 7.

Artikkel 5 0 1 — Sõltumatute väljapaistvate isikute komiteega seotud kulud

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

20 000

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on mõeldud katma kulusid, mis on seotud sõltumatute väljapaistvate isikute komitee sekretariaadi ja rahastamisega.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014, 22. oktoober 2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist (ELT L 317, 4.11.2014, lk 1), eriti selle artikli 11 lõige 2.

Jaotis 10 — MUUD KULUD

Peatükk 10 0 — ESIALGSED ASSIGNEERINGUD

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

 

 

 

Peatükk 10 1 — ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

5 000 000

2 346 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud eelarveaasta jooksul vastu võetud eelarveotsustest tulenevateks ettenägematuteks kuludeks.

Peatükk 10 3 — LAIENEMISRESERV

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud institutsiooni kuludeks seoses laienemiseks valmistumisega.

Peatükk 10 4 — INFO- JA KOMMUNIKATSIOONIPOLIITIKA RESERV

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud info- ja kommunikatsioonipoliitika kuludeks.

Peatükk 10 5 — ESIALGSED ASSIGNEERINGUD KINNISVARA JAOKS

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud institutsiooni kinnisvarainvesteeringute ja sisustustööde kuludeks. Euroopa Parlamendi juhatusel palutakse võtta kinnisvara valdkonnas vastu sidus ja vastutustundeline pikaajaline strateegia, milles võetakse arvesse suurenevate hoolduskuludega seotud eriprobleemi, renoveerimisvajadust ja turvamiskulusid ning tagatakse Euroopa Parlamendi eelarve jätkusuutlikkus.

Peatükk 10 6 — UUTE PRIORITEETSETE EESMÄRKIDE RESERV

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud institutsioonis väljatöötamisel olevate prioriteetsete projektidega seotud kuludeks.

Peatükk 10 8 — SÜSTEEMI EMAS RESERV

Arvandmed

Eelarve 2022

Assigneeringud 2021

Täitmine 2020

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tegevuskuludega seotud konkreetsete eelarveridade rahastamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi juhatuse otsustele EMASi tegevuskava rakendamise kohta, eelkõige pärast Euroopa Parlamendi süsinikdioksiidi bilansi hindamist.


S  TÖÖTAJAD   S 1 — I jagu – Euroopa Parlament

 

Tegevusüksus ja palgaaste

 

2022

2021

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Teised

Fraktsioonid

Teised

Fraktsioonid

Kategooriata

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

59

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

222

2

7

36

212

2

7

36

AD 13

409

8

2

38

424

8

2

38

AD 12

343

 

15

61

339

 

15

61

AD 11

276

 

6

29

220

 

6

28

AD 10

509

 

11

46

439

 

11

43

AD 9

327

 

9

60

468

 

9

56

AD 8

236

 

4

51

251

 

4

50

AD 7

170

 

9

69

160

 

9

62

AD 6

111

 

4

56

106

 

4

66

AD 5

153

 

4

94

99

 

4

65

AD kokku

2 828

10

73

552

2 785

10

73

517

AST 11

114

10

 

37

104

10

 

37

AST 10

68

 

19

35

68

 

19

35

AST 9

598

 

8

42

588

 

8

41

AST 8

231

 

8

43

267

 

8

42

AST 7

291