MIETINTÖ Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2022

26.4.2021 - (2020/2264(BUI))

Budjettivaliokunta
Esittelijä: Damian Boeselager


Menettely : 2020/2264(BUI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0145/2021
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0145/2021
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2022

(2020/2264(BUI))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

 ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046[1] ja erityisesti sen 39 artiklan,

 ottaa huomioon vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 17. joulukuuta 2020 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2020/2093[2], parlamentin, neuvoston ja komission tässä yhteydessä hyväksymät yhteiset julistukset[3] sekä asiaankuuluvat yksipuoliset julistukset[4],

 ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta sekä uusista omista varoista, mukaan lukien etenemissuunnitelma uusien omien varojen käyttöönottamiseksi, 16. joulukuuta 2020 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[5],

 ottaa huomioon Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 22. lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1023/2013[6],

 ottaa huomioon 14. toukokuuta 2020 antamansa päätöslauselman Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2021[7],

 ottaa huomioon 12. marraskuuta 2020 antamansa päätöslauselman neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2021[8],

 ottaa huomioon 18. joulukuuta 2020 antamansa päätöslauselman neuvoston kannasta toiseen esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2021[9],

 ottaa huomioon 26. lokakuuta 2017 antamansa päätöslauselman seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjumisesta EU:ssa[10],

 ottaa huomioon 11. syyskuuta 2018 antamansa päätöslauselman toimenpiteistä kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja torjumiseksi työpaikoilla, julkisissa tiloissa ja poliittisessa elämässä EU:ssa[11],

 ottaa huomioon 15. tammikuuta 2019 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta Euroopan parlamentin toiminnassa[12],

 ottaa huomioon komission Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle antaman tiedonannon ”Tasa-arvon unioni: sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025” (COM(2020)0152),

 ottaa huomioon komission Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle antaman tiedonannon Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta (COM(2019)0640) ja erityisesti sen 2.1.4 kohdan ”Rakentaminen ja kunnostaminen energia- ja resurssitehokkaalla tavalla”,

 ottaa huomioon ympäristöasioiden hallintajärjestelmää käsittelevän ohjauskomitean Brysselissä 15. joulukuuta 2020 hyväksymän EMAS-välistrategian 2024,

 ottaa huomioon selvityksen ”The European Parliament’s carbon footprint – Towards carbon neutrality”[13],

 ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 14/2014 ”Miten EU:n toimielimet ja elimet laskevat, vähentävät ja kompensoivat kasvihuonekaasupäästöjään?”[14],

 ottaa huomioon uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä 11. joulukuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001 (uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi) lisäisyysvaatimukset ja erityisesti sen johdanto-osan 90 kappaleen ja 27 artiklan,

 ottaa huomioon 17. syyskuuta 2020 antamansa päätöslauselman EU:n rakennuskannan energiatehokkuuspotentiaalin maksimoinnista[15],

 ottaa huomioon rakennusten energiatehokkuusdirektiivin[16] ja energiatehokkuusdirektiivin[17],

 ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuman niiden rakennusten antamasta esimerkistä energiatehokkuusdirektiivin soveltamisen yhteydessä[18],

 ottaa huomioon komission Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle antaman tiedonannon ”Kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategia – Euroopan liikenne tulevaisuuden raiteelle” (COM(2020)0789) ja erityisesti sen 9 kohdan joukkoliikenteestä,

 ottaa huomioon pääsihteerin raportin puhemiehistölle alustavasta ennakkoarvioesityksestä Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2022,

 ottaa huomioon puhemiehistön 8. maaliskuuta 2021 työjärjestyksen 25 artiklan 7 kohdan ja 102 artiklan 1 kohdan mukaisesti laatiman alustavan ennakkoarvioesityksen,

 ottaa huomioon budjettivaliokunnan työjärjestyksen 102 artiklan 2 kohdan mukaisesti laatiman ennakkoarvioesityksen,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 102 artiklan,

 ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A9-0145/2021),

A. ottaa huomioon parlamentin yhä suuremman painoarvon toisena lainsäädäntövallan ja budjettivallan käyttäjänä, valvontavallan käyttäjänä ja eurooppalaisen demokratian edistäjänä, myös covid-19-pandemiaan liittyvien EU:n toimien yhteydessä, sekä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen julistuksen SEUT 122 artiklaan perustuvien sellaisten uusien ehdotusten talousarviovalvonnasta, joilla on mahdollisesti huomattavia talousarviovaikutuksia[19], ja toteaa näiden tuoneen korostetusti esiin sen, että parlamentilla on jatkossakin oltava asianmukainen lainsäädäntöosaaminen ja tarvittavat taloudelliset resurssit varmistaa lainsäädäntö- ja valvontatyön laatu ja tiedottaa sen tuloksista; ottaa huomioon, että parlamentin ja sen jäsenten uskottavuus unionin kansalaisten silmissä riippuu parlamentin omasta kyvystä suunnitella ja toteuttaa menojaan varovaisesti ja tehokkaasti sekä ottaa perustellusti huomioon vallitsevat taloudelliset realiteetit;

B. ottaa huomioon, että komission talviennusteen mukaan BKT supistui 6,9 prosenttia vuonna 2020 eikä elvy vuoden 2019 tasolle ennen vuotta 2023; ottaa huomioon, että parlamentin hyväksymä ennakkoarvio oli 2,68 prosenttia suurempi kuin vuonna 2020 ja 2,54 prosenttia suurempi kuin vuonna 2021;

C. ottaa huomioon, että pääsihteeri ehdotti parlamentin alustavassa ennakkoarvioesityksessä vuodeksi 2022 talousarvioon 3,31 prosentin lisäystä, mikä on selvästi inflaatioasteen yläpuolella;

D.  ottaa huomioon, että parlamentin henkilöstöä vähennettiin edellisen monivuotisen rahoituskehyksen aikana kaikkiaan 6 prosenttia pääasiassa hallinnosta, vaikka samaan aikaan Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen parlamentin toisena lainsäätäjänä käsittelemien lainsäädäntöehdotusten määrä on kasvanut ja Next Generation EU -välineeseen liittyvien toimintojen määrä on lisääntynyt; toteaa olevansa erittäin huolissaan monien erikoistuneiden valiokuntien sihteeristöjen ja poliittisten ryhmien kestämättömästä työmäärästä;

E. ottaa huomioon, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kunnianhimoiset ilmastotavoitteet pyritään saavuttamaan kompensoimatta kasvihuonekaasupäästöjä kansainvälisillä hyvityksillä;

F. ottaa huomioon, että Paul-Henri Spaak-rakennuksen tulevaisuudesta on tarkoitus tehdä päätös todennäköisesti vuonna 2021 puhemiehistön järjestämän kilpailun tuloksen perusteella, mikä tarkoittaa, että menoja joudutaan lisäämään merkittävästi kriisitilanteessa; katsoo, että Spaak-rakennuksen olisi täytettävä kaikkein tiukimmat ympäristö- ja turvallisuusnormit;

G. ottaa huomioon, että vapaaehtoinen eläkerahasto perustettiin vuonna 1990 puhemiehistön antamilla (vapaaehtoista) lisäeläkerahastoa koskevilla säännöillä[20]; ottaa huomioon, että puhemiehistö päätti kokouksessaan 10. joulukuuta 2018 muuttaa eläkerahastoon sovellettavia sääntöjä nostamalla eläkeiän 63 vuodesta 65 vuoteen ja ottamalla käyttöön tulevien eläkeläisten eläkemaksuista perittävän 5 prosentin maksun näiden maksujen kannattavuuden parantamiseksi; toteaa näiden sääntömuutosten vähentäneen vakuutusmatemaattista alijäämää arviolta 13,3 miljoonalla eurolla;

Yleiset puitteet

1. palauttaa mieliin, että suurin osa parlamentin talousarviosta perustuu sääntömääräisiin tai sopimusvelvoitteisiin; panee merkille, että 55 prosenttiin talousarviosta sovelletaan palkkojen indeksikorotusta henkilöstösääntöjen ja Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen mukaisesti; muistuttaa, että komissio ennustaa palkkoihin nyt 2,9 prosentin indeksikorotusta heinäkuussa 2021 ja 2,5 prosentin korotusta heinäkuussa 2022, mikä merkitsee 31,9 miljoonan euron lisäystä vuonna 2022;

2. hyväksyy puhemiehistön ja budjettivaliokunnan välisessä sovittelussa 14. huhtikuuta 2021 saavutetun yhteisymmärryksen siitä, että määrärahoja lisätään vuoden 2021 talousarvioon nähden 2,4 prosenttia, jolloin vuoden 2022 ennakkoarvio on kokonaisuudessaan 2 112 904 198 euroa, menoja vähennetään puhemiehistön 8. maaliskuuta 2021 hyväksymästä alustavasta ennakkoarvioesityksestä 18,85 miljoonaa euroa ja vähennykset kohdennetaan seuraaviin budjettikohtiin:

1004/01 – Tavanomaiset matkakulut: istunnot, valiokunnat tai niiden valtuuskunnat, poliittiset ryhmät ja muut; 1405/01 – Tulkkausmenot: ulkoinen tulkkaus; 2007/01 – Kiinteistöjen rakennuttaminen ja tilojen kunnostus; 2022 – Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous; 2024 – Energiankulutus; 2120/01 – Irtain omaisuus: irtaimen omaisuuden hankinta, vuokraus, uusiminen, huolto ja korjaus; 2140 – Tekniset tarvikkeet ja laitteistot; 3000 – Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä; 3040 – Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut; 3042 – Kokoukset, kongressit, konferenssit ja valtuuskunnat; 3210/09 – Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoon liittyvät menot, kirjasto ja historialliset arkistot, tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi (STOA) sekä Euroopan tiedemediakeskus mukaan lukien: Euroopan tiedemediakeskukseen liittyvät kustannukset; 3243/01 – Euroopan parlamentin vierailukeskukset: Parlamentarium ja Europa Experience; 3244/01 – Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut: vastaanottokulut ja vierailijaryhmille maksettavat avustukset; 4220/02 – Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot: valtuutettujen avustajien palkat ja palkanlisät – jäsenten asemaa koskevat säännöt; 4220/04 – Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot: valtuutettujen avustajien virkamatkoista ja kolmen toimipaikan välisistä työmatkoista ja ulkoisesta koulutuksesta aiheutuvat kulut – jäsenten asemaa koskevat säännöt;

3. kannattaa vahvasti sitä, että poliittisiin ryhmiin lisätään 76 tointa ja valiokuntien sihteeristöihin 66 tointa, jotta ne selviävät suhteellisesti lisääntyneestä työmäärästä ja pystyvät toteuttamaan unionin politiikkaa; kehottaa samalla puhemiehistöä hyödyntämään mahdollisia synergioita hallinnon tehokkuuden lisäämiseksi ja tarkastelemaan, miten digitalisaatio ja uudet työskentelytavat auttavat virtaviivaistamaan osastoja ja mahdollistavat toimien siirtämisen valiokuntien sihteeristöihin; kehottaa puhemiehistöä tarkastelemaan myös, onko jäsenten avustajakorvaus asianmukaisella tasolla, kun otetaan huomioon jäsenten ja heidän henkilöstönsä lisääntyvä työmäärä;

4. korostaa, että parlamentin talousarvion varainhoitovuodeksi 2022 on oltava realistinen ja totuudenmukainen, jotta vältetään ylibudjetointi; panee merkille voimassa olevan käytännön, jonka mukaan vuoden lopussa tehtävällä keräilysiirrolla rahoitetaan kiinteistöhankkeita; panee merkille, että tämä keräilysiirto tehdään järjestelmällisesti samoista luvuista ja osastoista ja usein täsmälleen samoista budjettikohdista; toteaa, että tällaista käytäntöä saatetaan pitää tarkoituksellisena ylibudjetointina; pyytää, että ennen seuraavaa keräilysiirtoa käynnistetään pohdinta keskeisten investointien rahoittamisesta avoimella tavalla;

Parlamentin viherryttäminen

5. korostaa, että parlamentin on oltava eturintamassa otettaessa käyttöön digitaalisempia, joustavampia ja energiatehokkaampia työmenetelmiä ja kokouskäytäntöjä ja sen on otettava oppia covid-19-pandemiasta saaduista kokemuksista ja hyödynnettävä jo toteutettuja teknologiainvestointeja; kehottaa tässä yhteydessä tarkastelemaan kattavasti ja suurisuuntaisesti, miten jäsenet, henkilöstö ja virkamiehet hoitavat parlamentaarista työtään; katsoo, että tässä tarkastelussa olisi keskityttävä ensisijaisesti toimielimen tehokkaaseen ja moitteettomaan toimintaan ja siinä olisi myös arvioitava etätyö- ja hybridiympäristön vaikutusta kokousten laatuun välttäen samalla yleistämättä liikaa toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu poikkeusolosuhteista selviämiseen;

6. panee tyytyväisenä merkille parlamentin ympäristöasioiden hallintajärjestelmän (EMAS) tavoitteet vuodeksi 2024; muistuttaa, että vuoteen 2024 ulottuvaan EMAS-välistrategiaan sisältyy tarkistuslauseke ympäristötavoitteiden tason nostamiseksi havaittujen tulosten perusteella; kehottaa parlamenttia arvioimaan vuonna 2022 uudelleen EMAS-tavoitteitaan covid-19-pandemian valossa ja arvioimaan vuonna 2019 hyväksyttyjä keskeisten tulosindikaattoreiden tavoitteita uudelleen ylöspäin; toistaa kehotuksensa muuttaa parlamentin nykyistä hiilidioksidipäästöjen vähentämissuunnitelmaa hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä hyödyntämällä hiilen sisäistä hinnoittelua;

7. toteaa, että lähes kaksi kolmasosaa parlamentin hiilijalanjäljestä on peräisin henkilöliikenteestä; kehottaa vähentämään järkevällä tavalla matkustamista sellaisiin kokouksiin, jotka voidaan järjestää tehokkaasti etänä tai hybridimuodossa, ja edistämään siirtymistä vähähiilisiin vaihtoehtoihin kaikessa muussa matkustamisessa, kunhan tämä ei vaikuta lainsäädäntö- ja poliittisen työn laatuun;

8. kehottaa laajentamaan mahdollisuuksia vapaaehtoiseen etätyöhön lisäämällä siihen käytettävien päivien ja mahdollisten etätyötehtävien määrää; kehottaa asettamaan etusijalle hybridikokoukset tai täysin etänä järjestettävät kokoukset, jos niihin ei liity poliittista päätöksentekoa, kuten kuulemiset ja näkemysten vaihto tai sisäiset kokoukset ja valmistelukokoukset, ja toteaa samalla, että poliittisissa neuvotteluissa fyysinen läsnäolo on tehokkaampaa, myös mahdollisesti tarvittavan tulkkauksen ja etätulkkauksen järjestämisen kannalta; kehottaa pääsihteeriä laatimaan covid-19-pandemiaan liittyvien toiminnan jatkuvuutta koskevien toimenpiteiden jälkeen uuden joustavan kehyksen etätulkkauksen tarjoamiseksi covid-19-kriisin jälkeistä aikaa silmällä pitäen; toteaa, että digitaalisten välineiden kohtuuttoman pitkäaikainen käyttö voi vaikuttaa joidenkin ihmisten hyvinvointiin kielteisesti; kehottaa tarkistamaan virkamatkasääntöjä vuoden 2022 loppuun mennessä, jotta varmistetaan, että virkamatkat hyväksytään asianmukaisesti tarpeiden perusteella, että kaikkien virkamatkojen hyväksyntä perustellaan erikseen ja että edellytetään vähähiilisten liikennemuotojen käyttöä haittaamatta jäsenten edustajantoimen hoitamista ja suljetaan pois haitallisimmat liikennemuodot lukuun ottamatta kaikkein äärimmäisimpiä tapauksia, joissa vaihtoehtoiset liikennemuodot pitkillä matkoilla tai matkustettaessa vaikeasti saavutettaville alueille haittaisivat ympäristötavoitteen ja parlamentaarisen työn tehokkuuden välistä tasapainoa; edellyttää, että kaikkien valtuuskuntien virallisten vierailujen hyväksymisen edellytyksenä on valmistelukokousten ja matkan jälkeisten tiedotustilaisuuksien järjestäminen täysin etänä ja että vierailut hyväksytään vain, jos valtuuskunta kuuluu vuodesta 2022 alkaen oikeutettujen valtuuskuntien joukkoon; kehottaa puhemiehistöä varmistamaan, että Strasbourgissa järjestettävät ylimääräiset valiokuntakokoukset rajoitetaan tiukasti poikkeuksellisiin olosuhteisiin ja että ne on perusteltava asianmukaisesti ennen kuin ne hyväksytään kussakin yksittäisessä tapauksessa;

9. kannustaa jäseniä käyttämään vähähiilisiä liikennevaihtoehtoja; toistaa kehotuksensa tarkistaa jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeita siten, että jäsenille maksetaan unionin alueella suoritetuista matkoista korvaus turistiluokan joustavien lentolippujen hinnan perusteella, paitsi jos kyseessä on lento syrjäisimmiltä alueilta tai näille alueille ja jos lentoon sisältyy vähintään yksi välilasku tai sen kesto on pidempi kuin neljä tuntia; toteaa, että useat jäsenet tulevat vaalipiireistään parlamentin toimipaikkoihin pitkien matkojen takaa ja matkat voidaan taittaa ainoastaan lentäen;

10. kehottaa parantamaan polkupyörien, kuormapyörien, sähköpyörien ja sähköpotkulautojen infrastruktuuria parlamentin tiloissa, etenkin asentamalla helppokäyttöisiä ja turvallisia pysäköintitiloja ja polkupyörien korjausasemia; kehottaa parlamenttia tekemään tiivistä yhteistyötä asiaankuuluvien paikallisviranomaisten ja erityisesti Brysselin alueen kanssa pyrkiessään toimimaan kestävän kaupunkiliikenteen edelläkävijänä ottamalla ennakoivan roolin Good Move -liikkuvuussuunnitelman täytäntöönpanossa; kehottaa laajentamaan parlamentin työsuhdepyöräjärjestelyä; kehottaa toteuttamaan erityistoimenpiteitä, joilla kannustetaan parlamentin henkilöstöä aktiiviseen liikkuvuuteen, kuten erityiset koulutustoimet, joissa käsitellään turvallista työmatkaliikennettä, huoltoa ja korjaamista; kehottaa ottamaan käyttöön kuormapyöriä koskevan pilottijärjestelmän tietyissä logistiikkaprosesseissa parlamentissa ja unionin toimielinten rakennusten välillä;

11. kannustaa henkilöstöä käyttämään julkista liikennettä ja kehottaa ottamaan vuoteen 2022 mennessä käyttöön yhdistetyn järjestelmän, jolla tuetaan henkilöstön kausilippuja julkisiin liikennevälineisiin ilman oikeutta toiseen pysäköintilupaan; edellyttää, että Brysselin ja Strasbourgin välillä kulkevia virka-autoja käytetään jäsenten ja sellaisten henkilöstön jäsenten ja valtuutettujen avustajien kuljettamiseen, joilla on virkamatkamääräys; kehottaa lisäämään asianmukaisesti yksinomaan sähköajoneuvoille varattujen pysäköintipaikkojen määrää ja laatimaan yleiskatsauksen pysäköintipaikkojen kokonaismäärästä kolmessa toimipaikassa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti;

12. edellyttää, että parlamentin yksiköt tiedottavat kaikille vierailijaryhmille näiden matkojen ympäristövaikutuksista ja että vuonna 2022 otetaan käyttöön ympäristövaikutukseen perustuva kannustava matkakustannusten korvausjärjestelmä; pyytää puhemiehistöä käynnistämään vierailijaryhmiä koskevien sääntöjen tarkistusprosessin komission Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle antaman tiedonannon ”Kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategia – Euroopan liikenne tulevaisuuden raiteelle” (COM(2020)0789) ja erityisesti sen joukkoliikennettä koskevan 9 kohdan mukaisesti ja mukauttamaan vierailijaryhmien matkakustannuksia markkinahintojen kehityksen perusteella ja sallimaan muutokset, jotta vältetään se, että markkinoista johtuvat matkakustannusten vaihtelut johtavat vierailijoiden välilliseen maantieteelliseen syrjintään;

13. kehottaa hallintoa seuraamaan vuodeksi 2022 ennustettua jatkuvaa energiakustannusten nousua ja tutkimaan kustannussäästöjä ja kulutuksen tehokkuutta; kehottaa lopettamaan fossiilisia polttoaineita käyttävien lämmityslaitosten kehittämisen ja laatimaan etenemissuunnitelman fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamiseksi asteittain asettamalla erityisiä välitavoitteita, jotka on määrä hyväksyä vuonna 2022, jotta vältetään hukkainvestoinnit, ja kehottaa analysoimaan lämpöpumppujärjestelmien ja muiden asiaankuuluvien teknologioiden käytön vaikuttavuutta ja tehokkuutta EMAS-järjestelmän tavoitteiden mukaisesti; kehottaa parlamenttia lisäämään entisestään uusiutuvan energian osuutta energialähteiden yhdistelmässään ja erityisesti energiantuotannossa ja edellyttää, että Brysselin rakennusten katoille asennetaan vuoteen 2023 mennessä uusinta aurinkosähkötekniikkaa mahdollisimman suuren potentiaalin saavuttamiseksi; kehottaa samalla korvaamaan asteittain hankintoihin liittyvät alkuperätakuut paikallisilla uusiutuvilla energialähteillä;

14. edellyttää parlamentin yksiköiden vähentävän edelleen paperinkulutusta siirtymällä paperittomaan, yhteiseen verkkoympäristöön kaikissa kokouksissa ja jatkavan sähköistä allekirjoitusta koskevien järjestelyjen täytäntöönpanoa; kehottaa jälleen kerran analysoimaan mahdollisimman pian vaihtoehtoja kuljetusarkuille paperitonta parlamenttia koskevan EMAS-järjestelmän tavoitteen mukaisesti;

15. edellyttää, että energiatehokkuus etusijalle -periaatetta ja kiertotalouden periaatetta sovelletaan kaikissa investoinneissa, myös digitaalisissa investoinneissa, ja hallintopäätöksissä; kehottaa panemaan kokonaisuudessaan täytäntöön parlamentin jätehuoltostrategian jätehierarkian periaatteiden mukaisesti etenkin, kun on kyse kestävästä ja kiertotalouteen perustuvasta lähestymistavasta rakennusjätteen käsittelyyn; kehottaa toteuttamaan täysin toimenpiteet, jotta parlamentti luopuisi kertakäyttöisen muovin käytöstä;

16. muistuttaa, että parlamentin jäsenten suuri enemmistö on useissa päätöslauselmissa ilmaissut tukevansa yhden toimipaikan ratkaisua, jotta varmistetaan unionin veronmaksajien varojen tehokas käyttö ja jotta parlamentti kantaisi institutionaalisen vastuunsa hiilijalanjälkensä pienentämiseksi; muistuttaa, että on löydettävä ratkaisuja, jotta parlamentin institutionaalinen toiminta, rahoituskustannukset ja hiilijalanjälki voidaan optimoida; katsoo, että etätyöstä ja -kokouksista saadut kokemukset ja niihin tehdyt investoinnit voivat muodostaa perustan henkilöstön virkamatkojen määrän mukauttamiselle; muistuttaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaan Euroopan parlamentin kotipaikka on Strasbourg; toteaa, että pysyvät muutokset edellyttäisivät perussopimuksen muuttamista, johon tarvitaan yksimielisyys;

17. huomauttaa jälleen, että tarjouskilpailuehdoissa olisi mentävä parhaaseen hintaan perustuvaa periaatetta pidemmälle ja niissä olisi otettava huomioon myös ympäristö-, sosiaali- ja tasa-arvoperusteet sekä niitä koskevat yksityiskohtaiset indikaattorit; pitää myönteisenä ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja käsittelevän neuvontapalvelun toimeksiannon laajentamista siten, että se kattaa sosiaalisen osatekijän ja sukupuolten tasa-arvoa koskevan osatekijän, ja vaatii, että neuvontapalvelun kuulemista edellytetään yli 15 000 euron hankinnoissa; odottaa puhemiehistön hyväksyvän kestävyyttä koskevan raportointijärjestelmän, kuten GRI-ohjeiston ja sen ulottamisen sukupuolten tasa-arvon sisällyttämiseen kestävyysraportointiin vuoteen 2022 mennessä;

Avoimuus ja vastuuvelvollisuus

18. pitää valitettavana, että puhemiehistö kieltäytyy toteuttamasta täysistunnon useaan otteeseen ilmaisemaa tahtoa uudistaa yleistä kulukorvausta ja että se estää näin aktiivisesti avoimuuden ja vastuullisuuden lisäämisen unionin veronmaksajien rahojen käytössä; vaatii puhemiehistöä esittämään muutoksia yleistä kulukorvausta koskeviin sääntöihin vuoden 2021 loppuun mennessä;

19. pitää valitettavana, että puhemiehistö kieltäytyy toteuttamasta täysistunnon useaan otteeseen ilmaisemaa tahtoa, joka koskee parlamentin keskeisiä uudistustoimia, jotka mainittiin alun perin 26. lokakuuta 2017 annetussa päätöslauselmassa seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjumisesta EU:ssa1 ja joihin kuuluu häirinnän torjuntaa koskevan pakollisen koulutuksen järjestäminen koko henkilöstölle ja kaikille jäsenille; vaatii puhemiehistöä panemaan välittömästi täytäntöön täysistunnon päätökset kokonaisuudessaan;

20. pitää valitettavana, että puhemiehistö kieltäytyy toteuttamasta täysistunnon useaan otteeseen ilmaisemaa tahtoa tarjota väärinkäytösten paljastajien suojelemisesta annetun direktiivin (EU) 2019/1937[21] mukaisesti unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittaville valtuutetuille avustajille korkea suojelun taso, joka on sama kuin häirinnän uhreiksi joutuneiden valtuutettujen avustajien suojelun taso; kehottaa puhemiehistöä määrittelemään selkeät ja oikeudellisesti varmat normit tapauksille, joissa väärinkäytösten paljastajien suojelu voidaan myöntää, myös valtuutetuille avustajille, ja julkistamaan nämä normit;

21. pitää valitettavana, että puhemiehistö kieltäytyy toteuttamasta täysistunnon useaan otteeseen ilmaisemaa tahtoa ryhtyä toimiin parlamentin kolmen toimipaikan välisiä virkamiesten, muun henkilöstön ja valtuutettujen avustajien virkamatkoja koskevien korvausten tason yhdenmukaistamiseksi kauttaaltaan; kehottaa puhemiehistöä käsittelemään tätä asiaa viivyttelemättä enempää ja toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, jotta tämä eriarvoisuus korjataan, kun Strasbourgin täysistunnot käynnistyvät uudelleen;

22. kehottaa jälleen puheenjohtajakokousta tarkistamaan valtuuskuntien tehtävien suorittamista ja valtuuskuntamatkoja Euroopan unionin ulkopuolelle koskevia täytäntöönpanomääräyksiä; painottaa, että tarkistuksen yhteydessä olisi tarkasteltava valtuutettujen avustajien mahdollisuutta osallistua jäsenten mukana tietyin edellytyksin parlamentin virallisille valtuuskuntamatkoille ja virkamatkoille;

23. pitää valitettavana, että puhemiehistö on viivästyttänyt täysistunnon useaan otteeseen ilmaiseman tahdon toteuttamista asiassa, joka koskee sellaiseen tekniseen ratkaisuun pyrkimistä, jonka avulla jäsenet voivat käyttää äänioikeuttaan ollessaan äitiys- tai isyysvapaalla, pitkäaikaisen sairauden aikana tai ylivoimaisen esteen sattuessa, ja tällaiseen ratkaisuun liittyvien oikeudellisten, taloudellisten ja teknisten rajoitusten selventämistä; katsoo, että kaikki tämänsuuntaiset toimet olisivat antaneet mahdollisuuden aikaistaa parlamentin etätyö- ja etä-äänestysjärjestelmän perustamista pandemian puhjettua; edellyttää puhemiehistön ottavan hoitaakseen mahdollisten jäljellä olevien oikeudellisten ja taloudellisten rajoitusten poistamisen, sillä tekninen mahdollisuus on nyt vahvistettu;

24. palauttaa mieliin, että avoimuusrekisterin aiempien vuosien vuosikertomusten mukaan noin puolet kaikista rekisteriin kirjatuista tiedoista on virheellisiä; pelkää, että rekisteri ei voi täyttää tarkoitustaan lisätä avoimuutta edunvalvojien toiminnasta, jos puolet sen merkinnöistä antaa puutteellista tai virheellistä tietoa; kehottaa parlamenttia ryhtymään toimenpiteisiin rekisterin oikeellisuuden parantamiseksi;

25. toistaa pyyntönsä, että parlamentti laatisi vuosittain yksityiskohtaisen kertomuksen edunvalvojista ja muista organisaatioista, joille on annettu pääsy parlamentin tiloihin, ja julkistaisi sen tietosuoja-asetuksen mukaisesti;

26. edellyttää, että puhemiehistö tiedottaa tulevaisuudessa jäsenille ennakoivasti asiaankuuluvien täysistuntopäätösten täytäntöönpanosta;

Sukupuolten tasa-arvo

27. kehottaa laatimaan sukupuolitietoista budjetointia koskevan analyysin, jolla tuetaan tulevia alustavia ennakkoarvioesityksiä sukupuolitietoista budjetointia koskevan unionin sitoumuksen mukaisesti; kehottaa ottamaan käyttöön erityisen sukupuolitietoisen kirjanpitojärjestelmän, jossa jäsenten, henkilöstön ja asiantuntijoiden menot eritellään sukupuolen mukaan;

28.  kehottaa ottamaan käyttöön sukupuolitietoiset hankintojen arviointi- ja seurantakriteerit, jotka perustuvat yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseen kaikissa parlamentin tarjouseritelmissä;

Digitaalinen infrastruktuuri

29. tukee investointeja digitaaliseen infrastruktuuriin, myös kyberturvallisuuteen; korostaa, että tieto- ja viestintätekniikkaan on sisällytettävä suojattuja ohjelmistoratkaisuja eli avoimen lähdekoodin ohjelmistoratkaisuja, jotta varmistetaan, että parlamentti voi täysin valvoa ohjelmistoja ja tiedonhallintaa ja että sovelluksia voidaan kehittää vapaasti ja teknologiaa voidaan hankkia erityisesti välttäen riippuvuutta tai teknologialukkiutumaa suuriin teknologia-alustoihin, etenkin pilvipalvelujen tarjoajien suhteen;

30. korostaa, että parlamentin on sisällytettävä ympäristökysymykset digitaalistrategiaan; korostaa, että digitaalisen innovoinnin on edistettävä vihreää siirtymää; kehottaa pienentämään digitaaliteknologian ympäristöjalanjälkeä (ympäristöystävällinen tietotekniikka) erityisesti mukauttamalla sisäisiä politiikkoja; kehottaa parlamenttia sisällyttämään digitaalisten palvelujen ekologisen suunnittelun tieto- ja viestintätekniikan hallintaansa ja valitsemaan vaihtoehtoja, joissa kunnioitetaan kiertotaloutta ja edistetään resurssitehokkuutta;

31. muistuttaa tietoturvaan ja yksityisyyteen liittyvistä riskeistä, kun arkaluonteisten tietojen jakamiseen käytetään kolmansien osapuolten tarjoamia ratkaisuja, ja muistuttaa avoimen lähdekoodin ohjelmistojen myönteisistä vaikutuksista digitaaliseen riippumattomuuteen ja niiden hyödyistä turvallisuuden kannalta; vaatii, että käyttäjille olisi annettava mahdollisuus käyttää avoimen lähdekoodin ohjelmistoja parlamentin laitteissa ja että virtuaalikokouksia ja pikaviestintää varten tarvitaan hajautettuja avoimen lähdekoodin ratkaisuja; korostaa, että käyttäjiä on koulutettava asianmukaisesti kiinnittäen erityistä huomiota kyberturvallisuuteen; korostaa, että tarvitaan automaattista transkriptio- ja käännösohjelmistoa tukemaan tiedon tasapuolista levittämistä kaikilla virallisilla kielillä;

32. tukee vahvasti sitä, että toteutetaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että parlamentin ohjelmisto- ja digitaalisen infrastruktuurin, myös pilvipalveluratkaisujen, hankinnoissa vältetään toimittajariippuvuuden vaikutuksia siirrettävyyttä ja täydellistä yhteentoimivuutta koskevien vaatimusten avulla, käytetään avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ja korvamerkitään hankinnat pk-yrityksille ja startup-yrityksille;

33. korostaa, että julkisen sektorin tuottamien ja/tai julkisesti rahoitettujen ohjelmistodatan ja -välineiden olisi oltava uudelleenkäytettäviä ja avoimesti saatavilla sekä perusoikeuksien mukaisia ja että jos niiden käyttötarkoitus on kriittinen, niillä on oltava turvallisuustodistus tai niille on tehtävä turvallisuustarkastus; katsoo lisäksi, että parlamentin käyttämä tekoälymenetelmä olisi julkistettava avoimena lähdekoodina julkisia hankintoja koskevan menettelyn mukaisesti siten, että ohjelmistodokumentaatio ja algoritmit ovat kaikkien saatavilla, jotta voidaan tarkastella, miten tekoälyjärjestelmä päätyi tiettyyn päätelmään; korostaa, että perusoikeuksia koskevan tarkastuksen olisi oltava osa mahdollista ennalta toteutettavaa vaatimustenmukaisuuden arviointia;

34. panee merkille, että pandemian aikana on otettu käyttöön etä-äänestysjärjestelmiä parlamentin työn jatkuvuuden turvaamiseksi; pyytää yhtenäistämään nämä äänestysjärjestelmät;

35. toivoo kaikkiin kolmeen toimipaikkaan nopeampia ja turvallisempia langattomia verkkoja;

Yhteydenpito kansalaisten kanssa

36. korostaa, että parlamentti on ainoa unionin toimielin, jonka jäsenet valitaan yleisillä vaaleilla; pitää tärkeänä, että kansalaisille tarjotaan paremmat mahdollisuudet ymmärtää parlamentin toimintaa ja että poliittista tietoisuutta parannetaan ja edistetään unionin arvoja; kehottaa lisäämään digitaalisia tapoja olla yhteydessä suoraan kansalaisiin;

37. tukee Europa Experience -keskusten perustamista kaikkiin jäsenvaltioihin vuoteen 2024 mennessä; panee merkille vahvistuksen siitä, että covid-19-pandemian aiheuttamat viivästykset eivät vaaranna kriittisiä välitavoitteita; tukee hallinnon toimia synergioiden maksimoimiseksi; edellyttää, että Europa Experience -keskusten juoksevien kustannusten pitkän aikavälin talousarviovaikutus esitetään budjettivaliokunnalle ennen vuoden 2022 talousarvion hyväksymistä; muistuttaa, että Europa Experience -keskusten olisi tarkoitus antaa kaikille kansalaisille parempi käsitys unionin toimielinten toiminnasta;

38. katsoo, että Euroopan parlamentin yhteystoimistojen olisi kasvatettava verkostoaan ja oltava enemmän yhteydessä kansalaisiin; kehottaa parlamenttia kehittämään yhteystoimistojensa kautta Euroopan nuorisotapahtuman kaltaisia jäsenten ja nuorten välisiä paikallistason kokouksia ja tapahtumia;

39. tunnustaa vierailijaryhmien merkityksen; panee merkille, että yksikään vierailijaryhmä ei ole voinut vierailla parlamentin tiloissa covid-19-pandemian aikana; muistuttaa, että puhemiehistön 5. lokakuuta 2020 tekemän päätöksen mukaisesti 40 prosenttia vuoden 2020 käyttämättömästä kiintiöstä on kohdennettu uudelleen vuodelle 2022; on tyytyväinen siihen, että parlamentti panostaa merkittävästi palveluihin, joita se tarjoaa vierailijoille ja erityisesti nuorille, jotka ovat edelleen keskeinen kohderyhmä; pyytää, ettei vierailijoille maksettaviin korvauksiin tehdä jäljellä olevan vaalikauden aikana lisäkorotuksia, ellei se ole käytännön toiminnan kannalta välttämätöntä;

40. toteaa, että noin 50 miljoonaa ihmistä unionissa kuuluu erilaisiin kielivähemmistöihin ja elää eri kielialueilla ja -yhteisöissä; palauttaa mieliin, että parlamentti kannustaa kansalaisten, myös unionin kansallisten, alueellisten ja kielivähemmistöjen, osallisuutta ja osallistumista; muistuttaa, että parlamentti tukee voimakkaasti monikielisyyttä ja edistää kansallisten, alueellisten ja kielivähemmistöjen oikeuksia; katsoo, että parlamentti voi osallistua aktiivisesti disinformaation torjuntaan tarjoamalla tarvittaessa tietoa myös kielivähemmistöjen ja -alueiden ja -yhteisöjen kielillä; pyytää puhemiehistöä analysoimaan toteutettavuutta ja arvioimaan taloudellisia kustannuksia, joita aiheutuu viestintämateriaalien tuottamisesta esimerkiksi Europa Experience -keskuksia ja Euroopan tulevaisuutta käsittelevää konferenssia varten eri jäsenvaltioiden kielivähemmistöjen, -alueiden ja -yhteisöjen kielillä;

41. kehottaa pääsihteeriä analysoimaan, onko mahdollista ottaa käyttöön kansainvälinen viittomakielen tulkkaus kaikissa täysistuntokeskusteluissa täysistunnossa hyväksyttyjen pyyntöjen mukaisesti, ja kehottaa panemaan tämän päätöksen täytäntöön kaikkien kansalaisten tasavertaisen pääsyn periaatteen mukaisesti;

42. pitää olennaisen tärkeänä, että jokaisella Euroopan tulevaisuutta käsittelevän tulevan konferenssin perustamiseen ja hallinnointiin osallistuvalla unionin toimielimellä, parlamentti mukaan luettuna, olisi oltava riittävät hallintomäärärahat, jotta hanke osoittautuu menestykseksi jo tuloja ja menoja koskevan ennakkoarvion julkaisemisesta alkaen;

43. kehottaa tarjoamaan jäsenvaltioiden ja kumppanimaiden kansalaisille ja asukkaille mahdollisuuden tehdä virtuaalisia opastettuja kiertokäyntejä parlamentissa, jotta suuri yleisö saisi paremman käsityksen toimielimen työstä ja arvoista;

44. pyytää perustamaan ikäihmisiä varten oman vierailuyksikön, joka tuo esille aktiivisena ikääntymistä edistäviä unionin ohjelmia ja politiikkoja;

Kiinteistöhankkeet

45. odottaa entistä avoimempaa ja yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja päätöksentekoa, myös varhaista tiedottamista, parlamentin kiinteistöpolitiikasta ottaen asianmukaisesti huomioon varainhoitoasetuksen 266 artiklan; kehottaa keskustelemaan parlamentin toiminnasta ja tarkastelemaan uudelleen parlamentin tilatarpeita pandemian vaikutusten ja etätyön odotetun lisääntymisen valossa sekä mukauttamaan tarvittaessa pitkän aikavälin kiinteistöstrategiaansa; korostaa, että huolellisella suunnittelulla olisi päästävä huomattaviin säästöihin;

46. pyytää puhemiehistöä antamaan tiedoksi Paul-Henri Spaak-rakennusta koskevan päätöksensä ja siihen liittyvän yksityiskohtaisen kustannuserittelyn ja tositteet; panee merkille, että Spaak-rakennus ei ole käytettävissä kunnostustöiden aikana, ja kehottaa optimoimaan jo käytettävissä olevat tilat parlamentin tarpeiden mukaisesti; palauttaa tässä yhteydessä mieliin, että parlamentti on sitoutunut toteuttamaan rakennuksissaan tarvittavat mukautukset ja peruskorjaukset, jotta voidaan luoda kaikille käyttäjille esteetön ympäristö unionin normien mukaisesti; suosittelee, että parlamentin rakennusten suunnittelussa ja niiden muutostöissä otetaan asianmukaisesti huomioon monimuotoisuutta ja osallisuutta koskevat kriteerit;

47. suhtautuu myönteisesti puhemiehistön päätökseen hyväksyä rakennuspassit parlamentin kiinteistösalkun elinkaaren hallintaa varten; odottaa tämän uuden välineen käytön edistävän vaikuttavasti siirtymistä ilmastoneutraaleihin tai passiivisiin rakennuksiin mahdollisimman pian ja viimeistään vuoteen 2050 mennessä; edellyttää myös, että passiin sisällytetään maininta sisäilman laadun parantamisesta ja rakennusten terveydestä;

48. panee merkille, että pääsihteerin vuodeksi 2022 ehdottamassa talousarviossa varataan 4,358 miljoonaa euroa WEISS-rakennuksen sisäänkäynnin rakennustöihin, ja panee lisäksi merkille, että vuoden 2021 talousarviossa näihin rakennustöihin oli jo varattu 8 miljoonaa euroa; pyytää ajantasaisia tietoja hankkeen kokonaiskustannuksista;

Muut seikat

49. toistaa puhemiehistölle esittämänsä kehotuksen vahvistaa jäsenille vihreiden viikkojen aikana täysi joustavuus läsnäolon suhteen heidän työjärjestelyjensä helpottamiseksi;

50. palauttaa mieliin Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen[22] 27 artiklan 1 ja 2 kohdan, joiden mukaan ”parlamentin perustaman vapaaehtoisen eläkerahaston toimintaa jatketaan näiden sääntöjen voimaantulon jälkeen niiden jäsenten tai entisten jäsenten osalta, jotka jo ovat hankkineet tähän rahastoon liittyviä oikeuksia tai odotusoikeuksia” ja ”hankitut oikeudet ja odotusoikeudet säilyvät täysimääräisinä”; kehottaa pääsihteeriä ja puhemiehistöä noudattamaan kaikilta osin jäsenten asemaa koskevia sääntöjä ja laatimaan eläkerahaston kanssa selkeän suunnitelman parlamentille, jotta se ottaa vastuulleen ja hoitaakseen jäsentensä vapaaehtoista eläkejärjestelmää koskevat velvollisuutensa ja tehtävänsä;

51. panee merkille, että pandemia on vaikuttanut voimakkaasti palveluntarjoajiin; pitää myönteisinä parlamentin toimia, kuten solidaarisuusaterioiden tarjoamista, joilla autetaan vähentämään alihankkijoihin ja niiden työntekijöihin kohdistuvia vaikutuksia; korostaa, että siivous- ja ateriapalvelujen alihankinta asettaa ihmiset, pääasiassa naiset, erittäin haavoittuvaan asemaan; on erittäin huolestunut Compass Group -cateringyrityksen työntekijöiden laajoista irtisanomisista; kehottaa asiasta vastaavia parlamentin viranomaisia yhteistyössä alihankkijoiden kanssa tutkimaan kaikki mahdolliset vaihtoehtoiset ratkaisut työllisyyden turvaamiseksi työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun puitteissa ja hankkimaan lisäpalveluja, jotka ovat perusteltuja parlamentin talousarvion käytön kannalta; kehottaa parlamenttia toteuttamaan kaikki tarvittavat varotoimet sen varmistamiseksi, että ulkopuoliset toimeksisaajat noudattavat siivoushenkilöstön, joka koostuu pääasiassa naisista, ja ravintolahenkilöstön osalta tiukimpia työlainsäädännön normeja, etenkin psykologisen paineen ja työolojen suhteen; kehottaa puhemiehistöä harkitsemaan uudelleen parlamentin ulkoistamisperiaatteita;

52. kehottaa pääsihteeriä ja puhemiehistöä istuttamaan tulosbudjetoinnin kulttuurin koko parlamentin hallintoon ja pyrkimään parlamentin hallintorakenteen keventämiseen parantaakseen sisäisen työskentelyn tehokkuutta ja ympäristökestävyyttä ja vähentääkseen paperityötä ja byrokratiaa; painottaa, että hallintorakenteen keventyessä työskentelymenettelyt paranevat jatkuvasti yksinkertaistamisen ja hallintohenkilöstön kokemuksen karttumisen ansiosta;

53. korostaa tarvetta tarkastella parlamentin henkilöstöpolitiikkaa uudelleen, jotta toimielin voi hyödyntää koko henkilöstönsä hankkimaa asiantuntemusta; katsoo siksi, että sääntöjä on muutettava, jotta kaikki henkilöstöryhmät, myös valtuutetut avustajat, voivat osallistua sisäisiin kilpailuihin, ja että on laadittava henkilöstöhallinnon kehittämisjärjestelmiä, joiden avulla parlamentti voi säilyttää näiden ryhmien asiantuntemuksen toimielimen palveluksessa;

54. kehottaa pääsihteeriä arvioimaan riskit, jotka liittyvät siihen, että palvelukseen otetaan yhä enemmän sopimussuhteisia toimihenkilöitä, ja joihin kuuluu muun muassa vaara, että parlamenttiin luodaan kaksitasoinen henkilöstörakenne; korostaa, että vakinaisen henkilöstön olisi hoidettava keskeiset pysyvät toimet ja tehtävät;

55. kehottaa lisäämään joustavuutta ja vähentämään byrokratiaa jäsenten toimistojen hallinnoinnissa ja sopimuksissa, kun otetaan huomioon verkkoalustojen toistuvat virheet ja vaikeudet toimia etänä covid-19-pandemian aikana; pyytää parlamentin pääsihteeristöä ja rahoituksesta vastaavia yksiköitä laatimaan erityiset joustavat säännöt;

56. panee merkille, että parlamentti ottaa puolivuosittain noin 250 harjoittelijaa Brysseliin; katsoo, että parlamentin harjoittelijoille olisi tarjottava joukkoliikenteessä sama alennus kuin muille henkilöstön jäsenille; katsoo, etteivät nämä toimenpiteet aiheuttaisi merkittävää rasitetta parlamentin talousarviolle mutta vähentäisivät huomattavasti harjoittelijoiden kuluja Brysselissä;

57. palauttaa mieliin, että kulttuuri- ja taidetoiminnan rahoittamiseen parlamentin tiloissa ja niiden ulkopuolella on osoitettava riittävät resurssit, jotta voidaan korostaa parlamentin tukea kulttuurialalle ja luoville toimialoille;

58. palauttaa mieliin parlamentin poliittisen sitoutumisen ulkopuolisiin yhteystoimistoihinsa ja kehottaa painokkaasti Euroopan ulkosuhdehallintoa varmistamaan tarvittavat edellytykset, kuten tarvittaessa kiinteistöjen yhteishallinnoinnin, ja varmistamaan, että parlamentin henkilöstön diplomaattinen asema akkreditoidaan vastaanottavien valtioiden viranomaisille;

59. pyytää poliittisista puolueista ja säätiöistä vastaavalta viranomaiselta oikea-aikaisia ja avoimia vuosikertomuksia;

60. katsoo, että covid-19-pandemia vaikuttaa kielteisesti parlamentin elävyyteen; pitää tärkeänä varmistaa, että parlamentti on dynaaminen ja eloisa, kunhan covid-19-kriisi on ohi; pyytää siksi puhemiehistöä tekemään analyysin sellaisten uusien käytäntöjen löytämiseksi, joilla parlamentista voitaisiin tehdä elävämpi, ja antamaan sen jälkeen suosituksia, jotka voitaisiin panna täytäntöön tarvittaessa tarkistamalla työjärjestystä;

o

o o

61. vahvistaa ennakkoarvion varainhoitovuodeksi 2022;

62. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja ennakkoarvion neuvostolle ja komissiolle.

 


 

LIITE: ENNAKKOARVIOESITYS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENNAKKOARVIOESITYS

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euroopan unionin rahoitusosuus parlamentin menoista varainhoitovuodelle 2022

 

 

 

Nimike

Määrä

 

 

Menot

2 112 904 198

Omat tulot

182 850 000

Saatava

1 930 054 198

 

 

 


TULOT

 

Osasto – Luku – Momentti – Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2022

Talousarvio 2021

Toteutus 2020

3

HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT

3 0

HENKILÖSTÖSTÄ KERTYVÄT TULOT

3 0 0

Verot ja maksut

97 757 000

93 120 000

93 413 435

3 0 1

Maksut eläkejärjestelmään

85 091 000

83 097 000

75 574 698

Luku 3 0 — Yhteensä

182 848 000

176 217 000

168 988 133

3 1

 

3 1 0

Kiinteän omaisuuden myynti – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

1 550 185

3 1 1

Muun omaisuuden myynti

p.m.

p.m.

0

3 1 2

Kiinteän omaisuuden vuokraus ja alivuokraus – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0

Luku 3 1 — Yhteensä

p.m.

p.m.

1 550 185

3 2

 

3 2 0

Tulot toimitetuista tarvikkeista ja suoritetuista palveluista ja urakoista — Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0

3 2 1

Korvaukset muilta toimielimiltä tai elimiltä niiden lukuun maksetuista virkamatkakuluista — Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0

3 2 2

Tulot kolmansilta osapuolilta tarvikkeista, palveluista ja urakoista — Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0

Luku 3 2 — Yhteensä

p.m.

p.m.

0

3 3

 

3 3 0

Aiheettomasti maksettujen määrien palauttaminen — Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0

3 3 1

Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot (tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset) – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0

3 3 3

Vakuutuskorvaukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0

3 3 8

Muut hallinnosta saatavat tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0

3 3 9

Muut hallinnosta saatavat tulot

2 000

2 000

891 685

Luku 3 4 — Yhteensä

2 000

2 000

891 685

Osasto 3 — Yhteensä

182 850 000

176 219 000

171 430 002

4

RAHOITUSTUOTOT, VIIVÄSTYSKOROT JA SAKOT

4 0

SIJOITETUISTA VAROISTA JA TILEISTÄ KERTYVÄT TULOT

4 0 0

Sijoitetuista tai lainatuista varoista ja pankkitileistä kertyvät tulot

p.m.

50 000

2 028

Luku 4 0 — Yhteensä

p.m.

50 000

2 028

Osasto 4 — Yhteensä

p.m.

50 000

2 028

6

UNIONIN POLITIIKKOIHIN LIITTYVÄT TULOT, MAKSUT JA PALAUTUKSET

6 6

MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

6 6 8

Muut maksut ja palautukset — Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0

Luku 6 6 — Yhteensä

p.m.

p.m.

0

Osasto 6 — Yhteensä

p.m.

p.m.

0

KAIKKI YHTEENSÄ

182 850 000

176 269 000

171 432 030

 

 

 

 

 


MENOT

Yhteenveto määrärahoista (2022 ja 2021) sekä toteutuksesta (2020)

Osasto – Luku – Momentti – Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2022

Talousarvio 2021

Toteutus 2020

1

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

1 0

TOIMIELIMEN JÄSENET

209 903 000

207 576 273

180 659 038

1 2

VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

714 893 000

693 916 364

679 166 389

1 4

MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

185 424 000

173 260 678

150 587 138

1 6

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

23 593 050

22 955 600

19 083 918

Osasto 1 — Yhteensä

1 133 813 050

1 097 708 915

1 029 496 483

2

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

233 538 212

235 657 000

287 339 852

2 1

TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS

198 398 786

191 697 500

204 061 518

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

8 158 900

6 706 500

6 743 937

Osasto 2 — Yhteensä

440 095 898

434 061 000

498 145 306

3

TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA YLEISISTÄ TEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

3 0

KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

30 153 900

34 700 500

7 838 908

3 2

ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

152 090 350

150 461 720

107 598 067

Osasto 3 — Yhteensä

182 244 250

185 162 220

115 436 975

4

TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

4 0

TIETTYJEN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ERITYISMENOT

135 000 000

134 000 000

123 200 426

4 2

PARLAMENTIN JÄSENTEN AVUSTAJIIN LIITTYVÄT MENOT

215 911 000

209 443 000

183 989 920

4 4

JÄSENTEN JA ENTISTEN JÄSENTEN KOKOUKSET JA MUU TOIMINTA

520 000

500 000

480 000

Osasto 4 — Yhteensä

351 431 000

343 943 000

307 670 345

5

Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen ja riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuva komitea

5 0

Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen ja riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvan komitean menot

320 000

300 000

1 845

Osasto 5 — Yhteensä

320 000

300 000

1 845

10

MUUT MENOT

10 0

ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

5 000 000

2 346 000

p.m.

10 3

VARAUS LAAJENTUMISTA VARTEN

p.m.

p.m.

p.m.

10 4

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄPOLITIIKKAA KOSKEVA VARAUS

p.m.

p.m.

p.m.

10 5

ALUSTAVA MÄÄRÄRAHA KIINTEISTÖJÄ VARTEN

p.m.

p.m.

p.m.

10 6

VARAUS KEHITTEILLÄ OLEVIA ENSISIJAISIA HANKKEITA VARTEN

p.m.

p.m.

p.m.

10 8

EMAS-VARAUS

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 10 — Yhteensä

5 000 000

2 346 000

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

2 112 904 198

2 063 521 135

1 950 749 110

 

 


PÄÄLUOKKA I — EUROOPAN PARLAMENTTI

Tulot – TULOT

Osasto 3 — HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT

Luku 3 0 — HENKILÖSTÖSTÄ KERTYVÄT TULOT

Momentti 3 0 0 — Verot ja maksut

Alamomentti 3 0 0 0 — Palkoista pidätettävät verot

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Talousarvio 2021

Toteutus 2020

84 658 000

80 695 000

81 341 562,25

Oikeusperusta

Pöytäkirja Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista ja erityisesti sen 12 artikla.

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8).

Alamomentti 3 0 0 1 — Palkoista pidätettävät veronluonteiset maksut

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Talousarvio 2021

Toteutus 2020

13 099 000

12 425 000

12 071 872,87

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla.

Momentti 3 0 1 — Maksut eläkejärjestelmään

Alamomentti 3 0 1 0 — Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Talousarvio 2021

Toteutus 2020

77 051 000

73 087 000

69 173 578,83

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 83 artiklan 2 kohta.

Alamomentti 3 0 1 1 — Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Talousarvio 2021

Toteutus 2020

8 000 000

10 000 000

6 397 668,43

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VIII oleva 4 artikla, 11 artiklan 2 ja 3 kohta sekä 48 artikla.

Alamomentti 3 0 1 2 — Virkavapaalla olevan henkilöstön maksut eläkejärjestelmään

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Talousarvio 2021

Toteutus 2020

40 000

10 000

3 450,72

Alamomentti 3 0 1 4 — Euroopan parlamentin jäsenten maksut

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Talousarvio 2021

Toteutus 2020

p.m.

p.m.

0,—

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt ja erityisesti niiden liite III.

Viiteasiakirjat/-säädökset

Luku 3 1 — OMAISUUTEEN LIITTYVÄT TULOT

Momentti 3 1 0 – Kiinteän omaisuuden myynti – Käyttötarkoitukseensa sidotut

tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Talousarvio 2021

Toteutus 2020

p.m.

p.m.

1 550 184,50

Selvitysosa

Momentille otetaan toimielimelle kuuluvan kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvät tulot.

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Momentti 3 1 1 – Muun omaisuuden myynti

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Talousarvio 2021

Toteutus 2020

p.m.

p.m.

 

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot toimielimelle kuuluvan muun omaisuuden myynnistä tai vaihtoarvosta.

Momentti 3 1 2 — Kiinteän omaisuuden vuokraus ja alivuokraus – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Talousarvio 2021

Toteutus 2020

p.m.

p.m.

 

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Alamomenttiin liittyvistä lainoista, vuokrista tai suoritetuista palveluista aiheutuvat menot ja niistä saatavat tulot on yksilöitävä selkeästi tämän talousarvion liitteessä.

Luku 3 2 — TULOT TOIMITETUISTA TARVIKKEISTA JA SUORITETUISTA PALVELUISTA JA URAKOISTA — KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

Momentti 3 2 0 — Tulot toimitetuista tarvikkeista ja suoritetuista palveluista ja urakoista — Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Alamomentti 3 2 0 2 —Tulot muille unionin toimielimille, virastoille tai elimille toimitetuista tarvikkeista ja suoritetuista palveluista ja urakoista

— Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Talousarvio 2021

Toteutus 2020

p.m.

p.m.

 

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Alamomentille otetaan toisen toimielimen puolesta maksettujen sosiaalimenojen takaisinmaksusta kertyvät tulot.

Momentti 3 2 1 — Korvaukset muilta toimielimiltä tai elimiltä niiden lukuun maksetuista virkamatkakuluista — Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Talousarvio 2021

Toteutus 2020

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Momentille otetaan toisen toimielimen puolesta maksettujen sosiaalimenojen takaisinmaksusta kertyvät tulot.

Momentti 3 2 2 — Tulot kolmansilta osapuolilta tarvikkeista, palveluista ja urakoista — Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Talousarvio 2021

Toteutus 2020

p.m.

p.m.

 

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Luku 3 3 — MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT

Momentti 3 3 0 — Aiheettomasti maksettujen määrien palauttaminen — Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Talousarvio 2021

Toteutus 2020

p.m.

p.m.

 

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Momentti 3 3 1 — Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot (tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset) – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Talousarvio 2021

Toteutus 2020

p.m.

p.m.

 

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Momentti 3 3 3 — Vakuutuskorvaukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Talousarvio 2021

Toteutus 2020

p.m.

p.m.

 

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Momentille sisältyvät myös vakuutuskorvaukset, joilla katetaan onnettomuuden sattuessa virkamiehille maksettavat palkat.

Momentti 3 3 8 — Muut hallinnosta saatavat tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Talousarvio 2021

Toteutus 2020

p.m.

p.m.

 

Selvitysosa

Momentille otetaan toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset.

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Momentti 3 3 9 — Muut hallinnosta saatavat tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Talousarvio 2021

Toteutus 2020

2 000

2 000

891 684,67

Selvitysosa

Momentille otetaan muut hallinnosta saatavat tulot.

Momenttiin liittyvistä lainoista, vuokrista tai suoritetuista palveluista aiheutuvat menot ja niistä saatavat tulot on yksilöitävä selkeästi tämän talousarvion liitteessä.

Osasto 4 — RAHOITUSTUOTOT, VIIVÄSTYSKOROT JA SAKOT

Luku 4 0 — SIJOITETUISTA VAROISTA JA TILEISTÄ KERTYVÄT TULOT

Momentti 4 0 0 — Sijoitetuista tai lainatuista varoista ja pankkitileistä kertyvät tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Talousarvio 2021

Toteutus 2020

 

50 000

2 027,55

Selvitysosa

Momentille otetaan sijoitetuista tai lainatuista varoista, pankkikoroista ja muista koroista kertyvät tulot

Osasto 6 — UNIONIN POLITIIKKOIHIN LIITTYVÄT TULOT, MAKSUT JA PALAUTUKSET

Luku 6 6 — MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

Momentti 6 6 8 — Muut maksut ja palautukset — Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Talousarvio 2021

Toteutus 2020

p.m.

p.m.

 

Selvitysosa

Momentille otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti mahdolliset tulot, joita ei voida ottaa muualle osastoon 6 ja jotka otetaan lisämäärärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin kyseiset tulot on sidottu.

Maksut — MAKSUT

Osasto 1 — TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

Luku 1 0 — TOIMIELIMEN JÄSENET

Momentti 1 0 0 — Edustajanpalkkiot ja lisät

Alamomentti 1 0 0 0 — Edustajanpalkkiot

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

79 494 000

76 747 273

76 121 019,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenten asemaa koskevissa säännöissä määrätty edustajanpalkkio.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 9 ja 10 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 1 ja 2 artikla.

Alamomentti 1 0 0 4 — Tavanomaiset matkakulut

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

67 400 000

67 400 000

34 872 664,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkoihin työskentelypaikkakunnalle ja takaisin sekä muihin työmatkoihin liittyvät matka- ja oleskelukulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 25 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 20 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 10–21 ja 24 artikla.

Alamomentti 1 0 0 5 — Muut matkakulut

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

5 700 000

5 500 000

3 132 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan täydentävät matkakulut sekä kulut matkoista jäsenvaltiossa, josta jäsen on valittu.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 20 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 22 ja 23 artikla.

Alamomentti 1 0 0 6 — Yleinen kulukorvaus

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

39 600 000

39 500 000

39 100 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut jäsenten parlamentaarisesta toiminnasta Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeiden mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 170 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 20 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 25‑28 artikla.

Alamomentti 1 0 0 7 — Tehtävien hoitoon liittyvät korvaukset

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

191 000

191 000

190 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset oleskelu- ja edustuskorvaukset, jotka liittyvät Euroopan parlamentin puhemiehen tehtävien hoitoon.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 20 artikla.

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 17 päivänä joulukuuta 2009.

Momentti 1 0 1 — Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaalikulut

Alamomentti 1 0 1 0 — Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

3 017 000

2 819 000

2 685 449,75

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tapaturmavakuutukset, jäsenten sairauskulujen korvaaminen sekä katoamis- ja varkausvakuutus, joka kattaa jäsenten henkilökohtaiset tavarat.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös jäsenten vakuuttaminen ja heille annettava matka-apu, jos he tarvitsevat virkamatkoilla kotiinkuljetusta sairastuttuaan vakavasti tai jouduttuaan tapaturmaan tai sellaiseen ennakoimattomaan tilanteeseen, joka estää matkan jatkamisen. Matka-apuun kuuluu jäsenen kotiinkuljetuksen järjestäminen ja siihen liittyvien kulujen maksaminen.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 200 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 18 ja 19 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 3–9 ja 29 artikla.

Yhteiset määräykset Euroopan unionin virkamiesten tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta.

Yhteiset määräykset Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutusjärjestelmästä.

Komission päätös sairauskulujen korvaamista koskevista yleisistä täytäntöönpanosäännöistä.

Alamomentti 1 0 1 2 — Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

1 431 000

1 258 000

325 405,01

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vaikeavammaisen jäsenen avustamisesta johtuvat tietyt välttämättömät menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 30 artikla.

Momentti 1 0 2 — Siirtymäkorvaukset

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

1 186 000

2 010 000

14 017 500,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenille toimikauden päättyessä maksettavat siirtymäkorvaukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 13 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 45–48 ja 77 artikla.

Momentti 1 0 3 — Eläkkeet

Alamomentti 1 0 3 0 — Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

9 000 000

9 270 000

7 998 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenille toimikauden päätyttyä maksettavat vanhuuseläkkeet.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 150 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 75 artikla ja Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevien sääntöjen liite III.

Alamomentti 1 0 3 1 — Työkyvyttömyyseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

190 000

171 000

171 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimikautensa aikana työkyvyttömiksi tulleiden jäsenten eläkkeet.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 75 artikla ja Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevien sääntöjen liite II.

Alamomentti 1 0 3 2 — Perhe-eläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

1 944 000

1 959 000

1 846 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenen tai entisen jäsenen kuoltua maksettavat lesken- tai orvoneläkkeet.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 15 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 75 artikla ja Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevien sääntöjen liite I.

Alamomentti 1 0 3 3 — Jäsenten vapaaehtoinen eläkejärjestelmä

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

p.m.

1 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen osuus jäsenten vapaaehtoisesta lisäeläkejärjestelmästä.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 500 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 27 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 76 artikla ja Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevien sääntöjen liite VII.

Momentti 1 0 5 — Kieli- ja atk-kurssit

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

750 000

750 000

200 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenten kieli- ja atk-kurssien kustannukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 44 artikla.

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 23 päivänä lokakuuta 2017, jäsenten kieli- ja atk-kursseista.

Luku 1 2 — VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

Momentti 1 2 0 — Palkat ja muut etuudet

Alamomentti 1 2 0 0 — Palkat ja palkanlisät

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

708 973 000

688 256 364

672 940 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu pääasiassa kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta:

  palkat, korvaukset ja palkkoihin liittyvät lisät

  sairausvakuutukset, tapaturma- ja ammattitautivakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut

  ylityötunneista maksettavat kiinteämääräiset korvaukset

  muut lisät ja erilaiset korvaukset

  virkamiesten tai väliaikaisten toimihenkilöiden, heidän puolisoidensa ja heidän huollettavanaan olevien henkilöiden matkakulut asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle

  niiden korjauskerrointen vaikutus, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti eri maahan, kuin missä asemapaikka on

  väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisille toimihenkilöille heidän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös Brysselissä, Luxemburgissa ja Strasbourgissa sijaitsevan Euroopan parlamentin urheilukeskuksen käyttäjien vakuuttaminen urheilutapaturmien varalta.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 450 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Alamomentti 1 2 0 2 — Palkallinen ylityö

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

100 000

100 000

26 389,19

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylityökorvaus oikeusperustassa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla sekä liite VI.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Alamomentti 1 2 0 4 — Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

3 100 000

3 000 000

3 850 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

  virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden (sekä heidän perheenjäsentensä) matkakulut heidän aloittaessaan tehtävänsä ja heidän lähtiessään toimielimen palveluksesta tai heidän vaihtaessaan asemapaikkaa

  asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset ja muuttokulut virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien aloittamisen jälkeen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen yhteydessä sekä tehtävien päättymisen jälkeen toiseen paikkaan tapahtuvan uudelleenasettautumisen yhteydessä

  päivärahat niille virkamiehille tai väliaikaisille toimihenkilöille, jotka voivat osoittaa, että heidän on vaihdettava asuinpaikkaa tehtäviensä aloittamisen jälkeen tai asemapaikan vaihdon vuoksi

  irtisanomiskorvaus koeaikana erotetulle virkamiehelle, joka on ilmeisen soveltumaton

  väliaikaiselle toimihenkilölle maksettava korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen

  sopimussuhteisten toimihenkilöiden jäsenvaltion eläkejärjestelmään suorittamien maksujen ja unionin järjestelmään kuuluvien maksujen (mikäli sopimus muuttuu) välinen erotus.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Momentti 1 2 2 — Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

Alamomentti 1 2 2 0 — Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun eläkkeelle siirtämiseen tai yksikön edun vuoksi myönnettävään virkavapaaseen

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

2 720 000

2 560 000

2 350 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset:

  virkamiehille, jotka on vapautettu tehtävistään toimielimen virkojen määrää vähennettäessä

  virkamiehille, jotka on asetettu virkavapaalle sellaisten organisatoristen tarpeiden perusteella, jotka liittyvät uusien taitojen hankkimiseen toimielimissä

  poliittisten ryhmien palveluksessa oleville vanhemmille virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille, jotka siirretään yksikön edun vuoksi eläkkeelle AD 16- tai AD 15 -palkkaluokan virasta.

Se kattaa myös työnantajan osuuden sairausvakuutuksesta ja näihin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutuksen (lukuun ottamatta 42 c artiklan perusteella virkavapaalle asetettuja virkamiehiä, joille maksettavaan korvaukseen ei sovelleta korjauskerrointa).

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 41, 42 c ja 50 artikla sekä liite IV ja Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 48 a artikla.

Alamomentti 1 2 2 2 — Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

  henkilöstösääntöjen tai neuvoston asetuksen (EY, Euratom, EHTY) N:o 2689/95 ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1748/2002 nojalla maksettavat korvaukset

  työnantajan osuus näiden korvausten saajien sairausvakuutuksesta

  erilaisiin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutus.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 72 artikla.

Neuvoston asetus (EY, Euratom, EHTY) N:o 2689/95, annettu 17 päivänä marraskuuta 1995, Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisen vuoksi toteutettavista Euroopan yhteisöjen tilapäiseen henkilöstöön kuuluvien henkilöiden palvelussuhteen päättymistä koskevista erityisistä toimenpiteistä (EYVL L 280, 23.11.1995, s. 4).

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1748/2002, annettu 30 päivänä syyskuuta 2002, Euroopan parlamentin vakinaisessa palvelussuhteessa olevien Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja Euroopan parlamentin puolueryhmien väliaikaisten toimihenkilöiden palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevista erityistoimenpiteistä toimielimen nykyaikaistamisen yhteydessä (EYVL L 264, 2.10.2002, s. 9).

Luku 1 4 — MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

Momentti 1 4 0 — Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

Alamomentti 1 4 0 0 — Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

68 974 000

65 039 727

57 462 658,70

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu pääasiassa kattamaan seuraavat kulut:

  muun henkilöstön, myös (Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitettujen) sopimussuhteisten toimihenkilöiden ja erityisneuvonantajien palkat, lisät ja korvaukset mukaan lukien, erityisesti unionin omaan sosiaaliturvajärjestelmään liittyvät työnantajan sosiaaliturvamaksut sekä tämän henkilöstön palkkaukseen sovellettavien mukautusten vaikutus

  väliaikaisen ulkopuolisen henkilöstön palvelukseenotosta aiheutuvat menot.

Määrärahasta ei makseta kuluja, jotka aiheutuvat

  turvallisuusasioiden pääosaston muusta henkilöstöstä, joka hoitaa ihmisten ja omaisuuden turvallisuuteen liittyviä tehtäviä, tietoturvatehtäviä sekä riskinarviointitehtäviä

  pääsihteeristön palveluksessa olevista autonkuljettajien tehtäviä hoitavasta muusta henkilöstöstä.

Osa määrärahasta on käytettävä vammaisten sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkkaukseen Euroopan parlamentin puhemiehistön 7–9 päivänä heinäkuuta 2008 tekemän päätöksen mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 4 317 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot (IV, V ja VI osasto).

Euroopan parlamentin virkamiesten ja muun henkilöstön kilpailuja ja valintamenettelyjä, palvelukseen ottamista ja palkkaluokan määrittämistä koskevat yleiset täytäntöönpanosäännökset (Euroopan parlamentin pääsihteerin päätös, tehty 17 päivänä lokakuuta 2014).

Alamomentti 1 4 0 1 — Muu henkilöstö: turvallisuus

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

39 993 000

34 584 545

31 022 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu pääasiassa kattamaan seuraavat kulut turvallisuusasioiden pääosaston palveluksessa olevasta muusta henkilöstöstä, joka hoitaa ihmisten ja omaisuuden turvallisuuteen liittyviä tehtäviä, tietoturvatehtäviä sekä riskinarviointitehtäviä:

  sopimussuhteisten ja ylimääräisten sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkat, lisät ja korvaukset mukaan lukien, sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen sovellettavien korjauskerrointen vaikutus.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 500 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot (IV osasto).

Euroopan parlamentin virkamiesten ja muun henkilöstön kilpailuja ja valintamenettelyjä, palvelukseen ottamista ja palkkaluokan määrittämistä koskevat yleiset täytäntöönpanosäännökset (Euroopan parlamentin pääsihteerin päätös, tehty 17 päivänä lokakuuta 2014).

Alamomentti 1 4 0 2 — Muu henkilöstö: pääsihteeristön palveluksessa olevat autonkuljettajat

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

7 600 000

7 444 545

7 266 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu pääasiassa kattamaan seuraavat kulut, joita aiheutuu pääsihteeristön palveluksessa olevista, autonkuljettajien tehtäviä hoitavista tai niitä koordinoivista muista toimihenkilöistä:

  sopimussuhteisten ja ylimääräisten sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkat, lisät ja korvaukset mukaan lukien, sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen sovellettavien korjauskerrointen vaikutus.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot (IV osasto).

Euroopan parlamentin virkamiesten ja muun henkilöstön kilpailuja ja valintamenettelyjä, palvelukseen ottamista ja palkkaluokan määrittämistä koskevat yleiset täytäntöönpanosäännökset (Euroopan parlamentin pääsihteerin päätös, tehty 17 päivänä lokakuuta 2014).

Alamomentti 1 4 0 4 — Työharjoittelu, kansalliset asiantuntijat, virkamiesvaihto ja opintovierailut

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

10 262 000

10 130 440

8 270 950,34

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

  korkeakoulututkinnon suorittaneiden harjoittelijoiden palkat (apurahat), mukaan luettuina mahdolliset kotitalouslisät

  harjoittelijoiden matkakulut

  suoraan vammasta aiheutuvat lisäkulut

  harjoittelijoiden sairausvakuutus- ja tapaturmavakuutuskulut

  kulut, jotka liittyvät tiedotus- tai koulutustilaisuuksien järjestämiseen harjoittelijoille

  Schuman-harjoittelutoimikunnalle maksettava avustus

  kulut, jotka liittyvät Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden, ehdokasvaltioiden tai kansainvälisten organisaatioiden julkishallinnon henkilöstön tilapäiseen siirtämiseen

  kulut, jotka liittyvät kansallisten asiantuntijoiden tilapäiseen siirtoon Euroopan parlamenttiin, mukaan luettuina korvaukset ja matkakulut

  tilapäisesti siirrettyjen asiantuntijoiden tapaturmavakuutuskulut

  opintokäyntikorvaukset ja opiskeluapurahat

  koulutustilaisuuksien järjestäminen konferenssitulkeille ja kääntäjille erityisesti yhteistyössä tulkkikoulujen ja kääntäjänkoulutusta tarjoavien korkeakoulujen kanssa sekä tulkkien ja kääntäjien koulutus- ja jatkokoulutusapurahat, opetusmateriaalin hankinta ja liitännäiskulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 7 päivänä maaliskuuta 2005, säännöistä Euroopan parlamentin virkamiesten ja poliittisten ryhmien väliaikaisten toimihenkilöiden siirtämisestä kansallisten hallintoelinten, niihin verrattavissa olevien elinten tai kansainvälisten järjestöjen palvelukseen.

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 4 päivänä toukokuuta 2009, kansallisten asiantuntijoiden tilapäistä siirtoa Euroopan parlamenttiin koskevista säännöistä.

Euroopan parlamentin pääsihteerin päätös, tehty 18 päivänä kesäkuuta 2019, harjoittelujaksoja ja opintokäyntejä Euroopan parlamentin pääsihteeristössä koskevista sisäisistä säännöistä.

Alamomentti 1 4 0 5 — Tulkkausmenot

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

50 395 000

48 487 421

38 506 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

  niiden konferenssitulkkien palkkiot ja palkkioihin rinnastettavat korvaukset, sosiaaliturvamaksut, matkakulut ja muut kulut, jotka Euroopan parlamentti palkkaa toimihenkilöiksi järjestämiinsä kokouksiin täyttääkseen omat tai muiden toimielinten tai elinten tarpeet, kun Euroopan parlamentin virkamiehinä tai väliaikaisina toimihenkilöinä työskentelevät tulkit eivät voi hoitaa tarvittavia tehtäviä

  menot, jotka aiheutuvat edellä mainittuihin kokouksiin palkattavista konferenssitoimitsijoista, -teknikoista ja -apulaisista, kun Euroopan parlamentin virkamiehet tai väliaikaiset tai ylimääräiset toimihenkilöt eivät voi hoitaa tarvittavia tehtäviä

  muiden alueellisten, kansallisten tai kansainvälisten elinten palveluksessa olevien tulkkien palveluihin Euroopan parlamentille liittyvät kulut

  tulkkauksen oheistoimintaan, etenkin kokousvalmisteluihin sekä tulkkien koulutukseen ja valintaan, liittyvät kulut

  komissiolle konferenssitulkkien maksujen hallinnoinnista aiheutuvat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 2 600 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Euroopan unionin toimielinten palvelukseen ottamien konferenssitulkkien työehdoista ja palkkauksesta 28 päivänä heinäkuuta 1999 tehty sopimus (ja sen soveltamissäännöt), sellaisena kuin se on täydennettynä 13 päivänä lokakuuta 2004 ja tarkistettuna 31 päivänä heinäkuuta 2008.

Alamomentti 1 4 0 6 — Tarkkailijat

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarkkailijoista aiheutuvien kustannusten korvaaminen Euroopan parlamentin työjärjestyksen 13 artiklan mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Momentti 1 4 2 — Ulkoiset käännöspalvelut

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

8 200 000

7 574 000

8 059 529,39

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alihankintana tilatut käännös-, editointi-, konekirjoitus- ja koodauspalvelut ja tekninen apu.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 50 000 euroa.

Luku 1 6 — TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

Momentti 1 6 1 — Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

Alamomentti 1 6 1 0 — Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

160 000

150 000

43 321,97

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

  päätöksen 2002/621/EY 3 artiklassa tarkoitettujen kilpailujen järjestämismenot sekä palvelukseenottoa edeltäviin haastatteluihin osallistuvien hakijoiden matka- ja oleskelukulut

  toimihenkilöiden valintamenettelyihin liittyvät kulut.

Käytännön tarpeilla asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja sen jälkeen, kun Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimistoa on kuultu, osa näistä määrärahoista voidaan käyttää toimielimen itse järjestämiin kilpailuihin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27–31 artikla, 33 artikla ja liite III.

Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja Euroopan oikeusasiamiehen päätös 2002/620/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston perustamisesta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 53) ja Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pääsihteerien, tuomioistuimen kirjaajan, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean pääsihteerien sekä oikeusasiamiehen edustajan päätös 2002/621/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 56).

Alamomentti 1 6 1 2 – Koulutus ja kehittäminen

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

8 181 000

8 115 000

3 751 222,47

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön pätevyyden lisäämiseksi ja toimielimen toiminnan ja tehokkuuden parantamiseksi järjestettävään koulutukseen, esimerkiksi virallisten kielten opiskeluun, liittyvät menot.

Määräraha on myös tarkoitettu kattamaan muista jäsenten kursseista aiheutuvat menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artikla.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Momentti 1 6 3 — Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

Alamomentti 1 6 3 0 — Sosiaalipalvelut

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

853 700

867 250

584 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

  seuraaviin ryhmiin kuuluville vammaisille osana heidän hyväkseen harjoitettavaa toimielintenvälistä politiikkaa:

  palveluksessa olevat virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

  palveluksessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden puolisot

  huollettavana olevat lapset henkilöstösääntöjen mukaisesti

(muut kuin lääketieteelliset,) vammaisuudesta aiheutuvat ja asianmukaisella tavalla tarpeellisiksi osoitetut menot, joita ei korvata yhteisestä sairausvakuutuksesta; korvaus myönnetään talousarvion suomien mahdollisuuksien rajoissa siltä osin, kuin asianomaisen henkilön asuin- tai lähtömaan kansallinen korvausjärjestelmä ei kata kyseisiä menoja

  toimenpiteet, joilla tuetaan erityisen vaikeassa tilanteessa olevia virkamiehiä ja toimihenkilöitä

  henkilöstökomitealle myönnettävä tuki sekä sosiaalipalvelujen satunnaiskulut; henkilöstökomitean maksuosuuksilla tai kulukorvauksilla rahoitetaan hyvinvointia edistäviin toimiin osallistujien osallistumisesta sosiaaliseen tai kulttuuriin tai kieliin liittyvään toimintaan aiheutuvia kuluja, mutta niistä ei kateta avustuksia yksittäisille henkilöstön jäsenille tai kotitalouksille

  virkamiehille, muulle henkilöstölle ja eläkkeellä olevalle henkilöstölle tarkoitetut muut hyvinvointitoimenpiteet parlamentissa tai toimielinten välisellä tasolla

  lääketieteellisistä tutkimuksista tai hyvinvointiselvityksistä aiheutuvien erityisten kohtuullisten järjestelyjen tai niihin liittyvien menojen rahoittaminen henkilöstösääntöjen 1 d artiklassa tarkoitetuille palvelukseen otettaville tai uransa aikaisten tapahtumien vuoksi näitä järjestelyjä tarvitseville vammaisille virkamiehille ja vammaiselle muulle henkilöstölle sekä harjoittelijoiksi valittaville vammaisille henkilöille; näihin kustannuksiin kuuluu erityisesti henkilökohtainen avustaminen työpaikalla, kuljetukset mukaan luettuina, tai virkamatkoilla.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 70 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 1 d artikla, 9 artiklan 3 kohdan kolmas alakohta ja 76 artikla.

Alamomentti 1 6 3 1 — Liikkuvuus

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

1 760 000

1 610 000

515 269,21

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työmatkaliikennettä koskevaan suunnitelmaan liittyvät menot eri työskentelypaikkakunnilla.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Alamomentti 1 6 3 2 — Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

265 000

265 000

210 762,89

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu rohkaisemaan ja tukemaan taloudellisesti toimintoja, jotka edistävät eri kansallisuuksia edustavien työntekijöiden välistä yhteydenpitoa, esimerkiksi tukemaan henkilöstön kerhoja, urheilu- ja kulttuuritoimintaa jne., ja pysyvän vapaa-ajankeskuksen osarahoittamiseen (kulttuuri-, urheilu- ja harrastustoiminta, ravintolapalvelut).

Määräraha kattaa myös osallistumisen toimielinten välisen sosiaalisen toiminnan rahoitukseen.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 600 000 euroa.

Momentti 1 6 5 — Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

Alamomentti 1 6 5 0 — Terveydenhuolto ja ennaltaehkäisy

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

1 922 350

1 892 350

2 254 195,14

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Brysselissä, Luxemburgissa ja Strasbourgissa työterveysasemien, sairauspoissaolojen hallintojaoston, työsuojelu- ja työhyvinvointiyksikön ja tasa-arvoisuuden, osallisuuden ja monimuotoisuuden yksikön toimintakulut, mukaan lukien lääkärintarkastukset, lääketarvikkeiden ja lääkkeiden hankinta, erityisesti työterveyshuollon puitteissa tehtäviin tutkimuksiin ja palvelukseenottamista edeltäviin lääkärintarkastuksiin liittyvät menot, turvallisuuteen ja valvontaan liittyvien tai tiettyjä riskejä sisältävien tointen haltijoiden määräaikaistarkastuksiin liittyvät menot ja terveyden seuranta, lääketieteellisiin asiantuntijalausuntoihin liittyvät menot, ergonomiaan liittyvät menot, työkyvyttömyyslautakunnan toimintamenot, päätöksiin ja asiantuntijalausuntoihin liittyvät menot sekä työterveyshuollon asiantuntijalääkäreiden tarpeellisiksi katsomiin ulkopuolisten erikoislääkärien palveluihin ja muihin terveydenhuoltopalveluihin liittyvät menot.

Määräraha kattaa myös lääketieteellisesti tarpeellisten työvälineiden hankintakustannukset ja lääkäripalvelujen ja muiden terveydenhuoltopalvelujen tarjoajiin tai lyhytaikaisiin sijaisuuksiin liittyvät menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 33 artikla, 59 artikla sekä liitteessä II oleva 8 artikla.

Alamomentti 1 6 5 2 — Ateriapalveluihin liittyvät kulut

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

774 000

750 000

2 659 145,84

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ateriapalveluihin liittyvät kulut virallisissa korkean tason tapahtumissa ja kokouksissa sekä tietyissä Euroopan parlamentin hyväksymissä sosiaalisissa tilaisuuksissa.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Alamomentti 1 6 5 4 — Lasten päivähoitopalvelut

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

8 937 000

8 655 000

8 440 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin maksettavaksi kuuluva osuus lasten päivähoidon järjestämiseen ja päivähoitopalveluihin liittyvistä sisäisistä tai sopimussuhteisten ulkopuolisten palveluntarjoajien kuluista.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 3 300 000 euroa.

Alamomentti 1 6 5 5 — Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava Euroopan parlamentin rahoitusosuus

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

740 000

651 000

626 000,00

Selvitysosa

Eurooppa-koulujen johtokunnan akkreditoimille kouluille suhteessa EU:n henkilöstön kyseisiä kouluja käyvien lasten määrään maksettavan EU:n rahoitusosuuden panemisesta täytäntöön ja 14 päivänä lokakuuta 2009 tehdyn komission päätöksen C(2009) 7719, sellaisena kuin se on muutettuna 8 päivänä joulukuuta 2010 tehdyllä komission päätöksellä C(2010) 7993, korvaamisesta 1 päivänä elokuuta 2013 tehdyn komission päätöksen C(2013) 4886 (EUVL C 222, 2.8.2013, s. 8) täytäntöönpano.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurooppa-koulujen johtokunnan akkreditoimille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava Euroopan parlamentin rahoitusosuus tai komissiolle maksettava korvaus rahoitusosuudesta, jonka tämä on maksanut Eurooppa-koulujen johtokunnan akkreditoimille II-tyypin Eurooppa-kouluille Euroopan parlamentin nimissä. Määräraha kattaa Euroopan parlamentin henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön kyseisiä kouluja käyviin lapsiin liittyvät kustannukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Osasto 2 — KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

Selvitysosa

Koska vakuutusyhtiöt ovat peruneet vakuutusturvan, työtaisteluihin ja terrori-iskuihin liittyvät riskit Euroopan parlamentin rakennuksille on katettava unionin yleisestä talousarviosta.

Tämän osaston määrärahoilla katetaan siten kaikki työtaisteluista tai terrori-iskuista johtuvien vahinkojen aiheuttamat kustannukset.

Luku 2 0 — KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

Momentti 2 0 0 — Kiinteistöt

Alamomentti 2 0 0 0 — Vuokrat

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

25 204 212

27 301 000

32 860 983,74

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin käytössä olevien kiinteistöjen tai kiinteistöjen osien vuokrat.

Määräraha kattaa myös kiinteistöveron. Vuokrat lasketaan kahdeltatoista kuukaudelta vanhojen tai valmisteilla olevien sopimusten perusteella, jotka normaalisti mahdollistavat indeksoinnin elinkustannuksiin tai rakennuskustannuksiin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 3 000 000 euroa.

Jäsenvaltioiden tai niiden julkishallinnon elinten tai yksikköjen rahoitusosuudet, jotka liittyvät maan tai kiinteistöjen hankinnasta tai käytöstä johtuvien kulujen ja liitännäismaksujen sekä toimielimen kiinteistöistä ja tiloista johtuvien maksujen rahoittamiseen tai korvaamiseen, ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

Alamomentti 2 0 0 1 — Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

p.m.

p.m.

63 351 124,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen tai kiinteistöjen osien pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut voimassa tai valmisteilla olevien sopimusten perusteella.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 50 000 euroa.

Jäsenvaltioiden tai niiden julkishallinnon elinten tai yksikköjen rahoitusosuudet, jotka liittyvät maan tai kiinteistöjen hankinnasta tai käytöstä johtuvien kulujen ja liitännäismaksujen sekä toimielimen kiinteistöistä ja tiloista johtuvien maksujen rahoittamiseen tai korvaamiseen, ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

Alamomentti 2 0 0 3 — Kiinteän omaisuuden hankinta

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen hankinta. Tontteja ja niiden kunnallistekniikkaa koskevat tuet käsitellään varainhoitoasetuksen mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 810 000 euroa.

Jäsenvaltioiden tai niiden julkishallinnon elinten tai yksikköjen rahoitusosuudet, jotka liittyvät maan tai kiinteistöjen hankinnasta tai käytöstä johtuvien kulujen ja liitännäismaksujen sekä toimielimen kiinteistöistä ja tiloista johtuvien maksujen rahoittamiseen tai korvaamiseen, ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

Alamomentti 2 0 0 7 — Kiinteistöjen rakennuttaminen ja tilojen kunnostus

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

95 010 000

96 927 000

82 602 123,11

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

  kiinteistöjen rakennuttaminen (rakennustyöt, suunnittelupalkkiot, käyttöönoton edellyttämät muutostyöt ja materiaalihankinnat ja liitännäiskulut)

  kunnostustyöt ja niihin liittyvät muut menot ja erityisesti arkkitehtien ja insinöörien palkkiot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 472 000 euroa.

Jäsenvaltioiden tai niiden julkishallinnon elinten tai yksikköjen rahoitusosuudet, jotka liittyvät maan tai kiinteistöjen hankinnasta tai käytöstä johtuvien kulujen ja liitännäismaksujen sekä toimielimen kiinteistöistä ja tiloista johtuvien maksujen rahoittamiseen tai korvaamiseen, ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

Alamomentti 2 0 0 8 — Muut kiinteistöjen hallinnointimenot

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

6 319 000

5 607 000

4 768 725,09

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen hallinnointimenot, joita ei ole erikseen kohdistettu tämän luvun muille momenteille, etenkin

  jätehuolto ja jätteiden käsittely

  pakolliset tarkastukset, laadunvalvonta, asiantuntijalausunnot, tilintarkastukset, säännösten noudattamisen seuranta jne.

  tekninen kirjasto

  hallinnointituki (building helpdesk)

  rakennuspiirustusten ja tietovälineiden hallinnointi

  muut menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 268 000 euroa.

Momentti 2 0 2 — Kiinteistöihin liittyvät kulut

Alamomentti 2 0 2 2 — Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

68 170 000

67 790 000

66 344 523,15

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan voimassa olevien sopimusten mukaisesti Euroopan parlamentin käytössä olevien, vuokrattujen tai parlamentin omistamien kiinteistöjen (tilat ja tekniset laitteistot) huolto-, kunnossapito-, hoito- ja siivouskulut.

Ennen uusien sopimusten tekemistä tai sopimusten uusimista parlamentti tiedustelee muilta toimielimiltä niiden saavuttamia sopimusehtoja (hinnat, valuutta, indeksikorotukset, kesto, muut ehdot) varainhoitoasetuksen 164 artiklaa noudattaen.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 479 000 euroa.

Alamomentti 2 0 2 4 — Energiankulutus

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

17 435 000

17 580 000

14 614 135,86

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti vesi-, kaasu-, sähkö- ja lämmityskustannukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 150 000 euroa.

Alamomentti 2 0 2 6 — Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

16 300 000

19 530 000

19 229 306,83

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ensisijaisesti Euroopan parlamentin kolmella työskentelypaikkakunnalla käyttämien rakennusten ja sen unionissa sijaitsevien tiedotustoimistojen sekä unionin ulkopuolella sijaitsevien toimipisteiden vartioinnista ja valvonnasta aiheutuvat kulut.

Ennen uusien sopimusten tekemistä tai sopimusten uusimista parlamentti tiedustelee muilta toimielimiltä niiden saavuttamia sopimusehtoja (hinnat, valuutta, indeksikorotukset, kesto, muut ehdot) varainhoitoasetuksen 164 artiklaa noudattaen.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 000 euroa.

Alamomentti 2 0 2 8 — Vakuutukset

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

5 100 000

922 000

3 568 929,87

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutusmaksut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Luku 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS

Selvitysosa

Julkisten hankintojen yhteydessä toimielin tiedustelee muilta toimielimiltä niiden saavuttamia sopimusehtoja.

Momentti 2 1 0 — Tietojenkäsittely ja televiestintä

Alamomentti 2 1 0 0 — Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet — toimintamenot

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

29 845 000

29 326 000

27 153 663,43

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin tieto- ja televiestintäjärjestelmien moitteettoman toiminnan kannalta välttämättömät yleiset toimintamenot, jotka johtuvat laitteistojen ja ohjelmistojen hankinnasta, vuokrauksesta, huollosta ja ylläpidosta sekä atk-palvelukeskuksilta ja atk-konsulteilta saadusta ulkopuolisesta avusta. Nämä menot liittyvät erityisesti atk- ja televiestintäkeskuksen järjestelmiin, osastojen atk-palveluihin sekä verkonhallintaan.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 308 000 euroa.

Alamomentti 2 1 0 1 — Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet — infrastruktuuri

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

31 181 836

30 104 000

24 900 870,57

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin tieto- ja televiestintäjärjestelmien yleisen infrastruktuurin hallintaan ja ylläpitoon liittyvät menot, jotka johtuvat laitteistojen ja ohjelmistojen hankinnasta, vuokrauksesta, huollosta ja ylläpidosta sekä atk-palvelukeskuksilta ja atk-konsulteilta saadusta ulkopuolisesta avusta, mukaan lukien pilvipalveluihin liittyvät menot. Nämä menot koskevat erityisesti verkko-, johdotus-, televiestintä-, laite- ja koneäänestysinfrastruktuuria.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 132 000 euroa.

Alamomentti 2 1 0 2 — Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet — yleinen käyttäjätuki

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

16 376 000

14 136 000

16 621 063,68

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin tieto- ja televiestintäjärjestelmiä koskevaan yleiseen käyttäjätukeen liittyvät menot, jotka johtuvat laitteistojen ja ohjelmistojen hankinnasta, vuokrauksesta, huollosta ja ylläpidosta sekä atk-palvelukeskuksilta ja atk-konsulteilta saadusta ulkopuolisesta avusta. Nämä menot liittyvät jäsenten ja muiden käyttäjien tukipalveluihin, jotka liittyvät erityisesti hallinto-, lainsäädäntö-, turvallisuuden alalla käytettäviin sekä viestintäsovelluksiin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 40 000 euroa.

Alamomentti 2 1 0 3 — Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet — tieto- ja viestintäteknisten sovellusten hallinnointi

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

30 540 850

29 821 000

28 881 910,76

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleiset hallinnointimenot, jotka johtuvat laitteistojen ja ohjelmistojen hankinnasta, vuokrauksesta, huollosta ja ylläpidosta ja niihin liittyvistä töistä sekä atk-palvelukeskuksilta ja atk-konsulteilta saadusta ulkopuolisesta avusta. Nämä menot liittyvät erityisesti jäseniä koskeviin sovelluksiin, viestintäsovelluksiin ja turvallisuussovelluksiin sekä hallinto- ja lainsäädäntösovelluksiin.

Määräraha on lisäksi tarkoitettu kattamaan toimielinten välistä yhteistyötä kielten alalla koskevat, yhteisesti rahoitettuihin tieto- ja viestintäteknisiin välineisiin liittyvät kustannukset toimielinten yhteisen käännös- ja tulkkauskomitean tekemien päätösten perusteella.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Alamomentti 2 1 0 4 — Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

18 090 100

20 361 000

37 539 434,59

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin tieto- ja viestintäjärjestelmien infrastruktuureihin liittyvät investointimenot, jotka johtuvat laitteistojen ja ohjelmistojen hankinnasta sekä atk-palvelukeskuksilta ja atk-konsulteilta saadusta ulkopuolisesta avusta. Nämä investoinnit liittyvät erityisesti atk- ja televiestintäkeskuksen järjestelmiin, verkkoihin, johdotukseen sekä videoneuvottelujärjestelmiin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 125 000 euroa.

Alamomentti 2 1 0 5 — Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

34 538 500

31 973 000

28 860 492,76

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan meneillään olevien tai tulevien tieto- ja viestintäteknisten hankkeiden investointimenot, jotka johtuvat laitteistojen ja ohjelmistojen hankinnasta sekä atk-palvelukeskuksilta ja atk-konsulteilta saadusta ulkopuolisesta avusta. Nämä investoinnit liittyvät erityisesti jäseniä koskeviin sovelluksiin, lainsäädäntö-, hallinto-, talous- ja viestintäsovelluksiin, turvallisuussovelluksiin sekä tieto- ja viestintätekniikan hallinnointisovelluksiin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 27 000 euroa.

Momentti 2 1 2 — Irtain omaisuus

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

5 630 000

4 910 000

7 398 911,59

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimen omaisuuden hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus ja erityisesti ergonomisten toimistokalusteiden hankinta, vanhojen ja käytöstä poistettavien kalusteiden korvaaminen ja konttorikoneiden hankinta. Se on myös tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin irtaimen omaisuuden hallinnoinnista aiheutuvat sekalaiset menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Momentti 2 1 4 — Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

27 131 500

26 467 500

29 961 029,02

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten tarvikkeiden ja laitteiden hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen sekä tähän liittyvä hallinnointi, ja se kattaa erityisesti:

  erilaiset (sekä kiinteät että liikuteltavat) tekniset tarvikkeet ja laitteistot, jotka liittyvät julkaisutoimintaan, turvallisuuteen (tietotekniset ohjelmistot mukaan luettuina), ateriapalveluihin, kiinteistöihin, henkilöstön koulutukseen, toimielimen urheilukeskuksiin jne.

  etenkin monistamon, puhelinvaihteen, ruokaloiden ja henkilöstömyymälöiden laitteistot sekä turvallisuuslaitteistot, konferenssitekniset laitteistot ja audiovisuaaliset laitteistot

  erityismateriaalit (elektroniset, atk- ja sähköiset materiaalit) sekä niihin liittyvät ulkoiset palvelut.

Määräraha kattaa myös jälleenmyynnistä aiheutuvat mainoskulut ja hävittämisestä aiheutuvat kulut sekä tekniseen tukeen (konsultointi) liittyvät kulut, kun tarvitaan ulkopuolista asiantuntemusta.

Määräraha kattaa lisäksi laitteiston kuljetuspalveluihin liittyvät kulut konferenssiteknisten palvelujen tarjoamiseen tarvittavien laitteistojen kuljettamiseksi kaikkialla maailmassa, kun Euroopan parlamentin jäsen, valtuuskunta, poliittinen ryhmä tai elin tätä pyytää. Näihin kuluihin kuuluvat sekä kuljetuskustannukset että asiaan liittyvät hallinnolliset kustannukset kokonaisuudessaan.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 190 000 euroa.

Momentti 2 1 6 — Parlamentin jäsenten, muiden henkilöiden sekä tavaroiden kuljetus

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

5 065 000

4 599 000

2 744 141,57

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston (auto- ja polkupyöräkanta) hankinta, leasing-vuokraus, huolto, käyttö ja korjaus sekä autojen, taksien, linja-autojen ja kuorma-autojen vuokraus kuljettajineen tai ilman, mukaan lukien niihin liittyvät vakuutukset ja muut hallinnointikulut. Autokantaa vaihdettaessa, leasing-vuokrattaessa tai ajoneuvoja hankittaessa tai vuokrattaessa etusijalle on asetettava ympäristöä vähemmän saastuttavat ajoneuvot, kuten hybridiautot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 000 euroa.

Luku 2 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

Selvitysosa

Julkisten hankintojen yhteydessä toimielin tiedustelee muilta toimielimiltä niiden saavuttamia sopimusehtoja.

Momentti 2 3 0 — Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

1 309 400

1 366 000

541 826,11

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden, kirjapainotarvikkeiden, monistustarvikkeiden jne. hankinta sekä siihen liittyvät hallinnointikulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 48 000 euroa.

Momentti 2 3 1 — Rahoituskulut

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

720 000

60 000

30 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut (provisiot, vaihtopalkkiot, sekalaiset kulut) ja muut rahoituskulut, mukaan lukien kiinteistöjen rahoittamisen liitännäiskulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Momentti 2 3 2 — Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

1 350 000

1 245 000

3 140 482,27

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

  kulut, jotka unionin tuomioistuin, unionin yleinen tuomioistuin ja kansalliset tuomioistuimet saattavat määrätä Euroopan parlamentin maksettaviksi

  ulkopuolisen asianajajan palkkaaminen edustamaan Euroopan parlamenttia unionin tuomioistuimissa ja kansallisissa tuomioistuimissa sekä oikeudellisten neuvonantajien palkkaaminen avustamaan oikeudellista yksikköä

  kurinpitomenettelyihin ja vastaaviin menettelyihin liittyvien asianajajapalkkioiden korvaaminen

  menot, jotka liittyvät mahdollisiin vahingonkorvauksiin ja korkoihin

  sovintoratkaisujen yhteydessä sovitut korvaukset unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen III osaston 11 luvun ja/tai unionin tuomioistuimen työjärjestyksen IV osaston 7 luvun mukaisesti

  Euroopan tietosuojavaltuutetun hallinnolliset sakot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

Momentti 2 3 6 — Postitus- ja toimitusmaksut

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

216 000

221 000

140 126,24

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kansallisten postipalvelujen ja lähettipalvelujen toteuttamasta frankeerauksesta, postinkäsittelystä ja -kuljetuksesta aiheutuvat kulut.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös postinkäsittelypalvelut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 10 000 euroa.

Momentti 2 3 7 — Muutot

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

1 900 000

1 860 000

1 565 548,56

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muuttokulut ja muuttofirmojen tai ulkopuolisten yritysten tilapäistyövoiman suorittamat työt.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Momentti 2 3 8 — Muut hallinnosta johtuvat menot

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

1 751 000

1 692 000

1 102 121,72

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

  vakuutukset, joita ei ole erikseen kohdistettu muille alamomenteille

  menot, jotka aiheutuvat vahtimestarien, autonkuljettajien, vastaanottovirkailijoiden, varastonhoitajien, muuttohenkilöstön ja vierailu- ja seminaariyksikön, Parlamentariumin, työterveyshuollon, turvallisuushenkilöstön ja kiinteistöhuollon henkilöstön sekä erilaisten teknisten yksiköiden henkilöstön virka-asujen hankinnasta ja hoidosta

  sekalaiset toiminta- ja hallintomenot, mukaan lukien henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimistolle maksettavat hallintokulut, jotka liittyvät henkilöstösääntöjen mukaisesti entisille jäsenille maksettaviin eläkkeisiin, Euroopan parlamentin tiloissa tai järjestelmissä työskentelevien ulkopuolisten henkilöiden turvallisuusselvityksistä aiheutuvat kulut sekä tavaroiden tai palvelujen hankinnasta aiheutuvat menot, joita ei ole erikseen kohdistettu muille alamomenteille

  ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (Eco-Management Audit Scheme, EMAS) toimintaan liittyvät sekalaiset hankinnat (edistämiskampanjat jne.).

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Momentti 2 3 9 — EMAS-järjestelmään liittyvä toiminta, tiedotustoimet mukaan luettuina, ja Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

912 500

262 500

223 831,74

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EMAS-toimintaan liittyvät menot Euroopan parlamentin ympäristötehokkuuden parantamiseksi, toiminnasta tiedottaminen mukaan luettuna, sekä hiilidioksidipäästöjen kompensointijärjestelmästä aiheutuvat menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 50 000 euroa.

Osasto 3 — TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA YLEISISTÄ TEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

Luku 3 0 — KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

Momentti 3 0 0 — Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

24 400 000

28 565 000

5 799 676,88

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen henkilöstön, kansallisten asiantuntijoiden, harjoittelijoiden ja Euroopan parlamentin kutsumien unionin muiden toimielinten tai kansainvälisten elinten henkilöstön matkakulut asemapaikan ja Euroopan parlamentin kolmen työskentelypaikkakunnan (Bryssel, Luxemburg ja Strasbourg) välillä sekä virkamatkakulut muualle kuin näille kolmelle työskentelypaikkakunnalle kohdistuvista matkoista. Menoihin lasketaan matkakulut, päivärahat sekä majoituskulut ja poikkeaviin työaikoihin liittyvät kustannukset. Lisäksi määrärahasta katetaan liitännäiskulut, mukaan luettuina kulut, jotka liittyvät matkalippujen ja majoitusvarausten peruuttamiseen, sähköiseen laskutukseen sekä virkamatkavakuutukseen.

Lisäksi määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, joita aiheutuu henkilöstön virkamatkoihin ja työskentelypaikkakuntien välisiin matkoihin liittyvien hiilidioksidipäästöjen mahdollisesta kompensoinnista.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 200 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 71 artikla sekä liitteessä VII olevat 11, 12 ja 13 artikla.

Momentti 3 0 2 — Vastaanotto- ja edustuskulut

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

893 900

858 500

390 319,67

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

  menot, jotka liittyvät toimielimelle aiheutuviin vastaanottovelvoitteisiin, mukaan lukien toimielimen tieteellisten vaihtoehtojen arviointityöhön (STOA) ja muuhun ennakoivaan toimintaan liittyvät vastaanotot sekä toimielimen jäsenten edustuskulut

  puhemiehen edustuskulut, jotka aiheutuvat matkoista työskentelypaikkakuntien ulkopuolelle

  puhemiehen kabinetin edustuskulut ja osuus puhemiehen kabinetin sihteeristökuluista

  pääsihteeristön vastaanotto- ja edustuskulut, mukaan lukien 15 ja/tai 25 vuotta palveluksessa olleille virkamiehille annettavien esineiden ja mitalien hankinta

  sekalaiset protokollamenot lippuja, esittelytelineitä, kutsukortteja, ruokalistojen painatusta jne. varten

  toimielimen VIP-vieraiden matka- ja oleskelukulut

  viisumikulut Euroopan parlamentin jäsenten ja toimihenkilöiden virkamatkoista

  vastaanotto- ja edustuskulut sekä julkisen viran hoitoon Euroopan parlamentissa liittyvät jäsenten muut erityiskulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Momentti 3 0 4 — Kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

Alamomentti 3 0 4 0 — Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

235 000

300 000

65 136,74

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen kokouksissa tai Euroopan parlamentin tiloissa järjestettävissä toimielinten välisissä kokouksissa tarjottavista virvokkeista ja muista juomista sekä satunnaisista kevyistä aterioista sekä näiden palvelujen hallinnoinnista aiheutuvat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Alamomentti 3 0 4 2 — Kokoukset, kongressit, konferenssit ja valtuuskunnat

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

2 625 000

2 857 000

202 867,18

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti seuraavat kustannukset, joita ei kateta luvusta 1 0 ja momentilta 3 0 0:

  kokousten järjestäminen muualla kuin työskentelypaikkakunnilla (valiokunnat tai niiden valtuuskunnat, poliittiset ryhmät), mukaan luettuna tarvittaessa edustuskulut

  parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien, tilapäisten valtuuskuntien, parlamentaaristen sekavaliokuntien, parlamentaaristen yhteistyövaliokuntien, WTO-valtuuskuntien ja WTO:ta käsittelevän parlamentaarisen konferenssin ja sen valmistelukomitean toiminnan järjestäminen

  AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisen edustajakokouksen, EU:n ja sen itäisten naapurimaiden parlamentaarisen edustajakokouksen valtuuskuntien sekä niiden elinten toiminnan järjestäminen

  Välimeren unionin parlamentaarisen edustajakokouksen, sen valiokuntien ja sen puheenjohtajiston toiminnan järjestäminen; näihin kuluihin kuuluvat Euroopan parlamentin rahoitusosuus edustajakokouksen itsenäiselle sihteeristölle tai Euroopan parlamentin rahoitusosuutta edustajakokouksen talousarviosta vastaavien kulujen maksaminen

  jäsenmaksut kansainvälisille järjestöille, joihin Euroopan parlamentti tai jokin sen elimistä kuuluu (parlamenttien välinen liitto, parlamenttien pääsihteerien liitto, ryhmä 12+ parlamenttien välisessä liitossa)

  komissiolle parlamentin ja komission allekirjoittaman palvelusopimuksen perusteella maksettava korvaus parlamentin osuudesta kulkulupien valmistuskuluista (laitteet, henkilöstö ja tarvikkeet) Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan (6 artikla), unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 23 artiklan, muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 11 ja 81 artiklan sekä Euroopan unionin myöntämien kulkulupien muodosta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1417/2013 (EUVL L 353, 28.12.2013, s. 26) mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Alamomentti 3 0 4 9 — Matkatoimistopalveluita koskevat menot

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

2 000 000

2 120 000

1 380 907,12

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin kanssa sopimuksen tehneen matkatoimiston juoksevat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 6 000 euroa.

Luku 3 2 — ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

Momentti 3 2 0 — Asiantuntemuksen hankinta

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

6 984 000

7 491 500

5 708 466,70

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

  kustannukset asiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa tehtävistä sopimuksista, jotka koskevat selvitysten tai muiden tutkimusten (työryhmät, pyöreän pöydän keskustelut, asiantuntijapaneelit tai kuulemiset sekä konferenssit) toteuttamista tai erityisasiantuntemusta edellyttävän teknisen avun antamista Euroopan parlamentin elimiä, valiokuntia, valtuuskuntia ja hallintoa varten

  erikoisalojen tietolähteiden, kuten erikoisalojen tietokantojen, ja niihin liittyvän kirjallisuuden tai teknisen tuen hankinta tai vuokraaminen, kun niitä tarvitaan täydentämään edellä mainittuja asiantuntijasopimuksia

  valiokuntiin, valtuuskuntiin ja tutkimus- tai työryhmiin sekä seminaareihin (workshops) kutsuttujen asiantuntijoiden ja muiden henkilöiden, mukaan lukien Euroopan parlamentille vetoomuksia esittäneet henkilöt, matkustus-, oleskelu- ja liitännäiskulut

  kulut parlamentin sisäiseen tai ulkoiseen tutkimustoimintaan liittyvän aineiston ja muun vastaavan aineiston jakelusta toimielimen ja suuren yleisön hyödyksi (erityisesti internetjulkaisut, sisäiset tietokannat, esitteet ja julkaisut)

  menot ulkopuolisten henkilöiden kutsumisesta osallistumaan eri elinten työhön, kuten kurinpitolautakunnan toimintaan

  kulut, jotka aiheutuvat ulkoisten erikoistuneiden palveluntarjoajien suorittamasta ehdokkaiden palvelukseenoton yhteydessä esittämien asiakirjojen todenmukaisuuden tarkistamisesta.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 64 000 euroa.

Momentti 3 2 1 — Parlamentin tutkimuspalveluihin liittyvät menot, kirjasto ja historialliset arkistot, tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi (STOA) sekä Euroopan tiedemediakeskus mukaan lukien

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

9 430 000

9 830 000

7 749 160,14

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tutkimuspalvelujen pääosaston ja pääsihteerin alaisuudessa toimivien keskitettyjen yksiköiden toimintaan liittyvät menot, joihin kuuluu etenkin

  erityisasiantuntemuksen ja -tuen hankinta Euroopan parlamentin tutkimustoimintaa varten (mukaan luettuina artikkelit, tutkimukset, työryhmät, seminaarit, pyöreän pöydän keskustelut, asiantuntijapaneelit ja konferenssit) tarvittaessa yhteistyössä muiden toimielinten, kansainvälisten järjestöjen, kansallisten parlamenttien tutkimusosastojen ja kirjastojen, ajatushautomojen, tutkimuslaitosten ja muiden asiantuntijoiden kanssa

  erityisasiantuntemuksen hankinta vaikutustenarvioinnin ja ennakko- ja jälkiarviointien alalla, eurooppalaisen lisäarvon alalla ja tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arvioinnin (STOA) alalla

  kirjojen, aikakausjulkaisujen, sanomalehtien, tietokantojen, tietotoimistojen aineiston ja mahdollisten muiden tietovälineiden hankinta tai vuokraus eri muodoissa kirjaston tarpeisiin, mukaan lukien copyright-kulut, laadunvalvontajärjestelmä, sidonta- ja konservointitarvikkeet ja -työt sekä muut vastaavat palvelut

  ulkopuolisista arkistopalveluista aiheutuvat kulut (organisointi, valinta, kuvaus, siirtäminen eri tietovälineille ja muuttaminen paperittomaan muotoon, ensisijaisten arkistolähteiden hankinta)

  kirjasto- ja arkistotoimeen liittyvän erityisdokumentaation ja mediakirjaston erityismateriaalien hankinta, kehitys, asennus, käyttö ja ylläpito, mukaan luettuina sähköiset, elektroniset ja tietojenkäsittelyyn liittyvät materiaalit ja järjestelmät sekä sidonta- ja konservointitarvikkeet

  kulut parlamentin sisäiseen tai ulkoiseen tutkimustoimintaan liittyvän aineiston ja muun vastaavan aineiston jakelusta toimielimen ja suuren yleisön hyödyksi (erityisesti internetjulkaisut, sisäiset tietokannat, esitteet ja muut julkaisut)

  esittelyihin, seminaareihin, työryhmiin tai muuhun vastaavaan toimintaan kutsuttujen asiantuntijoiden ja teosten laatijoiden matkakulut, päivärahat ja liitännäiskulut

  tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arvioinnista (STOA) vastaavien yksiköiden osallistuminen eurooppalaisten ja kansainvälisten tieteellisten elinten toimintaan

  Euroopan parlamentille kansainvälisistä ja toimielinten välisistä yhteistyösopimuksista aiheutuvat velvoitteet, mukaan luettuna Euroopan parlamentin rahoitusosuus unionin historiallisten arkistojen hallinnoinnin rahoituskuluihin neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 354/83 mukaisesti

  kustannukset, jotka liittyvät Euroopan tiedemediakeskukseen, jonka toiminnasta vastaa Euroopan parlamentin tieteen ja tekniikan tulevaisuuspaneeli (STOA) ja joka vahvistaa vuorovaikutusta Euroopan parlamentin, tiedeyhteisön ja tiedotusvälineiden välillä, jotta voidaan erityisesti edistää verkostoitumista, koulutusta ja tietämyksen levittämistä. Tähän kuuluvat esimerkiksi seuraavat toimet:

  kutsutaan toimittajia, sidosryhmien edustajia ja muita asiantuntijoita heitä varten järjestettäviin tilaisuuksiin ja huolehditaan niihin liittyvistä kuluista (mukaan lukien matka-, majoitus- ja ateriakulut)

  perustetaan ja ylläpidetään verkostoja Euroopan parlamentin, tiedeyhteisön ja tiedotusvälineiden rajapinnassa

  järjestetään seminaareja, konferensseja ja koulutuskursseja tämänhetkisistä tieteellisistä ja teknologisista kehityskuluista ja kysymyksistä sekä tiedejournalismin luonteesta ja vaikuttavuudesta

  kootaan asiantuntijatietoa ja -analyyseja korkeakouluilta, tiedotusvälineiltä ja muista lähteistä tieteen ja teknologian alalla päättäjien ja kansalaisten hyödyksi

  laajennetaan Euroopan parlamentin tutkimusten ja muun tieteen ja teknologian alan asiaankuuluvan aineiston saatavuutta kirjallisin, audiovisuaalisin ja muunlaisin keinoin

  kehitetään tekniikoita ja metodologioita, joiden avulla voidaan parantaa kykyä tunnistaa ja levittää luotettavia lähteitä tieteen ja teknologian alalla

  tuetaan huipputason teknisten laitteiden ja mediavälineiden asennusta, kehittämistä ja käyttöä tällaisen vuoropuhelun tukemiseksi

  kehitetään tiiviimpää yhteistyötä ja yleisemminkin yhteyksiä Euroopan parlamentin, asiaankuuluvien tiedotusvälineiden sekä korkeakoulujen ja tämän alan tutkimuskeskusten välillä, myös tekemällä tiedotusvälineiden kautta tunnetuksi Euroopan tiedemediakeskuksen roolia ja sen tekemää työtä sekä edistämällä sen saavutettavuutta kansalaisten kannalta.

Tämän alamomentin määrärahoilla voidaan myös tukea Euroopan parlamentin vuoropuhelua tiedeyhteisön, tiedotusvälineiden, ajatushautomoiden ja kansalaisten kanssa Euroopan unionin päätöksentekijöiden pitkän aikavälin kehityssuuntauksia koskevan ennakointityön tukemiseksi sekä tieteen alalla että laajemmin edellä lueteltujen seminaarien, julkaisujen ja muiden toimien avulla.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 354/83, annettu 1 päivänä helmikuuta 1983, Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön historiallisten arkistojen avaamisesta yleisölle (EYVL L 43, 15.2.1983, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43),

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 28 päivänä marraskuuta 2001, säännöistä yleisön oikeudesta tutustua Euroopan parlamentin asiakirjoihin, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 22 päivänä kesäkuuta 2011 (EUVL C 216, 22.7.2011, s. 19).

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 2 päivänä heinäkuuta 2012, Euroopan parlamentin asiakirjahallintoa koskevista säännöistä.

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 10 päivänä maaliskuuta 2014, menettelyistä, joiden mukaisesti Euroopan parlamentti hankkii haltuunsa jäsenten ja entisten jäsenten yksityisiä arkistoja.

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 8 päivänä lokakuuta 2013, politiikan suunnittelusta ja pitkän aikavälin suuntauksista: talousarviovaikutukset valmiuksien kehittämiseen (EUVL C 181, 19.5.2016, s. 16) ja erityisesti sen 7 ja 9 kohta.

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 (EUVL C 346, 21.9.2016, s. 188) ja erityisesti sen 30 kohta.

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2016, Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 (EUVL C 58, 15.2.2018, s. 257) ja erityisesti sen 54 kohta.

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2018, Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2019 (EUVL C 390, 18.11.2019, s. 215) ja erityisesti sen 49 kohta.

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2020 (Hyväksytyt tekstit, P8_ TA(2019)0326) ja erityisesti sen 47 kohta.

Momentti 3 2 2 — Dokumentaatiomenot

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

3 222 000

3 216 000

2 572 177,70

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

  sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset sekä julkaisujen ja verkkopalveluiden tilaukset tietotoimistoista, mukaan lukien tällaisen tilausmateriaalin kopioimisesta ja jakelusta kirjallisessa ja/tai elektronisessa muodossa aiheutuvat copyright-kulut, ja lehdistökatsauksia ja lehtileikkeitä koskevat palvelusopimukset

  aikakauslehtien sisältötiivistelmiä koskevat tilaukset tai palvelusopimukset tai aikakauslehtiartikkelien tallennus optisille välineille

  ulkopuolisten asiakirja- ja tilastotietokantojen käyttökulut (lukuun ottamatta tietokonelaitteisto- ja televiestintäkustannuksia)

  sanakirjojen ja sanastojen uusiminen tai uusien hankinta kaikissa julkaisumuodoissa muun muassa uusille kieliyksiköille sekä muiden teosten uusiminen tai uusien teosten hankinta kielipalveluihin ja lainsäädännön laadusta vastaaville yksiköille.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Momentti 3 2 3 — Unionin ulkopuolisten maiden demokratian tukeminen ja niiden parlamenttien valmiuksien parantaminen

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

1 400 000

1 400 000

175 997,15

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

  Euroopan parlamentin ja liittymistä edeltävässä vaiheessa olevien maiden, erityisesti Länsi-Balkanin maiden ja Turkin, kansallisten parlamenttien välisten tiedonvaihtoa ja yhteistyötä koskevien ohjelmien menot

  Euroopan parlamentin ja (muiden kuin edellisessä luetelmakohdassa mainittujen) kolmansien maiden demokraattisesti valittujen parlamenttien sekä alueellisten parlamentaaristen järjestöjen välisten suhteiden edistämiseen sidotut menot; erityisesti kyseeseen tulee parlamenttien valmiuksien parantaminen uusissa ja kehittyvissä demokratioissa erityisesti Euroopan unionin naapurimaissa (etelässä ja idässä)

  menot, joilla edistetään sovittelua tukevia toimia ja ohjelmia, jotka on kohdistettu nuorille poliittisille johtajille Euroopan unionissa ja unionin laajemmassa naapurustossa: Maghreb-maissa, Itä-Euroopan maissa ja Venäjällä, Israelin ja Palestiinan välisessä vuoropuhelussa ja muissa demokratiatuki- ja vaalikoordinointiryhmän ensisijaisiksi katsomissa maissa

  Saharov-palkinnon organisaatioon (erityisesti Saharov-palkinnon palkintosumma, palkinnonsaajan tai palkinnonsaajien ja muiden lopullisten ehdokkaiden matkakulut ja vastaanottamisesta aiheutuvat kulut, Saharov-verkoston toimintakulut ja sen jäsenten virkamatkat) ja ihmisoikeuksien edistämistoimiin liittyvät menot.

Näihin toimiin sisältyy vierailukäyntejä Euroopan parlamenttiin Brysselissä, Luxemburgissa ja Strasbourgissa sekä vierailuja jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin. Määräraha kattaa kokonaan tai osittain osallistujien kulut erityisesti matkojen, majoituksen ja päivärahojen osalta.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 12 päivänä joulukuuta 2011, demokratiatuen osaston perustamisesta ulkoasioiden pääosastoon.

Momentti 3 2 4 — Tuotanto ja levitys

Alamomentti 3 2 4 0 — Virallinen lehti

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen osuus julkaisu-, levitys- ja muista liitännäiskuluista, joita julkaisutoimistolle aiheutuu Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavista teksteistä.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Alamomentti 3 2 4 1 — Digitaaliset ja perinteiset julkaisut

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

5 519 000

5 053 000

4 526 902,95

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

  kaikki digitaalisista julkaisuista (intranet-sivustot) sekä perinteisistä julkaisuista (erilaiset alihankintana tuotettavat asiakirjat ja painotyöt) aiheutuvat kustannukset jakelu mukaan luettuna

  julkaisujärjestelmien päivittäminen sekä kehittävä ja korjaava ylläpito.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 21 000 euroa.

Alamomentti 3 2 4 2 — Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

29 942 000

28 420 000

36 513 037,95

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

  menot, jotka liittyvät viestimiseen toimielimen arvoista tiedotusmateriaalia julkaisemalla, mukaan lukien sähköinen materiaali, tiedotus- ja suhdetoiminta, osallistuminen julkisiin tapahtumiin, näyttelyihin ja messuille

  viestintämenot, joiden tarkoituksena on antaa Euroopan parlamentille tunnistettavissa oleva, johdonmukainen ja myönteinen julkisuuskuva, kehittää viestintätuotteita konseptista lopputuotteeseen ja kehittää valmiuksia toimia sisäisen viestintätoimiston tapaan tarjoamalla käyttöön myös tuotantotyökaluja ja ulkoista asiantuntija-apua

  viestintätoimien yhteisrahoitus avustusohjelman kautta, jotta voidaan edistää ja lisätä ymmärrystä Euroopan parlamentin identiteetistä, roolista ja poliittisesta luonteesta ja edistää yhteistyötä mielipidevaikuttajien verkostojen kanssa

  yleisen mielipiteen seurannasta aiheutuvat kustannukset

  kustannukset, jotka liittyvät maineriskien, disinformaation ja hybridiuhkien seurantaan ja torjuntaan ja niitä koskevan tietoisuuden lisäämiseen

  kustannukset, jotka liittyvät eurooppalaisiin kulttuurialoitteisiin, kuten eurooppalaisille elokuville tarkoitettuun Euroopan parlamentin LUX-elokuvapalkintoon

  nuorille tarkoitettujen tapahtumien järjestämiseen ja toteuttamiseen, Euroopan parlamentin näkyvyyden lisäämiseen sosiaalisessa mediassa ja nuorten parissa leviävien suuntausten seurantaan liittyvät kustannukset

  kustannukset, jotka liittyvät mobiiliverkkoon, interaktiiviseen tekniikkaan, sosiaalisen median alustoihin, yhteistyöalustoihin ja muutoksiin internetin käyttäjien käyttäytymisessä, jotta Euroopan parlamentti saataisiin lähemmäksi kansalaisia

  verkkoleikkeiden ja muun julkaisuvalmiin multimedia-aineiston tuotanto, jakaminen ja säilytys Euroopan parlamentin viestintästrategian mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 50 000 euroa.

Alamomentti 3 2 4 3 — Euroopan parlamentin vierailukeskukset

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

29 708 500

31 811 500

11 694 221,17

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan installaatiot, aineistot ja näyttelyt Euroopan parlamentin vierailukeskuksissa ja erityisesti

  Parlamentarium eli Euroopan parlamentin vierailukeskus Brysselissä, mukaan lukien liikkuvat tiedotuspisteet

  vastaanottotilat, Europa Experience -keskukset ja tiedotuspisteet Brysselin ulkopuolella

  Euroopan historian taloon liittyvät toimet, kuten sisätilojen erityisvarustelu, kokoelmien hankinta, pätevien asiantuntijoiden kanssa tehtävät sopimukset, näyttelyiden järjestäminen ja käyttökustannukset, mukaan lukien Euroopan historian talon toimintaan liittyvien kirjojen, aikakauslehtien ja muiden julkaisujen hankintakustannukset

  parlamentin taidehankintoihin liittyvät menot, jotka kattavat sekä erityismateriaalien hankintakustannukset että taidehankintoihin liittyvät juoksevat kulut, kuten asiantuntijalausunnoista aiheutuvat kulut, konservointi-, kehystys-, restaurointi-, puhdistus- ja vakuutuskulut sekä satunnaiset kuljetuskulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 4 000 000 euroa.

Alamomentti 3 2 4 4 — Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipidevaikuttajia koskevat kutsut

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

34 945 000

33 148 470

12 218 807,41

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

  avustukset vierailijaryhmille sekä liitännäiset valvonta- ja infrastruktuurikulut, kolmansien maiden mielipidevaikuttajille tarkoitettujen harjoittelujaksojen rahoitus (Euroopan unionin vierailuohjelma, EUVP) sekä Euroscola-, EuroMed-Scola- ja Euronest-Scola -ohjelmien toimintakulut; EuroMed-Scola- ja Euronest-Scola-ohjelmat toteutetaan

vaalivuosia lukuun ottamatta vuorovuosina Euroopan parlamentin tiloissa Strasbourgissa tai Brysselissä

  Euroopan unionin vierailuohjelman edistämistoimet

  uuden vierailijastrategian täytäntöönpanoon ja avointen ovien päivien järjestämiseen liittyvät menot

  mediakampanjat ja Euroopan parlamentin Ambassador School -ohjelman organisointi.

Määrärahaa korotetaan vuosittain soveltaen BKTL:n ja hintojen muutosten perusteella mukautettavaa deflaattoria.

Kullakin Euroopan parlamentin jäsenellä on oikeus kutsua kunakin kalenterivuonna enintään viisi ryhmää siten, että vierailijoita on kaikkiaan 110. Jäsenen virallisesti kutsumat vierailijaryhmät voivat tämän kutsusta osallistua Euroscola-ohjelmaan.

Alamomentille sisältyy aiheellinen määräraha vammaisia vieraita varten.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 525 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 2002, vierailijaryhmien vastaanottoa sekä Euroscola-, EuroMed-Scola- ja Euronest-Scola-ohjelmia koskevista säännöistä, ja konsolidoitu 3 päivänä toukokuuta 2004, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 24 päivänä lokakuuta 2016.

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 3 päivänä lokakuuta 2016, säännöistä, joilla käynnistetään Euroopan parlamentin Ambassador School -ohjelma kaikissa jäsenvaltioissa, ja Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 16 päivänä syyskuuta 2019, Euroopan parlamentin Ambassador School -ohjelman jatkamisesta vuoden 2019 jälkeen.

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 2020, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien EU27-maiden kansalaisten osallistumisesta parlamentin viestintäohjelmiin.

Alamomentti 3 2 4 5 — Symposiumien ja seminaarien järjestäminen

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

3 099 850

2 902 750

1 323 769,44

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

  jäsenvaltioista, ehdokasvaltioista ja maista, joissa Euroopan parlamentilla on yhteystoimisto, tuleville mielipidevaikuttajille tarkoitettujen kansallisten tai kansainvälisten seminaarien ja symposiumien järjestämiseen liittyvät menot tai avustukset ja parlamentaaristen seminaarien ja symposiumien järjestämiskulut

  menot, jotka liittyvät Strasbourgin ja Brysselin istuntosaleissa järjestettäviin erityistilaisuuksiin Euroopan parlamentin puhemiehistön hyväksymän vuosiohjelman pohjalta

  konferenssihallintopalveluihin liittyvät menot, konferenssien järjestämistä ja monikielisyyttä tukevat toimet ja välineet, kuten seminaarit ja konferenssit, tapaamiset tulkkien tai kääntäjien kouluttajien kanssa, monikielisyyttä ja tulkin tai kääntäjän ammattia edistävät toimet, mukaan luettuna tukiohjelma yliopistoja, kääntäjä- ja tulkkikouluja ja muita tulkkaus- ja käännösalan oppilaitoksia varten, virtuaaliset viestintäratkaisut sekä osallistuminen muiden yksiköiden kanssa yhteistyössä järjestettäviin samankaltaisiin toimiin osana toimielinten välistä ja kansainvälistä yhteistyötä

  tieto- ja viestintätekniikan symposiumien ja seminaarien järjestämiseen liittyvät menot

  kulut toimittajien tai muiden mielipidevaikuttajien kutsumisesta täysistuntoihin, valiokuntakokouksiin, lehdistötilaisuuksiin ja muuhun parlamentin toimintaan

  Daphne Caruana Galizia -palkintoon liittyvät menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 25 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 5 päivänä lokakuuta 2020, Daphne Caruana Galizia -journalistipalkinnosta.

Alamomentti 3 2 4 8 — Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

17 755 000

17 553 500

17 517 730,94

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

  audiovisuaalialan teknisten tarvikkeiden ja laitteiden hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen sekä tähän liittyvä hallinnointi

  audiovisuaalisen alan toimintabudjetti (toimielimen omat palvelut ja ulkopuolinen apu, kuten tekninen työ radio- ja tv-asemille, audiovisuaalisten ohjelmien nauhoitukset, tuotanto, yhteistuotanto ja levitys, kanavatilan vuokraus, tv- ja radiolähetykset sekä muut toimet, joilla parannetaan toimielimen yhteyksiä audiovisuaalisia välineitä käyttäviin elimiin)

  menot, jotka aiheutuvat parlamentin täysistuntojen ja valiokuntien kokousten suorista lähetyksistä internetin välityksellä

  sellaisten asianmukaisten arkistojen luominen, joilla tiedotusvälineille ja kansalaisille taataan jatkuva tiedon saanti

  Brysselin ja Strasbourgin lehdistötilojen tietotekniikkainfrastruktuurin ylläpitoon liittyvät menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 50 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2002, vuoden 2003 talousarviomenettelyn suuntaviivoista (EUVL C 47 E, 27.2.2003, s. 72).

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 14 päivänä toukokuuta 2002, ennakkoarviosta parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2003 (EUVL C 180 E, 31.7.2003, s. 150).

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 14 päivänä toukokuuta 2003, ennakkoarviosta parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2004 (EUVL C 67 E, 17.3.2004, s. 179).

Alamomentti 3 2 4 9 — Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

235 000

235 000

36 551,74

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

  Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisten suhteiden edistämiseen sidotut menot; se kattaa parlamentaariset suhteet lukuun ottamatta niitä, jotka on mainittu luvuissa 1 0 ja 3 0, sekä tietojen ja dokumentoinnin vaihdon ja avustustyön tietojen analysoimiseksi ja käyttämiseksi, mukaan lukien vaihdot Euroopan parlamentaarisen tutkimus- ja dokumentointikeskuksen (ECPRD) kanssa

  edellä mainittujen Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien virkamiesten yhteistyöohjelmien ja koulutustoimien rahoitus ja yleisesti toimet parlamenttien valmiuksien parantamiseksi;

koulutustoimiin sisältyy vierailukäyntejä Euroopan parlamenttiin Brysselissä, Luxemburgissa ja Strasbourgissa; määräraha kattaa kokonaan tai osittain osallistujien kulut erityisesti matkojen, matkustamiseen liittyvien yleiskulujen, majoituksen ja päivärahojen osalta

  erityisesti lainsäädäntötoimintaan liittyvät yhteistyötoimet sekä dokumentaatio-, analyysi- ja tiedotustoimintaan liittyvät toimet ja www.ipex.eu-verkkotunnuksen suojaukseen liittyvät toimet, mukaan lukien toiminta Euroopan parlamentaarisessa tutkimus- ja dokumentointikeskuksessa (ECPRD).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rahoitus Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien väliselle yhteistyölle YUTP/YTPP:n parlamentaarisen valvonnan alalla Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti sekä etenkin kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehtyyn pöytäkirjaan N:o 1 sisältyvien 9 ja 10 artiklan mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan kansanedustuslaitosten puhemiesten kokous (kesäkuu 1977) ja Euroopan unionin parlamenttien puhemiesten kokoukset (syyskuu 2000 ja maaliskuu 2001).

Momentti 3 2 5 — Yhteystoimistoja koskevat menot

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

9 850 000

9 400 000

7 561 244,05

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin yhteystoimistoihin liittyvät menot jäsenvaltioissa:

  viestintä- ja tiedotusmenot (tiedottaminen ja julkiset tapahtumat; internet: tuotanto, tiedottaminen, neuvonta; seminaarit; audiovisuaalinen tuotanto)

  yleiset ja sekalaiset menot (erityisesti toimistotarvikkeet, televiestintä, toimitusmaksut, tavaroiden käsittely, kuljetus, varastointi, yleisluonteiset mainostuotteet, tietokannat, lehtitilausmaksut jne.)

  mediakampanjat ja Euroopan parlamentin Ambassador School -ohjelman organisointi.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 10 000 euroa.

Osasto 4 — TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

Luku 4 0 — TIETTYJEN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ERITYISMENOT

Momentti 4 0 0 — Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

66 000 000

65 000 000

61 733 127,76

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten:

  sihteeristökulut, hallinnosta johtuvat menot ja toimintamenot

  poliittiseen toimintaan ja tiedotukseen liittyvät menot unionin poliittisen toiminnan yhteydessä.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 30 päivänä kesäkuuta 2003, talousarvion momentin 4 0 0 määrärahojen käytöstä, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 6 päivänä heinäkuuta 2020.

Momentti 4 0 2 — Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

46 000 000

46 000 000

40 467 300,02

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoittamiseen. Hyvä hallinto ja varojen käytön tarkka valvonta on varmistettava.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionista tehty sopimus ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohta.

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus ja erityisesti sen 224 artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1141/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta (EUVL L 317, 4.11.2014, s. 1).

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 1 päivänä heinäkuuta 2019, Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 soveltamissääntöjen vahvistamisesta (EUVL C 249, 25.7.2019, s. 2).

Momentti 4 0 3 — Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitus

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

23 000 000

23 000 000

20 999 998,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoittamiseen. Hyvä hallinto ja varojen käytön tarkka valvonta on varmistettava.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionista tehty sopimus ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohta.

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus ja erityisesti sen 224 artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1141/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta (EUVL L 317, 4.11.2014, s. 1).

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 1 päivänä heinäkuuta 2019, Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 soveltamissääntöjen vahvistamisesta (EUVL C 249, 25.7.2019, s. 2).

Luku 4 2 — PARLAMENTIN JÄSENTEN AVUSTAJIIN LIITTYVÄT MENOT

Momentti 4 2 2 — Parlamentin jäsenten avustamiseen liittyvät menot

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

215 911 000

209 443 000

183 989 919,65

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

  parlamentin jäsenten avustamisesta vastaaviin henkilöstön jäseniin ja palveluntarjoajiin liittyvät kulut sekä maksun välittäjiin liittyvät kulut

  valtuutettujen avustajien virkamatka- ja koulutuskulut (ulkopuolinen koulutus) sekä menot, joita aiheutuu heidän virkamatkoihinsa ja työskentelypaikkakuntien välisiin matkoihinsa liittyvien hiilidioksidipäästöjen mahdollisesta kompensoinnista

  Euroopan parlamentin talousarviosta katettavat valuuttakurssierot parlamentin avustajakorvaukseen sovellettavien määräysten mukaisesti sekä parlamentin jäsenten avustamisesta vastaavalle henkilöstölle annettaviin tukipalveluihin liittyvät kulut

  korkeakoulututkinnon suorittaneiden harjoittelijoiden palkat (apurahat)

  jäsenten luokse tehtävien opintokäyntien kustannusten korvaaminen

  jäsenten harjoittelijoiden ja opintokäynteihin osallistuvien matkakulut

  harjoittelijoiden ja opintokäynteihin osallistuvien sairausvakuutus- ja tapaturmavakuutuskulut

  kulut, jotka liittyvät tiedotus- tai koulutustilaisuuksien järjestämiseen harjoittelijoille.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 775 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 21 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 33‑44 artikla.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 5 a ja 125‑139 artikla.

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 14 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen VII osaston soveltamisohjeista.

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 10 päivänä joulukuuta 2018, jäsenten harjoittelijoita koskevista säännöistä.

Euroopan parlamentin pääsihteerin päätös, tehty 18 päivänä kesäkuuta 2019, harjoittelujaksoja ja opintokäyntejä Euroopan parlamentin pääsihteeristössä koskevista sisäisistä säännöistä.

Luku 4 4 — JÄSENTEN JA ENTISTEN JÄSENTEN KOKOUKSET JA MUU TOIMINTA

Momentti 4 4 0 — Entisten jäsenten kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

260 000

250 000

240 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin entisten jäsenten yhdistyksen kokouksista aiheutuvat kulut ja mahdolliset muut vastaavat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Momentti 4 4 2 — Euroopan parlamentaarisen yhdistyksen kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

260 000

250 000

240 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentaarisen yhdistyksen kokouksista aiheutuvat kulut ja mahdolliset muut vastaavat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Osasto 5 — EUROOPAN TASON POLIITTISISTA PUOLUEISTA JA EUROOPAN TASON POLIITTISISTA SÄÄTIÖISTÄ VASTAAVA VIRANOMAINEN JA RIIPPUMATTOMISTA MERKITTÄVISTÄ HENKILÖISTÄ MUODOSTUVA KOMITEA

Luku 5 0 — Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen ja riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvan komitean menot

Momentti 5 0 0 — Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen toimintamenot

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

300 000

300 000

1 845,12

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen menot viranomaisen täysimääräisen ja riippumattoman toiminnan varmistamiseksi.

Se kattaa erityisesti viranomaisen toimialaan liittyvät menot, jotka liittyvät ammatilliseen koulutukseen, ohjelmistojen ja atk-laitteiden hankintaan, asiantuntemuksen hankintaan, konsulttipalveluihin ja asiakirjoihin, juridisiin kustannuksiin ja vahingonkorvauksiin sekä julkaisu- ja tiedotustoimintaan. Määräraha kattaa myös sellaiset menot, jotka aiheutuvat toimielimen laskuttamasta sellaisten tavaroiden tai palveluiden määrästä tai kustannuksista, jotka toimielimet ovat antaneet viranomaisen käyttöön asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 6 artiklan 4 kohdan ja sitä seuraavien artiklojen nojalla tehtyjen palvelusopimusten perusteella. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 300 000 euroa. Tuloihin kuuluu muun muassa muiden toimielinten kuin Euroopan parlamentin viranomaisen toiminnalle antama tuki asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 6 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1141/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta (EUVL L 317, 4.11.2014, s. 1), ja erityisesti sen 6 artiklan 1 ja 7 kohta.

Momentti 5 0 1 — Riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvaan komiteaan liittyvät menot

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

20 000

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvan komitean sihteeripalveluihin ja rahoitukseen liittyvät menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1141/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta (EUVL L 317, 4.11.2014, s. 1), ja erityisesti sen 11 artiklan 2 kohta.

Osasto 10 — MUUT MENOT

Luku 10 0 — Alustavat määrärahat

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

 

 

 

Luku 10 1 — VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

5 000 000

2 346 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan varainhoitovuoden aikana tehdyistä budjettipäätöksistä koituvat ennakoimattomat menot.

Luku 10 3 — VARAUS LAAJENTUMISTA VARTEN

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen laajentumisvalmisteluista aiheutuvat menot.

Luku 10 4 — TIEDOTUS- JA VIESTINTÄPOLITIIKKAA KOSKEVA VARAUS

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedotus- ja viestintäpolitiikasta aiheutuvat menot.

Luku 10 5 — ALUSTAVA MÄÄRÄRAHA KIINTEÄÄ OMAISUUTTA VARTEN

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen investoinnit kiinteään omaisuuteen ja kunnostustyöt. Euroopan parlamentin puhemiehistöä pyydetään ottamaan käyttöön johdonmukainen ja vastuullinen kiinteää omaisuutta koskeva pitkän aikavälin strategia, jossa otetaan huomioon kunnossapitokustannusten nousun erityisongelma, kunnostustarpeet ja turvallisuuskustannukset ja jossa varmistetaan Euroopan parlamentin talousarvion kestävyys.

Luku 10 6 — VARAUS KEHITTEILLÄ OLEVIA ENSISIJAISIA HANKKEITA VARTEN

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kehitteillä oleviin toimielimen ensisijaisiin hankkeisiin liittyvät menot.

Luku 10 8 — EMAS-VARAUS

Numerotiedot

Talousarvio 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi asianomaisissa toimintamäärärahojen budjettikohdissa Euroopan parlamentin puhemiehistön tehtyä päätökset EMAS-toimintasuunnitelman toteuttamisesta erityisesti Euroopan parlamentin hiilitaseselvityksen nojalla.


S  HENKILÖSTÖ S 1  Pääluokka I — Euroopan parlamentti

 

Tehtävä-ryhmä ja palkka-luokka

 

2022

2021

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Muut

Poliittiset ryhmät

Muut

Poliittiset ryhmät

Tehtävä-ryhmiin kuulumattomat

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

59

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

222

2

7

36

212

2

7

36

AD 13

409

8

2

38

424

8

2

38

AD 12

343

 

15

61

339

 

15

61

AD 11

276

 

6

29

220

 

6

28

AD 10

509

 

11

46

439

 

11

43

AD 9

327

 

9

60

468

 

9

56

AD 8

236

 

4

51

251

 

4

50

AD 7

170

 

9

69

160

 

9

62

AD 6

111

 

4

56

106

 

4

66

AD 5

153

 

4

94

99

 

4

65

AD yhteensä

2 828

10

73

552

2 785

10

73

517

AST 11

114

10

 

37

104

10

 

37

AST 10

68

 

19

35

68

 

19

35

AST 9

598

 

8

42

588

 

8

41

AST 8

231

 

8

43

267

 

8

42

AST 7

291

 

4

59

283

 

4

50

AST 6

430

 

12

82

423

 

12

79

AST 5

394

 

8

87

414

 

7

88