Ziņojums - A9-0145/2021Ziņojums
A9-0145/2021

  ZIŅOJUMS par Eiropas Parlamenta 2022. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi

  26.4.2021 - (2020/2264(BUI))

  Budžeta komiteja
  Referents: Damian Boeselager


  Procedūra : 2020/2264(BUI)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A9-0145/2021
  Iesniegtie teksti :
  A9-0145/2021
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

  par Eiropas Parlamenta 2022. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi

  (2020/2264(BUI))

  Eiropas Parlaments,

   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012[1], un jo īpaši tās 39. pantu,

   ņemot vērā Padomes 2020. gada 17. decembra Regulu (ES, Euratom) 2020/2093, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam[2], un kopīgās deklarācijas, par kurām šajā saistībā vienojās Parlaments, Padome un Komisija[3], kā arī saistītās vienpusējās deklarācijas[4],

   ņemot vērā 2020. gada 16. decembra Iestāžu nolīgumu starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu resursiem, tostarp par ceļvedi jaunu pašu resursu ieviešanai[5],

   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1023/2013, ar ko groza Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus un Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību[6],

   ņemot vērā 2020. gada 14. maija rezolūciju par Eiropas Parlamenta 2021. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi[7],

   ņemot vērā 2020. gada 12. novembra rezolūciju par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu[8],

   ņemot vērā 2020. gada 18. decembra rezolūciju par Padomes nostāju attiecībā uz otro Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu[9],

   ņemot vērā 2017. gada 26. oktobra rezolūciju par seksuālās uzmākšanās un izmantošanas apkarošanu Eiropas Savienībā[10],

   ņemot vērā 2018. gada 11. septembra rezolūciju par pasākumiem, ar kuriem Eiropas Savienībā novērst un apkarot personas aizskaršanu un seksuālu uzmākšanos darbavietā, sabiedriskās vietās un politiskajā dzīvē[11],

   ņemot vērā 2019. gada 15. janvāra rezolūciju par integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai Eiropas Parlamentā[12],

   ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Savienība, kurā valda līdztiesība: dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam” (COM(2020)0152),

   ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Eiropas zaļo kursu (COM(2019)0640) un jo īpaši tā 2.1.4. punktu “Būvēt un renovēt energoefektīvi un resursefektīvi”,

     ņemot vērā EMAS vidusposma stratēģiju 2024. gadam, ko Briselē 2020. gada 15. decembrī pieņēma Vides pārvaldības vadības komiteja,

   ņemot vērā pētījumu “The European Parliament’s carbon footprint - Towards carbon neutrality” (Eiropas Parlamenta oglekļa pēda — virzība uz oglekļneitralitāti)[13],

   ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 14/2014 “Kā ES iestādes un struktūras aprēķina, samazina un izlīdzina to radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas?”[14],

   ņemot vērā papildināmības prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Direktīvā (ES) 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (Atjaunojamo energoresursu direktīva), un jo īpaši šīs direktīvas 90. apsvērumu un 27. pantu,

     ņemot vērā 2020. gada 17. septembra rezolūciju par ES ēku fonda energoefektivitātes potenciāla maksimālu izmantošanu[15],

   ņemot vērā Direktīvu par ēku energoefektivitāti[16] un Energoefektivitātes direktīvu[17],

   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas paziņojumu par šo iestāžu ēku priekšzīmi saistībā ar Energoefektivitātes direktīvu[18],

     ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Ilgtspējīgas un viedas mobilitātes stratēģija — Eiropas transporta virzība uz nākotni” (COM(2020)0789) un jo īpaši tā 9. punktu par kolektīvajiem braucieniem,

   ņemot vērā ģenerālsekretāra ziņojumu Prezidijam par Parlamenta 2022. finanšu gada tāmes provizoriskā projekta sagatavošanu,

   ņemot vērā provizorisko tāmes projektu, ko Prezidijs sagatavoja 2021. gada 8. martā saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 25. panta 7. punktu un 102. panta 1. punktu,

   ņemot vērā tāmes projektu, ko Budžeta komiteja sagatavojusi saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 102. panta 2. punktu,

   ņemot vērā Reglamenta 102. pantu,

   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A9-0145/2021),

  A. tā kā pastāvīgi pieaug Parlamenta kā viena no likumdevējiem, vienas no budžeta lēmējinstitūcijas iestādēm, iestādes ar pārbaudes tiesībām un Eiropas demokrātijas veicinātāja nozīme, cita starpā saistībā ar Eiropas reakciju uz Covid-19 pandēmiju un saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo deklarāciju par budžeta rūpīgu pārbaudi attiecībā uz jauniem priekšlikumiem, kuru pamatā ir LESD 122. pants un kuri varētu radīt ievērojamu ietekmi uz Savienības budžetu[19], tas izceļ nepieciešamību pastāvīgi nodrošināt Parlamentam pienācīgu zinātību likumdošanas jomā un finanšu resursus ar mērķi garantēt likumdošanas un pārbaudes darba kvalitāti un ziņošanu par tā rezultātiem; tā kā Parlamenta un tā deputātu uzticamība Eiropas iedzīvotāju acīs ir atkarīga no paša Parlamenta spējas plānot un īstenot savus izdevumus piesardzīgi, efektīvi un pamatoti un ņemt vērā valdošo ekonomisko situāciju;

  B. tā kā Komisija savā ziemas prognozē prognozē, ka IKP 2020. gadā ir samazinājies par 6,9 % un līdz 2023. gadam nesasniegs 2019. gada līmeni; tā kā Parlamenta pieņemtajās tāmēs 2020. gadā bija paredzēts palielinājums par 2,68 % un 2021. gadā — par 2,54 %;

  C. tā kā budžets, ko ģenerālsekretārs ierosinājis Parlamenta 2022. gada tāmes provizoriskajā projektā, nozīmē palielinājumu par 3,31 %, kas ievērojami pārsniedz inflācijas līmeni;

  D.  tā kā Parlamenta darbinieku skaits iepriekšējās DFS darbības laikā tika samazināts par kopumā 6 %, galvenokārt skarot administrāciju, lai gan kopš Lisabonas līguma pieņemšanas Parlaments strādā ar aizvien lielāku skaitu leģislatīvo dokumentu un vēršas plašumā tā darbības, kas saistītas ar Next Generation EU; tā kā Parlaments ir ļoti nobažījies par daudzu specializēto komiteju sekretariātu un politisko grupu darba slodzi, kura nav ilgtspējīga;

  E. tā kā Eiropas zaļā kursa mērķis ir sasniegt vērienīgos klimata mērķus, nekompensējot (neizlīdzinot) siltumnīcefekta gāzu emisijas ar starptautisku kredītu palīdzību;

  F. tā kā ir paredzams, ka 2021. gadā, visticamāk, tiks pieņemts lēmums par Paul-Henri Spaak ēkas nākotni, pamatojoties uz Prezidija izsludinātā konkursa iznākumu, un tas nozīmē, ka krīzes apstākļos tiks ievērojami palielināti izdevumi; tā kā Spaak ēkai būtu jāatbilst visaugstākajiem vides un drošības standartiem;

  G. tā kā brīvprātīgais pensiju fonds tika izveidots 1990. gadā ar Prezidija Noteikumiem par papildu (brīvprātīgo) pensiju shēmu[20]; tā kā Prezidijs 2018. gada 10. decembra sanāksmē nolēma grozīt pensiju fondam piemērojamos noteikumus, palielinot pensionēšanās vecumu no 63 līdz 65 gadiem un ieviešot 5 % nodevu pensiju maksājumiem nākamajiem pensionāriem, lai uzlabotu šādu maksājumu ilgtspēju; tā kā paredzēts, ka minētās noteikumu izmaiņas samazinās aktuāro deficītu par 13,3 miljoniem EUR,

  Vispārējs satvars

  1. atgādina, ka Parlamenta budžeta lielāko daļu nosaka tiesību aktos vai līgumos paredzēti pienākumi; norāda, ka 55 % budžeta piemēro algu indeksāciju saskaņā ar Civildienesta noteikumiem un Eiropas Parlamenta deputātu nolikumu; atgādina, ka algu indeksācijas koeficients, ko Komisija patlaban prognozē 2021. un 2022. gada jūlijam, ir attiecīgi 2,9 % un 2,5 %, kas atbilst 31,9 miljonus EUR lielam pieaugumam 2022. gadā;

  2. atbalsta 2021. gada 14. aprīlī samierināšanas procedūrā starp Prezidiju un Budžeta komiteju panākto vienošanos palielinājumu salīdzinājumā ar 2021. gada budžetu noteikt 2,4 % apmērā, saskaņā ar ko 2022. gada tāmes kopējais apmērs būtu 2 112 904 198 EUR, samazināt Prezidija 2021. gada 8. martā apstiprinātā provizoriskā tāmes projekta izdevumu apmēru par 18,85 miljoniem EUR un attiecīgi samazināt šādās budžeta pozīcijās ierosinātās apropriācijas:

  1004 01 — Parastie ceļa izdevumi: sesijas, komitejas un komiteju delegācijas, politiskās grupas un dažādi citi izdevumi; 1405 01 — Izdevumi par mutisko tulkošanu: ārējā mutiskā tulkošana; 2007 01 — Ēku celtniecība un telpu iekārtošana; 2022 — Ēku uzturēšana, apsaimniekošana, ekspluatācija un uzkopšana; 2024 — Enerģijas patēriņš; 2120 01 — Mēbeles: mēbeļu iegāde, īre, atjaunošana, apkope un remonts; 2140 — Tehniskās iekārtas un aprīkojums; 3000 — Izdevumi par darbinieku komandējumiem un darba braucieniem starp trim darba vietām; 3040 — Dažādi izdevumi par iekšējām sanāksmēm; 3042 — Sanāksmes, kongresi, konferences un delegācijas; 3210 09 — Parlamentārās izpētes pakalpojumu ģenerāldirektorāta vajadzībām, tostarp bibliotēkai, vēsturiskajiem arhīviem, zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšanai (STOA) un Eiropas zinātnei veltīto plašsaziņas līdzekļu centram, paredzētie izdevumi: izdevumi par Eiropas zinātnei veltīto plašsaziņas līdzekļu centru; 3243 01 — Eiropas Parlamenta apmeklētāju centri: Parlamentarium un Europa Experience; 3244 01 — Apmeklētāju grupu uzņemšana, programma Euroscola un viedokļu izplatītāju uzaicināšana no trešām valstīm: apmeklētāju grupu uzņemšanas izmaksas un subsīdijas; 4220 02 — Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību: reģistrēto palīgu algas un piemaksas — Deputātu nolikums; 4220 04 — Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību: komandējumu un darba braucienu izdevumi starp trijām darba vietām un reģistrēto palīgu ārēja apmācība — Deputātu nolikums;

  3. stingri atbalsta amata vietu skaita palielināšanu par 76 vietām politiskajās grupās un par 66 vietām komiteju sekretariātos, lai samērīgi pielāgotos palielinātajai darba slodzei un īstenotu Savienības politiku; vienlaikus aicina Prezidiju izmantot iespējamās sinerģijas, lai palielinātu administrācijas efektivitāti, un noskaidrot, kā digitalizācija un jauni darba veidi palīdz racionalizēt direktorātus un dod iespēju pārcelt amata vietas uz komiteju sekretariātiem; aicina Prezidiju noskaidrot arī to, vai deputātu parlamentārās palīdzības piemaksas apmērs ir atbilstošs, ņemot vērā deputātu un viņu darbinieku aizvien lielāko darba slodzi;

  4. uzsver, ka Parlamenta 2022. gada budžetam ir jābūt reālistiskam un precīzam, lai izvairītos no pārmērīgi lielu izmaksu iekļaušanas budžetā; pieņem zināšanai pašreizējo praksi gada beigās veikt apkopojošu pārvietojumu, lai dotu ieguldījumu ēku projektu īstenošanā; norāda, ka šis apkopojošais pārvietojums sistemātiski notiek vienās un tajās pašās nodaļās un sadaļās un bieži vien precīzi vienās un tajās pašās budžeta pozīcijās; uzskata, ka šāda prakse var tikt uzskatīta par plānotu pārmērīgi lielu izmaksu iekļaušanu budžetā; aicina pirms nākamā apkopojošā pārvietojuma sākt pārdomu procesu par galveno ieguldījumu finansēšanu, pamatojoties uz pārredzamību;

  Zaļāks Parlaments

  5. uzsver, ka Parlamentam ir jābūt priekšplānā, pieņemot digitālākas, elastīgākas un energoefektīvākas darba metodes un sanāksmju praksi, mācoties no Covid-19 pandēmijā gūtās pieredzes un izmantojot priekšrocības, ko sniedz jau veiktie ieguldījumi tehnoloģijās; šajā sakarībā prasa visaptveroši un vērienīgi izvērtēt to, kā deputāti, darbinieki un ierēdņi veic savu parlamentāro darbu; uzskata, ka šāda izvērtējuma galvenajam mērķim vajadzētu būt iestādes efektīvai un labai darbībai un tajā būtu jānovērtē arī tas, kā sanāksmju kvalitāti ietekmē to rīkošana attālināti vai jauktā formātā, vienlaikus izvairoties no to pasākumu pārmērīgas vispārināšanas, kuri paredzēti darbam ārkārtas apstākļos;

  6. atzinīgi vērtē Parlamenta vides vadības sistēmas (EMAS) mērķus 2024. gadam; atgādina, ka EMAS vidusposma stratēģijā 2024. gadam ir iekļauta arī pārskatīšanas klauzula, kas ļauj izvirzīt vērienīgākus mērķus vides jomā, balstoties uz konstatēto sniegumu; aicina Parlamentu pārskatīt savus EMAS mērķus, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju 2022. gadā, un pārskatīt attiecībā uz galvenajiem snieguma rādītājiem 2019. gadā pieņemtos mērķus, padarot tos vērienīgākus; atkārtoti aicina grozīt pašreizējo CO2 samazināšanas plānu, lai līdz 2030. gadam panāktu oglekļneitralitāti, izmantojot iekšēju oglekļa cenu;

  7. atzīst, ka gandrīz divas trešdaļas no Parlamenta oglekļa pēdas rada cilvēku transportēšana; prasa samērīgi samazināt to braucienu skaitu, kas saistīti ar sanāksmēm, kuras var efektīvi rīkot attālināti vai jauktā formātā, un veicināt pāreju uz mazoglekļa alternatīvām visu pārējo braucienu gadījumā, ja vien tas neietekmē likumdošanas un politiskā darba kvalitāti;

  8. prasa paplašināt brīvprātīgo tāldarbu, paredzot tam vairāk dienu un iekļaujot tajā vairāk funkciju; prasa priekšroku dot jaukta tipa vai pilnībā attālināti notiekošām sanāksmēm, ja tās neietver politisku lēmumu pieņemšanu, piemēram, rīkojot uzklausīšanas un viedokļu apmaiņas vai iekšējas un sagatavošanas sanāksmes, vienlaikus atzīstot, ka fiziska klātbūtne politisko sarunu gadījumā ir efektīvāka, tostarp saistībā ar mutiskās tulkošanas nodrošināšanu un attālinātu mutisko tulkošanu, kad tas nepieciešams; aicina ģenerālsekretāru pēc saistībā ar Covid-19 noteiktajiem darbības nepārtrauktības pasākumiem izveidot jaunu elastīgu satvaru attālinātas mutiskās tulkošanas nodrošināšanai laikposmā pēc Covid-19; norāda, ka pārmērīgi ilga digitālo instrumentu izmantošana var negatīvi ietekmēt atsevišķu personu labjutību; prasa līdz 2022. gada beigām pārskatīt noteikumus par komandējumiem, lai nodrošinātu pareizu, uz vajadzībām balstītu apstiprināšanu, īpašu pamatojumu apstiprinājuma saņemšanai visu komandējumu gadījumā, prasības attiecībā uz mazoglekļa transporta veidiem, nekavējot deputātu pilnvaru īstenošanu, un viskaitīgāko transporta veidu izslēgšanu, izņemot ārkārtas gadījumus, kad alternatīvi transporta veidi tāliem braucieniem vai uz grūti pieejamām teritorijām izjauktu līdzsvaru starp vides mērķi un parlamentārā darba efektivitāti; sagaida, ka pilnībā attālinātas sagatavošanas sanāksmes un pēc komandējuma rīkotas informatīvas sanāksmes saistībā ar visiem oficiālajiem delegāciju apmeklējumiem būs viens no apstiprinājuma saņemšanas priekšnoteikumiem un ka no 2022. gada tiks apstiprināti tikai attiecīgajos noteikumos paredzētie delegāciju braucieni; prasa Prezidijam nodrošināt, ka komiteju ārkārtas sanāksmes Strasbūrā tiek rīkotas tikai un vienīgi ārkārtas apstākļos un ka tās ir pienācīgi jāpamato pirms apstiprinājuma sniegšanas katrā atsevišķā gadījumā;

  9. mudina deputātus transportam izmantot mazoglekļa alternatīvas; atkārtoti aicina pārskatīt Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumus, lai par braucieniem Savienības robežās tiktu atmaksātas elastīgas ekonomiskās klases aviobiļetes, piemērojot izņēmumu lidojumiem uz tālākajiem reģioniem un no tiem un lidojumiem, kuros veic vienu vai vairākas starpnosēšanās vai kuri ilgst vairāk par četrām stundām; ņem vērā, ka dažiem deputātiem, lai nokļūtu Parlamenta darba vietās no saviem vēlēšanu apgabaliem, ir jāmēro liels attālums un to var veikt tikai ar lidmašīnu;

  10. prasa uzlabot velosipēdu, kravas velosipēdu, elektrisko velosipēdu un elektrisko skrejriteņu infrastruktūru Parlamenta telpās, jo īpaši ierīkojot viegli lietojamas un drošas stāvvietas un velosipēdu remonta punktus; prasa Parlamentam tā centienos kļūt par līderi ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes jomā cieši sadarboties ar attiecīgajām vietējām iestādēm un jo īpaši ar Briseles reģionu, aktīvi iesaistoties plāna “GoodMove” īstenošanā; prasa paplašināt dienesta velosipēdu shēmu Parlamentā; prasa veikt īpašus pasākumus, lai veicinātu Parlamenta darbinieku aktīvu mobilitāti, tostarp nodrošināt īpašus apmācības pasākumus par drošu svārstsatiksmi, apkopi un remontu; prasa ieviest kravas velosipēdu izmēģinājuma shēmu konkrētiem loģistikas procesiem Parlamentā un starp Savienības iestāžu ēkām;

  11. mudina darbiniekus izmantot sabiedrisko transportu un prasa līdz 2022. gadam izveidot sistēmu, kurā būtu apvienotas darbiniekiem paredzētas subsidētas sabiedriskā transporta kartes, bet nebūtu paredzētas tiesības uz otru stāvvietas vinjeti; sagaida, ka dienesta automašīnas tiks izmantotas deputātu, darbinieku un reģistrētu deputātu palīgu ar komandējumu rīkojumiem transportam starp Briseli un Strasbūru; prasa atbilstoši palielināt to autostāvvietu skaitu, kas rezervētas tikai elektrotransportlīdzekļiem, un sniegt pārskatu par stāvvietu kopējo skaitu saskaņā ar tiesību aktiem, kas piemērojami trijās darba vietās;

  12. sagaida, ka Parlamenta dienesti informēs visas apmeklētāju grupas par to transporta ietekmi uz vidi un ka 2022. gadā tiks izveidota stimulējoša sistēma ceļa izdevumu atlīdzināšanai, pamatojoties uz ietekmi uz vidi; aicina Prezidiju sākt ar apmeklētāju grupām saistīto noteikumu pārskatīšanu saskaņā ar Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Ilgtspējīgas un viedas mobilitātes stratēģija — Eiropas transporta virzība uz nākotni” (COM(2020)0789) un jo īpaši šī paziņojuma 9. punktu par kolektīvajiem braucieniem, kā arī pieskaņot apmeklētāju grupu ceļa izdevumus mainīgajām tirgus cenām un paredzēt iespēju veikt izmaiņas, lai izvairītos no tā, ka tirgus svārstības ceļa izdevumu jomā rada apmeklētāju netiešu ģeogrāfisku diskrimināciju;

  13. aicina administrāciju uzraudzīt pastāvīgā enerģijas izmaksu pieauguma prognozes 2022. gadam un izpētīt iespējas samazināt izdevumus un uzlabot patēriņa efektivitāti; prasa apturēt fosilā kurināmā apkures iekārtu modernizāciju un 2022. gadā pieņemt ceļvedi ar konkrētiem starpposma mērķrādītājiem fosilā kurināmā pakāpeniskai likvidācijai, lai novērstu balasta aktīvu veidošanos, un prasa veikt analīzi par siltumsūkņu sistēmu un citu attiecīgo tehnoloģiju izmantošanas efektivitāti un lietderību saskaņā ar EMAS mērķiem; aicina Parlamentu vēl vairāk palielināt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru tā energoresursu struktūrā un jo īpaši enerģijas ražošanā un sagaida, ka līdz 2023. gadam Briselē tiks uzstādīti vismodernākie jumta fotoelementi ar maksimālu potenciālu; vienlaikus prasa izcelsmes apliecinājumus iepirkumā pakāpeniski aizstāt ar vietējiem atjaunojamajiem energoresursiem;

  14. sagaida, ka Parlamenta dienesti turpinās samazināt papīra patēriņu, visās sanāksmēs pārejot uz elektronisku, kolektīvu un tiešsaistes vidi, kā arī turpinot e-paraksta sistēmas īstenošanu; atkārtoti prasa analizēt kastu izmantošanas alternatīvas saskaņā ar EMAS mērķi pēc iespējas drīzāk ieviest Parlamentā bezpapīra sistēmu;

  15. sagaida, ka saistībā ar visiem ieguldījumiem, tostarp ieguldījumiem digitālajā jomā, un pārvaldības lēmumiem tiks piemērots princips “energoefektivitāte pirmajā vietā” un aprites ekonomikas princips; prasa pilnībā īstenot Parlamenta atkritumu apsaimniekošanas stratēģiju saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas principiem, jo īpaši attiecībā uz ilgtspējīgu un apritīgu pieeju būvniecības atkritumu apsaimniekošanai; prasa pilnībā īstenot pasākumus ar mērķi panākt, ka Parlamentā netiek izmantoti vienreizlietojami plastmasas izstrādājumi;

  16. atgādina, ka ievērojams vairākums Parlamenta deputātu ir pauduši atbalstu vienai iestādes darba vietai, lai nodrošinātu Savienības nodokļu maksātāju naudas efektīvu izlietojumu un to, ka Parlaments uzņemas institucionālu atbildību par savas oglekļa pēdas samazināšanu; atgādina, ka ir jārod risinājumi, lai optimizētu Parlamenta institucionālo darbu, finansiālās izmaksas un oglekļa pēdu; uzskata, ka attālinātā darbā un sanāksmēs gūtā pieredze un veiktie ieguldījumi var kalpot par pamatu tam, lai koriģētu darbinieku komandējumu nepieciešamību; atgādina, ka saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību Eiropas Parlamentam ir jāatrodas Strasbūrā; norāda, ka paliekošu izmaiņu veikšanai būtu vajadzīgi grozījumi Līgumā, kuru izdarīšanai ir nepieciešama vienprātība;

  17. atgādina, ka konkursu nosacījumos būtu jāiekļauj ne tikai labākās cenas princips, bet arī vides, sociālie un ar dzimumu saistītie kritēriji ar sīki izstrādātiem rādītājiem; atzinīgi vērtē Zaļā publiskā iepirkuma palīdzības dienesta pilnvaru paplašināšanu, lai ietvertu sociālos un dzimuma elementus, un prasa noteikt pienākumu apspriesties ar Zaļā publiskā iepirkuma palīdzības dienestu par iepirkumiem, kuru vērtība pārsniedz 15 000 EUR; sagaida, ka Prezidijs līdz 2022. gadam pieņems sistēmu ziņošanai par ilgtspēju, piemēram, Globālo ziņošanas iniciatīvu un tās paplašinājumu, kas paredz ziņojumos par ilgtspēju iekļaut arī dzimumu līdztiesības jautājumus;

  Pārredzamība un pārskatatbildība

  18. pauž nožēlu par to, ka Prezidijs atsakās īstenot plenārsēdē daudzkārt pausto gribu reformēt piemaksu par vispārējiem izdevumiem, tādējādi aktīvi neļaujot panākt lielāku pārredzamību un pārskatatbildību saistībā ar Savienības nodokļu maksātāju līdzekļiem; prasa Prezidijam līdz 2021. gada beigām ieviest izmaiņas noteikumos par piemaksu par vispārējiem izdevumiem;

  19. pauž nožēlu par to, ka Prezidijs atsakās īstenot plenārsēdē vairākkārt pausto gribu attiecībā uz Parlamenta galvenajiem reformu posmiem, kas sākotnēji tika minēti Parlamenta 2017. gada 26. oktobra rezolūcijā par seksuālās uzmākšanās un izmantošanas apkarošanu Eiropas Savienībā1 un kas cita starpā paredzēja ieviest obligātu pret aizskarošu izturēšanos vērstu apmācību visiem darbiniekiem un deputātiem; prasa Prezidijam nekavējoties pilnībā īstenot plenārsēdē pieņemtos lēmumus;

  20. pauž nožēlu par to, ka Prezidijs atsakās īstenot plenārsēdē vairākkārt pausto gribu reģistrētiem deputātu palīgiem, kuri ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem saskaņā ar Direktīvu (ES) 2019/1937[21] par trauksmes cēlēju aizsardzību, paredzēt augsta līmeņa aizsardzību, līdzīgu tai, kāda ir paredzēta reģistrētiem deputātu palīgiem, kas cietuši no aizskarošas izturēšanās; aicina Prezidiju definēt skaidrus un juridiski noteiktus standartus par to, kādos gadījumos ir iespējams nodrošināt trauksmes cēlēju aizsardzību, cita starpā attiecībā uz reģistrētiem deputātu palīgiem, un publicēt šos standartus;

  21. pauž nožēlu par to, ka Prezidijs atsakās īstenot plenārsēdē daudzkārt pausto gribu veikt pasākumus, lai pilnībā saskaņotu piemaksu likmes, kas saistībā ar darba braucieniem starp Parlamenta trijām darba vietām tiek piemērotas ierēdņiem, pārējiem darbiniekiem un reģistrētiem deputātu palīgiem; aicina Prezidiju risināt šo jautājumu, vairs ilgāk nekavējoties, un veikt šīs nevienlīdzības novēršanai nepieciešamos pasākumus, tiklīdz atsāksies plenārsēdes Strasbūrā;

  22. atkārtoti aicina Priekšsēdētāju konferenci pārskatīt Īstenošanas noteikumus, ar kuriem reglamentē delegāciju darbu un braucienus ārpus Eiropas Savienības; uzsver, ka šādā pārskatīšanā būtu jāizskata iespēja ļaut reģistrētiem deputātu palīgiem, ievērojot zināmus nosacījumus, pavadīt deputātus oficiālās Parlamenta delegācijās un darba braucienos;

  23. pauž nožēlu par to, ka Prezidijs ir kavējies īstenot plenārsēdē vairākkārt pausto gribu izstrādāt tehnisku risinājumu, lai deputāti varētu īstenot savas tiesības balsot grūtniecības un dzemdību vai paternitātes atvaļinājuma laikā, ilgstošas slimības laikā vai nepārvaramas varas gadījumos, un precizēt, kādus juridiskus, finansiālus un tehniskus ierobežojumus ietvertu minētais risinājums; uzskata, ka jebkādi šajā sakarā veikti pasākumi būtu ļāvuši sekmēt Parlamenta attālinātās darbības un balsošanas kārtības ieviešanu pandēmijas sākumā; sagaida — ņemot vērā to, ka tagad ir apstiprināts, ka šāda tehniskā iespēja pastāv —, ka Prezidijs sāks darbu pie iespējamo vēl atlikušo juridisko un finansiālo ierobežojumu atcelšanas;

  24. atgādina, ka saskaņā ar Pārredzamības reģistra gada pārskatiem pēdējos gados aptuveni puse no visiem reģistrā iekļautajiem ierakstiem ir nepareizi; pauž bažas, ka reģistrs nevar pildīt savu uzdevumu, proti, nodrošināt interešu pārstāvju darbības lielāku pārredzamību, ja puse no tā ierakstiem sniedz nepilnīgu vai nepareizu informāciju; prasa Parlamentam īstenot pasākumus, lai uzlabotu reģistra informācijas pareizību;

  25. atkārtoti prasa, lai Parlaments katru gadu izstrādātu ziņojumu, kurā būtu sniegts izsmeļošs pārskats par interešu pārstāvjiem un citām organizācijām, kam bijis ļauts iekļūt Parlamenta telpās, un publicētu to, ievērojot datu aizsardzības regulu;

  26.  sagaida, ka turpmāk Prezidijs proaktīvi informēs deputātus par attiecīgo plenārsēdes lēmumu īstenošanu;

  Dzimuma aspekti

  27.  prasa, lai turpmāko provizorisko tāmes projektu pamatā būtu dzimumu līdztiesības principa ievērošana budžeta plānošanā saskaņā ar Savienības apņemšanos ievērot dzimumu līdztiesības principu budžeta plānošanā; prasa ieviest īpašu dzimumbalstītu grāmatvedības sistēmu, kurā ar deputātiem, darbiniekiem un ekspertiem saistītie izdevumi tiktu sadalīti pēc dzimuma;

  28.  prasa pieņemt kritērijus dzimumu līdztiesības aspekta ievērošanas novērtēšanai un uzraudzībai iepirkumos, pamatojoties uz vienlīdzīgu iespēju veicināšanu visās Parlamenta iepirkumu specifikācijās;

  Digitālā infrastruktūra

  29. atbalsta ieguldījumus digitālajā infrastruktūrā, tostarp kiberdrošībā; uzsver, ka IKT ir jāveido, pamatojoties uz drošiem programmatūras risinājumiem, proti, atklātā pirmkoda programmatūras risinājumiem, nodrošinot pilnīgu kontroli pār programmatūru un datu pārvaldību no Parlamenta puses, kā arī brīvību lietojumprogrammu izstrādē un tādu tehnoloģijas iepirkumu, kurā īpaši padomāts par to, lai nerastos atkarība no lielām tehniskām platformām vai tehnoloģiskā iesīkste, sevišķi saistībā ar mākoņpakalpojumu sniedzējiem;

  30. uzsver, ka Parlamentam digitālajā programmā ir jāintegrē vides jautājums; uzsver, ka digitālajai inovācijai ir pozitīvi jāveicina ekoloģiskā pārkārtošanās; prasa panākt digitālo tehnoloģiju vides pēdas nospieduma samazināšanu (zaļās IT), jo īpaši veicot iekšējās politikas pielāgošanu; aicina Parlamentu IKT pārvaldībā integrēt digitālo pakalpojumu ekodizainu un izvēlēties risinājumus, kuros ņemta vērā aprites ekonomika un veicināta resursu efektīva izmantošana;

  31. atgādina par informācijas drošībai un privātumam piemītošo risku, ko rada no trešām pusēm atkarīgu risinājumu izmantošana sensitīvu datu apmaiņai, kā arī atklātā pirmkoda programmatūras pozitīvo ietekmi digitālās autonomijas jomā un tās priekšrocībām drošības ziņā; uzstāj, ka lietotājiem vajadzētu būt iespējai izmantot atklātā pirmkoda programmatūru Parlamenta ierīcēs un ka ir vajadzīgi decentralizēti atklātā pirmkoda risinājumi virtuālām sanāksmēm un tūlītējai ziņapmaiņai; uzsver nepieciešamību pienācīgi apmācīt lietotājus, īpašu uzmanību pievēršot kiberdrošībai; uzsver, ka ir vajadzīga automātiska valodu transkripcijas un tulkošanas programmatūra, lai atbalstītu vienlīdzīgu informācijas izplatīšanu visās oficiālajās valodās;

  32. stingri mudina veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka Parlaments, iepērkot programmatūru un digitālo infrastruktūru, tostarp mākoņdatošanas risinājumus, nepieļauj atkarību no konkrēta pārdevēja, izvirzot pārnesamības un pilnīgas sadarbspējas prasības, izmanto atklātā pirmkoda programmatūru un iezīmē MVU un jaunuzņēmumiem paredzētus iepirkumus;

  33. uzsver, ka programmatūras datiem un rīkiem, kas izstrādāti publiskajā sektorā, un/vai programmatūras datiem un rīkiem, kurus pilnībā finansē no publiskiem līdzekļiem, vajadzētu būt atkalizmantojamiem un atklāti pieejamiem un saskaņā ar pamattiesībām, un, ja tie ir paredzēti kritiski svarīgām vajadzībām, tiem ir nepieciešama drošības sertifikācija vai drošības revīzija; turklāt uzskata, ka Parlamenta izmantotais mākslīgais intelekts būtu jāpublisko kā atklātā pirmkoda programmatūra saskaņā ar publiskā iepirkuma procedūru, nodrošinot programmatūras dokumentācijas un algoritmu pieejamību un tādējādi ļaujot pārbaudīt, kā mākslīgā intelekta sistēma ir nonākusi pie noteikta secinājuma; uzsver, ka pamattiesību revīziju vajadzētu iekļaut visos iepriekšējās atbilstības novērtējumos;

  34. norāda, ka ir ieviestas attālinātas balsošanas sistēmas, lai nodrošinātu Parlamenta darba nepārtrauktību pandēmijas laikā; prasa vienveidot šīs balsošanas sistēmas;

  35. prasa izveidot ātrākus un drošākus bezvadu tīklus visās trijās darba vietās;

  Sadarbība ar iedzīvotājiem

  36. uzsver, ka Parlaments ir vienīgā Savienības iestāde, uz kuru attiecas vispārējās vēlēšanas; uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt iedzīvotājiem labāku izpratni par Parlamenta darbībām, kā arī palielināt politisko izpratni un veicināt Savienības vērtības; prasa izmantot vairāk digitālu līdzekļu tiešai saziņai ar iedzīvotājiem;

  37. atbalsta ekspozīciju Europa Experience izveidi līdz 2024. gadam visās dalībvalstīs; pieņem zināšanai apstiprinājumu, ka Covid-19 pandēmijas izraisītie kavējumi neapdraudēs kritiski svarīgos starpposma mērķrādītājus; atbalsta administrācijas politiku, kuras mērķis ir maksimāli palielināt sinerģiju; sagaida, ka informācija par Europa Experience darbības izmaksu ilgtermiņa ietekmi uz budžetu Budžeta komitejai tiks iesniegta pirms 2022. gada budžeta pieņemšanas; atgādina, ka Europa Experience vajadzētu dot iespēju visiem iedzīvotājiem labāk izprast Eiropas iestāžu darbību;

  38. uzskata, ka Eiropas Parlamenta vietējiem birojiem (EPLO) būtu jāpaplašina savs tīkls un vairāk jāsadarbojas ar iedzīvotājiem; aicina Parlamentu, izmantojot savus EPLO un vietējā līmenī pulcējot deputātus un jauniešus, organizēt sanāksmes un pasākumus, piemēram, Eiropas Jaunatnes dienu (EYE);

  39. atzīst apmeklētāju grupu nozīmību; norāda, ka Covid-19 pandēmijas laikā Parlamenta telpās nav varējusi ierasties neviena apmeklētāju grupa; atgādina, ka saskaņā ar Prezidija 2020. gada 5. oktobra lēmumu 40 % no 2020. gadā neizmantotās kvotas ir pārdalīti 2022. gadam; atzinīgi vērtē to, ka Parlaments iegulda ievērojamas pūles pakalpojumos, kas tiek sniegti apmeklētājiem, jo īpaši jauniešiem, kuri joprojām ir viena no galvenajām mērķgrupām; prasa atlikušajā pilnvaru termiņā palielināt apmeklētājiem paredzētās piemaksas tikai līdz praktiski īstenojamam apmēram;

  40. atzīst, ka aptuveni 50 miljoni cilvēku pieder pie dažādām Savienības lingvistiskajām minoritātēm, reģioniem un kopienām; atgādina, ka Parlaments veicina pilsoņu, tostarp nacionālo, reģionālo un lingvistisko minoritāšu, iesaistīšanos un līdzdalību Savienībā; atgādina, ka Parlaments stingri atbalsta daudzvalodību un veicina nacionālo, reģionālo un lingvistisko minoritāšu tiesības; uzskata, ka Parlaments var aktīvi piedalīties cīņā pret dezinformāciju, vajadzības gadījumā sniedzot informāciju arī lingvistisko minoritāšu, reģionu un kopienu valodās; prasa Prezidijam izvērtēt, vai ir iespējama un aptuveni cik izmaksātu komunikācijas materiālu nodrošināšana (piemēram, centriem Europa Experience un konferencei par Eiropas nākotni) lingvistisko minoritāšu, reģionu un kopienu valodās dažādās dalībvalstīs;

  41. aicina ģenerālsekretāru izvērtēt iespēju ieviest tulkošanu starptautiskajā zīmju valodā visās plenārsēžu debatēs, ņemot vērā plenārsēdē apstiprinātos pieprasījumus, un īstenot šo lēmumu saskaņā ar principu, kas paredz vienlīdzīgas piekļuves nodrošināšanu visiem pilsoņiem;

  42. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai ikvienas Savienības iestādes, kas iesaistīta gaidāmās konferences par Eiropas nākotni izveidē un pārvaldībā, tostarp arī Parlamenta, rīcībā būtu pienācīgs administratīvais budžets sekmīgas darbības nodrošināšanai jau no ieņēmumu un izdevumu tāmes paziņošanas brīža;

  43. aicina ieviest iespēju dalībvalstu un partnervalstu pilsoņiem un iedzīvotājiem organizēt virtuālas ekskursijas gida pavadībā Parlamentā, lai panāktu plašāku sabiedrības izpratni par iestādes darbu un vērtībām;

  44. prasa izveidot īpaši vecāka gadagājuma cilvēkiem paredzētu apmeklētāju dienestu, kura galvenā uzmanība veltīta Savienības programmām un politikai, kas veicina aktīvas vecumdienas;

  Ēku projekti

  45. sagaida pārredzamāku un detalizētāku plānošanu un lēmumu pieņemšanu saistībā ar Parlamenta ēku politiku, tostarp agrīnu informācijas sniegšanu, pienācīgi ņemot vērā Finanšu regulas 266. pantu; atkārtoti prasa rīkot debates par Parlamenta darbību un pārskatīt Parlamenta vajadzības telpu ziņā, ņemot vērā pandēmijas ietekmi un gaidāmo tāldarba pieaugumu, un attiecīgā gadījumā pielāgot ilgtermiņa ēku stratēģiju; uzsver, ka ar rūpīgu plānošanu vajadzētu panākt ievērojamus ietaupījumus;

  46. aicina Prezidiju darīt zināmu savu lēmumu par Paul-Henri Spaak ēku, tostarp detalizētu izmaksu sadalījumu un apliecinošos dokumentus; pieņem zināšanai, ka Spaak ēka atjaunošanas darbu laikā nebūs pieejama, un prasa atbilstoši Parlamenta vajadzībām optimizēt jau pieejamās telpas; šajā sakarībā atgādina, ka Parlaments ir apņēmies veikt nepieciešamos pielāgošanas un atjaunošanas darbus savās ēkās, lai atbilstīgi Savienības standartiem izveidotu vidi, kurai var piekļūt visi lietotāji; iesaka Parlamenta ēku plānošanā un pārstrukturēšanā pienācīgi ņemt vērā dažādības un iekļaušanas kritērijus;

  47. atzinīgi vērtē Prezidija lēmumu pieņemt ēku pases Parlamenta ēku portfeļa aprites cikla pārvaldībai; sagaida, ka jaunā instrumenta izmantošana palīdzēs efektīvi sagatavot ceļu uz klimatneitrālu vai pasīvo ēku izveidi pēc iespējas drīzāk un ne vēlāk kā līdz 2050. gadam; sagaida arī, ka pasē tiks iekļauta informācija par iekštelpu gaisa kvalitātes uzlabošanu un veselīgām ēkām;

  48. norāda, ka ģenerālsekretāra ierosinātais budžets 2022. gadam paredz 4,358 miljonus EUR celtniecības darbiem pie WEISS ēkas ieejas, turklāt norāda, ka šiem būvdarbiem 2021. gada budžetā jau bija paredzēti 8 miljoni EUR; prasa sniegt atjauninātu informāciju par šā projekta kopējām izmaksām;

  Citi jautājumi

  49. atkārtoti aicina Prezidiju nodrošināt pilnīgu elastīgumu attiecībā uz deputātu klātbūtni “zaļajās nedēļās”, lai atvieglotu viņu darba režīmu;

  50. atgādina, ka Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma[22] 27. panta 1. un 2. punktā ir paredzēts, ka “Eiropas Parlamenta izveidotais brīvprātīgais pensiju fonds pēc šā nolikuma stāšanās spēkā tiek saglabāts deputātiem vai bijušajiem deputātiem, kuri jau ir ieguvuši tiesības uz maksājumiem no šā fonda vai kuri šīs tiesības iegūs nākotnē” un ka “[i]egūtās tiesības un nākotnē paredzamās tiesības saglabājas pilnā apjomā”; aicina ģenerālsekretāru un Prezidiju pilnībā ievērot Deputātu nolikumu un kopā ar pensiju fondu izstrādāt skaidru plānu, lai Parlaments uzņemtos un pārņemtu saistības un pienākumus attiecībā uz tā deputātu brīvprātīgo pensiju shēmu;

  51. norāda, ka Covid-19 pandēmija smagi skāra pakalpojumu sniedzējus; atzinīgi vērtē Parlamenta centienus, piemēram, solidaritātes maltīšu nodrošināšanu, kas palīdz mazināt ietekmi uz apakšuzņēmējiem un viņu darbiniekiem; uzsver, ka apakšuzņēmuma līgumu slēgšana par uzkopšanas un ēdināšanas pakalpojumiem nostāda cilvēkus, galvenokārt sievietes, ārkārtīgi neaizsargātā situācijā; pauž nožēlu par milzīgo skaitu atlaisto darbinieku COMPASS grupas ēdināšanas uzņēmumā; aicina attiecīgās Parlamenta struktūras sadarbībā ar apakšuzņēmējiem izpētīt visus iespējamos alternatīvos risinājumus nodarbinātības aizsardzībai sociālā dialoga ietvaros un iepirkt papildu pakalpojumus, kas ir attaisnojami no Parlamenta budžeta izmantošanas viedokļa; mudina Parlamentu ievērot visus nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka ārējie līgumslēdzēji ievēro visaugstākos darba tiesību standartus attiecībā uz uzkopšanas personālu, kas pārsvarā ir sievietes, un ēdināšanas personālu, jo īpaši attiecībā uz psiholoģisku spiedienu un darba apstākļiem; aicina Prezidiju pārskatīt Parlamenta ārpakalpojumu izmantošanas politiku;

  52. aicina ģenerālsekretāru un Prezidiju visā Parlamenta administrācijā ieviest uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes kultūru un racionālas pārvaldības pieeju, lai uzlabotu iestādes iekšējā darba efektivitāti un vides ilgtspējību, kā arī samazinātu administratīvās formalitātes un birokrātiju; uzsver, ka racionāla pārvaldība nozīmē darba procedūras pastāvīgu uzlabošanu, pateicoties vienkāršošanai un administratīvā personāla pieredzei;

  53. uzsver nepieciešamību pārskatīt Parlamenta cilvēkresursu politiku, lai iestāde varētu izmantot visu Parlamenta darbinieku iegūtās speciālās zināšanas; tādēļ uzskata, ka ir jāmaina noteikumi, lai visu kategoriju darbinieki, tostarp reģistrētie deputātu palīgi, varētu piedalīties iekšējos konkursos, un ir jāizveido cilvēkresursu attīstības shēmas, kas ļautu Parlamentam saglabāt šo kategoriju darbinieku speciālās zināšanas iestādes rīcībā;

  54. aicina ģenerālsekretāru izvērtēt riskus, kas saistīti ar aizvien lielāka līgumdarbinieku skaita nodarbināšanu, tostarp risku, ka Parlamentā varētu tikt izveidota divu līmeņu personāla struktūra; uzstāj, ka galvenie pastāvīgie amati būtu jāieņem un galvenie pastāvīgie uzdevumi būtu jāveic pastāvīgajiem darbiniekiem;

  55. prasa palielināt elastīgumu un samazināt birokrātismu attiecībā uz EP deputātu biroju pārvaldību un līgumiem, ņemot vērā atkārtotās tiešsaistes platformu kļūdas un grūtības darboties attālināti Covid-19 pandēmijas laikā; prasa Parlamenta Ģenerālsekretariātam un finanšu dienestiem izveidot īpašu elastīgu noteikumu kopumu;

  56. norāda, ka Parlaments katru semestri Briselē uzņem aptuveni 250 praktikantu; uzskata, ka Parlamenta praktikantiem būtu jāpiedāvā tādi paši transporta cenu samazinājumi kā pārējiem darbiniekiem; uzskata, ka šie pasākumi neradītu ievērojamu slogu Parlamenta budžetam un ievērojami samazinātu praktikantu izdevumus Briselē;

  57. atgādina, ka ir jāatvēl pietiekami resursi kultūras un mākslas pasākumu finansēšanai Parlamenta telpās un ārpus tām, lai uzsvērtu tā atbalstu kultūras un radošajai nozarei;

  58. atgādina par Parlamenta politisko apņemšanos attiecībā uz tā ārējiem birojiem un mudina Eiropas Ārējās darbības dienestu nodrošināt nepieciešamos apstākļus, piemēram, kopēju ēku pārvaldību, ja nepieciešams, un nodrošināt Parlamenta darbinieku diplomātiskā statusa akreditēšanu uzņēmējvalstu iestādēs;

  59. aicina Politisko partiju un fondu iestādi savlaicīgi iesniegt pārredzamus gada ziņojumus;

  60. uzskata, ka Covid-19 pandēmija negatīvi ietekmē Parlamenta dinamismu; uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt dinamisku un aktīvu Parlamentu, tiklīdz beigsies Covid-19 krīze; tādēļ aicina Prezidiju veikt analīzi, lai noskaidrotu jaunu praksi, kas varētu padarīt Parlamentu dinamiskāku, un pēc tam sniegt ieteikumus, kurus varētu īstenot, vajadzības gadījumā pārskatot Reglamentu;

  o

  o o

  61. pieņem 2022. finanšu gada tāmi;

  62. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju un tāmi nosūtīt Padomei un Komisijai.   

  PIELIKUMS. TĀMES PROJEKTS

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2022. GADA

  TĀMES PROJEKTS

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Eiropas Savienības iemaksa Eiropas Parlamenta izdevumu finansēšanā 2022. finanšu gadā

   

   

   

  Pozīcija

  Summa

   

   

  Izdevumi

  2 112 904 198

  Pašu resursi

  182 850 000

  Maksājamā iemaksa

  1 930 054 198

   

   

   


  IEŅĒMUMI

   

  Sadaļa Nodaļa Pants Postenis

  Nosaukums

  2022. gada budžets

  2021. gada budžets

  Izpilde 2020. gadā

  3

  ADMINISTRATĪVIE IEŅĒMUMI

  3 0

  IEŅĒMUMI NO DARBINIEKIEM

  3 0 0

  Nodokļi un nodevas

  97.757.000

  93.120.000

  93.413.435

  3 0 1

  Iemaksas pensiju shēmā

  85091000

  83097000

  75.574.698

  3 0. nodaļa — Kopā

  182.848.000

  176.217.000

  168.988.133

  3 1

   

  3 1 0

  Nekustamā īpašuma pārdošana – Piešķirtie ieņēmumi

  p.m.

  p.m.

  1.550.185

  3 1 1

  Citāda īpašuma pārdošana

  p.m.

  p.m.

  0

  3 1 2

  Nekustamā īpašuma izīrēšana un nodošana apakšīrē – Piešķirtie ieņēmumi

  p.m.

  p.m.

  0

  3 1. nodaļa — Kopā

  p.m.

  p.m.

  1.550.185

  3 2

   

  3 2 0

  Ieņēmumi no preču piegādes, pakalpojumu sniegšanas un būvdarbu veikšanas – Piešķirtie ieņēmumi

  p.m.

  p.m.

  0

  3 2 1

  Citu iestāžu vai struktūru atmaksātās summas par komandējuma naudu – Piešķirtie ieņēmumi

  p.m.

  p.m.

  0

  3 2 2

  Ieņēmumi no trešām personām par precēm, pakalpojumiem vai būvdarbiem – Piešķirtie ieņēmumi

  p.m.

  p.m.

  0

  3 2. nodaļa — Kopā

  p.m.

  p.m.

  0

  3 3

   

  3 3 0

  Nepareizi samaksātu summu atmaksa – Piešķirtie ieņēmumi

  p.m.

  p.m.

  0

  3 3 1

  Ieņēmumi īpašam mērķim (ieņēmumi no fondiem, subsīdijas, dāvinājumi un novēlējumi) – Piešķirtie ieņēmumi

  p.m.

  p.m.

  0

  3 3 3

  Saņemtie apdrošināšanas maksājumi – Piešķirtie ieņēmumi

  p.m.

  p.m.

  0

  3 3 8

  Citi ieņēmumi no administratīvās darbības – Piešķirtie ieņēmumi

  p.m.

  p.m.

  0

  3 3 9

  Citi ieņēmumi no administratīvās darbības

  2.000

  2.000

  891.685

  3 4. nodaļa — Kopā

  2.000

  2.000

  891.685

  3. sadaļa — Kopā

  182.850.000

  176.219.000

  171.430.002

  4

  FINANŠU IEŅĒMUMI, KAVĒJUMA PROCENTI UN NAUDAS SODI

  4 0

  IEŅĒMUMI NO IEGULDĪJUMIEM UN KONTIEM

  4 0 0

  Ieņēmumi no ieguldījumiem, piešķirtajiem aizdevumiem un banku kontiem

  p.m.

  50.000

  2.028

  4 0. nodaļa — Kopā

  p.m.

  50.000

  2.028

  4. sadaļa — Kopā

  p.m.

  50.000

  2.028

  6

  IEŅĒMUMI, IEMAKSAS UN KOMPENSĀCIJU MAKSĀJUMI, KAS SAISTĪTI AR SAVIENĪBAS POLITIKAS JOMĀM

  6 6

  CITAS IEMAKSAS UN KOMPENSĀCIJU MAKSĀJUMI

  6 6 8

  Citas iemaksas un kompensāciju maksājumi – Piešķirtie ieņēmumi

  p.m.

  p.m.

  0

  6 6. nodaļa — Kopā

  p.m.

  p.m.

  0

  6. sadaļa — Kopā

  p.m.

  p.m.

  0

  PAVISAM KOPĀ

  182.850.000

  176.269.000

  171.432.030

   

   

   

   

   


  IZDEVUMI

  Vispārējs kopsavilkums par apropriācijām (2022. un 2021. gads) un izpildi (2020. gads)

  Sadaļa Nodaļa Pants Postenis

  Nosaukums

  2022. gada budžets

  2021. gada budžets

  Izpilde 2020. gadā

  1

  IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE

  1 0

  IESTĀDES LOCEKĻI

  209.903.000

  207.576.273

  180.659.038

  1 2

  IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI

  714.893.000

  693.916.364

  679.166.389

  1 4

  PĀRĒJIE DARBINIEKI UN ĀRPAKALPOJUMI

  185.424.000

  173.260.678

  150.587.138

  1 6

  CITI IZDEVUMI, KAS IR SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

  23.593.050

  22.955.600

  19.083.918

  1. sadaļa — Kopā

  1.133.813.050

  1.097.708.915

  1.029.496.483

  2

  ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

  2 0

  ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

  233.538.212

  235.657.000

  287.339.852

  2 1

  DATU APSTRĀDE, IEKĀRTAS UN KUSTAMAIS ĪPAŠUMS

  198.398.786

  191.697.500

  204.061.518

  2 3

  KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

  8.158.900

  6.706.500

  6.743.937

  2. sadaļa — Kopā

  440.095.898

  434.061.000

  498.145.306

  3

  IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES VISPĀRĪGAJIEM UZDEVUMIEM

  3 0

  SANĀKSMES UN KONFERENCES

  30.153.900

  34.700.500

  7.838.908

  3 2

  SPECIALIZĒTĀS ZINĀŠANAS UN INFORMĀCIJA: IEGUVE, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA

  152.090.350

  150.461.720

  107.598.067

  3. sadaļa — Kopā

  182.244.250

  185.162.220

  115.436.975

  4

  IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ĪPAŠAJIEM UZDEVUMIEM

  4 0

  IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR ATSEVIŠĶĀM IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM

  135.000.000

  134.000.000

  123.200.426

  4 2

  IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR PARLAMENTĀRO PALĪDZĪBU

  215.911.000

  209.443.000

  183.989.920

  4 4

  PAŠREIZĒJO UN BIJUŠO DEPUTĀTU SANĀKSMES UN CITAS DARBĪBAS

  520.000

  500.000

  480.000

  4. sadaļa — Kopā

  351.431.000

  343.943.000

  307.670.345

  5

  Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde un neatkarīgi ievērojamu personu komiteja

  5 0

  Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes un neatkarīgu ievērojamu personu komitejas izdevumi

  320.000

  300.000

  1.845

  5. sadaļa — Kopā

  320.000

  300.000

  1.845

  10

  CITI IZDEVUMI

  10 0

  PROVIZORISKAS APROPRIĀCIJAS

  p.m.

  p.m.

  p.m.

  10 1

  REZERVE NEPAREDZĒTIEM IZDEVUMIEM

  5.000.000

  2.346.000

  p.m.

  10 3

  PAPLAŠINĀŠANĀS REZERVE

  p.m.

  p.m.

  p.m.

  10 4

  REZERVE INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS POLITIKAI

  p.m.

  p.m.

  p.m.

  10 5

  PROVIZORISKA APROPRIĀCIJA NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM

  p.m.

  p.m.

  p.m.

  10 6

  REZERVE PRIORITĀRIEM PROJEKTIEM SAGATAVOŠANAS POSMĀ

  p.m.

  p.m.

  p.m.

  10 8

  EMAS REZERVE

  p.m.

  p.m.

  p.m.

  10. sadaļa — Kopā

  5.000.000

  2.346.000

  p.m.

  PAVISAM KOPĀ

  2.112.904.198

  2.063.521.135

  1.950.749.110

   


  I IEDAĻA — EIROPAS PARLAMENTS

  Ieņēmumi — IEŅĒMUMI

  3. sadaļa — ADMINISTRATĪVIE IEŅĒMUMI

  3 0. nodaļa — IIEŅĒMUMI NO DARBINIEKIEM

  3 0 0. pants — Nodokļi un nodevas

  3 0 0 0. postenis — No atalgojuma ieturētais nodoklis

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  2021. gada budžets

  Izpilde 2020. gadā

  84 658 000

  80 695 000

  81 341 562,25

  Juridiskais pamats

  Protokols par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā un jo īpaši tā 12. pants.

  Padomes Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 260/68 (1968. gada 29. februāris), ar ko paredz Eiropas Kopienu nodokļa piemērošanas nosacījumus un procedūru (OV L 56, 4.3.1968., 8. lpp.).

  3 0 0 1. postenis — No atalgojuma ieturētas īpašas nodevas

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  2021. gada budžets

  Izpilde 2020. gadā

  13 099 000

  12 425 000

  12 071 872,87

  Juridiskais pamats

  Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 66.a pants.

  3 0 1. pants — Iemaksas pensiju shēmā

  3 0 1 0. postenis — Personāla iemaksas pensiju shēmā

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  2021. gada budžets

  Izpilde 2020. gadā

  77 051 000

  73 087 000

  69 173 578,83

  Juridiskais pamats

  Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 83. panta 2. punkts.

  3 0 1 1. postenis — Personāla veiktā pensijas tiesību pārņemšana vai iegāde

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  2021. gada budžets

  Izpilde 2020. gadā

  8 000 000

  10 000 000

  6 397 668,43

  Juridiskais pamats

  Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to VIII pielikuma 4. pants, 11. panta 2. un 3. punkts un 48. pants.

  3 0 1 2. postenis — To darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kuri ir atvaļinājumā

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  2021. gada budžets

  Izpilde 2020. gadā

  40 000

  10 000

  3 450,72

  3 0 1 4. postenis — Eiropas Parlamenta deputātu iemaksas

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  2021. gada budžets

  Izpilde 2020. gadā

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Juridiskais pamats

  Noteikumi par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām un jo īpaši to III pielikums.

  Atsauces dokumenti

  3 1. nodaļa — IEŅĒMUMI, KAS SAISTĪTI AR ĪPAŠUMU

  3 1 0. pants — Nekustamā īpašuma pārdošana – Piešķirtie ieņēmumi

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  2021. gada budžets

  Izpilde 2020. gadā

  p.m.

  p.m.

  1 550 184,50

  Piezīmes

  Šajā pantā paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no iestādei piederoša nekustamā īpašuma pārdošanas.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

  3 1 1. pants — Citāda īpašuma pārdošana

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  2021. gada budžets

  Izpilde 2020. gadā

  p.m.

  p.m.

   

  Piezīmes

  Šajā pantā paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no iestādei piederošu citādu īpašumu pārdošanas vai apmaiņas.

  3 1 2. pants — Nekustamā īpašuma izīrēšana un nodošana apakšīrē – Piešķirtie ieņēmumi

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  2021. gada budžets

  Izpilde 2020. gadā

  p.m.

  p.m.

   

  Piezīmes

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

  Sīkāku informāciju par izdevumiem un ieņēmumiem no aizdevumiem, nomas un pakalpojumu sniegšanas saskaņā ar šo budžeta posteni norādīs šā budžeta pielikumā.

  3 2. nodaļa — IEŅĒMUMI NO PREČU PIEGĀDES, PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UN BŪVDARBU VEIKŠANAS – PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI

  3 2 0. pants — Ieņēmumi no preču piegādes, pakalpojumu sniegšanas un būvdarbu veikšanas – Piešķirtie ieņēmumi

  3 2 0 2. postenis — Ieņēmumi no preču piegādes, pakalpojumu sniegšanas un būvdarbu veikšanas citām Savienības iestādēm, aģentūrām un struktūrām – Piešķirtie ieņēmumi

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  2021. gada budžets

  Izpilde 2020. gadā

  p.m.

  p.m.

   

  Piezīmes

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

  Šajā pantā paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no tādu sociālo izdevumu atmaksāšanas, kas radušies citas iestādes vārdā.

  3 2 1. pants — Citu iestāžu vai struktūru atmaksātās summas par komandējuma naudu – Piešķirtie ieņēmumi

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  2021. gada budžets

  Izpilde 2020. gadā

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Piezīmes

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

  Šajā pantā paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no tādu sociālo izdevumu atmaksāšanas, kas radušies citas iestādes vārdā.

  3 2 2. pants — Ieņēmumi no trešām personām par precēm, pakalpojumiem vai būvdarbiem – Piešķirtie ieņēmumi

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  2021. gada budžets

  Izpilde 2020. gadā

  p.m.

  p.m.

   

  Piezīmes

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

  3 3. nodaļa — CITI ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

  3 3 0. pants — Nepareizi samaksātu summu atmaksa – Piešķirtie ieņēmumi

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  2021. gada budžets

  Izpilde 2020. gadā

  p.m.

  p.m.

   

  Piezīmes

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

  3 3 1. pants — Ieņēmumi īpašam mērķim (ieņēmumi no fondiem, subsīdijas, dāvinājumi un novēlējumi) – Piešķirtie ieņēmumi

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  2021. gada budžets

  Izpilde 2020. gadā

  p.m.

  p.m.

   

  Piezīmes

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

  3 3 3. pants — Saņemtie apdrošināšanas maksājumi – Piešķirtie ieņēmumi

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  2021. gada budžets

  Izpilde 2020. gadā

  p.m.

  p.m.

   

  Piezīmes

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

  Šajā pantā paredzēts ietvert arī apdrošināšanas sabiedrību veikto atalgojuma atmaksāšanu tiem ierēdņiem, kuri bijuši iesaistīti nelaimes gadījumos.

  3 3 8. pants — Citi ieņēmumi no administratīvās darbības – Piešķirtie ieņēmumi

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  2021. gada budžets

  Izpilde 2020. gadā

  p.m.

  p.m.

   

  Piezīmes

  Šis pants paredzēts, lai uzskaitītu citas iemaksas un atmaksas saistībā ar iestādes administratīvo darbību.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

  3 3 9. pants — Citi ieņēmumi no administratīvās darbības – Piešķirtie ieņēmumi

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  2021. gada budžets

  Izpilde 2020. gadā

  2 000

  2 000

  891 684,67

  Piezīmes

  Šajā pantā paredzēts iegrāmatot citus ieņēmumus no administratīvām darbībām.

  Sīkāku informāciju par izdevumiem un ieņēmumiem no aizdevumiem, nomas un pakalpojumu sniegšanas saskaņā ar šo pantu norādīs šā budžeta pielikumā.

  4. sadaļa — FINANŠU IEŅĒMUMI, KAVĒJUMA PROCENTI UN NAUDAS SODI

  4 0. nodaļa — IEŅĒMUMI NO IEGULDĪJUMIEM UN KONTIEM

  4 0 0. pants — Ieņēmumi no ieguldījumiem, piešķirtajiem aizdevumiem un banku kontiem

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  2021. gada budžets

  Izpilde 2020. gadā

   

  50 000

  2 027,55

  Piezīmes

  Šajā pantā paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem.

  6. sadaļa — IEŅĒMUMI, IEMAKSAS UN KOMPENSĀCIJU MAKSĀJUMI, KAS SAISTĪTI AR SAVIENĪBAS POLITIKAS JOMĀM

  6 6. nodaļa — CITAS IEMAKSAS UN KOMPENSĀCIJU MAKSĀJUMI

  6 6 8. pants — Citas iemaksas kompensāciju maksājumi

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  2021. gada budžets

  Izpilde 2020. gadā

  p.m.

  p.m.

   

  Piezīmes

  Šajā pantā saskaņā ar Finanšu regulas 21. pantu paredzēts iegrāmatot ieņēmumus, kuri nav noteikti citās 6. sadaļas daļās, un to izmanto, lai noteiktu papildu apropriācijas to izdevumu finansēšanai, kam minētie ieņēmumi ir piešķirti.

  Izdevumi — IZDEVUMI

  1. sadaļa — IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE

  1 0. nodaļa — IESTĀDES LOCEKĻI

  1 0 0. pants — Algas un piemaksas

  1 0 0 0. postenis — Algas

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  79 494 000

  76 747 273

  76 121 019,00

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu Deputātu nolikumā noteikto algu.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 5 000 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 9. un 10. pants.

  Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 1. un 2. pants.

  1 0 0 4. postenis — Parastie ceļa izdevumi

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  67 400 000

  67 400 000

  34 872 664,00

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai atmaksātu ceļa un uzturēšanās izdevumus saistībā ar braucieniem uz darba vietām un no tām un citiem darba braucieniem.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 25 000 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 20. pants.

  Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 10. līdz 21. pants un 24. pants.

  1 0 0 5. postenis — Citi ceļa izdevumi

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  5 700 000

  5 500 000

  3 132 000,00

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai atmaksātu papildu ceļa izdevumus un ceļa izdevumus, kas radušies dalībvalstī, no kuras deputāts ievēlēts.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 1 000 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 20. pants.

  Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 22. un 23. pants.

  1 0 0 6. postenis — Piemaksa par vispārējiem izdevumiem

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  39 600 000

  39 500 000

  39 100 000,00

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai saskaņā ar Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumu iepriekš minētajiem pantiem segtu izdevumus saistībā ar deputātu parlamentāro darbību.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 170 000 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 20. pants.

  Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 25. līdz 28. pants.

  1 0 0 7. postenis — Piemaksas saistībā ar pienākumu veikšanu

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  191 000

  191 000

  190 000,00

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu vienotu noteiktas likmes komandējuma dienas naudu un reprezentācijas naudu saistībā ar Parlamenta priekšsēdētāja pienākumu izpildi.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 20. pants.

  Eiropas Parlamenta Prezidija 2009. gada 17. jūnija Lēmums.

  1 0 1. pants — Apdrošināšana nelaimes gadījumiem, veselības apdrošināšana un citi sociālie pasākumi

  1 0 1 0. postenis — Apdrošināšana nelaimes gadījumiem, veselības apdrošināšana un citas sociālās apdrošināšanas izmaksas

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  3 017 000

  2 819 000

  2 685 449,75

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem un medicīnisko izdevumu atmaksāšanu, kā arī nozaudēšanas un zādzības riska apdrošināšanu, kas attiecas uz deputātu personiskās lietošanas priekšmetiem.

  Tā ir arī paredzēta, lai apdrošinātu deputātus un viņiem palīdzētu gadījumā, ja oficiālo braucienu laikā vajadzīga repatriācija sakarā ar to, ka viņi smagi saslimst, iekļūst negadījumā vai nonāk citā neparedzētā situācijā, kas kavē turpināt braucienu. Palīdzība ietver deputātu repatriācijas organizēšanu un ar to saistīto izdevumu uzņemšanos.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 200 000 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 18. un 19. pants.

  Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 3. līdz 9. pants un 29. pants.

  Kopīgie noteikumi par Eiropas Savienības ierēdņu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumu un arodslimību risku.

  Kopīgie noteikumi par Eiropas Kopienu ierēdņu apdrošināšanu slimības gadījumiem.

  Komisijas Lēmums, ar ko nosaka medicīnisko izdevumu atmaksāšanas vispārējos īstenošanas noteikumus.

  1 0 1 2. postenis — Īpaši pasākumi deputātiem ar invaliditāti

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  1 431 000

  1 258 000

  325 405,01

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu atsevišķus izdevumus par palīdzības sniegšanu deputātiem ar smagu invaliditāti.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 5 000 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 30. pants.

  1 0 2. pants — Pārejas pabalsti

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  1 186 000

  2 010 000

  14 017 500,00

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu pārejas posma pabalstu pēc deputāta pilnvaru termiņa beigām.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 5 000 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 13. pants.

  Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 45. līdz 48. pants un 77. pants.

  1 0 3. pants — Pensijas

  1 0 3 0. postenis — Vecuma pensijas (DIP)

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  9 000 000

  9 270 000

  7 998 000,00

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu vecuma pensiju pēc deputāta pilnvaru termiņa beigām.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 150 000 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 75. pants un Noteikumu par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām (“DIP noteikumi”) III pielikums.

  1 0 3 1. postenis — Invaliditātes pensijas (DIP)

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  190 000

  171 000

  171 000,00

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu pensiju deputātiem, kas zaudējuši darbspējas pilnvaru termiņa laikā.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 5 000 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 75. pants un Noteikumu par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām (“DIP noteikumi”) II pielikums.

  1 0 3 2. postenis — Apgādnieka zaudējuma pensijas (DIP)

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  1 944 000

  1 959 000

  1 846 000,00

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu apgādnieka zaudējuma pensiju vai bāreņa pensiju deputāta vai bijušā deputāta nāves gadījumā.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 15 000 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 75. pants un Noteikumu par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām (“DIP noteikumi”) I pielikums.

  1 0 3 3. postenis — Deputātu brīvprātīgā pensiju shēma

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  p.m.

  1 000

  0,—

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu iestādes iemaksu deputātiem paredzētajā brīvprātīgajā papildu pensiju shēmā.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 500 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 27. pants.

  Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 76. pants. Noteikumu par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām (“DIP noteikumi”) VII pielikums.

  1 0 5. pants — Valodu kursi un datorkursi

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  750 000

  750 000

  200 000,00

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu deputātu valodu kursu un datorkursu izmaksas.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 44. pants.

  Eiropas Parlamenta Prezidija 2017. gada 23. oktobra Lēmums par valodu un datorkursiem deputātiem.

  1 2. nodaļa — IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI

  1 2 0. pants — Atalgojums un citas tiesības

  1 2 0 0. postenis — Atalgojums un piemaksas

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  708 973 000

  688 256 364

  672 940 000,00

  Piezīmes

  Šī apropriācija galvenokārt paredzēta, lai štatu sarakstā paredzētajiem ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem segtu:

    algas, piemaksas un ar algām saistītus maksājumus,

    apdrošināšanu pret slimībām, nelaimes gadījumiem un arodslimībām, kā arī citas sociālās apdrošināšanas iemaksas,

    fiksētas likmes piemaksas par virsstundu darbu,

    dažādus pabalstus un piemaksas,

    ierēdņa vai pagaidu darbinieka, kā arī viņa laulātā un apgādībā esošo personu ceļa izdevumus braucienam no darba vietas uz izcelsmes vietu,

    izdevumus saistībā ar atalgojuma koeficientiem, ko piemēro algām un tai atalgojuma daļai, kuru pārskaita uz valsti, kas nav darba vieta,

    bezdarba apdrošināšanu pagaidu darbiniekiem un iestādes maksājumus pagaidu darbiniekiem, lai izveidotu un uzturētu tiesības uz pensiju viņu izcelsmes valstī.

  Šī apropriācija paredzēta arī, lai segtu apdrošināšanas prēmijas apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem sporta nodarbību laikā Eiropas Parlamenta sporta centru izmantotājiem Briselē, Luksemburgā vai Strasbūrā.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 450 000 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi.

  Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

  1 2 0 2. postenis — Apmaksāts virsstundu darbs

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  100 000

  100 000

  26 389,19

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta virsstundu darba apmaksai saskaņā ar juridisko pamatu.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 56. pants un VI pielikums.

  Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

  1 2 0 4. postenis — Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  3 100 000

  3 000 000

  3 850 000,00

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

    ierēdņu un pagaidu darbinieku (arī ģimenes locekļu) ceļa izdevumus, stājoties amatā, beidzot darbu iestādē vai saistībā ar pārcelšanu citā amatā, kas ietver darba vietas maiņu,

    pabalstus par iekārtošanos un iekārtošanos citā dzīvesvietā un pārcelšanās izdevumus ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuriem jāmaina dzīvesvieta, stājoties amatā, tiekot pārceltiem uz citu darba vietu, beidzot darbu iestādē un pārceļoties citur,

    dienas naudu ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kas sniedz pierādījumu, ka viņiem ir jāmaina dzīvesvieta, stājoties amatā vai tiekot pārceltiem uz citu darba vietu,

    atlaišanas pabalstu ierēdņiem uz pārbaudes laiku, kurus atlaiž acīmredzamas neatbilstības dēļ,

    atlaišanas pabalstu darbiniekiem uz noteiktu laiku, ar kuriem iestāde lauž līgumu,

    starpību par iemaksām, ko dalībvalsts pensiju shēmā veikuši līgumdarbinieki, un iemaksām, kuras jāmaksā Savienības pensiju shēmā darba līguma pārskatīšanas gadījumā.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi.

  Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

  1 2 2. pants — Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību priekšlaicīgu izbeigšanos

  1 2 2 0. postenis — Pabalsti darbiniekiem, kurus atceļ no amata vai atvaļina dienesta interesēs

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  2 720 000

  2 560 000

  2 350 000,00

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar pabalstiem, ko maksā:

    ierēdņiem, kuriem piešķirts neaktīvs statuss saistībā ar darba vietu skaita samazināšanu iestādē,

    ierēdņiem, kuriem noteikts atvaļinājums tādu organizatorisku apsvērumu dēļ, kas saistīti ar vajadzību iegūt jaunas kompetences iestādē,

    ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuri ieņem AD 16 vai AD 15 pakāpes amatu politiskajās grupās un kuri ir atcelti no amata dienesta interesēs.

  No tās sedz arī darba devēja iemaksu veselības apdrošināšanas shēmā un izdevumus saistībā ar korekcijas koeficientu piemērošanu šiem pabalstiem (izņemot Civildienesta noteikumu 42.c pantā paredzētajam pabalstam, kuram korekcijas koeficientu nepiemēro).

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 41., 42.c, 50. pants un IV pielikums, kā arī Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 48.a pants.

  1 2 2 2. postenis — Pabalsti par dienesta attiecību izbeigšanos un ierēdņu un pagaidu darbinieku īpašo pensiju shēma

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

    pabalstus, ko maksā saskaņā ar Civildienesta noteikumiem vai Padomes Regulu (EK, Euratom, EOTK) Nr. 2689/95 un (EK, Euratom) Nr. 1748/2002,

    darba devēja iemaksu attiecīgo pabalstu saņēmēju veselības apdrošināšanas shēmā,

    izdevumus saistībā ar korekcijas koeficientu piemērošanu dažādajiem pabalstiem.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 64. un 72. pants.

  Padomes Regula (EK, Euratom, EOTK) Nr. 2689/95 (1995. gada 17. novembris), ar ko ievieš īpašus pasākumus Eiropas Kopienu pagaidu darbinieku dienesta attiecību izbeigšanai sakarā ar Austrijas, Somijas un Zviedrijas pievienošanos (OV L 280, 23.11.1995., 4. lpp.).

  Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 1748/2002 (2002. gada 30. septembris), kas iestādes modernizācijas sakarā ievieš īpašus pasākumus attiecībā uz Eiropas Parlamentā pastāvīgā darbā iecelto Eiropas Kopienu ierēdņu un Eiropas Parlamenta politiskajās grupās strādājošo pagaidu darbinieku darba attiecību pārtraukšanu (OV L 264, 2.10.2002., 9. lpp.).

  1 4. nodaļa — PĀRĒJIE DARBINIEKI UN ĀRPAKALPOJUMI

  1 4 0. pants — Pārējie darbinieki un ārštata personas

  1 4 0 0. postenis — Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāts un politiskās grupas

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  68 974 000

  65 039 727

  57 462 658,70

  Piezīmes

  Šī apropriācija galvenokārt paredzēta, lai segtu turpmāk minētos izdevumus:

    pārējo darbinieku, tostarp līgumdarbinieku un īpašu padomdevēju (Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības nozīmē) atalgojumu, ieskaitot piemaksas un pabalstus, darba devēja iemaksas dažādās, galvenokārt kopienas, sociālās drošības sistēmās, kā arī izdevumus saistībā ar šādu darbinieku atalgojuma korekcijas koeficientiem,

    izdevumus, kas saistīti ar darba aģentūru nodrošināto pagaidu darbinieku nodarbināšanu,

  No šīs apropriācijas nesedz izdevumus saistībā ar:

    pārējiem darbiniekiem Drošības un drošuma ģenerāldirektorātā, kas pilda ar personu un īpašuma drošību, informācijas drošību un riska novērtēšanu saistītus pienākumus,

    pārējiem darbiniekiem, kas Ģenerālsekretariātā pilda šoferu pienākumus.

  Daļa šīs apropriācijas jāizmanto, lai pieņemtu darbā līgumdarbiniekus ar invaliditāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta Prezidija 2008. gada 7. un 9. jūlija lēmumu.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 4 317 000 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība (IV, V un VI sadaļa).

  Eiropas Parlamenta 2014. gada 17. oktobra ierēdņu un citu darbinieku konkursu un atlases procedūru, pieņemšanas darbā un klasifikācijas vispārējie īstenošanas noteikumi (Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāra 2014. gada 17. oktobra lēmums).

  1 4 0 1. postenis — Pārējie darbinieki: drošība

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  39 993 000

  34 584 545

  31 022 000,00

  Piezīmes

  Šī apropriācija galvenokārt paredzēta, lai segtu šādus izdevumus par pārējiem darbiniekiem Drošības un drošuma ģenerāldirektorātā, kuru pienākumi ir saistīti ar personu un īpašuma drošību, informācijas drošību un riska novērtēšanu:

    līgumdarbinieku un palīglīgumdarbinieku atalgojumu, tostarp piemaksas un pabalstus, kā arī šo darbinieku atalgojuma korekcijas koeficientu ietekmi.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 500 000 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība (IV sadaļa).

  Eiropas Parlamenta 2014. gada 17. oktobra ierēdņu un citu darbinieku konkursu un atlases procedūru, pieņemšanas darbā un klasifikācijas vispārējie īstenošanas noteikumi (Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāra 2014. gada 17. oktobra lēmums).

  1 4 0 2. postenis — Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāta šoferi

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  7 600 000

  7 444 545

  7 266 000,00

  Piezīmes

  Šī apropriācija galvenokārt paredzēta, lai segtu šādus izdevumus saistībā ar pārējiem darbiniekiem, kas pilda šoferu pienākumus Ģenerālsekretariātā vai nodrošina šoferu koordinēšanu:

    līgumdarbinieku un palīglīgumdarbinieku atalgojumu, tostarp piemaksas un pabalstus, kā arī šo darbinieku atalgojuma korekcijas koeficientu ietekmi.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība (IV sadaļa).

  Eiropas Parlamenta 2014. gada 17. oktobra ierēdņu un citu darbinieku konkursu un atlases procedūru, pieņemšanas darbā un klasifikācijas vispārējie īstenošanas noteikumi (Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāra 2014. gada 17. oktobra lēmums).

  1 4 0 4. postenis — Prakse, valstu norīkotie eksperti, ierēdņu apmaiņa un mācību apmeklējumi

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  10 262 000

  10 130 440

  8 270 950,34

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

    maksājumus praktikantiem ar augstāko izglītību (stipendijas), tostarp eventuālus ģimenes pabalstus,

    praktikantu ceļa izdevumus,

    ar praktikantu invaliditāti tieši saistītus papildu izdevumus,

    izdevumus par slimības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu praktikantiem,

    izdevumus saistībā ar informatīvu vai apmācības kursu organizēšanu praktikantiem,

    dotācijas izmaksu R. Šūmana prakses komitejai,

    izdevumus, kas radušies darbinieku apmaiņā starp Eiropas Parlamentu un dalībvalstu civildienestu, kandidātvalstīm vai noteikumos norādītām starptautiskām organizācijām,

    izdevumus saistībā ar valstu ekspertu norīkošanu uz Eiropas Parlamentu, tostarp pabalstus un ceļa izdevumus,

    izdevumus par nelaimes gadījumu apdrošināšanu norīkotajiem valstu ekspertiem,

    izdevumu atmaksu par mācību braucieniem un mācību stipendijas,

    konferenču tulku un tulkotāju apmācību organizēšanu, jo īpaši sadarbībā ar tulku skolām un universitātēm, kuras nodrošina tulkotāju apmācību, kā arī stipendiju piešķiršanu tulku un tulkotāju profesionālajai apmācībai un tālākapmācībai, mācību līdzekļu pirkšanu un saistītus izdevumus.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 5 000 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Parlamenta Prezidija 2005. gada 7. marta Lēmums par noteikumiem par Eiropas Parlamenta ierēdņu un politisko grupu pagaidu darbinieku norīkošanu uz valsts pārvaldes iestādēm, tām pielīdzināmām iestādēm un starptautiskām organizācijām.

  Eiropas Parlamenta Prezidija 2009. gada 4. maija Lēmums par noteikumiem par valstu ekspertu norīkošanu uz Eiropas Parlamentu.

  Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāra 2018. gada 18. jūnija Lēmums par iekšējiem noteikumiem par praksi un mācību apmeklējumiem Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariātā.

  1 4 0 5. postenis — Izdevumi par mutisko tulkošanu

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  50 395 000

  48 487 421

  38 506 000,00

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu šādus izdevumus:

    samaksu un saistītas piemaksas, sociālās iemaksas, ceļa izdevumus un citas izmaksas konferenču līgumtulkiem, kurus Eiropas Parlaments noalgo uz Eiropas Parlamenta organizētām sanāksmēm savām vai citu iestāžu vai struktūru vajadzībām, ja Eiropas Parlamenta tulki (ierēdņi un pagaidu darbinieki) nevar nodrošināt vajadzīgos pakalpojumus,

    izdevumus saistībā ar konferenču aģentūrām, tehniskajiem darbiniekiem un konferenču vadību iepriekš minētajām sanāksmēm, ja Eiropas Parlamenta ierēdņi, pagaidu darbinieki vai pārējie darbinieki nevar nodrošināt šādus pakalpojumus,

    izdevumus par pakalpojumiem, ko Eiropas Parlamentam snieguši citu reģionālo, valsts vai starptautisko iestāžu tulki,

    izdevumus saistībā ar mutiskās tulkošanas pasākumiem, jo īpaši sanāksmju sagatavošanu, tulku apmācību un atlasi,

    maksu Komisijai par konferenču tulkiem paredzēto maksājumu pārvaldību.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 2 600 000 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi.

  Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

  1999. gada 28. jūlija Vienošanās par konferenču tulku nodarbināšanas kārtību un atalgojumu (un tās īstenošanas noteikumi), kas grozīta 2004. gada 13. oktobrī un pārskatīta 2008. gada 31. jūlijā.

  1 4 0 6. postenis — Novērotāji

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai novērotājiem atmaksātu izdevumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamenta 13. pantu.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

  1 4 2. pants — Rakstiskās tulkošanas ārpakalpojumi

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  8 200 000

  7 574 000

  8 059 529,39

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu rakstiskās tulkošanas, korektūras, mašīnrakstīšanas, kodēšanas un tehniskas palīdzības darbus, ko veic ārēji pakalpojumu sniedzēji.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 50 000 EUR apmērā.

  1 6. nodaļa — CITI IZDEVUMI, KAS IR SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

  1 6 1. pants — Izdevumi saistībā ar personāla vadību

  1 6 1 0. postenis — Izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  160 000

  150 000

  43 321,97

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

    izdevumus par Lēmuma 2002/621/EK 3. pantā noteikto konkursu organizēšanu, kā arī to kandidātu ceļa un uzturēšanās izdevumus, kuri ir uzaicināti uz darba intervijām,

    izdevumus par darbinieku atlases procedūru organizēšanu.

  Pienācīgi pamatotos gadījumos, kad tas nepieciešams iestādes darbībai, un pēc apspriešanās ar Eiropas Personāla atlases biroju to daļu no šīs apropriācijas var izlietot arī pašas iestādes rīkoto konkursu finansēšanai.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 27. līdz 31. pants, 33. pants un III pielikums.

  Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Tiesas, Revīzijas palātas, Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Reģionu komitejas un Eiropas Ombuda Lēmums 2002/620/EK (2002. gada 25. jūlijs) par Eiropas Kopienu Personāla atlases biroja izveidi (OV L 197, 26.7.2002., 53. lpp.) un Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas ģenerālsekretāru, Tiesas sekretāra, Revīzijas palātas, Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas ģenerālsekretāru un Eiropas Ombuda pārstāvja Lēmums 2002/621/EK (2002. gada 25. jūlijs) par Eiropas Kopienu Personāla atlases biroja uzbūvi un darbību (OV L 197, 26.7.2002., 56. lpp.).

  1 6 1 2. postenis — Apmācība un izaugsme

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  8 181 000

  8 115 000

  3 751 222,47

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu apmācības izdevumus personāla prasmju un attiecīgās institūcijas darbības un efektivitātes uzlabošanai, piemēram, valodu kursus oficiālo darba valodu apguvei.

  Tā ir paredzēta arī tam, lai segtu izdevumus par citiem mācību kursiem deputātiem.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 24.a pants.

  Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

  1 6 3. pants — Pasākumi iestādes personāla atbalstam

  1 6 3 0. postenis — Sociālais dienests

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  853 700

  867 250

  584 000,00

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

    saskaņā ar iestāžu politiku šādām personām ar invaliditāti:

    aktīvi nodarbinātajiem ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem,

    aktīvi nodarbināto ierēdņu un pagaidu darbinieku laulātajiem,

    apgādībā esošajiem bērniem saskaņā ar Civildienesta noteikumiem,

  pēc tam, kad ir beigušās tiesības saņemt iespējamo atmaksu, kas šādos gadījumos noteikta mītnes valstī vai izcelsmes valstī, nepārsniedzot budžetā noteiktos limitus, tādu izdevumu atmaksāšanu, kuri nav medicīniska rakstura izdevumi un kurus kopīgā veselības apdrošināšanas shēma neatmaksā, bet kuri ir atzīti par nepieciešamiem, ir radušies sakarā ar invaliditāti un ir pienācīgi pamatoti,

    pasākumus, lai atbalstītu ierēdņus un pārējos darbiniekus, kas nonākuši īpaši grūtos apstākļos,

    dotācijas piešķiršanai Personāla komitejai un sociālā dienesta papildu izdevumiem. To iemaksu vai izdevumu segšana, ko Personāla komiteja nodrošina sociālā atbalsta pasākumos iesaistītajiem, būs paredzēta sociālas, kultūras vai valodnieciskas ievirzes pasākumu finansēšanai, bet netiks piešķirtas individuālas subsīdijas darbiniekiem vai mājsaimniecībām,

    citus sociālus pasākumus iestādes vai iestāžu līmenī, kuru mērķis ir palīdzēt ierēdņiem, pārējiem darbiniekiem un pensionāriem,

    finansējumu specifiskiem, samērīgiem pielāgošanas pasākumiem vai izdevumiem par medicīniskām analīzēm vai sociālo novērtējumu ierēdņiem un pārējiem darbiniekiem ar invaliditāti, kuri ir darbā pieņemšanas procesā vai kuriem ir nepieciešami pielāgošanās pasākumi ar darbu saistītu notikumu dēļ, un praktikantiem ar invaliditāti, kuri ir atlases procesā, piemērojot Civildienesta noteikumu 1.d pantu, jo īpaši personīgā asistenta palīdzību darba vietā, tostarp saistībā ar transportu, vai komandējumos.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 70 000 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 1.d pants, 9. panta 3. punkta trešā daļa un 76. pants.

  1 6 3 1. postenis — Mobilitāte

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  1 760 000

  1 610 000

  515 269,21

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu ar mobilitāti saistītos izdevumus dažādajās darba vietās.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 5 000 EUR apmērā.

  1 6 3 2. postenis — Darbinieku sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  265 000

  265 000

  210 762,89

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai veicinātu un finansiāli atbalstītu darbības, kas sekmē sociālos kontaktus starp dažādu tautību darbiniekiem, piemēram, lai dotētu darbinieku klubus, sporta un kultūras apvienības, kā arī lai piedalītos pastāvīga brīvā laika pavadīšanas centra darbības finansēšanā (kultūras un sporta pasākumiem, citiem vaļaspriekiem, restorānam).

  No tās sedz arī izdevumus par piedalīšanos vairākām iestādēm kopīgu sociālo pasākumu finansēšanā.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 600 000 EUR apmērā.

  1 6 5. pants — Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem

  1 6 5 0. postenis — Veselība un profilakse

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  1 922 350

  1 892 350

  2 254 195,14

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu medicīnas dienestu, Slimības atvaļinājumu dienesta, Riska novēršanas un optimālu darba apstākļu nodaļas un Līdztiesības, iekļautības un dažādības nodaļas darbības izdevumus Briselē, Luksemburgā un Strasbūrā, tostarp medicīniskās pārbaudes, materiālu un farmaceitisko preparātu iepirkumus, kā arī izdevumus par medicīnisko izmeklēšanu, jo īpaši saistībā ar arodmedicīnu, par medicīniskajām apskatēm saistībā ar pieņemšanu darbā, regulārajām apskatēm un veselības pārbaudēm saistībā ar drošībai un drošumam nozīmīgām un noteikta riska štata vietām, medicīniskajām ekspertīzēm, ergonomiju, darba nespējas komisijas darbības izdevumus, arbitrāžu un ekspertīzes, kā arī izdevumus par pakalpojumiem, ko sniedz pieaicinātie medicīnas speciālisti un paramediķi, ja iestādes mediķi to uzskata par vajadzīgu.

  No tās sedz arī izdevumus par noteiktu instrumentu iegādi, kas ir vajadzīgi medicīnisku apsvērumu dēļ, kā arī samaksu medicīnas darbiniekiem un medicīnas palīgdarbiniekiem, kuri veic darbu saskaņā ar noteikumiem par pakalpojumu sniegšanu vai īstermiņa aizvietošanas uzdevumus.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 33. pants, 59. pants un II pielikuma 8. pants.

  1 6 5 2. postenis — Izdevumi par ēdināšanas pakalpojumiem

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  774 000

  750 000

  2 659 145,84

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par ēdināšanas pakalpojumiem oficiāliem augsta līmeņa pasākumiem un sanāksmēm, kā arī noteiktiem sociāliem pasākumiem, kurus apstiprinājis Eiropas Parlaments.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

  1 6 5 4. postenis — Bērnu pieskatīšanas struktūras

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  8 937 000

  8 655 000

  8 440 000,00

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu Eiropas Parlamenta daļu no visiem organizatoriskajiem izdevumiem un izdevumiem par pakalpojumiem, kas sniegti gan iekšējām, gan ārējām bērnu pieskatīšanas struktūrām, ar kurām ir noslēgts līgums.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 3 300 000 EUR apmērā.

  1 6 5 5. postenis — Eiropas Parlamenta iemaksas akreditētām II tipa Eiropas skolām

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  740 000

  651 000

  626 000,00

  Piezīmes

  Komisijas Lēmuma C(2013) 4886 (2013. gada 1. augusts), ar ko paredz ES iemaksas, kuras maksā Eiropas skolu valdes akreditētām skolām proporcionāli tajās uzņemto ES darbinieku bērnu skaitam, un ar ko aizstāj Komisijas Lēmumu C(2009) 7719 (2009. gada 14. oktobris), kurš grozīts ar Komisijas Lēmumu C(2010) 7993 (2010. gada 8. decembris) īstenošana (OV C 222, 2.8.2013., 8. lpp.).

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu Eiropas Parlamenta iemaksu II tipa Eiropas skolām, kuras akreditējusi Eiropas Skolu valde, vai lai atlīdzinātu Komisijai iemaksu Eiropas Skolu valdes akreditētajām II tipa Eiropas skolām, kuru Komisija veikusi Eiropas Parlamenta vietā. Ar šo apropriāciju sedz izmaksas par minētajās skolās reģistrētajiem to Eiropas Parlamenta darbinieku bērniem, uz kuriem attiecas Civildienesta noteikumi.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

  2. sadaļa — ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

  Piezīmes

  Tā kā apdrošināšanas sabiedrības ir atsaukušas to risku apdrošināšanu, kas saistīti ar darba strīdiem un ar terora aktiem, kuriem ir pakļautas Eiropas Parlamenta ēkas, tie jāsedz no Savienības vispārējā budžeta.

  Tādējādi šajā sadaļā iekļautās apropriācijas paredzētas visu to izmaksu segšanai, kas radušās no zaudējumiem sakarā ar darba strīdiem un terora aktiem.

  2 0. nodaļa — Ēkas un saistītie izdevumi

  2 0 0. pants — Ēkas

  2 0 0 0. postenis — Īre

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  25 204 212

  27 301 000

  32 860 983,74

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu īres maksājumus par ēkām vai ēku daļām, kuras izmanto Eiropas Parlaments.

  No tās sedz arī nodokļus saistībā ar ēkām. Īres maksu aprēķina divpadsmit mēnešiem, pamatojoties uz īres līgumiem, kuri ir noslēgti vai kurus gatavo un kuri parasti paredz arī indeksāciju saskaņā ar dzīves dārdzību vai celtniecības izmaksām.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 3 000 000 EUR apmērā.

  Finansiālus ieguldījumus no dalībvalstīm vai to valsts aģentūrām vai struktūrām finansējuma vai izdevumu un tādu saistīto maksājumu atmaksas veidā, kuras attiecas uz zemes, ēku iegādi vai izmantošanu, kā arī to maksājumu atmaksu, kas saistīti ar iestādes ēkām un aprīkojumu, uzskata par ārējiem piešķirtiem ieņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punktu.

  2 0 0 1. postenis — Nomas maksājumi

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  p.m.

  p.m.

  63 351 124,00

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu nomas maksājumus par ēkām vai ēku daļām saskaņā ar noslēgtajiem vai sagatavošanā esošajiem līgumiem.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 50 000 EUR apmērā.

  Finansiālus ieguldījumus no dalībvalstīm vai to valsts aģentūrām vai struktūrām finansējuma vai izdevumu un tādu saistīto maksājumu atmaksas veidā, kuras attiecas uz zemes, ēku iegādi vai izmantošanu, kā arī to maksājumu atmaksu, kas saistīti ar iestādes ēkām un aprīkojumu, uzskata par ārējiem piešķirtiem ieņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punktu.

  2 0 0 3. postenis — Nekustamā īpašuma iegāde

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu nekustamā īpašuma iegādi. Subsīdijām zemesgabalu iegādei un to sagatavošanai būvdarbiem piemēro Finanšu regulu.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 810 000 EUR apmērā.

  Finansiālus ieguldījumus no dalībvalstīm vai to valsts aģentūrām vai struktūrām finansējuma vai izdevumu un tādu saistīto maksājumu atmaksas veidā, kuras attiecas uz zemes, ēku iegādi vai izmantošanu, kā arī to maksājumu atmaksu, kas saistīti ar iestādes ēkām un aprīkojumu, uzskata par ārējiem piešķirtiem ieņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punktu.

  2 0 0 7. postenis — Ēku celtniecība un telpu iekārtošana

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  95 010 000

  96 927 000

  82 602 123,11

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

    ēku celtniecības izmaksas (darbi, maksa par pētījumiem, sākotnējā iekārtošana un aprīkojums ēku nodošanai ekspluatācijā un visas ar to saistītās izmaksas),

    telpu iekārtošanas izmaksas, kā arī citas ar šo iekārtošanu saistītas izmaksas un jo īpaši samaksu arhitektam vai inženierim.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 472 000 EUR apmērā.

  Finansiālus ieguldījumus no dalībvalstīm vai to valsts aģentūrām vai struktūrām finansējuma vai izdevumu un tādu saistīto maksājumu atmaksas veidā, kuras attiecas uz zemes, ēku iegādi vai izmantošanu, kā arī to maksājumu atmaksu, kas saistīti ar iestādes ēkām un aprīkojumu, uzskata par ārējiem piešķirtiem ieņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punktu.

  2 0 0 8. postenis — Citi īpaši pasākumi īpašuma pārvaldības jomā

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  6 319 000

  5 607 000

  4 768 725,09

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu šādus nekustamā īpašuma pārvaldības izdevumus, kas nav īpaši paredzēti citos šīs nodaļas pantos:

    atkritumu apsaimniekošana un pārstrāde,

    obligātās inspekcijas, kvalitātes pārbaudes, ekspertu atzinumi, revīzijas, atbilstības uzraudzību u. c.,

    tehniskā bibliotēka,

    atbalsts ēku pārvaldībai (ēku palīdzības dienests),

    ēku plānu un informācijas nesēju administratīva pārvaldība,

    citi izdevumi.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 268 000 EUR apmērā.

  2 0 2. pants — Izdevumi saistībā ar ēkām

  2 0 2 2. postenis — Ēku uzturēšana, apsaimniekošana, ekspluatācija un uzkopšana

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  68 170 000

  67 790 000

  66 344 523,15

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem segtu Eiropas Parlamenta nomāto vai īpašumā esošo ēku (biroju, citu telpu un instalāciju) uzturēšanas, apsaimniekošanas, ekspluatācijas un uzkopšanas izmaksas.

  Pirms līgumu noslēgšanas vai atjaunošanas iestāde apspriežas ar pārējām iestādēm par līguma nosacījumiem, kurus tās ir panākušas (cena, izraudzītā valūta, indeksācija, ilgums, citi nosacījumi), ņemot vērā Finanšu regulas 164. pantu.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 479 000 EUR apmērā.

  2 0 2 4. postenis — Enerģijas patēriņš

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  17 435 000

  17 580 000

  14 614 135,86

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai jo īpaši segtu izdevumus par ūdensapgādi, gāzi, elektrību un apkuri.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 150 000 EUR apmērā.

  2 0 2 6. postenis — Ēku drošība un novērošana

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  16 300 000

  19 530 000

  19 229 306,83

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu galvenokārt tos izdevumus, kas saistīti ar Eiropas Parlamenta lietoto ēku apsardzi un novērošanu tā trijās parastajās darba vietās, informācijas birojos Savienībā un birojos trešās valstīs.

  Pirms līgumu noslēgšanas vai atjaunošanas iestāde apspriežas ar pārējām iestādēm par līguma nosacījumiem, kurus tās ir panākušas (cena, izraudzītā valūta, indeksācija, ilgums, citi nosacījumi), ņemot vērā Finanšu regulas 164. pantu.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 000 EUR apmērā.

  2 0 2 8. postenis — Apdrošināšana

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  5 100 000

  922 000

  3 568 929,87

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par apdrošināšanas prēmijām.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 5 000 EUR apmērā.

  2 1. nodaļa — DATU APSTRĀDE, IEKĀRTAS UN KUSTAMAIS ĪPAŠUMS

  Piezīmes

  Saistībā ar iepirkumiem iestāde apspriežas ar pārējām iestādēm par katras iestādes panāktajiem līgumu nosacījumiem.

  2 1 0. pants — Datu elektroniska apstrāde un telesakari

  2 1 0 0. postenis — Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar pamatdarbību saistītās regulārās darbības

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  29 845 000

  29 326 000

  27 153 663,43

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iekārtu un programmatūru pirkšanu, nomu, apkalpošanu un uzturēšanu, kā arī izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu sniegtu palīdzību un konsultācijām saistībā ar regulārām darbībām, kas ir vajadzīgas Eiropas Parlamenta datorsistēmu un telesakaru pienācīgai darbībai. Šie izdevumi galvenokārt ir saistīti ar datu apstrādes centra un telesakaru sistēmām, datoriekārtām nodaļās un tīkla pārvaldību.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 308 000 EUR apmērā.

  2 1 0 1. postenis — Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar infrastruktūru saistītās regulārās darbības

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  31 181 836

  30 104 000

  24 900 870,57

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iekārtu un programmatūru pirkšanu, nomu, apkalpošanu un uzturēšanu, kā arī izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu sniegtu palīdzību un konsultācijām saistībā ar regulārām darbībām Eiropas Parlamenta datorsistēmu un telesakaru sistēmas infrastruktūras pārvaldībai un uzturēšanai, tostarp ar mākoņdatošanu saistītiem pakalpojumiem. Šie izdevumi galvenokārt ir saistīti ar tīkliem, elektroinstalācijām, telesakariem, individuālu aprīkojumu un balsošanas iekārtām.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 132 000 EUR apmērā.

  2 1 0 2. postenis — Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar vispārēju atbalstu lietotājiem saistītās regulārās darbības

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  16 376 000

  14 136 000

  16 621 063,68

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iekārtu un programmatūru pirkšanu, nomu, apkalpošanu un uzturēšanu, kā arī izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu sniegtu palīdzību un konsultācijām saistībā ar regulārām darbībā, kuru mērķis ir sniegt palīdzību un atbalstu Eiropas Parlamenta datorsistēmu un telesakaru sistēmu lietotājiem. Šie izdevumi ir saistīti ar deputātiem un citiem lietotājiem paredzētajiem atbalsta pakalpojumiem, jo īpaši administratīvām un likumdošanas lietojumprogrammām, ko izmanto drošības un drošuma jomā, un komunikācijas lietojumprogrammām.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 40 000 EUR apmērā.

  2 1 0 3. postenis — Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar IKT lietojumprogrammu pārvaldību saistītās regulārās darbības

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  30 540 850

  29 821 000

  28 881 910,76

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iekārtu un programmatūru pirkšanu, nomu, apkalpošanu un uzturēšanu, un ar to saistītiem darbiem, kā arī izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu sniegtu palīdzību un konsultācijām saistībā ar regulārām darbībām iestādes IKT lietojumprogrammu pārvaldībai. Šie izdevumi galvenokārt ir saistīti ar deputātiem, komunikācijas darbībām, drošībai un drošumam paredzētām lietojumprogrammām, kā arī administratīvām un likumdošanas lietojumprogrammām.

  Tā paredzēta, lai segtu arī izdevumus par IKT rīkiem, ko finansē kopīgi saskaņā ar iestāžu sadarbību valodu jomā, ņemot vērā Iestāžu rakstiskās un mutiskās tulkošanas komitejas pieņemtos lēmumus.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 5 000 EUR apmērā.

  2 1 0 4. postenis — Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi infrastruktūrā

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  18 090 100

  20 361 000

  37 539 434,59

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iekārtu un programmatūru pirkšanu, kā arī izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu sniegtu palīdzību un konsultācijām attiecībā uz ieguldījumiem Eiropas Parlamenta datorsistēmu un telesakaru sistēmas infrastruktūrā. Šie izdevumi galvenokārt ir saistīti datu apstrādes centra un telesakaru sistēmām, tīkliem, elektroinstalācijām, kā arī videokonferenču sistēmām.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 125 000 EUR apmērā.

  2 1 0 5. postenis — Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi projektos

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  34 538 500

  31 973 000

  28 860 492,76

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iekārtu un programmatūru pirkšanu, kā arī izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu sniegtu palīdzību un konsultācijām saistībā ar ieguldījumiem esošajos vai jaunos IKT projektos. Šie ieguldījumi galvenokārt ir saistīti ar deputātiem paredzētām lietojumprogrammām, lietojumprogrammām likumdošanas, administratīvajā, finanšu, komunikācijas, drošības un drošuma jomā, kā arī saistībā ar IKT pārvaldību.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 27 000 EUR apmērā.

  2 1 2. pants — Mēbeles

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  5 630 000

  4 910 000

  7 398 911,59

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu mēbeļu iegādi, nomu, uzturēšanu un labošanu, jo īpaši ergonomisku biroja mēbeļu iegādi, nolietotu un salauztu mēbeļu un biroja iekārtu aizstāšanu. Tā paredzēta, lai segtu arī dažādus izdevumus saistībā ar visu Eiropas Parlamenta mēbeļu pārvaldību.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 5 000 EUR apmērā.

  2 1 4. pants — Tehniskās iekārtas un aprīkojums

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  27 131 500

  26 467 500

  29 961 029,02

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta tehnisko iekārtu un aprīkojuma iegādei, nomai, uzturēšanai, labošanai un pārvaldībai, jo īpaši:

    dažādām fiksētām un mobilām iekārtām un tehniskajam aprīkojumam saistībā ar publicēšanu, drošību (arī programmatūru), ēdināšanu, ēkām, darbinieku apmācībai, iestādes sporta centriem u. c.,

    iekārtām saistībā ar iespieddarbiem, telefona pakalpojumiem, ēdnīcām, veikaliem, drošību, konferenču tehnisko aprīkojumu, audiovizuālo nozari u. c.,

    īpašām iekārtām (elektroniskām, informātikas un elektriskām) un ar to saistītiem ārpakalpojumiem.

  No šīs apropriācijas sedz arī izdevumus par reklāmu saistībā ar norakstītā īpašuma tālākpārdošanu vai izmantošanu, kā arī izdevumus par tehnisku palīdzību (konsultēšanu) par jautājumiem, kuros ir nepieciešamas ārēju speciālistu zināšanas.

  No šīs apropriācijas sedz arī izdevumus par transporta pakalpojumiem tāda aprīkojuma pārvadāšanai, kas nepieciešams tehnisku konferenču pakalpojumu sniegšanai jebkurā pasaules vietā, kad tos ir pieprasījis deputāts, delegācija, politiskā grupa vai Eiropas Parlamenta struktūra. Šie izdevumi ietver gan transporta izdevumus, gan visas ar tiem saistītās administratīvās izmaksas.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 190 000 EUR apmērā.

  2 1 6. pants — Deputātu, citu personu un preču pārvadāšana

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  5 065 000

  4 599 000

  2 744 141,57

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu transportlīdzekļu (autoparks un velosipēdi) iegādi, līzingu, uzturēšanu, izmantošanu, labošanu, kā arī izdevumus par automašīnu, taksometru, autobusu un kravas mašīnu nomu ar šoferi vai bez tā, kā arī ar to saistīto apdrošināšanu un citas pārvaldības izmaksas. Atjaunojot autoparku un pērkot, iegādājoties ar līzinga palīdzību vai īrējot automašīnas, priekšroka tiks dota automašīnām, kuras vismazāk piesārņo vidi, piemēram, hibrīdautomobiļiem.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 000 EUR apmērā.

  2 3. nodaļa — KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

  Piezīmes

  Saistībā ar iepirkumiem iestāde apspriežas ar pārējām iestādēm par katras iestādes panāktajiem līgumu nosacījumiem.

  2 3 0. pants — Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  1 309 400

  1 366 000

  541 826,11

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par papīra, aplokšņu, biroja aprīkojuma, drukāšanas un dokumentu kopēšanas iekārtu u. c. palīglīdzekļu pirkšanu, kā arī ar to saistītās pārvaldības izmaksas.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 48 000 EUR apmērā.

  2 3 1. pants — Finansiālas izmaksas

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  720 000

  60 000

  30 000,00

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu maksājumus par bankas pakalpojumiem (komisijas maksas, ažio un citas maksas) un citas finansiālas izmaksas, tostarp saistītos izdevumus par ēku finansēšanu.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

  2 3 2. pants — Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzība

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  1 350 000

  1 245 000

  3 140 482,27

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

    summas, ko Tiesa, Vispārējā tiesa vai dalībvalstu tiesas var piespriest Eiropas Parlamentam maksāt,

    izmaksas saistībā ar pieaicināto juristu pakalpojumiem, lai pārstāvētu Eiropas Parlamentu Savienības un dalībvalstu tiesās, un izmaksas par juriskonsultu vai ekspertu pakalpojumiem, lai sniegtu palīdzību Juridiskajam dienestam,

    samaksu juristiem saistībā ar disciplinārlietām vai līdzīgām lietām,

    zaudējumu atlīdzību un procentus,

    saskaņā ar Vispārējās tiesas Reglamenta III sadaļas 11. nodaļu vai Tiesas Reglamenta IV sadaļas 7. nodaļu izlīguma ceļā panāktas kompensācijas,

    Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja uzliktos administratīvos naudas sodus.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 5 000 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

  2 3 6. pants — Izdevumi par pastmarkām un sūtījumiem

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  216 000

  221 000

  140 126,24

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par pastmarkām, sūtījumu apstrādi, nogādāšanu un piegādi, ko veic valsts pasts vai kurjeru pakalpojumu uzņēmumi.

  Tā paredzēta arī, lai segtu izdevumus par sūtījumu apstrādes pakalpojumiem.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 10 000 EUR apmērā.

  2 3 7. pants — Pārcelšanās

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  1 900 000

  1 860 000

  1 565 548,56

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar pārcelšanos un iekraušanas/izkraušanas darbiem, ko veic ar pārcelšanās uzņēmumu starpniecību vai izmantojot ar aģentūru starpniecību pieejamus iekrāvēju/izkrāvēju pakalpojumus.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 5 000 EUR apmērā.

  2 3 8. pants — Citi administratīvie izdevumi

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  1 751 000

  1 692 000

  1 102 121,72

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

    apdrošināšanu, kas nav īpaši paredzēta citā postenī,

    sēžu zāles apkalpojošo darbinieku, šoferu, uzņemšanas dienesta darbinieku, noliktavu darbinieku, pārvadātāju, kā arī darbinieku, kuri strādā Apmeklējumu un semināru nodaļā, apmeklētāju centrā Parlamentarium, medicīnas dienestā, drošības un ēku uzturēšanas dienestos, kā arī dažādos tehniskajos dienestos, darba apģērba iegādi un kopšanu,

    citas ar darbību un pārvaldību saistītas izmaksas, tostarp maksājumus Atalgojuma un individuālo tiesību birojam par bijušo deputātu tiesību aktos noteikto pensiju pārvaldību, izmaksas par to ārējo darbinieku drošības pārbaudēm, kuri strādā Eiropas Parlamenta telpās vai sistēmās, kā arī preču vai pakalpojumu iegādi, kas nav paredzēta citā pozīcijā,

    dažādus pirkumus saistībā ar vides vadības un audita sistēmas (EMAS) pasākumiem (reklāmas kampaņa u. tml.).

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 5 000 EUR apmērā.

  2 3 9. pants — EMAS pasākumi, tostarp to popularizēšana, un Eiropas Parlamenta oglekļa emisiju kompensācijas shēma

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  912 500

  262 500

  223 831,74

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar EMAS pasākumiem, tostarp to popularizēšanas pasākumiem, kuru mērķis ir uzlabot Eiropas Parlamenta rādītājus vides jomā, un izdevumus, kas saistīti ar Eiropas Parlamenta oglekļa emisiju kompensācijas shēmu.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 50 000 EUR apmērā.

  3. sadaļa — IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES VISPĀRĪGAJIEM UZDEVUMIEM

  3 0. nodaļa — SANĀKSMES UN KONFERENCES

  3 0 0. pants — Izdevumi par darbinieku komandējumiem un darba braucieniem starp trim darba vietām

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  24 400 000

  28 565 000

  5 799 676,88

  Piezīmes

  Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus par iestādes darbinieku, valsts norīkotu ekspertu, praktikantu un iestādes uzaicinātu citu Eiropas vai starptautisku iestāžu darbinieku darba braucieniem starp nodarbinātības vietu un jebkuru no trim Eiropas Parlamenta darba vietām (Brisele, Luksemburga un Strasbūra) un par komandējumiem uz jebkuru citu vietu, kas nav viena no Parlamenta trim darba vietām. Segtie izdevumi ir transporta izmaksas, dienas naudas, uzturēšanās izmaksas un kompensācijas par neērtu darba laiku. Tiek segtas arī saistītās izmaksas (tostarp izmaksas par biļešu un viesnīcu rezervāciju atcelšanu, elektronisko rēķinu izmaksas un komandējumu apdrošināšanas izmaksas).

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu arī iespējamus izdevumus nolūkā kompensēt oglekļa emisijas saistībā ar darbinieku komandējumiem un darba braucieniem.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 200 000 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 71. pants un VII pielikuma 11., 12. un 13. pants.

  3 0 2. pants — Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  893 900

  858 500

  390 319,67

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

    izdevumus, kas saistīti ar iestādes pienākumiem rīkot pieņemšanas, tostarp saistībā ar zinātnisko iespēju novērtēšanas (STOA) darbu, un citus tālredzīgus pasākumus, kā arī Eiropas Parlamenta deputātu reprezentācijas izdevumus,

    Parlamenta priekšsēdētāja reprezentācijas izdevumus braucienos ārpus darba vietām,

    reprezentācijas izdevumus un daļu no Parlamenta priekšsēdētāja kabineta sekretariāta izdevumiem,

    ģenerālsekretāra rīkoto pieņemšanu un reprezentācijas izdevumus, tostarp dažādu priekšmetu un medaļu iegādi ierēdņiem, kuru darba stāžs iestādē ir 15 vai 25 gadi,

    dažādus protokola izdevumus, piemēram, izdevumus karogiem, stendiem, ielūgumiem un ēdienkartēm,

    īpaši svarīgu iestādes apmeklētāju ceļa un uzturēšanās izdevumus,

    vīzu izmaksas saistībā ar deputātu un darbinieku oficiālajiem braucieniem,

    pieņemšanu un reprezentācijas izdevumus un citus īpašus izdevumus deputātiem, kas ieņem oficiālus amatus Eiropas Parlamentā.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

  3 0 4. pants — Dažādi izdevumi par sanāksmēm

  3 0 4 0. postenis — Dažādi izdevumi par iekšējām sanāksmēm

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  235 000

  300 000

  65 136,74

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par atspirdzinošiem un citiem dzērieniem, atsevišķos gadījumos uzkodām, ko pasniedz Eiropas Parlamenta organizētās sanāksmēs vai iestāžu sanāksmēs, kuras tiek rīkotas tā telpās, kā arī šo pakalpojumu pārvaldības izmaksas.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 5 000 EUR apmērā.

  3 0 4 2. postenis — Sanāksmes, kongresi, konferences un delegācijas

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  2 625 000

  2 857 000

  202 867,18

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai jo īpaši segtu 1 0. nodaļā un 3 0 0. pantā neiekļautos izdevumus saistībā ar:

    sanāksmju organizēšanu ārpus darba vietām (komitejas vai to delegācijas, politiskās grupas), tostarp attiecīgā gadījumā reprezentācijas izdevumus,

    parlamentu sadarbības delegāciju, ad hoc delegāciju, apvienoto parlamentāro komiteju, parlamentārās sadarbības komiteju un Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) delegāciju sanāksmju, kā arī PTO veltītās parlamentārās konferences un tās vadības komitejas sanāksmju organizēšanu,

    sanāksmju organizēšanu delegācijām ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā, parlamentārajā asamblejā EuroLat, parlamentārajā asamblejā Euronest, kā arī to struktūrās,

    Savienības Vidusjūrai parlamentārās asamblejas, tās komiteju un prezidija sanāksmju rīkošanu; šie izdevumi ietver Eiropas Parlamenta ieguldījumu minētās asamblejas autonomā sekretariāta budžetā vai tiešai to izmaksu segšanai, kas ir Eiropas Parlamenta daļa šīs asamblejas budžetā,

    maksām par dalību starptautiskās organizācijās, kurās Eiropas Parlaments ir biedrs (Parlamentu savienība, Parlamentu ģenerālsekretāru asociācija, Parlamentu savienības “Divpadsmit plus” grupa),

    ES laissez-passer izgatavošanas izmaksu (iekārtas, darbinieki un materiāli) Eiropas Parlamenta daļas atmaksāšanu Komisijai, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Komisijas noslēgto vienošanos, saskaņā ar Protokolu par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā (6. pants), Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 23. pantu, Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 11. un 81. pantu un Padomes Regulu (ES) Nr. 1417/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko nosaka formu ceļošanas atļaujām, kuras izdod Eiropas Savienība (OV L 353, 28.12.2013., 26. lpp.).

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 5 000 EUR apmērā.

  3 0 4 9. postenis — Izdevumi par ceļojumu aģentūras pakalpojumiem

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  2 000 000

  2 120 000

  1 380 907,12

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta ceļojumu aģentūras darbības izmaksu segšanai saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Eiropas Parlamentu.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 6 000 EUR apmērā.

  3 2. nodaļa — SPECIALIZĒTĀS ZINĀŠANAS UN INFORMĀCIJA: IEGUVE, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA

  3 2 0. pants — Specializēto zināšanu ieguve

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  6 984 000

  7 491 500

  5 708 466,70

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

    izdevumus par līgumiem, ko slēdz ar ekspertiem un pētniecības institūtiem saistībā ar pētījumiem un citām ar pētniecību saistītām darbībām (semināriem, apaļajiem galdiem, speciālistu grupām, konferencēm), vai par tehnisko palīdzību, kuras sniegšanai nepieciešamas īpašas kompetences, un kuras veic Eiropas Parlamenta struktūrvienību, komiteju, delegāciju un administrācijas vajadzībām,

    tādu speciālu informācijas avotu kā specifisku datubāzu, attiecīgas literatūras vai tehniskā atbalsta ieguvi vai nomu, kad tas vajadzīgs minēto ar ekspertiem noslēgto līgumu papildināšanai,

    ceļa, uzturēšanās un ar tiem saistītos izdevumus ekspertiem un citām personām, tostarp personām, kas iesniegušas lūgumrakstu Eiropas Parlamentam, ja šīs personas ir uzaicinātas piedalīties komiteju, delegāciju, pētījumu vai darba grupu darbā, kā arī darbsemināros,

    izdevumi par iekšējās vai ārējās parlamentārās izpētes vai citu atbilstošu produktu izplatīšanu iestādē un sabiedrībā (jo īpaši izmantojot publikācijas internetā, iekšējas datubāzes, brošūras un publikācijas),

    izdevumus par ārēju personu uzaicināšanu piedalīties tādu struktūru darbā kā Disciplinārā padome,

    izdevumus par amata kandidātu iesniegto dokumentu patiesuma pārbaudi, ko veic ārēji, specializēti pakalpojumu sniedzēji.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 64 000 EUR apmērā.

  3 2 1. pants — Parlamentārās izpētes pakalpojumu vajadzībām, tostarp bibliotēkai, vēstures arhīviem, zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšanai (STOA) un Eiropas zinātnei veltīto plašsaziņas līdzekļu centram, paredzētie izdevumi

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  9 430 000

  9 830 000

  7 749 160,14

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar DG EPRS un ģenerālsekretāra centrālo dienestu darbību, konkrētāk tādus kā:

    specializēto zināšanu ieguve un atbalsts Eiropas Parlamenta izpētes darbībām (tostarp raksti, pētījumi, darbsemināri, semināri, apaļie galdi, ekspertu komisijas un konferences), kas vajadzības gadījumā var tikt sniegts sadarbībā ar citām iestādēm, starptautiskām organizācijām, valstu parlamentu pētniecības dienestiem un bibliotēkām, ideju laboratorijām, pētniecības struktūrām un citiem kvalificētiem ekspertiem,

    specializēto zināšanu ieguve tādās jomās kā ietekmes novērtējums, kā arī ex ante un ex post novērtējums, Eiropas pievienotā vērtība un zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana (STOA),

    grāmatu, žurnālu, avīžu, datubāzu, preses aģentūru produktu un citu dažāda veida bibliotēkai paredzētu informācijas nesēju iegāde vai noma dažādos formātos, tostarp maksa par autortiesībām, kvalitātes vadības sistēma, materiāli un darbi saistībā ar iesiešanu un glabāšanu, kā arī citi atbilstoši pakalpojumi,

    izdevumi par ārējiem arhivēšanas pakalpojumiem (organizācija, atlase, aprakstīšana, pārnese uz citiem nesējiem un digitalizācija, primāro arhīvu avotu ieguve),

    īpašas bibliotēkai un arhivēšanai paredzētas dokumentācijas, kā arī īpašu mediatēkas materiālu iegāde, izstrāde, uzstādīšana, lietošana un uzturēšana, tostarp materiāli un elektriskas, elektroniskas un datorizētas sistēmas, kā arī materiāli iesiešanai un glabāšanai,

    izdevumi par iekšējās vai ārējās parlamentārās izpētes vai citu atbilstošu produktu izplatīšanu iestādē un sabiedrībā (jo īpaši izmantojot publikācijas internetā, iekšējas datubāzes, brošūras un publikācijas),

    ceļa, uzturēšanās un ar to saistīti izdevumi ekspertiem un autoriem, kuri uzaicināti piedalīties prezentācijās, semināros, darbsemināros vai citos šāda veida pasākumos,

    par zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšanu (STOA) atbildīgo dienestu dalība Eiropas un starptautiskās zinātniskās organizācijās,

    Eiropas Parlamenta pienākumi atbilstoši starptautiskiem un iestāžu sadarbības nolīgumiem, tostarp Eiropas Parlamenta iemaksa izmaksu segšanai saistībā ar Savienības vēstures arhīvu pārvaldību saskaņā ar Regulu (EEK, Euratom) Nr. 354/83,

    izmaksas, ko rada Eiropas zinātnei veltīto plašsaziņas līdzekļu centrs, kura darbību pārrauga Eiropas Parlamenta Zinātnes un tehnoloģiju nākotnes darba grupa (STOA) un kurš veicina mijiedarbību starp Eiropas Parlamentu, zinātnieku aprindām un plašsaziņas līdzekļiem, lai jo īpaši veicinātu tīklu veidošanu, apmācību un zināšanu izplatīšanu. Tas tiek darīts, piemēram:

    organizējot pasākumus un rīkojoties ar izdevumiem (tostarp ceļa izdevumi, izmitināšana un ēdināšana) saistībā ar ielūgumiem žurnālistiem, ieinteresētajām personām un citiem ekspertiem piedalīties attiecīgajos pasākumos,

    izveidojot un uzturot tīklus mijiedarbībai starp Eiropas Parlamentu, zinātnieku aprindām un plašsaziņas līdzekļiem,

    organizējot seminārus, konferences un mācību kursus par aktuālajiem sasniegumiem un jautājumiem zinātnes un tehnoloģiju jomā un par zinātnes žurnālistikas būtību un efektivitāti,

    izmantojot no akadēmiskajām aprindām, plašsaziņas līdzekļiem un citiem avotiem gūtu lietpratīgu informāciju un analīzi zinātnes un tehnoloģiju jomā politikas veidotāju un iedzīvotāju vajadzībām,

    darot Eiropas Parlamenta pētījumus un citus nozīmīgus materiālus zinātnes un tehnoloģiju jomā plašāk pieejamus rakstiskā, audiovizuālā un citā veidā,

    izstrādājot paņēmienus un metodes, kā uzlabot spēju apzināt un izplatīt uzticamus avotus zinātnes un tehnoloģiju jomā,

    atbalstot tehniskā aprīkojuma un plašsaziņas līdzekļu instalēšanu, modernizāciju un vismodernākā aprīkojuma izmantošanu, lai sekmētu šādu dialogu,

    kopumā veidojot ciešāku sadarbību un saiknes starp Eiropas Parlamentu, attiecīgiem plašsaziņas līdzekļiem, augstskolām un pētniecības centriem šajā jomā, tostarp popularizējot plašsaziņas līdzekļos Eiropas zinātnei veltīto plašsaziņas līdzekļu centra lomu un darbu, kā arī tā pieejamību iedzīvotājiem.

  Šo apropriāciju var izmantot arī tam, lai uzturētu Eiropas Parlamenta dialogu ar akadēmiskajām aprindām, plašsaziņas līdzekļiem, ideju laboratorijām un sabiedrību par prognozēšanas darbu saistībā ar ilgtermiņa tendencēm, ar kurām saskaras Savienības lēmumu pieņēmēji gan zinātnes jomā, gan plašākā kontekstā, izmantojot seminārus, publikācijas un citas iepriekš minētās darbības.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Padomes Regula (EEK, Euratom) Nr. 354/83 (1983. gada 1. februāris) par Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas vēsturisko arhīva materiālu nodošanu atklātībai (OV 43, 15.2.1983., 1. lpp.).

  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).

  Eiropas Parlamenta Prezidija 2001. gada 28. novembra Lēmums par noteikumiem par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta dokumentiem, kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2011. gada 22. jūnijā (OV C 216, 22.7.2011., 19. lpp.).

  Eiropas Parlamenta Prezidija 2012. gada 2. jūlija Lēmums par noteikumiem par dokumentu pārvaldību Eiropas Parlamentā.

  Eiropas Parlamenta Prezidija 2014. gada 10. marta Lēmums par Eiropas Parlamenta deputātu un bijušo deputātu personīgo arhīvu pārņemšanas procedūrām.

  Eiropas Parlamenta 2013. gada 8. oktobra Rezolūcija par turpmākās politikas plānošanu un ilgtermiņa tendencēm: budžeta ietekme uz veiktspējas palielināšanu (OV C 181, 19.5.2016., 16. lpp.) un jo īpaši tās 7. un 9. punkts.

  Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa Rezolūcija par Parlamenta 2016. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi (OV C 346, 21.9.2016., 188. lpp.) un jo īpaši tās 30. punkts.

  Eiropas Parlamenta 2016. gada 14. aprīļa Rezolūcija par Eiropas Parlamenta 2017. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi (OV C 58, 15.2.2018., 257. lpp.) un jo īpaši tās 54. punkts.

  Eiropas Parlamenta 2018. gada 19. aprīļa Rezolūcija par Parlamenta 2019. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi (OV C 390, 18.11.2019., 215. lpp.) un jo īpaši tās 49. punkts.

  Eiropas Parlamenta 2019. gada 28. marta Rezolūcija par Eiropas Parlamenta 2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi (pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0326) un jo īpaši tās 47. punkts.

  3 2 2. pants — Izdevumi par dokumentāciju

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  3 222 000

  3 216 000

  2 572 177,70

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

    avīžu, periodisko izdevumu, ziņu aģentūru pakalpojumu un to publikāciju un tiešsaistes pakalpojumu abonēšanu, tostarp maksu par autortiesībām par šādā veidā iegūtu materiālu rakstisku un/vai elektronisku reproducēšanu un izplatīšanu, kā arī pakalpojumu līgumus par preses apskatiem un izgriezumiem,

    abonēšanu vai pakalpojumu līgumus par periodisko izdevumu pārskatiem vai analīzēm vai par šajos periodiskajos izdevumos publicēto materiālu saglabāšanu optiskajos informācijas nesējos,

    dokumentu un statistikas ārējo datubāzu izmantošanu, izņemot informātikas iekārtas un telekomunikāciju izmaksas,

    jaunu vārdnīcu un leksikonu iegādi, to aizstāšanu neatkarīgi no informācijas nesēja, tostarp jaunajām valodu nodaļām, kā arī citu valodu dienestiem un Tiesību aktu kvalitātes nodaļām domātu darbu iegādi.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

  3 2 3. pants — Atbalsts demokrātijai un trešo valstu parlamentu darbības sekmēšana

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  1 400 000

  1 400 000

  175 997,15

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

    izdevumus, kas radušies saistībā ar informācijas apmaiņas programmām un Eiropas Parlamenta sadarbību ar pirmspievienošanās valstu, jo īpaši Rietumbalkānu valstu un Turcijas, parlamentiem,

    izdevumus, kas paredzēti, lai veicinātu Eiropas Parlamenta attiecības ar trešo valstu demokrātiski ievēlētiem parlamentiem (izņemot tos, kas minēti iepriekšējā ievilkumā) un attiecīgajām reģionālajām parlamentārajām organizācijām. Attiecīgo darbību mērķi ir jo īpaši sekmēt parlamentu darbību jaunās un pārejas demokrātijas valstīs, it sevišķi Eiropas dienvidu un austrumu kaimiņvalstīs,

    izdevumus, kas paredzēti, lai veicinātu atbalstu starpniecībai un programmas gados jauniem politiskajiem vadītājiem no Eiropas Savienības un plašāka Eiropas kaimiņreģiona: Magribas, Austrumeiropas un Krievijas, Izraēlas un palestīniešu dialogā iesaistītajām pusēm un citām prioritārām valstīm, par kurām lēmusi Demokrātijas atbalsta un vēlēšanu koordinācijas grupa,

    izdevumus, kas radušies saistībā ar Saharova balvas organizēšanu (proti, naudas balvu, laureātu un citu finālistu ceļa un uzņemšanas izdevumus, Saharova tīkla darbības izmaksas un tīkla dalībnieku komandējuma izdevumus) un saistībā ar darbībām, kuru mērķis ir sekmēt cilvēktiesības.

  Šīs darbības ietver Eiropas Parlamenta informācijas biroju apmeklējumus Briselē, Luksemburgā vai Strasbūrā, kā arī dalībvalstu un trešo valstu apmeklējumus. Šī apropriācija pilnībā vai daļēji sedz dalībnieku izdevumus, proti, ceļa izdevumus, pārbraucienus, izmitināšanu un dienas naudu.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Parlamenta Prezidija 2011. gada 12. decembra Lēmums, ar ko Savienības Ārpolitikas ģenerāldirektorātā tiek izveidots Demokrātijas atbalsta direktorāts.

  3 2 4. pants — Sagatavošana un izplatīšana

  3 2 4 0. postenis — Oficiālais Vēstnesis

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu iestādes daļu Publikāciju biroja izdevumos par tādu tekstu publicēšanu un izplatīšanu, kuri jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un citās ar to saistītajās izmaksās.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 5 000 EUR apmērā.

  3 2 4 1. postenis — Digitālas un tradicionālas publikācijas

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  5 519 000

  5 053 000

  4 526 902,95

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

    visas izmaksas saistībā ar digitālo publicēšanu (iekštīkla (Intranet) vietnēs) un tradicionālo publicēšanu (dažādi dokumenti un iespieddarbi, par kuriem noslēgti apakšlīgumi), tostarp izplatīšanu,

    redaktorisko sistēmu koriģējošu atjaunināšanu un uzturēšanu.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 21 000 EUR apmērā.

  3 2 4 2. postenis — Izdevumi par publikācijām, informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  29 942 000

  28 420 000

  36 513 037,95

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

    izdevumus par komunikāciju par iestādes vērtībām informatīvu materiālu veidā, tostarp elektroniskām publikācijām, informatīviem pasākumiem, sabiedrisko attiecību veidošanu, dalību sabiedriskos pasākumos, izstādēs un gadatirgos,

    izdevumus par komunikāciju, lai nodrošinātu Eiropas Parlamentam atpazīstamu, saskanīgu un pozitīvu sabiedrisko tēlu, izstrādātu komunikācijas produktus no radošās koncepcijas līdz galaproduktam un veidotu spējas ar mērķi izveidot iekšēju komunikācijas aģentūru, cita starpā nodrošinot piekļuvi nozares rīkiem un ārējo ekspertu konsultācijām,

    komunikācijas pasākumu līdzfinansēšanu, izmantojot dotāciju programmu, lai veicinātu un vairotu labāku izpratni par Eiropas Parlamenta identitāti, lomu un politisko būtību un veicinātu sadarbību ar viedokļu izplatītāju tīkliem,

    sabiedriskās domas novērošanas izmaksas,

    izmaksas, kas saistītas ar reputācijas apdraudējumu, dezinformācijas un hibrīddraudu uzraudzību un apkarošanu un izpratnes veicināšanu par tiem,

    izmaksas saistībā ar Eiropas kultūras projektiem, piemēram, Eiropas Parlamenta LUX kino balvu, ko piešķir Eiropas kino,

    izmaksas saistībā ar jauniešiem paredzētu pasākumu organizēšanu un īstenošanu, Eiropas Parlamenta redzamības pastiprināšanu sociālajos tīklos un jaunatnes vidū valdošo tendenču apzināšanu,

    izmaksas saistībā ar mobilo internetu, interaktīvām tehnoloģijām, socializācijas forumiem, sadarbīgām platformām un interneta lietotāju uzvedības mainīšanu, lai Eiropas Parlamentu pietuvinātu pilsoņiem,

    izmaksas saistībā ar tīmekļa klipu un cita raidīšanai gatava multimediālā materiāla sagatavošanu, izplatīšanu un uzturēšanu atbilstoši Eiropas Parlamenta komunikācijas stratēģijai.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 50 000 EUR apmērā.

  3 2 4 3. postenis — Eiropas Parlamenta apmeklētāju centri

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  29 708 500

  31 811 500

  11 694 221,17

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu instalācijas, materiālus un izstādes Eiropas Parlamenta apmeklētāju centros un jo īpaši:

    Parlamentarium — Eiropas Parlamenta Apmeklētāju centru Briselē, tostarp mobilos informācijas punktus,

    apmeklētāju sagaidīšanas zonas, ekspozīciju centrus Europa Experience un informācijas punktus ārpus Briseles,

    Eiropas vēstures nama darbību, piemēram, specifisku telpu iekārtojumu, kolekciju iegādi, izmaksas saistībā ar līgumiem, ko slēdz ar ekspertiem, izstāžu organizēšanu un ekspluatācijas izdevumus, tostarp izmaksas par grāmatu, žurnālu un citu publikāciju iegādi saistībā ar Eiropas vēstures nama darbību,

    izdevumus par mākslas darbiem Eiropas Parlamentam, proti, iegādes izmaksas un īpaša materiāla iepirkšanas izmaksas, kā arī ar to saistītos kārtējos izdevumus, piemēram, izmaksas saistībā ar ekspertiem, konservāciju, ierāmēšanu, restaurāciju, tīrīšanu un apdrošināšanu un neregulārus transporta izdevumus.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 4 000 000 EUR apmērā.

  3 2 4 4. postenis — Apmeklētāju grupu uzņemšana, programma Euroscola un viedokļu izplatītāju uzaicināšana no trešām valstīm

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  34 945 000

  33 148 470

  12 218 807,41

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

    Šī apropriācija paredzēta, lai segtu grupu apmeklējumiem piešķirtās subsīdijas, kā arī papildu izdevumus saistībā ar to pārvaldību, lai finansētu praksi viedokļu izplatītājiem no trešām valstīm (EUVP) un segtu programmu Euroscola, Euromed-Scola un Euronest-Scola darbības izdevumus. Programmas Euromed-Scola un Euronest-Scola notiek katru gadu pēc kārtas, izņemot gadus, kad notiek vēlēšanas, Eiropas Parlamenta telpās Strasbūrā vai Briselē,

    EUVP programmas popularizēšanas darbības,

    izdevumus, kas saistīti ar jaunās apmeklētāju stratēģijas īstenošanu un atvērto durvju dienu organizēšanu,

    plašsaziņas līdzekļu kampaņas un programmas “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola” organizēšanu.

  Šo apropriāciju palielinās katru gadu, pamatojoties uz deflatoru, ņemot vērā NKI un cenu svārstības.

  Katram Eiropas Parlamenta deputātam ir tiesības katrā kalendārajā gadā uzaicināt ne vairāk kā piecas apmeklētāju grupas, kuru dalībnieku kopējais skaits nepārsniedz simt desmit. Programmā Euroscola var piedalīties apmeklētāju grupas, ko oficiāli atbalsta kāds deputāts un ko viņš ir uzaicinājis tajā piedalīties.

  Attiecīga summa ir iekļauta apmeklētājiem ar invaliditāti.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 525 000 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Parlamenta Prezidija 2002. gada 16. decembra Lēmums par noteikumiem par apmeklētāju grupu uzņemšanu un programmām Euroscola, Euromed-Scola un Euronest-Scola 2004. gada 3. maija konsolidētā redakcija ar jaunākajiem grozījumiem, kas izdarīti 2016. gada 24. oktobrī.

  Eiropas Parlamenta Prezidija 2016. gada 3. oktobra Lēmums par Eiropas Parlamenta programmas “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola” uzsākšanu visās dalībvalstīs un Eiropas Parlamenta Prezidija 2019. gada 16. septembra Lēmums par programmas “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola” turpināšanu pēc 2019. gada.

  Eiropas Parlamenta Prezidija 2020. gada 16. decembra Lēmums par Apvienotās Karalistes pilsoņu un ES-27 pilsoņu, kas dzīvo Apvienotajā Karalistē, līdzdalību Parlamenta komunikācijas programmās.

  3 2 4 5. postenis — Simpoziju un semināru organizēšana

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  3 099 850

  2 902 750

  1 323 769,44

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

    izdevumus vai subsīdijas par tādu nacionālu vai starptautisku forumu un semināru organizēšanu, kas ir domāti dalībvalstu, pievienošanās valstu un Eiropas Parlamenta vietējā biroja valstu viedokļa izplatītājiem, un izdevumus par Parlamenta simpoziju un semināru organizēšanu,

    izdevumus saistībā ar speciālajiem plenārsēžu zāļu pasākumiem Strasbūrā vai Briselē atbilstoši Eiropas Parlamenta Prezidija pieņemtajai gada programmai,

    ar konferenču pārvaldības pakalpojumiem saistītus izdevumus, konferenču pārvaldības un daudzvalodības atbalsta pasākumu izdevumus un tādus instrumentus kā semināri un konferences, tikšanās ar mutiskās un rakstiskās tulkošanas apmācības organizētājiem, pasākumus un darbības, ar kurām veicina izpratni par daudzvalodību un popularizē mutiskās un rakstiskās tulkošanas profesiju, tostarp universitāšu, skolu un citu tādu organizāciju subsīdiju programmu, kas piedāvā mutiskās vai rakstiskās tulkošanas studijas, virtuālās saziņas risinājumus, kā arī dalību līdzīgās darbībās un pasākumos, ko organizē kopā ar citiem dienestiem iestāžu un starptautiskās sadarbības ietvaros,

    izdevumus par simpozijiem un semināriem, kas saistīti ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām,

    izdevumus saistībā ar žurnālistu vai citu viedokļu izplatītāju uzaicināšanu uz plenārsēdēm, komiteju sanāksmēm, preses konferencēm un citiem Parlamenta pasākumiem,

    izdevumus saistībā ar Daphne Caruana Galizia balvu.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 25 000 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Parlamenta Prezidija 2020. gada 5. oktobra Lēmums par Daphne Caruana Galizia balvu žurnālistikā.

  3 2 4 8. postenis — Izdevumi saistībā ar audiovizuālo informāciju

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  17 755 000

  17 553 500

  17 517 730,94

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

    audiovizuālās informācijas nozares tehniskā aprīkojuma un instalāciju iegādi, nomu, uzturēšanu, labošanu un pārvaldību,

    audiovizuālās informācijas nozares darbības budžetu (pašu vadības nodrošināšana un tāda ārējā palīdzība kā tehniskie pakalpojumi radio un televīzijas raidstacijām, audiovizuālo programmu nodrošinājums, produkcija un kopprodukcija, televīzijas un radio līniju īre, televīzijas un radio programmu raidīšana, kā arī citi pasākumi, lai attīstītu attiecības starp iestādi un raidorganizācijām),

    izdevumus par plenārsēžu un Parlamenta komiteju sanāksmju tiešraidi internetā,

    attiecīgu arhīvu izveidi, kas pilsoņiem un plašsaziņas līdzekļiem nodrošinātu pastāvīgu pieeju šai informācijai,

    izdevumus saistībā ar IT infrastruktūras uzturēšanu preses telpās Briselē un Strasbūrā.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 50 000 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Parlamenta 2002. gada 12. marta Rezolūcija par 2003. gada budžeta procedūras pamatnostādnēm (OV C 47 E, 27.2.2003., 72. lpp.).

  Eiropas Parlamenta 2002. gada 14. maija Rezolūcija par Eiropas Parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāmi 2003. finanšu gadam (OV C 180 E, 31.7.2003., 150. lpp.).

  Eiropas Parlamenta 2003. gada 14. maija Rezolūcija par Eiropas Parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāmi 2004. finanšu gadam (OV C 67 E, 17.3.2004., 179. lpp.).

  3 2 4 9. postenis — Informācijas apmaiņa ar valstu parlamentiem

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  235 000

  235 000

  36 551,74

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

    izdevumus saistībā ar Eiropas Parlamenta attiecību veicināšanu ar dalībvalstu parlamentiem. Tā attiecas arī uz parlamentārajām attiecībām, izņemot 1 0. un 3 0. nodaļā noteiktās attiecības, informācijas apmaiņu un dokumentāciju, palīdzību šīs informācijas analīzei un pārvaldībai, tostarp apmaiņu ar Eiropas Pētniecības un parlamentārās dokumentācijas informācijas centru (EPPDIC),

    Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu ierēdņu sadarbības programmu finansēšanu un apmācības darbības, kā arī vispārējus pasākumus šo ierēdņu parlamentārās darbības sekmēšanai,

  Šīs darbības ietver arī Eiropas Parlamenta Briselē, Luksemburgā vai Strasbūrā informatīvos apmeklējumus. Šī apropriācija pilnībā vai daļēji sedz dalībnieku izdevumus, jo īpaši ceļa, braucienu un uzturēšanās izdevumus, kā arī dienas naudas,

    sadarbību, jo īpaši likumdošanas jomā, kā arī darbības dokumentācijas, analīzes un informēšanas jomā, domēna aizsardzību, kā arī darbības, kuras organizē EPPDIC.

  Šo apropriāciju paredzēts izmantot, lai finansētu Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu sadarbību, veicot KĀDP/KDAP parlamentāro pārbaudi saskaņā ar LES un LESD, un jo īpaši Protokola Nr. 1. par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 9. un 10. pantu.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas parlamentāro asambleju priekšsēdētāju konference (1977. gada jūnijs), Eiropas Savienības parlamentu konference (2000. gada septembris, 2001. gada marts).

  3 2 5. pants — Izdevumi saistībā ar vietējiem birojiem

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  9 850 000

  9 400 000

  7 561 244,05

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu dalībvalstīs izvietoto Eiropas Parlamenta vietējo biroju izdevumus:

    izdevumus par komunikāciju un informāciju (informācija un sabiedriskie pasākumi; internets — producēšana, popularizēšana, konsultēšana; semināri; audiovizuālie materiāli),

    vispārējus izdevumus un dažādus sīkus izdevumus (jo īpaši par biroja piederumiem, telesakariem, piegādēm, apstrādi, transportu, glabāšanu, standarta reklāmas priekšmetiem, datubāzēm, preses abonementiem u. c.),

    plašsaziņas līdzekļu kampaņas un programmas “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola” organizēšanu.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 10 000 EUR apmērā.

  4. sadaļa — IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ĪPAŠAJIEM UZDEVUMIEM

  4 0. nodaļa — IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR ATSEVIŠĶĀM IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM

  4 0 0. pants — Kārtējie administratīvie izdevumi un izdevumi saistībā ar politisko grupu un pie grupām nepiederošo deputātu politisko darbību un informācijas pasākumiem

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  66 000 000

  65 000 000

  61 733 127,76

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai politiskajām grupām un pie grupām nepiederošiem deputātiem segtu šādus izdevumus:

    sekretariāta, administratīvos un darbības izdevumus,

    izdevumus saistībā ar šo grupu/deputātu politisko darbību un informācijas pasākumiem saistībā ar Savienības politiskajām darbībām.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 1 000 000 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Parlamenta Prezidija 2003. gada 30. jūnija Lēmums par noteikumiem par budžeta 4 0 0. postenī paredzēto apropriāciju izlietojumu, kuros jaunākie grozījumi izdarīti 2020. gada 6. jūlijā.

  4 0 2. pants — Eiropas politisko partiju finansēšana

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  46 000 000

  46 000 000

  40 467 300,02

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu politiskās partijas Eiropas līmenī. Jānodrošina laba pārvaldība un stingra līdzekļu izmantojuma kontrole.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 1 000 000 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Līgums par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 10. panta 4. punkts.

  Līgums par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 224. pants.

  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 (2014. gada 22. oktobris) par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (OV L 317, 4.11.2014., 1. lpp.).

  Eiropas Parlamenta Prezidija 2019. gada 1. jūlija Lēmums, ar ko paredz īstenošanas kārtību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (OV C 249, 25.7.2019., 2. lpp.).

  4 0 3. pants — Eiropas politisko fondu finansēšana

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  23 000 000

  23 000 000

  20 999 998,00

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu politiskos fondus Eiropas līmenī. Jānodrošina laba pārvaldība un stingra līdzekļu izmantojuma kontrole.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 000 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Līgums par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 10. panta 4. punkts.

  Līgums par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 224. pants.

  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 (2014. gada 22. oktobris) par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (OV L 317, 4.11.2014., 1. lpp.).

  Eiropas Parlamenta Prezidija 2019. gada 1. jūlija Lēmums, ar ko paredz īstenošanas kārtību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (OV C 249, 25.7.2019., 2. lpp.).

  4 2. nodaļa — IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR PARLAMENTĀRO PALĪDZĪBU

  4 2 2. pants — Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  215 911 000

  209 443 000

  183 989 919,65

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

    izmaksas saistībā ar darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem, kas atbildīgi par parlamentārās palīdzības sniegšanu deputātiem, kā arī izmaksas saistībā ar pilnvarotajiem maksātājiem,

    reģistrēto deputātu palīgu komandējumu un apmācības (ārējo kursu) izdevumus un izdevumus par iespējamām kompensācijām par oglekļa emisijām, kas saistītas ar komandējumiem un dienesta braucieniem,

    atšķirības, kuras rodas valūtas maiņas rezultātā un kuras jāsedz no Eiropas Parlamenta budžeta atbilstoši noteikumiem, ko piemēro ar parlamentāro palīdzību saistīto izdevumu atmaksāšanai, kā arī izmaksas par atbalsta pakalpojumiem saistībā ar parlamentārās palīdzības pārvaldību,

    maksājumus praktikantiem ar augstāko izglītību (stipendijas),

    kompensācijas saistībā ar mācību apmeklējumiem pie Eiropas Parlamenta deputātiem,

    ceļa izdevumus praktikantiem un mācību apmeklējumu pie deputātiem dalībniekiem,

    izdevumus par slimības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu praktikantiem un mācību apmeklējumu pie deputātiem dalībniekiem,

    izdevumus saistībā ar informatīvu vai apmācības kursu organizēšanu praktikantiem.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 775 000 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 21. pants.

  Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 33. līdz 44. pants.

  Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība un jo īpaši tās 5.a pants un 125. līdz 139. pants.

  Eiropas Parlamenta Prezidija 2014. gada 14. aprīļa Lēmums par Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības VII sadaļas īstenošanas noteikumiem.

  Eiropas Parlamenta Prezidija 2018. gada 10. decembra Lēmums par noteikumiem par deputātu praktikantiem.

  Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāra 2018. gada 18. jūnija Lēmums par iekšējiem noteikumiem par praksi un mācību apmeklējumiem Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariātā.

  4 4. nodaļa — PAŠREIZĒJO UN BIJUŠO DEPUTĀTU SANĀKSMES UN CITAS DARBĪBAS

  4 4 0. pants — Izdevumi saistībā ar bijušo deputātu sanāksmēm un citām darbībām

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  260 000

  250 000

  240 000,00

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu Eiropas Parlamenta bijušo deputātu asociācijas sanāksmju izdevumus, kā arī vajadzības gadījumā citus izdevumus šajā sakarā.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

  4 4 2. pants — Izdevumi saistībā ar Eiropas Parlamentu asociācijas sanāksmēm un citām darbībām

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  260 000

  250 000

  240 000,00

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu Eiropas Parlamentu asociācijas sanāksmju izdevumus, kā arī vajadzības gadījumā citus izdevumus šajā sakarā.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

  5. sadaļa — EIROPAS POLITISKO PARTIJU UN EIROPAS POLITISKO FONDU IESTĀDE UN NEATKARĪGU IEVĒROJAMU PERSONU KOMITEJA

  5 0. nodaļa — Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes un neatkarīgu ievērojamu personu komitejas izdevumi

  5 0 0. pants — Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes darbības izdevumi

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  300 000

  300 000

  1 845,12

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes izdevumu segšanai, lai nodrošinātu tās pilnīgu un neatkarīgu darbību.

  Tas jo īpaši attiecas uz izdevumiem, kas ir specifiski iestādes uzdevumiem attiecībā uz profesionālo apmācību, programmatūras un IT aprīkojuma iegādi, ekspertu zināšanu ieguvi, konsultāciju pakalpojumiem un dokumentāciju, juridiskajiem izdevumiem un kaitējuma atlīdzību, kā arī publikācijām un informēšanas pasākumiem. Tā attiecas arī uz iestādei vajadzīgajiem izdevumiem, lai segtu jebkādus rēķinus gadījumos, kad pārsniegts to preču vai pakalpojumu apjoms vai izmaksas, kurus citas iestādes tai darījušas pieejamus atbilstoši pakalpojumu līgumiem saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 6. panta 4. punktu un turpmākajiem punktiem. Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu iestādei piešķirtie līdzekļi ir paredzēti 300 000 EUR apmērā. Saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 6. panta 6. punktu šie ieņēmumi jo īpaši ietver atbalstu, ko iestādes darbībai sniedz citas iestādes, kas nav Eiropas Parlaments.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 (2014. gada 22. oktobris) par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (OV L 317, 4.11.2014., 1. lpp.) un jo īpaši tās 6. panta 1. un 7. punkts.

  5 0 1. pants — Izdevumi saistībā ar neatkarīgu ievērojamu personu komiteju

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  20 000

  p.m.

  0,—

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu ar neatkarīgu ievērojamu personu komitejas sekretariātu saistītos izdevumus un finansētu komitejas darbu.

  Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

  Juridiskais pamats

  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 (2014. gada 22. oktobris) par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (OV L 317, 4.11.2014., 1. lpp.) un jo īpaši tās 11. panta 2. punkts.

  10. sadaļa — CITI IZDEVUMI

  10 0. nodaļa — PROVIZORISKAS APROPRIĀCIJAS

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

   

   

   

  10 1. nodaļa — REZERVE NEPAREDZĒTIEM IZDEVUMIEM

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  5 000 000

  2 346 000

  0,—

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu neparedzētus izdevumus, ko nosaka ar budžetu saistītos lēmumos, kurus pieņem finanšu gada laikā.

  10 3. nodaļa — PAPLAŠINĀŠANĀS REZERVE

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iestādes gatavošanos paplašināšanai.

  10 4. nodaļa — REZERVE INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS POLITIKAI

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus informācijas un komunikācijas politikai.

  10 5. nodaļa — PROVIZORISKA APROPRIĀCIJA NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu iestādes izdevumus par ieguldījumiem nekustamajā īpašumā un iekārtošanas darbiem. Eiropas Parlamenta Prezidijam ir jāpieņem saskaņota un atbildīga ilgtermiņa stratēģija nekustamā īpašuma jomā, tajā ņemot vērā īpašās problēmas, ko rada uzturēšanas izmaksu pieaugums, remontdarbu nepieciešamība un drošības izmaksas, kā arī nodrošinot Eiropas Parlamenta budžeta ilgtspējību.

  10 6. nodaļa — REZERVE PRIORITĀRIEM PROJEKTIEM SAGATAVOŠANAS POSMĀ

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Piezīmes

  Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iestādes prioritārajiem projektiem sagatavošanas posmā.

  10 8. nodaļa — EMAS REZERVE

  Skaitļi

  2022. gada budžets

  Apropriācijas 2021. gadā

  Izpilde 2020. gadā

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Piezīmes

  Ņemot vērā lēmumus, ko Eiropas Parlamenta Prezidijs plāno pieņemt saistībā ar EMAS rīcības plāna īstenošanu, jo īpaši pēc oglekļa emisijas audita Eiropas Parlamentā, šī apropriācija paredzēta, lai nodrošinātu attiecīgās darbības pozīcijas.


  S — Personāls S 1  I iedaļa— Eiropas Parlaments

   

  Funkciju grupa un pakāpe

   

  2022

  2021

  Pastāvīgās amata vietas

  Pagaidu amata vietas

  Pastāvīgās amata vietas

  Pagaidu amata vietas

  Citi

  Politiskās grupas

  Citi

  Politiskās grupas

  Ārpus kategorijas

  1

   

   

   

  1

   

   

   

  AD 16

  13

   

  1

  7

  13

   

  1

  7

  AD 15

  59

   

  1

  5

  54

   

  1

  5

  AD 14

  222

  2

  7

  36

  212

  2

  7

  36

  AD 13

  409

  8

  2

  38

  424

  8

  2

  38

  AD 12

  343

   

  15

  61

  339

   

  15

  61

  AD 11

  276

   

  6

  29

  220

   

  6

  28

  AD 10

  509

   

  11

  46

  439

   

  11

  43

  AD 9

  327

   

  9

  60

  468

   

  9

  56

  AD 8

  236

   

  4

  51

  251

   

  4

  50

  AD 7

  170

   

  9

  69

  160

   

  9

  62

  AD 6

  111

   

  4

  56

  106

   

  4

  66

  AD 5

  153

   

  4

  94

  99

   

  4

  65

  AD starpsumma

  2 828

  10

  73

  552

  2 785

  10

  73

  517

  AST 11

  114

  10

   

  37

  104

  10

   

  37

  AST 10

  68

   

  19

  35

  68

   

  19

  35

  AST 9

  598

   

  8

  42

  588

   

  8

  41

  AST 8