Betänkande - A9-0145/2021Betänkande
A9-0145/2021

BETÄNKANDE om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2022

26.4.2021 - (2020/2264(BUI))

Budgetutskottet
Föredragande: Damian Boeselager


Förfarande : 2020/2264(BUI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0145/2021
Ingivna texter :
A9-0145/2021
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2022

(2020/2264(BUI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[1], särskilt artikel 39,

 med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093 av den 17 december 2020 om den fleråriga budgetramen för 2021–2027[2] och de gemensamma förklaringar som parlamentet, rådet och kommissionen enats om i detta sammanhang[3], samt de därmed sammanhängande ensidiga förklaringarna[4],

 med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 16 december 2020 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel[5],

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1023/2013 av den 22 oktober 2013 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen[6],

 med beaktande av sin resolution av den 14 maj 2020 om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2021[7],

 med beaktande av sin resolution av den 12 november 2020 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021[8],

 med beaktande av sin resolution av den 18 december 2020 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021[9],

 med beaktande av sin resolution av den 26 oktober 2017 om bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU[10],

 med beaktande av sin resolution av den 11 september 2018 om åtgärder för att förebygga och bekämpa mobbning och sexuella trakasserier på arbetsplatsen, i det offentliga rummet och i politiken i EU[11],

 med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2019 om jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet[12],

 med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén En jämlikhetsunion: jämställdhetsstrategi för 2020–2025 (COM(2020)0152),

 med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om den europeiska gröna given (COM(2019)0640), särskilt punkt 2.1.4 Att bygga och renovera på ett energi- och resurseffektivt sätt,

 med beaktande av Emas halvtidsstrategi 2024, som antogs av styrkommittén för miljöförvaltning i Bryssel den 15 december 2020,

 med beaktande av studien The European Parliament’s carbon footprint – Towards carbon neutrality[13],

 med beaktande av revisionsrättens särskilda rapport nr 14/2014 Hur beräknar, minskar och kompenserar EU:s institutioner och organ sina växthusgasutsläpp?[14],

 med beaktande av additionalitetskraven i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (direktivet om förnybar energi), särskilt skäl 90 och artikel 27,

 med beaktande av sin resolution av den 17 september 2020 om maximering av energieffektivitetspotentialen hos EU:s byggnadsbestånd[15],

 med beaktande av direktivet om byggnaders energiprestanda[16] och energieffektivitetsdirektivet[17],

 med beaktande av uttalandet från Europaparlamentet, rådet och kommissionen om deras byggnaders roll som gott exempel inom ramen för direktivet om energieffektivitet[18],

 med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Strategi för hållbar och smart mobilitet – att sätta EU-transporterna på rätt spår för framtiden (COM(2020)0789), särskilt punkt 9 om kollektivtrafik,

 med beaktande av generalsekreterarens rapport till presidiet inför upprättandet av det preliminära förslaget till parlamentets budgetberäkning för budgetåret 2022,

 med beaktande av det preliminära förslag till budgetberäkning som presidiet upprättade den 8 mars 2021 i enlighet med artiklarna 25.7 och 102.1 i arbetsordningen,

 med beaktande av förslaget till budgetberäkning som budgetutskottet upprättat i enlighet med artikel 102.2 i arbetsordningen,

 med beaktande av artikel 102 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9-0145/2021), och av följande skäl:

A. Parlamentets betydelse som medlagstiftare och en av budgetmyndighetens parter, med kontrollbefogenheter och som främjare av den europeiska demokratin, bland annat inom ramen för EU:s insatser mot covid-19-pandemin och i enlighet med den gemensamma förklaringen från Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetkontroll av nya förslag som grundar sig på artikel 122 i EUF-fördraget och som kan medföra betydande konsekvenser för unionens budget[19], har fortsatt att öka och visat på det fortsatta behovet av att förse parlamentet med lämplig sakkunskap på lagstiftningsområdet och finansiella resurser för att säkerställa en god kvalitet på lagstiftnings- och kontrollarbetet, och på vikten av att parlamentet informerar om sina resultat. Parlamentets och dess ledamöters trovärdighet i EU-medborgarnas ögon är beroende av parlamentets egen förmåga att planera och genomföra sina utgifter på ett aktsamt och effektivt sätt som är motiverat för att återspegla den rådande ekonomiska verkligheten.

B. I sin vinterprognos förutspår kommissionen att BNP kommer att minska med 6,9 % under 2020 och att den inte kommer att återhämta sig till 2019 års nivå före 2023. Parlamentets budgetberäkning ökade med 2,68 % för 2020 och med 2,54 % för 2021.

C. Den budget som generalsekreteraren föreslagit till parlamentets preliminära förslag till budgetberäkning för 2022 innebär en ökning med 3,31 %, vilket ligger ordentligt ovanför inflationsnivån.

D.  Under den föregående fleråriga budgetramen gjordes en nedskärning av parlamentets personal på totalt 6 %, vilket i huvudsak drabbade administrationen, samtidigt som parlamentet sedan antagandet av Lissabonfördraget behandlar ett ökat antal lagstiftningsärenden som medlagstiftare och hanterar en ökad verksamhet kopplad till Next Generation EU. Parlamentet är mycket oroat över den ohållbara arbetsbördan för många specialiserade utskottssekretariat och politiska grupper.

E. Den europeiska gröna given syftar till att uppnå sina ambitiösa klimatmål utan någon kompensation för växthusgasutsläpp genom internationella reduktionsenheter.

F. Ett beslut om framtiden för Paul-Henri-Spaak-byggnaden förväntas med största sannolikhet fattas under 2021 på grundval av resultatet av en tävling anordnad av presidiet, vilket innebär en betydande utgiftsökning i en krissituation. Spaak-byggnaden bör uppfylla de högsta miljö- och säkerhetsstandarderna.

G. Den frivilliga pensionsfonden inrättades 1990 genom presidiets bestämmelser för det (frivilliga) tilläggspensionssystemet[20]. Vid sitt sammanträde den 10 december 2018 beslutade presidiet att ändra de regler som gäller för pensionsfonden genom att höja pensionsåldern från 63 till 65 år och genom att införa en avgift på 5 % på pensionsutbetalningar för framtida pensionärer för att förbättra hållbarheten för sådana utbetalningar. Enligt beräkningar kommer dessa ändringar av bestämmelserna att minska det försäkringstekniska underskottet med 13,3 miljoner EUR.

Allmän ram

1. Europaparlamentet påminner om att den största delen av parlamentets budget fastställs genom stadgeenliga eller avtalsenliga skyldigheter. Parlamentet noterar att 55 % av budgeten omfattas av en indexuppräkning av lönerna i enlighet med tjänsteföreskrifterna och stadgan för Europaparlamentets ledamöter. Parlamentet påminner om att den indexuppräkning av lönerna som kommissionen för närvarande förutser för juli 2021 och 2022 uppgår till 2,9 % respektive 2,5 %, vilket motsvarar en ökning med 31,9 miljoner EUR under 2022.

2. Europaparlamentet stöder den överenskommelse som nåddes den 14 april 2021 under förlikningen mellan presidiet och budgetutskottet om att fastställa ökningen i förhållande till budgeten för 2021 till 2,4 %, vilket motsvarar en total nivå för budgetberäkningen för 2022 på 2 112 904 198 EUR, minska nivån på utgifterna i det preliminära förslaget till budgetberäkning som antogs av presidiet den 8 mars 2021 med 18,85 miljoner EUR och att i motsvarande grad minska de föreslagna anslagen för följande budgetposter:

1004 01 – Utgifter för ordinarie resor: plenarsammanträden, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och övrigt; 1405 01 – Utgifter för tolkning: extern tolkning; 2007 01 – Uppförande av byggnader och inredning av lokaler; 2022 – Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader; 2024 – Energiförbrukning; 2120 01: Inventarier: inköp, förhyrning, underhåll och reparation av möbler; 2140: Teknisk utrustning och tekniska installationer; 3000 – Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna; 3040 – Diverse utgifter för interna sammanträden; 3042 – Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer; 3210 09: Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek, historiska arkiv, bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa) och Europeiskt vetenskapligt mediecentrum: utgifter för Europeiskt vetenskapligt mediecentrum; 3243 01: Europaparlamentets besökscentrum: Parlamentarium och Europa Experience; 3244 01: Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater: kostnader för mottagningar och bidrag till besöksgrupper; 4220 02: Utgifter för assistentstöd till ledamöterna: löner och andra ersättningar till ackrediterade assistenter – ledamotsstadgan; 4220 04: Utgifter för assistentstöd till ledamöterna: utgifter för tjänsteresor och tjänsteresor mellan de tre arbetsorterna och extern utbildning av ackrediterade assistenter – ledamotsstadgan.

3. Europaparlamentet stöder med kraft en ökning med 76 tjänster för de politiska grupperna och 66 tjänster vid utskottssekretariaten för att hantera den ökade arbetsbördan och genomföra unionens politik. Parlamentet uppmanar samtidigt presidiet att utnyttja möjliga synergier för att öka effektiviteten inom administrationen och att analysera hur digitaliseringen och de nya arbetssätten bidrar till att rationalisera direktoraten och möjliggöra en överföring av tjänster till utskottens sekretariat. Parlamentet uppmanar presidiet att också undersöka om ledamöternas ersättning för assistentstöd är tillräckligt med tanke på den ökande arbetsbördan för ledamöterna och deras personal.

4. Europaparlamentet betonar att parlamentets budget för 2022 måste vara realistisk och riktig för att förhindra en överbudgetering. Parlamentet noterar den nuvarande praxisen att använda anslag som inte utnyttjats vid årets slut (uppsamlingsöverföring) till pågående fastighetsprojekt. Parlamentet noterar att sådana uppsamlingsöverföringar görs systematiskt inom samma kapitel och avdelningar, och ofta under exakt samma budgetposter. Parlamentet anser att en sådan praxis riskerar att uppfattas som en planerad överbudgetering. Parlamentet vill att man före nästa uppsamlingsöverföring inleder en diskussion om en transparent finansiering av viktiga investeringar.

Miljöanpassning av parlamentet

5. Europaparlamentet måste gå i bräschen för att anta mer digitala, flexibla och energieffektiva arbets- och mötesmetoder, dra lärdom av erfarenheterna av covid‑19‑pandemin och dra nytta av redan genomförda teknikinvesteringar. Parlamentet efterlyser i detta sammanhang en omfattande och ambitiös översyn av hur ledamöter, personal och tjänstemän utför sitt parlamentariska arbete. Parlamentet anser att man vid en sådan översyn i första hand bör fokusera på hur effektivt och väl institutionen fungerar, och även bedöma hur kvaliteten på sammanträdena påverkas av att sammanträden ordnas antingen helt på distans eller med både fysisk närvaro och deltagande på distans, samtidigt som man undviker alltför generaliserande åtgärder som är avsedda att hantera exceptionella omständigheter.

6. Europaparlamentet välkomnar målen för parlamentets miljöledningssystem (Emas) för 2024. Parlamentet påminner om att Emas halvtidsstrategi 2024 innehåller en översynsklausul för att höja miljöambitionerna på grundval av de resultat som observerats. Parlamentet uppmanas att under 2022 ompröva sina Emas-mål mot bakgrund av Covid-19-pandemin och att se över de mål som antogs 2019 för de centrala resultatindikatorerna i syfte att höja dem. Parlamentet upprepar sin uppmaning om att ändra parlamentets nuvarande plan för minskning av koldioxidutsläpp för att uppnå koldioxidneutralitet senast 2030 med hjälp av ett internt koldioxidpris.

7. Europaparlamentet konstaterar att nästan två tredjedelar av parlamentets koldioxidavtryck härrör från persontransporter. Parlamentet efterlyser en rimlig minskning av resor för sammanträden som på ett effektivt sätt kan genomföras på distans eller genom hybrida lösningar, och främjande av en övergång till koldioxidsnåla alternativ för alla återstående resor, så länge detta inte påverkar kvaliteten på lagstiftningsarbetet och det politiska arbetet.

8. Europaparlamentet efterlyser en utvidgning av det frivilliga distansarbetet till fler dagar och funktioner. Parlamentet vill se en prioritering av hybrida sammanträden eller sammanträden som helt hålls på distans, när de inte inbegriper politiskt beslutsfattande, såsom utfrågningar och diskussioner eller interna och förberedande sammanträden – samtidigt som man erkänner att fysisk närvaro är effektivare för politiska förhandlingar – inbegripet tillhandahållandet av tolkning och distanstolkning när så behövs. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att på grundval av åtgärderna för att säkra kontinuitet i verksamheten under covid-19-krisen, inrätta en ny flexibel ram för tillhandahållande av fjärrtolkning för tiden efter covid-19. Parlamentet noterar att vissa personers välbefinnande kan påverkas negativt av att alltför lång tid tillbringas med digitala verktyg. Parlamentet efterlyser en revidering av reglerna för tjänsteresor senast i slutet av 2022 för att säkerställa ett korrekt behovsbaserat godkännande, en särskild motivering för godkännande av alla tjänsteresor, krav på koldioxidsnåla transportsätt, utan att detta hindrar ledamöterna från att fullgöra sitt uppdrag, och uteslutning av de mest skadliga transportslagen, med undantag för de mest extrema fallen där alternativa transportsätt för långa resor eller till svårtillgängliga områden skulle störa balansen mellan miljömålet och effektiviteten i parlamentets arbete. Parlamentet förväntar sig som ett villkor för godkännande att förberedande sammanträden och briefingar efter tjänsteresor hålls på distans för alla officiella delegationsbesök, och att godkännande av delegationer från och med 2022 begränsas till att endast omfatta sådana som är berättigade. Parlamentet uppmanar presidiet att se till att extra utskottssammanträden i Strasbourg strikt begränsas till exceptionella omständigheter och att de vederbörligen motiveras innan de godkänns i varje enskilt fall.

9. Europaparlamentet uppmuntrar ledamöterna att använda koldioxidsnåla transportalternativ. Parlamentet upprepar sin uppmaning att se över tillämpningsföreskrifterna för ledamotsstadgan så att ersättning ges för flexibla flygbiljetter i ekonomiklass när ledamöter reser inom unionen, med undantag för flygningar från och till de yttersta randområdena och flygningar med en eller flera mellanlandningar eller som är längre än fyra timmar. Parlamentet noterar att vissa ledamöters resor från valkretsen till parlamentets arbetsorter kräver långa resor som endast kan göras med flyg.

10. Europaparlamentet efterlyser en förbättring av infrastrukturen för cyklar, lastcyklar, e‑cyklar och e-skotrar i parlamentets lokaler, särskilt genom installation av lättanvända och säkra parkeringsplatser och cykelreparationsstationer. Parlamentet uppmanas att ha ett nära samarbete med de berörda lokala myndigheterna, i synnerhet med Brysselregionen, i sina insatser för att bli en föregångare när det gäller hållbar rörlighet i städer genom att inta en proaktiv roll i genomförandet av GoodMove-planen. Parlamentet efterlyser en utvidgning av tjänstecykelsystemet inom parlamentet. Parlamentet efterlyser särskilda åtgärder för att uppmuntra till aktiv rörlighet bland parlamentets personal, inbegripet särskilda utbildningsaktiviteter om säker pendling, underhåll och reparation. Parlamentet efterlyser ett pilotprojekt för lastcyklar för vissa logistiska processer inom parlamentet och mellan EU-institutionernas byggnader.

11. Europaparlamentet uppmuntrar personalen att använda kollektivtrafik och vill se att det senast 2022 införs ett system med subventionerade kollektivtrafikkort för personalen, som utesluter möjligheten att få en andra parkeringsvinjett. Parlamentet förväntar sig att tjänstebilar används för transport av ledamöter och personal och ackrediterade assistenter med reseförordnanden mellan Bryssel och Strasbourg. Parlamentet efterlyser en lämplig ökning av antalet parkeringsplatser som uteslutande är reserverade för elfordon och en översikt över det totala antalet parkeringsplatser i enlighet med tillämplig lagstiftning på de tre arbetsorterna.

12. Europaparlamentet förväntar sig att alla besöksgrupper informeras av parlamentets avdelningar om miljöpåverkan av deras transporter och att ett system för ersättning av resekostnader som uppmuntrar till lägre miljöpåverkan inrättas 2022. Parlamentet uppmanar presidiet att inleda revideringen av reglerna för besöksgrupper i linje med kommissionens meddelande till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Strategi för hållbar och smart mobilitet – att sätta EU-transporterna på rätt spår för framtiden (COM(2020)0789), särskilt punkt 9 om kollektivtrafik, och att anpassa resekostnaderna för besöksgrupper till ändrade marknadspriser och möjliggöra ändringar för att undvika att marknadsfluktuationer för resekostnader indirekt leder till geografisk diskriminering av besökare.

13. Europaparlamentet uppmanar administrationen att övervaka de fortsatta energikostnadsökningar som beräknats för 2022 och att undersöka kostnadsbesparingar och konsumtionseffektivitet. Parlamentet efterlyser ett stopp för uppgradering av värmeanläggningar för fossila bränslen och vill se att en färdplan för utfasning av fossila bränslen med särskilda milstolpar antas under 2022 för att undvika strandade tillgångar, och efterlyser en analys av huruvida det är ändamålsenligt och effektivt att använda värmepumpsystem och annan relevant teknik i linje med Emas-målen. Parlamentet uppmanas att ytterligare öka andelen förnybar energi i sin energimix, särskilt inom energiproduktionen, och parlamentet förväntar sig att man senast 2023 installerar toppmoderna takmonterade solceller för att uppnå maximal potential i Bryssel. Parlamentet vill samtidigt se att ursprungsgarantier i samband med offentlig upphandling gradvis ersätts med lokala förnybara energikällor.

14. Europaparlamentet förväntar sig att parlamentets tjänster fortsätter att minska pappersförbrukningen genom att övergå till papperslösa och kollektiva lösningar i en onlinemiljö för alla sammanträden, liksom genom ett fortsatt genomförande av förfarandena för e-signaturer. Parlamentet upprepar sin begäran om att det snarast möjligt bör göras en analys av alternativ till flyttlårarna i linje med Emas-målet för ett papperslöst parlament.

15. Europaparlamentet förväntar sig att principerna om energieffektivitet först och om den cirkulära ekonomin tillämpas på alla investeringar, inbegripet digitala investeringar och förvaltningsbeslut. Parlamentet efterlyser ett fullständigt genomförande av parlamentets avfallshanteringsstrategi i linje med avfallshierarkiprinciperna, särskilt när det gäller den hållbara och cirkulära strategin för hantering av byggavfall. Parlamentet efterlyser ett fullständigt genomförande av åtgärder för att parlamentet ska bli fritt från plastprodukter för engångsbruk.

16. Europaparlamentet påminner om att en stor majoritet av parlamentet har uttryckt sitt stöd för ett enda säte för att säkerställa att pengar från unionens skattebetalare används på ett effektivt sätt och för att parlamentet ska ta sitt institutionella ansvar att minska koldioxidavtrycket. Parlamentet påminner om behovet att hitta lösningar för att optimera det parlamentariska och institutionella arbetet, de finansiella kostnaderna och koldioxidavtrycket. Parlamentet anser att de erfarenheter och de investeringar som gjorts i samband med distansarbete och distanssammanträden kan utgöra en grund för att anpassa behoven av tjänsteresor. Parlamentet påminner om att enligt fördraget om Europeiska unionen ska Europaparlamentet ha sitt säte i Strasbourg. Parlamentet noterar att permanenta ändringar skulle kräva en ändring av fördraget, och att enhällighet krävs för en sådan ändring.

17. Europaparlamentet påminner om att upphandlingsvillkoren bör gå utöver principen om bästa pris och även inbegripa miljömässiga, sociala och könsrelaterade kriterier med detaljerade indikatorer. Parlamentet välkomnar utvidgningen av mandatet för helpdesken för miljöanpassad offentlig upphandling för att inkludera sociala och könsrelaterade aspekter, och efterlyser en skyldighet att konsultera denna helpdesk för upphandlingar som överstiger 15 000 EUR. Parlamentet förväntar sig att presidiet antar ett system för hållbarhetsredovisning, såsom det globala redovisningsinitiativet och dess utvidgning till jämställdhetsintegrering i hållbarhetsredovisning (Embedding Gender in Sustainability Reporting) senast 2022.

Transparens och ansvarsskyldighet

18. Europaparlamentet beklagar att presidiet vägrar genomföra den önskan som kammaren har uttryckt vid flera tillfällen om en reform av ersättningen för allmänna utgifter, vilket innebär att presidiet aktivt förhindrar en mer transparent och ansvarig användning av unionens skattebetalares pengar. Parlamentet begär att presidiet inför ändringar av bestämmelserna för ersättningen för allmänna utgifter före utgången av 2021.

19. Europaparlamentet beklagar att presidiet vägrar att genomföra den önskan som kammaren har uttryckt vid flera tillfällen när det gäller de centrala reformåtgärder för parlamentet som ursprungligen nämndes i parlamentets resolution av den 26 oktober 2017 om bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU1, bland annat införandet av obligatorisk utbildning mot trakasserier för all personal och alla ledamöter. Parlamentet begär att presidiet omedelbart och till fullo genomför kammarens beslut.

20. Europaparlamentet beklagar att presidiet vägrar att genomföra den önskan som kammaren har uttryckt vid ett flertal tillfällen om att bevilja en hög skyddsnivå för ackrediterade assistenter som rapporterar om överträdelser av unionsrätten i enlighet med direktiv (EU) 2019/1937 om visselblåsare[21], som ungefär motsvarar den skyddsnivå som beviljas ackrediterade assistenter som utsätts för trakasserier. Parlamentet uppmanar presidiet att fastställa tydliga och rättsligt säkra standarder för de fall då skydd av visselblåsare kan beviljas, inbegripet för ackrediterade assistenter, och att offentliggöra dessa standarder.

21. Europaparlamentet beklagar att presidiet vägrar att genomföra den önskan från kammaren som uttryckts vid ett flertal tillfällen om att vidta åtgärder för att till fullo anpassa ersättningsnivåerna för tjänstemän, övriga anställda och ackrediterade assistenter när det gäller tjänsteresor mellan parlamentets tre arbetsorter. Parlamentet uppmanar presidiet att utan ytterligare dröjsmål ta itu med denna fråga och vidta nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med denna ojämlikhet från och med återupptagandet av plenarsammanträdena i Strasbourg.

22. Europaparlamentet uppmanar på nytt talmanskonferensen att revidera genomförandebestämmelserna för delegationernas verksamhet och uppdrag utanför Europeiska unionen. Parlamentet understryker att en sådan revidering bör beakta möjligheten för ackrediterade assistenter att under vissa villkor följa med ledamöter i parlamentets officiella delegationer och på officiella uppdrag.

23. Europaparlamentet beklagar att presidiet har dröjt med att genomföra den önskan från kammaren som uttryckts vid flera tillfällen om att utarbeta en teknisk lösning som gör det möjligt för ledamöterna att utöva sin rösträtt under mamma- eller pappaledighet, vid långvarig sjukdom eller vid force majeure och att klargöra de rättsliga, ekonomiska och tekniska begränsningar som en sådan lösning skulle medföra. Parlamentet anser att alla åtgärder som vidtagits i detta avseende skulle ha gjort det möjligt att påskynda inrättandet av parlamentets system för distansarbete och omröstning som inrättades när pandemin uppstod. Parlamentet förväntar sig att presidiet, eftersom den tekniska möjligheten nu har bekräftats, kommer att ta över arbetet med att åtgärda de rättsliga och ekonomiska begränsningar som kan finnas kvar.

24. Europaparlamentet påminner om att enligt öppenhetsregistrets årsrapporter de senaste åren är ungefär hälften av alla poster i registret felaktiga. Parlamentet befarar att registret inte kan uppfylla sitt syfte att ge större transparens om intresseföreträdares verksamheter om hälften av dess poster ger ofullständig eller felaktig information. Parlamentet uppmanas att vidta åtgärder för att göra registret mer korrekt.

25. Europaparlamentet upprepar sin begäran om att parlamentet ska utarbeta en årlig detaljerad rapport om de företrädare för intressegrupper och andra organisationer som fått tillträde till parlamentets lokaler och offentliggöra denna i enlighet med uppgiftsskyddsförordningen.

26.  Europaparlamentet förväntar sig att presidiet i framtiden proaktivt kommer att informera ledamöterna om genomförandet av relevanta beslut som fattats vid plenarsammanträden.

Jämställdhet

27.  Europaparlamentet efterlyser en analys av jämställdhetsbudgeteringen som ska ligga till grund för det kommande preliminära förslaget till budgetberäkning i linje med unionens åtagande om jämställdhetsbudgetering. Parlamentet efterlyser ett särskilt system för jämställdhetsredovisning där utgifter för ledamöter, personal och experter redovisas könsuppdelat.

28.  Europaparlamentet efterlyser antagandet av kriterier för utvärdering och övervakning av upphandling ur ett jämställdhetsperspektiv, på grundval av främjandet av lika möjligheter i parlamentets alla anbudsspecifikationer.

Digital infrastruktur

29. Europaparlamentet stöder investeringar i digital infrastruktur, även cybersäkerhet. Parlamentet understryker att informations- och kommunikationstekniken (IKT) måste bygga på säkra programvarulösningar, dvs. programvarulösningar med öppen källkod, som säkerställer full kontroll över programvaran, och över parlamentets datahantering samt frihet vid utvecklingen av tillämpningar och teknikupphandling som specifikt undviker beroende av eller teknologisk inlåsning till stora teknikplattformar, särskilt när det gäller molnleverantörer.

30. Europaparlamentet betonar att miljöfrågan måste integreras i den digitala agendan. Parlamentet betonar att digital innovation måste bidra positivt till den ekologiska omställningen. Parlamentet efterlyser en minskning av den digitala teknikens miljöavtryck (grön it), särskilt genom anpassning av intern politik. Parlamentet uppmanas integrera ekodesign för digitala tjänster i sin IKT-förvaltning och att välja alternativ som respekterar den cirkulära ekonomin och främjar resurseffektivitet.

31. Europaparlamentet påminner om de inneboende riskerna för informationssäkerheten och integriteten med att använda tredjepartsberoende lösningar för att dela känsliga data och de positiva effekterna av programvara med öppen källkod för digitalt oberoende och dess fördelar när det gäller säkerhet. Parlamentet insisterar på att användarna bör ges möjlighet att använda programvara med öppen källkod på parlamentets enheter och behovet av decentraliserade lösningar med öppen källkod för virtuella möten och snabbmeddelandetjänster. Parlamentet framhåller behovet att på lämpligt sätt utbilda användare med särskilt fokus på it-säkerhet. Parlamentet betonar behovet av automatisk språktranskriptions- och översättningsprogramvara för att stödja en likvärdig spridning av information på alla officiella språk.

32. Europaparlamentet uppmuntrar med eftertryck åtgärder för att säkerställa att parlamentets upphandling av programvara och digital infrastruktur, inbegripet molnlösningar, undviker inlåsning till en leverantör genom krav på portabilitet och fullständig interoperabilitet, användning av programvara med öppen källkod och öronmärkning av upphandling för små och medelstora företag och nystartade företag.

33. Europaparlamentet betonar att programvarudata och programvaruverktyg som skapas av den offentliga sektorn och/eller offentligt finansierad programvarudata och programvaruverktyg bör kunna återanvändas och vara öppet tillgängliga och förenliga med de grundläggande rättigheterna, och betonar att om de är avsedda för kritisk användning måste de ha en säkerhetscertifiering eller en säkerhetsrevision. Parlamentet anser dessutom att artificiell intelligens (AI) som används av parlamentet bör offentliggöras som öppen källkod inom ramen för förfarandet för offentlig upphandling, med programvarudokumentation och algoritmer tillgängliga för att möjliggöra en översyn av hur AI-systemet kommit fram till en viss slutsats. Parlamentet betonar att en granskning av grundläggande rättigheter bör ingå i en förhandsbedömning av överensstämmelse.

34. Europaparlamentet noterar att system för omröstning på distans har införts för att säkerställa kontinuiteten i parlamentets arbete under pandemin. Parlamentet begär att dessa omröstningssystem ska harmoniseras.

35. Europaparlamentet efterlyser snabbare och säkrare trådlösa nät på alla de tre arbetsorterna.

Dialog med medborgarna

36. Europaparlamentet understryker att parlamentet är den enda direktvalda EU‑institutionen. Parlamentet anser att det är viktigt att medborgarna får en bättre förståelse för parlamentets verksamhet och att man skapar en politisk medvetenhet och främjar unionens värden. Parlamentet efterlyser fler digitala sätt att kommunicera direkt med medborgarna på.

37. Europaparlamentet stöder inrättandet av Europa Experience-centrum senast 2024 i alla medlemsstater. Parlamentet noterar bekräftelsen att förseningar till följd av covid‑19‑pandemin inte kommer att äventyra kritiska milstolpar. Parlamentet stöder administrationen i dess policy som syftar till att maximera synergieffekterna. Parlamentet förväntar sig att de långsiktiga budgetkonsekvenserna av Europa Experience-centrum när det gäller löpande kostnader läggs fram för budgetutskottet innan 2022 års budget antas. Parlamentet påminner om att Europa Experience-centrum skulle göra det möjligt för alla medborgare att få en bättre förståelse för hur EU‑institutionerna fungerar.

38. Europaparlamentet anser att parlamentets förbindelsekontor bör utöka sitt nätverk och knyta närmare kontakter med medborgarna. Parlamentet uppmanas att genom sina förbindelsekontor utveckla möten och evenemang såsom det europeiska ungdomsevenemanget (EYE) mellan ledamöter och ungdomar på lokal nivå.

39. Europaparlamentet erkänner besöksgruppernas betydelse. Parlamentet noterar att inga besöksgrupper har kunnat besöka parlamentets lokaler under covid-19-pandemin. Parlamentet påminner om att i enlighet med presidiets beslut av den 5 oktober 2020 omfördelades 40 % av den outnyttjade kvoten för 2020 till 2022. Parlamentet välkomnar att parlamentet lägger avsevärda ansträngningar på sina tjänster för besökare, särskilt för ungdomar, som förblir en central målgrupp. Parlamentet vill inte se några ytterligare ökningar av ersättningen för besökare, utöver vad som är praktiskt genomförbart, under återstoden av mandatperioden

40. Europaparlamentet konstaterar att omkring 50 miljoner människor tillhör olika språkliga minoriteter, regioner och samhällen i unionen. Parlamentet påminner om att parlamentet uppmuntrar medborgarnas engagemang och deltagande, inbegripet nationella, regionala och språkliga minoriteter, i unionen. Parlamentet påminner om att det till fullo stöder flerspråkighet och främjar nationella, regionala och språkliga minoriteters rättigheter. Parlamentet anser att det kan bidra aktivt till kampen mot desinformation och vid behov tillhandahålla information även på språken som talas av språkliga minoriteter, regioner och samhällen. Parlamentet uppmanar presidiet att analysera möjligheten och de uppskattade finansiella kostnaderna för att ta fram kommunikationsmaterial, till exempel för Europa Experience-centrumen och konferensen om Europas framtid, på de språk som talas av språkliga minoriteter, regioner och samhällen i de olika medlemsstaterna.

41. Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att analysera om det är möjligt att införa tolkning till internationellt teckenspråk vid samtliga plenardebatter, i linje med den begäran som antogs av kammaren, och att genomföra detta beslut med respekt för principen om lika tillgång för alla medborgare.

42. Europaparlamentet anser att det är av yttersta vikt att varje unionsinstitution som deltar i inrättandet och förvaltningen av den kommande konferensen om Europas framtid, även parlamentet, har tillräckliga administrativa budgetar för att konferensen ska bli framgångsrik redan från det att beräkningen av inkomsterna och utgifterna meddelas.

43. Europaparlamentet efterlyser en möjlighet för medborgare och invånare i medlemsstaterna och partnerländerna att göra virtuella guidade turer i parlamentet för att öka allmänhetens förståelse för institutionens arbete och värderingar.

44. Europaparlamentet efterlyser en särskild besökstjänst för äldre besökare där man uppmärksammar unionens program och politik som främjar aktivt åldrande.

Fastighetsprojekt

45. Europaparlamentet förväntar sig en planering och ett beslutsfattande för fastighetspolitiken som är mer transparent och detaljerat, inklusive tillhandahållande av tidig information, med vederbörlig hänsyn till artikel 266 i budgetförordningen. Parlamentet efterlyser en debatt om hur parlamentet fungerar och en översyn av parlamentets utrymmesbehov mot bakgrund av effekterna av pandemin och den förväntade ökningen av distansarbete och, vid behov, en anpassning av parlamentets långsiktiga fastighetsstrategi. Parlamentet betonar att en noggrann planering bör möjliggöra betydande besparingar.

46. Europaparlamentet uppmanar presidiet att tillkännage sitt beslut om Paul-Henri Spaak-byggnaden, inklusive en detaljerad kostnadsfördelning och styrkande handlingar. Parlamentet noterar att Spaak-byggnaden inte är tillgänglig under renoveringsarbetet och begär att de redan tillgängliga ytorna optimeras i enlighet med parlamentets behov. Parlamentet påminner i detta sammanhang om parlamentets åtagande att genomföra den anpassning och renovering av sina byggnader som är nödvändig för att skapa en miljö som är tillgänglig för alla användare i enlighet med unionens standarder. Parlamentet rekommenderar att vederbörlig hänsyn ska tas till kriterier för mångfald och inkludering vid planeringen och omstruktureringen av parlamentets byggnader.

47. Europaparlamentet välkomnar presidiets beslut att anta byggnadspass för livscykelhantering av parlamentets fastighetsbestånd. Parlamentet förväntar sig att användningen av det nya verktyget bidrar till ett effektivt genomförande av åtgärder för att uppnå klimatneutrala eller passiva byggnader så snart som möjligt och senast 2050. Parlamentet förväntar sig också att passet ska omfatta en förbättring av inomhusluftens kvalitet och hälsosamma byggnader.

48. Europaparlamentet noterar att den budget som generalsekreteraren föreslagit för 2022 innehåller 4,358 miljoner EUR för arbetet med ingången till WEISS-byggnaden. Parlamentet noterar vidare att 8 miljoner EUR redan hade avsatts i 2021 års budget för sådant byggnadsarbete. Parlamentet begär uppdaterad information om de totala kostnaderna för detta projekt.

Övriga frågor

49. Europaparlamentet upprepar sin begäran till presidiet att fastställa ett system som medger full flexibilitet när det gäller närvaron för ledamöterna under gröna veckor för att underlätta olika arbetsformer för dem.

50. Europaparlamentet påminner om att det i artikel 27.1 och 27.2 i parlamentets ledamotsstadga[22] fastställs att ”den frivilliga pensionsfond som parlamentet har upprättat ska kvarstå efter ikraftträdandet av denna stadga för ledamöter eller före detta ledamöter som redan förvärvat rättigheter eller framtida rättigheter i denna fond och att de förvärvade och framtida rättigheterna till fullo ska kvarstå”. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren och presidiet att till fullo respektera ledamotsstadgan och att upprätta en tydlig plan för pensionsfonden som innebär att parlamentet tar på sig förpliktelserna och ansvaret för sina ledamöters frivilliga pensionssystem.

51. Europaparlamentet noterar att tjänsteleverantörerna har drabbats hårt av pandemin. Parlamentet välkomnar parlamentets insatser, såsom tillhandahållandet av solidaritetsmåltider, för att bidra till att minska konsekvenserna för underleverantörer och deras anställda. Parlamentet framhåller att utkontraktering av städ- och cateringtjänster försätter människor, främst kvinnor, i en extremt utsatt situation. Parlamentet är ytterst bekymrat över det stora antalet uppsägningar av anställda inom cateringföretaget Compass Group. Parlamentet uppmanar berörda tjänster inom sin administration att i samarbete med underleverantörer undersöka alla möjliga alternativa lösningar för att trygga sysselsättningen inom ramen för den sociala dialogen och att upphandla ytterligare tjänster som kan motiveras av användningen av parlamentets budget. Parlamentet uppmanas att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att de högsta arbetsrättsliga standarderna för städpersonal, som främst utgörs av kvinnor, och cateringpersonal, upprätthålls av externa uppdragstagare, särskilt när det gäller psykologiskt tryck och arbetsvillkor. Parlamentet uppmanar presidiet att se över parlamentets policy för utkontraktering.

52. Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren och presidiet att skapa en kultur med resultatbaserad budgetering inom hela parlamentets administration, och en metod för en smidig förvaltning, i syfte att förbättra effektiviteten och den miljömässiga hållbarheten samt minska pappersarbetet och byråkratin i institutionens interna arbete. Parlamentet betonar att erfarenheterna av metoden för en smidig förvaltning visar på fortsatta förbättringar av arbetsprocessen tack vare förenklingen och den administrativa personalens erfarenhet.

53. Europaparlamentet framhåller behovet att se över parlamentets personalpolitik för att göra det möjligt för institutionen att använda sig av den sakkunskap som förvärvats av all personal vid parlamentet. Parlamentet anser därför att det är nödvändigt att ändra bestämmelserna för att göra det möjligt för alla personalkategorier, inklusive ackrediterade assistenter, att delta i interna uttagningsprov och att inrätta system för personalutveckling som gör det möjligt för parlamentet att behålla den sakkunskap som finns inom dessa kategorier vid institutionen.

54. Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att bedöma riskerna med att anställa allt fler kontraktsanställda, bland annat faran för att en tudelad personalstruktur skapas inom parlamentet. Parlamentet insisterar på att centrala tjänster och uppgifter bör utföras av fast anställd personal.

55. Europaparlamentet efterlyser mer flexibilitet och mindre byråkrati i förvaltningen av ledamöternas kontor och kontrakt, med beaktande av onlineplattformarnas återkommande fel och svårigheterna med att arbeta på distans under covid‑19‑pandemin. Parlamentet uppmanar sitt generalsekretariat och enheterna för finansiella tjänster att utarbeta en särskild uppsättning flexibla regler.

56. Europaparlamentet välkomnar ungefär 250 praktikanter till Bryssel varje halvår. Parlamentet anser att parlamentets praktikanter bör erbjudas samma rabatter för transporter som övriga anställda. Parlamentet anser att dessa åtgärder inte skulle innebära någon betydande ytterligare börda för parlamentets budget och att de skulle medföra en betydande minskning av utgifterna för praktikanterna i Bryssel.

57. Europaparlamentet påpekar att tillräckliga resurser måste avsättas för finansiering av kulturella och konstnärliga aktiviteter inom och utanför parlamentets lokaler för att understryka dess stöd till den kulturella och kreativa sektorn.

58. Europaparlamentet påminner om parlamentets politiska åtagande när det gäller dess externa förbindelsekontor och uppmanar med kraft Europeiska utrikestjänsten att säkerställa de nödvändiga förutsättningarna, såsom gemensam förvaltning av byggnader där detta behövs, och att säkerställa att värdstaternas myndigheter ger parlamentets personal diplomatisk status.

59. Europaparlamentet efterlyser punktliga och transparenta årsrapporter från myndigheten för politiska partier och stiftelser.

60. Europaparlamentet anser att covid-19-pandemin har negativa konsekvenser för parlamentets livskraft. Parlamentet understryker vikten av att säkerställa ett dynamiskt och levande parlament när covid-19-krisen är över. Parlamentet uppmanar därför presidiet att genomföra en analys för att ta reda på nya metoder som skulle kunna göra parlamentet mer livfullt, följt av rekommendationer som vid behov skulle kunna genomföras genom en revidering av arbetsordningen.

o

o o

61. Europaparlamentet antar budgetberäkningen för budgetåret 2022.

62. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och budgetberäkningen till rådet och kommissionen.

 


BILAGA: FÖRSLAG TILL BUDGETBERÄKNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRSLAG TILL BUDGETBERÄKNING

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europeiska unionens bidrag till finansieringen av Europaparlamentets utgifter för budgetåret 2022

 

 

 

Rubrik

Belopp

 

 

Utgifter

2 112 904 198

Egna inkomster

182 850 000

Bidrag

1 930 054 198

 

 

 


INKOMSTER

 

Avdelning - Kapitel - Artikel - Punkt

Rubrik

Budget 2022

Budget 2021

Genomförande 2020

3

ADMINISTRATIVA INKOMSTER

3 0

INKOMSTER FRÅN PERSONALENS INBETALNINGAR

3 0 0

Skatter och avgifter

97 757 000

93 120 000

93 413 435

3 0 1

Avgifter till pensionssystemet

85 091 000

83 097 000

75 574 698

Kapitel 3 0 — Totalt

182 848 000

176 217 000

168 988 133

3 1

 

3 1 0

Försäljning av fast egendom – Inkomster avsatta för
särskilda ändamål

p.m.

p.m.

1 550 185

3 1 1

Försäljning av annan egendom

p.m.

p.m.

0

3 1 2

Uthyrning i första och andra hand av fast egendom –
Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0

Kapitel 3 1 — Totalt

p.m.

p.m.

1 550 185

3 2

 

3 2 0

Inkomster från tillhandahållande av varor, tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0

3 2 1

Återbetalning av traktamenten från övriga institutioner, organ eller byråer — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0

3 2 2

Inkomster från tredje man för varor, tjänster eller bygg- och anläggningarbeten — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0

Kapitel 3 2 — Totalt

p.m.

p.m.

0

3 3

 

3 3 0

Återbetalning av felaktiga utbetalningar — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0

3 3 1

Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0

3 3 3

Inkomster från mottagna försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0

3 3 8

Övriga inkomster från administrativ verksamhet — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0

3 3 9

Övriga inkomster från administrativ verksamhet

2 000

2 000

891 685

Kapitel 3 4 — Totalt

2 000

2 000

891 685

Avdelning 3 — Totalt

182 850 000

176 219 000

171 430 002

4

FINANSIELLA INKOMSTER, DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER

4 0

INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR OCH KONTON

4 0 0

Inkomster från investeringar, beviljade lån och bankkonton

p.m.

50 000

2 028

Kapitel 4 0 — Totalt

p.m.

50 000

2 028

Avdelning 4 — Totalt

p.m.

50 000

2 028

6

INKOMSTER, BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR AVSEENDE EU:S ÅTGÄRDER

6 6

ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR

6 6 8

Andra bidrag och återbetalningar – Inkomster avsatta för

särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0

Kapitel 6 6 — Totalt

p.m.

p.m.

0

Avdelning 6 — Totalt

p.m.

p.m.

0

TOTALSUMMA

182 850 000

176 269 000

171 432 030

 

 

 

 

 

 

 


UTGIFTER

Allmän sammanfattning av anslag (2022 och 2021) och genomförande (2020)

Avdelning - Kapitel - Artikel - Punkt

Rubrik

Budget 2022

Budget 2021

Genomförande 2020

1

PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

1 0

LEDAMÖTER

209 903 000

207 576 273

180 659 038

1 2

TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

714 893 000

693 916 364

679 166 389

1 4

ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

185 424 000

173 260 678

150 587 138

1 6

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

23 593 050

22 955 600

19 083 918

Avdelning 1 — Totalt

1 133 813 050

1 097 708 915

1 029 496 483

2

FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

BYGGNADER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

233 538 212

235 657 000

287 339 852

2 1

INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER

198 398 786

191 697 500

204 061 518

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

8 158 900

6 706 500

6 743 937

Avdelning 2 — Totalt

440 095 898

434 061 000

498 145 306

3

UTGIFTER PÅ GRUND AV DE ALLMÄNNA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR

3 0

SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

30 153 900

34 700 500

7 838 908

3 2

EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

152 090 350

150 461 720

107 598 067

Avdelning 3 — Totalt

182 244 250

185 162 220

115 436 975

4

UTGIFTER PÅ GRUND AV DE SÄRSKILDA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR

4 0

SÄRSKILDA UTGIFTER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN

135 000 000

134 000 000

123 200 426

4 2

UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA

215 911 000

209 443 000

183 989 920

4 4

SAMMANTRÄDEN OCH ÖVRIG VERKSAMHET FÖR LEDAMÖTER OCH FÖRE DETTA LEDAMÖTER

520 000

500 000

480 000

Avdelning 4 — Totalt

351 431 000

343 943 000

307 670 345

5

Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser och kommittén av oavhängiga framstående personer

5 0

Utgifter för myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser och kommittén av oavhängiga framstående personer

320 000

300 000

1 845

Avdelning 5 — Totalt

320 000

300 000

1 845

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

5 000 000

2 346 000

p.m.

10 3

RESERV FÖR UTVIDGNINGEN

p.m.

p.m.

p.m.

10 4

RESERV FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLITIKEN

p.m.

p.m.

p.m.

10 5

PRELIMINÄRA ANSLAG FÖR FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

p.m.

10 6

RESERV FÖR PRIORITERADE PROJEKT UNDER UTVECKLING

p.m.

p.m.

p.m.

10 8

EMAS-RESERV

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 10 — Totalt

5 000 000

2 346 000

p.m.

TOTALSUMMA

2 112 904 198

2 063 521 135

1 950 749 110

 

 

 


AVSNITT I — EUROPAPARLAMENTET

Inkomster – INKOMSTER

Avdelning 3 — ADMINISTRATIVA INKOMSTER

Kapitel 3 0 — INKOMSTER FRÅN PERSONALENS INBETALNINGAR

Artikel 3 0 0 — Skatter och avgifter

Punkt 3 0 0 0 — Beskattning av lön

Siffror

Budget 2022

Budget 2021

Genomförande 2020

84 658 000

80 695 000

81 341 562,25

Rättslig grund

Protokoll om Europeiska unionens förmåner och immunitet, särskilt artikel 12.

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).

Punkt 3 0 0 1 — Särskilda löneavdrag

Siffror

Budget 2022

Budget 2021

Genomförande 2020

13 099 000

12 425 000

12 071 872,87

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 66a.

Artikel 3 0 1 — Avgifter till pensionssystemet

Punkt 3 0 1 0 — Personalens avgifter till pensionssystemet

Siffror

Budget 2022

Budget 2021

Genomförande 2020

77 051 000

73 087 000

69 173 578,83

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 83.2.

Punkt 3 0 1 1 — Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

Siffror

Budget 2022

Budget 2021

Genomförande 2020

8 000 000

10 000 000

6 397 668,43

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 4, artikel 11.2 och 11.3 samt artikel 48 i bilaga VIII.

Punkt 3 0 1 2 — Avgifter till pensionssystemet från tjänstlediga tjänstemän

Siffror

Budget 2022

Budget 2021

Genomförande 2020

40 000

10 000

3 450,72

Punkt 3 0 1 4 — Avgifter från Europaparlamentets ledamöter

Siffror

Budget 2022

Budget 2021

Genomförande 2020

p.m.

p.m.

0,—

Rättslig grund

Bestämmelser för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter, särskilt bilaga III.

Referensrättsakter

Kapitel 3 1 — INKOMSTER FRÅN FAST EGENDOM

Artikel 3 1 0 — Försäljning av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2022

Budget 2021

Genomförande 2020

p.m.

p.m.

1 550 184,50

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för inkomster från försäljning av institutionens fasta egendom.

I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Artikel 3 1 1 — Försäljning av annan egendom

Siffror

Budget 2022

Budget 2021

Genomförande 2020

p.m.

p.m.

 

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för inkomster från försäljning eller inbyte av annan egendom som tillhör institutionen.

Artikel 3 1 2 — Uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda

ändamål

Siffror

Budget 2022

Budget 2021

Genomförande 2020

p.m.

p.m.

 

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Uppgifter om utgifter och inkomster från lån eller hyror eller tillhandahållande av tjänster under denna punkt ska anges i en bilaga till denna budget.

Kapitel 3 2 — INKOMSTER FRÅN TILLHANDAHÅLLANDE AV VAROR, TJÄNSTER ELLER BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN — INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

Artikel 3 2 0 — Inkomster från tillhandahållande av varor, tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten —

Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Punkt 3 2 0 2 — Inkomster från tillhandahållande av varor, tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten för EU:s övriga institutioner, organ och byråer — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2022

Budget 2021

Genomförande 2020

p.m.

p.m.

 

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Denna punkt är avsedd för inkomster från återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en annan institutions räkning.

Artikel 3 2 1 — Återbetalning av traktamenten från övriga institutioner, organ eller byråer — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2022

Budget 2021

Genomförande 2020

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Denna artikel är avsedd för inkomster från återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en annan institutions räkning.

Artikel 3 2 2 — Inkomster från tredje man för varor, tjänster eller bygg- och anläggningarbeten — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2022

Budget 2021

Genomförande 2020

p.m.

p.m.

 

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Kapitel 3 3 — ÖVRIGA ADMINISTRATIVA INKOMSTER

Artikel 3 3 0 — Återbetalning av felaktiga utbetalningar — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2022

Budget 2021

Genomförande 2020

p.m.

p.m.

 

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Artikel 3 3 1 — Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2022

Budget 2021

Genomförande 2020

p.m.

p.m.

 

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.2 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Artikel 3 3 3 — Inkomster från mottagna försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2022

Budget 2021

Genomförande 2020

p.m.

p.m.

 

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

I denna artikel ingår även återbetalningar från försäkringar för tjänstemäns löner vid olycksfall.

Artikel 3 3 8 — Övriga inkomster från administrativ verksamhet — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2022

Budget 2021

Genomförande 2020

p.m.

p.m.

 

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet.

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Artikel 3 3 9 — Övriga inkomster från administrativ verksamhet

Siffror

Budget 2022

Budget 2021

Genomförande 2020

2 000

2 000

891 684,67

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för övriga inkomster från den administrativa verksamheten.

Uppgifter om utgifter och inkomster från lån eller hyror eller tillhandahållande av tjänster under denna punkt ska anges i en bilaga till denna budget.

Avdelning 4 – FINANSIELLA INKOMSTER, DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER

Kapitel 4 0 — INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR OCH KONTON

Artikel 4 0 0 — Inkomster från investeringar, beviljade lån och bankkonton

Siffror

Budget 2022

Budget 2021

Genomförande 2020

 

50 000

2 027,55

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton.

Avdelning 6 — INKOMSTER, BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR AVSEENDE EU:S ÅTGÄRDER

Kapitel 6 6 — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR

Artikel 6 6 8 — Andra bidrag och återbetalningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2022

Budget 2021

Genomförande 2020

p.m.

p.m.

 

Anmärkningar

Under denna punkt ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, införas eventuella inkomster som inte är förutsedda inom andra delar av avdelning 6 och som ska användas för att tillhandahålla kompletterande anslag avsedda att finansiera utgifter för vilka dessa inkomster är avsatta.

Utgifter — UTGIFTER

Avdelning 1 — PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

Kapitel 1 0 — LEDAMÖTER

Artikel 1 0 0 — Arvoden och ersättningar

Punkt 1 0 0 0 — Arvoden

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

79 494 000

76 747 273

76 121 019,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utbetalningen av det arvode som föreskrivs i ledamotsstadgan.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Rättslig grund

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 9 och 10.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 1 och 2.

Punkt 1 0 0 4 — Utgifter för ordinarie resor

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

67 400 000

67 400 000

34 872 664,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att ersätta utgifter för resa och uppehälle i samband med resor till och från arbetsorterna och övriga tjänsteresor.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 25 000 EUR.

Rättslig grund

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 20.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 10–21 och 24.

Punkt 1 0 0 5 — Övriga reseutgifter

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

5 700 000

5 500 000

3 132 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att ersätta utgifter för kompletterande resor och utgifter för resor i den medlemsstat där ledamoten valts.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 1 000 EUR.

Rättslig grund

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 20.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 22 och 23.

Punkt 1 0 0 6 — Ersättning för allmänna utgifter

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

39 600 000

39 500 000

39 100 000,00

Anmärkningar

Detta anslag ska täcka utgifter i samband med ledamöternas parlamentariska verksamhet, i enlighet med tillämpningsföreskrifterna för Europaparlamentets ledamotsstadga.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 170 000 EUR.

Rättslig grund

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 20.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 25–28.

Punkt 1 0 0 7 — Ersättning för utövande av ämbeten

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

191 000

191 000

190 000,00

Anmärkningar

Detta anslag ska täcka de fasta ersättningarna för uppehälle och representation i samband med att Europaparlamentets talman utför sina uppgifter.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Rättslig grund

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 20.

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 17 juni 2009.

Artikel 1 0 1 — Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala åtgärder

Punkt 1 0 1 0 — Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

3 017 000

2 819 000

2 685 449,75

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka olycksfallsförsäkring, ersättning för ledamöternas läkarkostnader samt försäkring mot stöld och förlust av ledamöternas personliga tillhörigheter och ägodelar.

Det är även avsett att försäkra och bistå ledamöterna i samband med hemsändning under en tjänsteresa, som en följd av en allvarlig sjukdom eller en olycka eller vid oförutsedda händelser som gör att resan inte kan fortsätta som planerat. Biståndet omfattar anordnandet av hemtransporten och betalning av kostnaderna i samband med detta.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 200 000 EUR.

Rättslig grund

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 18 och 19.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 3–9 och 29.

Gemensamma regler om olycksfallsförsäkring och arbetssjukdomsförsäkring för tjänstemän vid Europeiska unionen.

Gemensamma regler om sjukförsäkring för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

Kommissionens beslut om allmänna genomförandebestämmelser för ersättning för läkarkostnader.

Punkt 1 0 1 2 — Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

1 431 000

1 258 000

325 405,01

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka vissa nödvändiga utgifter för stöd till en gravt funktionshindrad ledamot.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Rättslig grund

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 30.

Artikel 1 0 2 — Övergångsersättningar

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

1 186 000

2 010 000

14 017 500,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av den övergångsersättning som utbetalas då ledamotens mandat upphör.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Rättslig grund

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 13.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 45–48 och 77.

Artikel 1 0 3 — Pensioner

Punkt 1 0 3 0 — Ålderspensioner (PEAM)

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

9 000 000

9 270 000

7 998 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utbetalningen av en ålderspension efter det att en ledamots mandat upphört.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 150 000 EUR.

Rättslig grund

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 75. Bilaga III till bestämmelserna för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter (PEAM).

Punkt 1 0 3 1 — Invaliditetspensioner (PEAM)

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

190 000

171 000

171 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utbetalningen av pension i händelse av att en ledamot blir invalidiserad under mandattiden.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Rättslig grund

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 75. Bilaga III till bestämmelserna för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter (PEAM).

Punkt 1 0 3 2 — Efterlevandepensioner (PEAM)

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

1 944 000

1 959 000

1 846 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utbetalningen av efterlevandepension eller barnpension i händelse av att en ledamot eller f.d. ledamot avlider.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 15 000 EUR.

Rättslig grund

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 75. Bilaga I till bestämmelserna för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter (PEAM).

Punkt 1 0 3 3 — Frivillig pensionsplan för ledamöter

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

p.m.

1 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka institutionens andel av den frivilliga tilläggspensionsplanen för ledamöterna.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 500 EUR.

Rättslig grund

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 27.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 76. Bilaga VII till bestämmelserna för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter (PEAM).

Artikel 1 0 5 — Språk- och datakurser

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

750 000

750 000

200 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för språkkurser och datakurser för ledamöterna.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Rättslig grund

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 44.

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 23 oktober 2017 om språk- och datakurser för ledamöterna.

Kapitel 1 2 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

Artikel 1 2 0 — Löner och andra rättigheter

Punkt 1 2 0 0 — Löner och ersättningar

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

708 973 000

688 256 364

672 940 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att främst täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen:

 Löner, andra ersättningar och utbetalningar med anknytning till lön.

 Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom samt andra sociala avgifter.

 Schablonersättningar för övertid.

 Diverse ersättningar och bidrag.

 Reseutgifter för tjänstemän eller tillfälligt anställda, för medföljande och för personer gentemot vilka försörjningsplikt föreligger, från anställningsorten till ursprungsorten.

 Effekterna av de justeringskoefficienter som tillämpas på lönerna och den del av ersättningen som överförs till ett annat land än anställningslandet.

 Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar som institutionen ska verkställa för att tillfälligt anställda ska få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland.

Detta anslag är även avsett att täcka försäkringspremier avseende ”olycksfall i samband med idrottsutövning” för personer som utnyttjar Europaparlamentets sport- och idrottsanläggning i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 450 000 EUR.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiskaunionen.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

Punkt 1 2 0 2 — Övertidsersättning

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

100 000

100 000

26 389,19

Anmärkningar

Detta anslag är avsett för betalning av övertid enligt de villkor som föreskrivs i de rättsliga grunderna.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 56 och bilaga VI.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

Punkt 1 2 0 4 — Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

3 100 000

3 000 000

3 850 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst eller vid förflyttning till en annan anställningsort.

 Bosättningsbidrag och flyttbidrag och flyttkostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på en annan ort.

 Tillfälliga traktamenten för tjänstemän och tillfälligt anställda som kan påvisa att de måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort.

 Ersättningar om en provanställd tjänsteman avskedas på grund av uppenbar olämplighet.

 Ersättningar om institutionen säger upp en tillfälligt anställds kontrakt.

 Skillnaden mellan de avgifter som kontraktsanställda betalat till ett pensionssystem i en medlemsstat och de avgifter som ska betalas till unionens pensionssystem vid omvandling av ett kontrakt.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

Artikel 1 2 2 — Ersättning vid förtida avgång

Punkt 1 2 2 0 — Ersättningar till personal som pensioneras eller beviljas ledighet i tjänstens intresse

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

2 720 000

2 560 000

2 350 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka ersättningar

 till tjänstemän som står till förfogande till följd av en nedskärning av antalet tjänster vid institutionen,

 till tjänstemän som beviljats ledighet av organisatoriska skäl i samband med rekrytering av personer med ny sakkunskap till institutionen,

 till tjänstemän och tillfälligt anställda hos de politiska grupperna som innehar en tjänst i lönegrad AD 16 och AD 15 och som pensionerats i tjänstens intresse.

Det är också avsett att täcka arbetsgivaravgifter för sjukförsäkringen och effekten av de korrigeringskoefficienter som tillämpas för dessa ersättningar (med undantag av de mottagare som avses i artikel 42c i tjänsteföreskrifterna som inte omfattas av korrigeringskoefficienter).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 41, 42c och 50 och bilaga IV samt artikel 48a i anställningsvillkoren för övriga anställda.

Punkt 1 2 2 2 — Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Ersättningar som ska utbetalas enligt tjänsteföreskrifterna eller rådets förordning (EG, Euratom, EKSG) nr 2689/95 och

förordning (EG, Euratom) nr 1748/2002.

 Arbetsgivaravgiften för ersättningsmottagarnas sjukförsäkring.

 Effekten av de korrigeringskoefficienter som tillämpas för diverse ersättningar.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 64 och 72.

Rådets förordning (EG, Euratom, EKSG) nr 2689/95 av den 17 november 1995 om vidtagande av särskilda åtgärder vid avgång från tjänsten för tillfälligt anställda vid Europeiska gemenskaperna med anledning av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning (EGT L 280, 23.11.1995, s. 4).

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1748/2002 av den 30 september 2002 om införande, inom ramen för moderniseringen av institutionen, av särskilda åtgärder när det gäller definitiv avgång från tjänsten för tjänstemän vid Europeiska gemenskapen som är fast anställda vid Europaparlamentet och tillfälligt anställda i Europaparlamentets politiska grupper (EGT L 264, 2.10.2002, s. 9).

Kapitel 1 4 — ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

Artikel 1 4 0 — Övriga anställda och externa personer

Punkt 1 4 0 0 — Övriga anställda — Generalsekretariatet och politiska grupper

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

68 974 000

65 039 727

57 462 658,70

Anmärkningar

Detta anslag är huvudsakligen avsett att täcka följande utgifter:

 Löner, inklusive ersättningar och bidrag, till övriga anställda, bland annat kontraktsanställda och särskilda rådgivare (enligt anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen), arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringssystem, i huvudsak till EU-institutionerna, samt effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till dessa anställda.

 Anställningen av tillfälligt inhyrd personal.

Detta anslag täcker inte utgifter för:

 Övriga anställda som tjänstgör vid generaldirektoratet för säkerhet och som ansvarar för personers och varors säkerhet, informationssäkerhet och riskbedömning.

 Övriga anställda som tjänstgör som chaufförer vid generalsekretariatet.

En del av detta anslag ska användas för rekrytering av kontraktsanställda med funktionshinder i enlighet med beslutet av Europaparlamentets presidium av den 7 och 9 juli 2008.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 4 317 000 euro.

Rättslig grund

Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen (avdelningarna IV, V och VI).

Allmänna genomförandebestämmelser för uttagningsprov och urvalsförfaranden för rekrytering och klassificering av tjänstemän och övriga anställda vid Europaparlamentet (beslut av Europaparlamentets generalsekreterare av den 17 oktober 2014).

Punkt 1 4 0 1 — Övriga anställda — Säkerhet

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

39 993 000

34 584 545

31 022 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är huvudsakligen avsett att täcka följande utgifter för övriga anställda som tjänstgör vid generaldirektoratet för säkerhet och som ansvarar för personers och varors säkerhet, informationssäkerhet och riskbedömning:

 Löner till kontraktsanställda och kontraktsanställda för övriga uppgifter, inklusive ersättningar och bidrag, samt effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på deras löner.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 500 000 EUR.

Rättslig grund

Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen (Avdelning IV).

Allmänna genomförandebestämmelser för uttagningsprov och urvalsförfaranden för rekrytering och klassificering av tjänstemän och övriga anställda vid Europaparlamentet (beslut av Europaparlamentets generalsekreterare av den 17 oktober 2014).

Punkt 1 4 0 2 — Övriga anställda — Chaufförer vid generalsekretariatet

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

7 600 000

7 444 545

7 266 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är huvudsakligen avsett att täcka följande utgifter för övriga anställda som tjänstgör som chaufförer vid generalsekretariatet eller ansvarar för samordningen av dessa:

 Löner till kontraktsanställda och kontraktsanställda för övriga uppgifter, inklusive ersättningar och bidrag, samt effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på deras löner.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Rättslig grund

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen (Avdelning IV).

Allmänna genomförandebestämmelser för uttagningsprov och urvalsförfaranden för rekrytering och klassificering av tjänstemän och övriga anställda vid Europaparlamentet (beslut av Europaparlamentets generalsekreterare av den 17 oktober 2014).

Punkt 1 4 0 4 — Praktik, utstationerade nationella experter, personalutbyte för tjänstemän och studiebesök

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

10 262 000

10 130 440

8 270 950,34

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Ersättning till praktikanter med akademisk examen (stipendier), inbegripet eventuella hushållstillägg.

 Resekostnader för praktikanter.

 Extra utgifter direkt knutna till deras funktionshinder.

 Kostnader för sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring för praktikanter.

 Kostnader för anordnandet av informationsmöten eller utbildning för praktikanter.

 Utbetalning av ett bidrag till kommittén för Robert Schuman-praktik.

 Utgifterna för personalutbyte mellan Europaparlamentet och de offentliga förvaltningarna i medlemsstaterna, kandidatländerna eller internationella organisationer som särskilt anges i regelverket.

 Utgifter i samband med utstationering av nationella experter vid Europaparlamentet, i synnerhet deras ersättningar och resekostnader.

 Kostnader för olycksfallsförsäkring för utsända nationella experter.

 Ersättning för studiebesök och stipendier.

 Organisationen av utbildningsåtgärder för konferenstolkar och översättare, bland annat i samarbete med tolkskolorna och de universitet som tillhandahåller översättarutbildningar, liksom stipendier till utbildning och vidareutbildning av tolkar och översättare, inköp av undervisningsmateriel samt utgifter i samband härmed.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Rättslig grund

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 7 mars 2005 om bestämmelser om utlåning av tjänstemän vid Europaparlamentet och tillfälligt anställda vid de politiska grupperna till nationella eller motsvarande organ och internationella organisationer.

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 4 maj 2009 om bestämmelser för utstationering av nationella experter vid Europaparlamentet.

Beslut av Europaparlamentets generalsekreterare av den 18 juni 2019 om interna bestämmelser om praktiktjänstgöring och studiebesök vid Europaparlamentets generalsekretariat.

Punkt 1 4 0 5 — Utgifter för tolkning

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

50 395 000

48 487 421

38 506 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter:

 Ersättningar och liknande arvoden, socialförsäkringsavgifter, resekostnader och andra kostnader för konferenstolkar som Europaparlamentet rekryterar till möten som organiseras av Europaparlamentet, för sina egna eller för andra institutioners eller organs behov, och under vilka ett tillräckligt stort antal fast och tillfälligt anställda tolkar vid Europaparlamentet inte har möjlighet att tjänstgöra.

 Utgifter för konferensoperatörer, konferenstekniker och konferensadministratörer för ovannämnda möten under vilka ett tillräckligt stort antal tjänstemän vid parlamentet, tillfälligt anställda eller andra anställda inte kan tjänstgöra.

 Utgifter i samband med tjänster som tillhandahålls Europaparlamentet av tolkar från andra regionala, nationella eller internationella institutioner.

 Utgifter i samband med tolkningsrelaterad verksamhet, särskilt förberedelser inför sammanträden och tolkutbildning samt urval av tolkar.

 Avgifter som betalas till kommissionen för förvaltningen av betalningarna till konferenstolkarna.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 2 600 000 EUR.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

Avtal om arbetsförhållanden och ekonomisk ersättning för kontraktsanställda konferenstolkar (och dess tillämpningsföreskrifter) fastställt den 28 juli 1999, med kommentarer av den 13 oktober 2004 och reviderat den 31 juli 2008.

Punkt 1 4 0 6 — Observatörer

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalningen av utgifter för observatörer, i enlighet med artikel 13 i Europaparlamentets arbetsordning.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Artikel 1 4 2 — Externa översättningstjänster

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

8 200 000

7 574 000

8 059 529,39

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka översättning, redigering, maskinskrivning, kodning och teknisk assistans som utförs av utomstående.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

Kapitel 1 6 — ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

Artikel 1 6 1 — Utgifter knutna till personaladministration

Punkt 1 6 1 0 — Utgifter för rekrytering

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

160 000

150 000

43 321,97

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utgifter för organisationen av de uttagningsprov som föreskrivs i artikel 3 i beslut 2002/621/EG samt rese- och traktamentsutgifter för de sökande i samband med anställningsintervjuer.

 Utgifter för att organisera förfarandena för att välja ut anställda.

I fall som berättigas av verksamheten och efter att ha rådfrågat byrån för uttagningsprov för rekrytering av personal får detta anslag användas för uttagningsprov som organiseras i parlamentets egen regi.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 27–31 och artikel 33 samt bilaga III.

Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Ekonomiska och sociala kommitténs, Regionkommitténs och EU-ombudsmannens beslut 2002/620/EG av den 25 juli 2002 om upprättande av Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EGT L 197, 26.7.2002, s. 53) och beslut 2002/621/EG fattat av generalsekreterarna vid Europaparlamentet, rådet, kommissionen, justitiesekreteraren vid domstolen, generalsekreterarna vid revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och EU-ombudsmannens representant av den 25 juli 2002 om hur Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov skall organiseras och fungera (EGT L 197, 26.7.2002, s. 56).

Punkt 1 6 1 2 — Utbildning och utveckling

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

8 181 000

8 115 000

3 751 222,47

Anmärkningar

Detta anslag ska täcka utgifter för utbildning för att förbättra personalens kompetens och förbättra institutionens prestationer och effektivitet, t.ex. via språkkurser för de officiella arbetsspråken.

Det är även avsett att täcka utgifter för andra kurser för ledamöterna.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 24a.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

Artikel 1 6 3 — Åtgärder till förmån för institutionens personal

Punkt 1 6 3 0 — Socialt stöd

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

853 700

867 250

584 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Inom ramen för en interinstitutionell politik som gynnar personer med funktionshinder och omfattar kategorierna

—  tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst,

—  makar till tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst,

—  barn för vilka försörjningsplikt föreligger enligt tjänsteföreskrifterna,

inom budgetens ramar och sedan eventuella nationella rättigheter i antingen uppehållslandet eller ursprungslandet ej längre kan utnyttjas, ersättning för andra nödvändiga utgifter än läkarutgifter som är en följd av funktionshindret, som är välgrundade och som inte ersätts genom det gemensamma sjukförsäkringssystemet.

 Insatser till förmån för tjänstemän och andra anställda som befinner sig i en särskilt svår situation.

 Beviljande av ett bidrag till personalkommittén och till mindre utgifter till socialt stöd. Personalkommitténs bidrag till eller del av utgifterna för deltagare i sociala verksamheter kommer att användas för att finansiera verksamhet som har en social, kulturell eller språklig dimension, men det kommer inte att utgå några bidrag till enskilda anställda eller deras familjer.

 Annan verksamhet av social karaktär på institutionell och interinstitutionell nivå till förmån för tjänstemän, övriga anställda och pensionärer.

 Finansiering av särskilda rimliga anpassningsåtgärder eller utgifter för medicinsk eller social utredning för tjänstemän och övriga anställda med funktionsnedsättning som håller på att rekryteras eller som kräver anpassning till följd av händelser som inträffat under deras karriär, och praktikanter med funktionsnedsättning som håller på att väljas ut i enlighet med artikel 1d i tjänsteföreskrifterna, i synnerhet personlig assistans på arbetsplatsen, inbegripet i samband med transport eller under tjänsteresor.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 70 000 EUR.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 1d, artikel 9.3 tredje stycket och artikel 76.

Punkt 1 6 3 1 — Rörlighet

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

1 760 000

1 610 000

515 269,21

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna i samband med rörlighetsplanen på de olika arbetsorterna.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Punkt 1 6 3 2 — Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

265 000

265 000

210 762,89

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att uppmuntra och finansiellt stödja varje initiativ som har till syfte att främja den sociala samvaron mellan anställda av olika nationaliteter, i form av bidrag till personalens klubbar och sport- och kulturaktiviteter, samt bidra till att täcka omkostnaderna i samband med ett permanent fritidscentrum (för kulturaktiviteter och idrottsverksamhet, andra fritidsaktiviteter, en restaurang).

Dessutom ska det täcka ekonomiska bidrag till sociala aktiviteter institutionerna emellan.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 600 000 EUR.

Artikel 1 6 5 — Verksamhet som berör samtliga personer knutna till institutionen

Punkt 1 6 5 0— Hälsa och förebyggande

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

1 922 350

1 892 350

2 254 195,14

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka driftsutgifter för läkartjänsterna, tjänsten för administrering av sjukfrånvaro, enheten för riskförebyggande arbete och välbefinnande på arbetsplatserna och enheten för lika möjligheter, inkludering och mångfald i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg, inbegripet läkarkontroller, inköp av materiel, farmaceutiska produkter samt utgifter för läkarundersökningar, särskilt inom ramen för företagshälsovården, läkarbesök i samband med anställning, regelbundna läkar- och hälsokontroller för säkerhetsrelaterade tjänster och tjänster med specifika risker, medicinska sakkunnigutlåtanden, ergonomi, utgifter för invaliditetskommitténs verksamhet, skiljeförfaranden och expertutlåtanden, samt utgifter för tjänster som tillhandahålls av utomstående experter och paramedicinsk personal, som bedöms nödvändiga av den medicinska personalen.

Det ska också täcka utgifter för inköp av vissa arbetshjälpmedel som bedöms nödvändiga av medicinska skäl samt utgifter för medicinska och paramedicinska tjänsteleverantörer eller tjänsteleverantörer på korttidsvikariat.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 33 och 59 samt artikel 8 i bilaga II.

Punkt 1 6 5 2 — Utgifter för restauranger och personalmatsalar

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

774 000

750 000

2 659 145,84

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för restauranger och personalmatsalar vid officiella evenemang och möten på hög nivå och vissa sociala åtgärder som Europaparlamentet har godkänt.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Punkt 1 6 5 4 — Barnomsorg

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

8 937 000

8 655 000

8 440 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka Europaparlamentets andel av de samlade organisatoriska utgifterna och utgifterna för tjänster inom den interna barnomsorgen och av utgifterna för de platser som är reserverade i externa daghem, med vilka man ingått avtal.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 3 300 000 EUR.

Punkt 1 6 5 5 — Europaparlamentets bidrag till ackrediterade Europaskolor (av typ II)

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

740 000

651 000

626 000,00

Anmärkningar

Genomförande av kommissionens beslut C(2013) 4886 av den 1 augusti 2013 om inledande av tillämpningen av EU-bidraget till av Europaskolornas styrelse ackrediterade skolor i proportion till antalet inskrivna barn till EU-anställda och om upphävande av kommissionens beslut K(2009) 7719 av den 14 oktober 2009, ändrat genom kommissionens beslut K(2010) 7993 av den 8 december 2010 (EUT C 222, 2.8.2013, s. 8).

Detta anslag är avsett att täcka Europaparlamentets bidrag till Europaskolor av typ II, ackrediterade av Europaskolornas styrelse, eller återbetalning av det bidrag som betalats av kommissionen på Europaparlamentets vägnar till Europaskolor av typ II, ackrediterade av Europaskolornas styrelse. Det ska täcka kostnaderna för barn till Europaparlamentets tjänstemän som är inskrivna vid dessa skolor.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Avdelning 2 — FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

Anmärkningar

Eftersom försäkringsbolagen har upphört med sin risktäckning, måste risken vad gäller konflikter på arbetsmarknaden och terroristattacker mot Europaparlamentets byggnader täckas via unionens allmänna budget.

Anslagen under denna avdelning täcker alla kostnader för skador orsakade av konflikter på arbetsmarknaden och terroristattacker.

Kapitel 2 0 — Byggnader och utgifter i samband med dessa

Artikel 2 0 0 — Byggnader

Punkt 2 0 0 0 — Hyror

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

25 204 212

27 301 000

32 860 983,74

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyror för de byggnader eller delar av byggnader som Europaparlamentet utnyttjar.

Detta anslag täcker också fastighetsskatt. Hyran är uträknad för tolv månader och utifrån existerande kontrakt eller kontrakt som är under utarbetande, där det normalt förekommer indexering i förhållande till levnadskostnader och byggkostnader.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 3 000 000 EUR.

Finansiella bidrag från medlemsstaterna eller deras offentliga organ eller enheter i form av finansiering eller återbetalning av kostnader och utgifter i förbindelse med förvärv eller utnyttjande av mark eller byggnader, eller utgifter i förbindelse med institutionens infrastruktur, ska betraktas som externa inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 i budgetförordningen.

Punkt 2 0 0 1 — Årliga leasingavgifter

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

p.m.

p.m.

63 351 124,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka årliga leasingavgifter för byggnader eller delar av byggnader utifrån existerande kontrakt eller kontrakt som är under utarbetande.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

Finansiella bidrag från medlemsstaterna eller deras offentliga organ eller enheter i form av finansiering eller återbetalning av kostnader och utgifter i förbindelse med förvärv eller utnyttjande av mark eller byggnader, eller utgifter i förbindelse med institutionens infrastruktur, ska betraktas som externa inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 i budgetförordningen.

Punkt 2 0 0 3 — Fastighetsförvärv

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka förvärv av fastigheter. Bidrag beträffande mark och färdigställande av denna kommer att ges i enlighet med budgetförordningen.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 810 000 EUR.

Finansiella bidrag från medlemsstaterna eller deras offentliga organ eller enheter i form av finansiering eller återbetalning av kostnader och utgifter i förbindelse med förvärv eller utnyttjande av mark eller byggnader, eller utgifter i förbindelse med institutionens infrastruktur, ska betraktas som externa inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 i budgetförordningen.

Punkt 2 0 0 7 — Uppförande av byggnader och inredning av lokaler

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

95 010 000

96 927 000

82 602 123,11

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Kostnaderna för uppförande av byggnader (byggnadsarbeten, utgifter för konsultarvoden, inredning och utrustning som är nödvändig för ibruktagandet och alla dithörande utgifter).

 Kostnaderna för inredningsarbeten och andra utgifter med anknytning till dessa och särskilt arvoden till arkitekter eller ingenjörer.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 472 000 EUR.

Finansiella bidrag från medlemsstaterna eller deras offentliga organ eller enheter i form av finansiering eller återbetalning av kostnader och utgifter i förbindelse med förvärv eller utnyttjande av mark eller byggnader, eller utgifter i förbindelse med institutionens infrastruktur, ska betraktas som externa inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 i budgetförordningen.

Punkt 2 0 0 8 — Särskild fastighetsförvaltning

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

6 319 000

5 607 000

4 768 725,09

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för fastighetsförvaltning som inte är särskilt angivna under de övriga artiklarna i detta kapitel, bland annat

 förvaltning och hantering av avfall,

 obligatoriska inspektioner, kvalitetskontroller, expertutlåtanden, revisioner, regelövervakning etc.,

 tekniska biblioteket,

 förvaltningsstöd (building helpdesk),

 förvaltning av byggnadsritningar och informationslagringsmedier,

 övriga utgifter.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 268 000 EUR.

Artikel 2 0 2 — Utgifter rörande byggnader

Punkt 2 0 2 2 — Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

68 170 000

67 790 000

66 344 523,15

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden, utifrån existerande kontrakt, för underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader (lokaler och teknisk utrustning) som Europaparlamentet hyr eller äger.

Innan parlamentet förnyar eller sluter några avtal ska det med vederbörligt iakttagande av artikel 164 i budgetförordningen rådfråga de andra institutionerna om avtalsvillkoren som varje institution har fått (priser, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 479 000 EUR.

Punkt 2 0 2 4 — Energiförbrukning

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

17 435 000

17 580 000

14 614 135,86

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bland annat utgifter för förbrukningen av vatten, gas, elektricitet och värme.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 150 000 EUR.

Punkt 2 0 2 6 — Säkerhet och övervakning av byggnader

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

16 300 000

19 530 000

19 229 306,83

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för bevakning och tillsyn av byggnader som Europaparlamentet utnyttjar på de tre vanliga arbetsorterna och av Europaparlamentets informationskontor i unionen samt kontoren i tredjeländer.

Innan parlamentet förnyar eller sluter några avtal ska det med vederbörligt iakttagande av artikel 164 i budgetförordningen rådfråga de andra institutionerna om avtalsvillkoren som varje institution har fått (priser, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 000 EUR.

Punkt 2 0 2 8 — Försäkringar

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

5 100 000

922 000

3 568 929,87

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka försäkringspremier.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Kapitel 2 1 — INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER

Anmärkningar

När det gäller offentlig upphandling ska institutionen samråda med övriga institutioner om de avtalsvillkor som var och en av dem har erhållit.

Artikel 2 1 0 — Databehandling och telekommunikationer

Punkt 2 1 0 0 — Databehandling och telekommunikationer – Löpande operativ verksamhet

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

29 845 000

29 326 000

27 153 663,43

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara samt kostnaderna för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag för löpande operativ verksamhet som är nödvändig för att Europaparlamentets it- och telekommunikationssystem ska fungera väl. Dessa utgifter omfattar i synnerhet data- och telekommunikationscentrets system, avdelningarnas informationsteknik och förvaltningen av nätet.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 308 000 EUR.

Punkt 2 1 0 1 — Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Infrastruktur

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

31 181 836

30 104 000

24 900 870,57

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara samt kostnaderna för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag för löpande förvaltning och underhåll av infrastruktur för Europaparlamentets it- och telekommunikationssystem, däribland molntjänster. Dessa utgifter omfattar i synnerhet infrastruktur för nätverk, kabeldragning, telekommunikationer, enskild utrustning samt röstningssystem.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 132 000 EUR.

Punkt 2 1 0 2 — Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Allmänt användarstöd

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

16 376 000

14 136 000

16 621 063,68

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara samt kostnaderna för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag för löpande allmän användarstödverksamhet när det gäller Europaparlamentets it- och telekommunikationssystem. Dessa utgifter omfattar stödtjänster till ledamöterna och andra användare, i synnerhet avseende administrativa och lagstiftningsmässiga tillämpningar, på säkerhets- och skyddsområdet, och kommunikationstillämpningar.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 40 000 EUR.

Punkt 2 1 0 3 — Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

30 540 850

29 821 000

28 881 910,76

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara och arbete med dessa samt kostnaderna för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag för löpande hantering av institutionens IKT-tillämpningar. Dessa utgifter omfattar i synnerhet tillämpningar avsedda för ledamöterna, kommunikationstillämpningar, säkerhets- och skyddstillämpningar samt administrativa och lagstiftningsmässiga tillämpningar.

Anslaget ska också täcka utgifterna för den IKT-utrustning som finansieras gemensamt inom ramen för det interinstitutionella samarbetet på språkområdet, i enlighet med de beslut som fattats av den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Punkt 2 1 0 4 — Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

18 090 100

20 361 000

37 539 434,59

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara samt kostnaderna för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag avseende investeringar i Europaparlamentets it- och telekommunikationssysteminfrastruktur. Investeringarna omfattar i synnerhet data- och telekommunikationscentrets system, nätverken, kabeldragningen samt videokonferenssystemen.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 125 000 EUR.

Punkt 2 1 0 5 — Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

34 538 500

31 973 000

28 860 492,76

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp av hårdvara och programvara samt kostnaderna för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag för investeringar i befintliga och nya IKT-projekt. Investeringarna omfattar i synnerhet tillämpningar avsedda för ledamöterna, lagstiftningsmässiga, administrativa och finansiella tillämpningar, kommunikationstillämpningar och säkerhets- och skyddstillämpningar samt hantering av IKT-tillämpningar.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 27 000 EUR.

Artikel 2 1 2 — Inventarier

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

5 630 000

4 910 000

7 398 911,59

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp, hyra, underhåll och reparationer av inventarier, och särskilt inköp av ergonomiska kontorsmöbler samt utbyte av utnötta och skadade inventarier och kontorsmaskiner. Det är också avsett att täcka diverse utgifter för förvaltningen av Europarlamentets lösa egendom.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Artikel 2 1 4 — Teknisk utrustning och tekniska installationer

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

27 131 500

26 467 500

29 961 029,02

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp, hyra, underhåll, reparationer och förvaltning av teknisk utrustning och tekniska installationer, i synnerhet

 diverse teknisk utrustning och tekniska installationer, fasta och rörliga, för publicering, säkerhet (inklusive it-programvara), restauranger, fastigheter, utbildning av personal, institutionens idrottsanläggningar osv.,

 utrustning särskilt i tryckeriet, inom telefontjänsten, i personalmatsalar, i personalbutiker, för säkerhet, för konferensteknik, inom den audiovisuella sektorn osv.,

 specialmateriel (elektronisk, informationsteknisk, elektrisk) och externa tjänster i samband med denna.

Detta anslag är även avsett att täcka utgifterna för annonsering vid återförsäljning och utrangering av avskriven egendom samt utgifter för tekniskt stöd (konsulttjänster) för de ärenden som kräver extern expertkunskap.

Detta anslag ska även täcka utgifterna för transport av den utrustning som behövs för att tillhandahålla tekniska konferenstjänster i hela världen när detta begärs av en ledamot, en delegation, en politisk grupp eller ett organ inom Europaparlamentet. Dessa utgifter inbegriper transportkostnader och alla dithörande administrativa kostnader.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 190 000 EUR.

Artikel 2 1 6 — Transport av ledamöter, andra personer och materiel

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

5 065 000

4 599 000

2 744 141,57

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med inköp, leasing, underhåll, drift och reparation av fordon (fordons- och cykelparken) och hyra av bilar, taxibilar, bussar och lastbilar, med eller utan förare, inklusive nödvändiga försäkringar och andra förvaltningskostnader. När bilparken ersätts eller när fordon köps, leasas eller hyrs ska företräde ges för de bilar som är minst miljöförorenande, exempelvis hybridbilar.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 000 EUR.

Kapitel 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

Anmärkningar

När det gäller offentlig upphandling ska institutionen samråda med övriga institutioner om de avtalsvillkor som var och en av dem har erhållit.

Artikel 2 3 0 — Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

1 309 400

1 366 000

541 826,11

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper, kuvert, kontorsmateriel, materiel till tryckeri- och dokumentreproduktionsavdelningarna osv. samt förvaltningskostnader i samband med detta.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 48 000 EUR.

Artikel 2 3 1 — Utgifter i samband med finansiella transaktioner

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

720 000

60 000

30 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter (kommissioner, agio och diverse utgifter) och andra finansiella utgifter inklusive utgifter i samband med finansiering av fastigheter.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Artikel 2 3 2 — Rättskostnader och skadestånd

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

1 350 000

1 245 000

3 140 482,27

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utgifter som domstolen, tribunalen eller nationella domstolar ådömer Europaparlamentet att bära.

 Utgifter för advokatbistånd för att representera Europaparlamentet i mål inför unionens och medlemsstaternas domstolar samt för juridisk rådgivning eller sakkunniga till stöd för rättstjänsten.

 Ersättning för advokatutgifter i samband med disciplinära och liknande förfaranden.

 Skadeståndsersättningar och räntekostnader.

 Ersättningar överenskomna i samband med förlikningar enligt kapitel 11 i avdelning III i tribunalens rättegångsregler eller kapitel 7 i avdelning IV i domstolens rättegångsregler.

 Administrativa sanktionsavgifter från Europeiska datatillsynsmannen.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Rättslig grund

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

Artikel 2 3 6 — Porto och andra försändelsekostnader

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

216 000

221 000

140 126,24

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto, expedition och vidarebefordran med nationell post eller privata budfirmor.

Det ska också täcka tjänster som tillhandahålls för posthanteringen.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 10 000 EUR.

Artikel 2 3 7 — Flyttningar

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

1 900 000

1 860 000

1 565 548,56

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för flytt- och hanteringsarbete som utförs av flyttfirmor eller av tillfällig personal som ställts till förfogande av utomstående byråer.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Artikel 2 3 8 — Övriga administrativa utgifter

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

1 751 000

1 692 000

1 102 121,72

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Försäkringar som inte uttryckligen finns under andra punkter.

 Inköp och underhåll av tjänste- och arbetskläder till parlamentsvaktmästare, chaufförer, receptionister, lagerarbetare och flyttkarlar samt till personal vid enheten för besök och seminarier, Parlamentarium, läkarmottagningen, säkerhetstjänsten, enheten för fastighetsunderhåll samt till tekniker.

 Diverse utgifter för drift och förvaltning, inklusive förvaltningskostnaderna för byrån för löneadministration och individuella ersättningar i samband med tidigare ledamöters pensioner, utgifter för säkerhetskontroller av externa personer som arbetar i Europaparlamentets lokaler eller med dess system, samt för inköp av varor eller tjänster som inte specifikt förutsetts i en annan budgetpost.

 Diverse inköp i samband med miljöstyrnings- och miljörevisionsordningens (Emas) verksamheter (informationskampanjer m.m.).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Artikel 2 3 9 — Emas-aktiviteter, inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

912 500

262 500

223 831,74

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med Emas-aktiviteter som syftar till förbättring av Europaparlamentets miljöprestanda, inklusive marknadsföring av dessa aktiviteter samt kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

Avdelning 3 — UTGIFTER PÅ GRUND AV DE ALLMÄNNA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR

Kapitel 3 0 — SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

Artikel 3 0 0 — Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

24 400 000

28 565 000

5 799 676,88

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med resor som företas av personal vid institutionen, utlånade nationella experter, praktikanter och personal vid de andra europeiska institutionerna eller personal vid internationells institutioner som bjudits in av institutionen mellan anställningsorten och en av Europaparlamentets arbetsorter (Bryssel, Luxemburg och Strasbourg) samt i samband med tjänsteresor till annan ort än de tre arbetsorterna. Det ska täcka utgifter för resor, traktamenten och övernattningar samt kompensationsersättningarna vid obekväm arbetstid. Anslaget ska också täcka ytterligare utgifter (bland annat utgifter för avbokning av resehandlingar och hotellreservationer, utgifter för systemet för elektroniska fakturor samt utgifter för tjänstereseförsäkringar).

Detta anslag ska också täcka utgifter för eventuell kompensation för koldioxidutsläpp i samband med personalens tjänsteresor och förflyttningar.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 200 000 EUR.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 71 och artiklarna 11, 12 och 13 i bilaga VII.

Artikel 3 0 2 — Utgifter för mottagning och representation

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

893 900

858 500

390 319,67

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utgifter i samband med de mottagningar som institutionen ålagts att anordna, bland annat mottagningarna i förbindelse med bedömning av vetenskapliga alternativ (Stoa) och annan framåtsyftande verksamhet, samt parlamentsledamöternas representationsutgifter.

 Talmannens representationsutgifter i samband med dennes resor utanför arbetsorterna.

 Representationsutgifter och bidrag till sekretariatsutgifter för talmannens kansli.

 Utgifter för generalsekretariatets mottagningar och representation, bland annat inköp av gåvor och medaljer för de tjänstemän som varit anställda i 15 eller 25 år.

 Diverse utgifter i samband med det diplomatiska ceremonielet, exempelvis för flaggor, utställningshyllor, inbjudningskort och tryckta menyer.

 Utgifter för resa och uppehälle för mycket viktiga personer som besöker parlamentet.

 Utgifter för viseringar för Europaparlamentets ledamöter och anställda i samband med officiella resor.

 Utgifter för mottagningar och representation samt övriga specifika utgifter för de ledamöter som utövar ett officiellt uppdrag inom Europaparlamentet.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Artikel 3 0 4 — Diverse utgifter för sammanträden

Punkt 3 0 4 0 — Diverse utgifter för interna sammanträden

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

235 000

300 000

65 136,74

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för förfriskningar och andra drycker samt eventuellt en lätt måltid vid institutionens sammanträden eller vid interinstitutionella sammanträden som anordnas inom parlamentets lokaler, liksom även förvaltningen av dessa tjänster.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Punkt 3 0 4 2 — Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

2 625 000

2 857 000

202 867,18

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka andra utgifter än de som täcks av kapitel 1 0 och artikel 3 0 0:

 Utgifter för anordnandet av sammanträden utanför arbetsorterna (utskotten eller deras delegationer, politiska grupper), inbegripet, där så är lämpligt, representationsutgifter.

 Organisationsutgifter för de interparlamentariska delegationerna, ad hoc-delegationerna, de gemensamma parlamentarikerkommittéerna, de parlamentariska samarbetskommittéerna, de parlamentariska WTO-delegationerna och den parlamentariska konferensen om WTO och dess styrkommitté.

 Organisationsutgifter för delegationer till den gemensamma parlamentariska AVS−EU‑församlingen, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika och den parlamentariska församlingen Euronest liksom dessa församlingars organ.

 Organisationsutgifter för den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet, dess utskott och dess presidium. I dessa utgifter ingår Europaparlamentets bidrag till budgeten för församlingens självständiga sekretariat eller de utgifter som utgör Europaparlamentets andel av församlingens budget.

 Medlemsavgifter till internationella organisationer, som parlamentet eller ett av dess organ är medlemmar i (Interparlamentariska unionen, sammanslutningen av parlamentens generalsekreterare och 12+-gruppen vid Interparlamentariska unionen).

 Återbetalning till kommissionen, på grundval av ett tjänsteavtal som undertecknats mellan Europaparlamentet och kommissionen, av Europaparlamentets andel för tillverkningskostnader för identitetshandlingar (utrustning, personal och materiel) i enlighet med protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier (artikel 6), artikel 23 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, artiklarna 11 och 81 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen och rådets förordning (EU) nr 1417/2013 av den 17 december 2013 om utformningen av de laissez-passer-handlingar som utfärdats av Europeiska unionen (EUT L 353, 28.12.2013, s. 26).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Punkt 3 0 4 9 — Utgifter för resebyråtjänster

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

2 000 000

2 120 000

1 380 907,12

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka driftskostnaderna för resebyråer som har kontrakt med Europaparlamentet.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 6 000 EUR.

Kapitel 3 2 — EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

Artikel 3 2 0 — Experthjälp

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

6 984 000

7 491 500

5 708 466,70

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utgifter för kontrakt med kvalificerade experter och forskningsinstitut för utredningar, studier och annan forskningsverksamhet (workshoppar, rundabordskonferenser, expertpaneler och konferenser), eller tekniskt stöd som förutsätter specifika färdigheter och som utförs för parlamentets organ, utskott, delegationer och administration.

 Anskaffning eller hyra av specialiserade informationskällor, såsom specialiserade databaser, därtill knuten litteratur eller tekniskt stöd, när detta behövs för att komplettera ovan nämnda expertkontrakt.

 Utgifter för resa och uppehälle samt andra utgifter i samband härmed för sakkunniga och andra, inbegripet personer som har lämnat in framställningar till Europaparlamentet, som kallas till utskottssammanträden, delegationsmöten, studie- och arbetsgrupper samt workshoppar.

 Kostnader för spridning av produkterna från parlamentets interna eller externa utredningar samt andra relevanta produkter till gagn för institutionen eller allmänheten (särskilt genom publicering på internet, interna databaser, broschyrer och publikationer).

 Utgifter för att inkalla utomstående personer att delta i det arbete som utförs av organ som disciplinnämnden.

 Kostnader för specialiserade externa tjänsteleverantörers kontroller av att de handlingar som lämnas av sökande till en anställning är riktiga.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 64 000 EUR.

Artikel 3 2 1 – Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek, historiska arkiv, bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa) och Europeiskt vetenskapligt mediecentrum

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

9 430 000

9 830 000

7 749 160,14

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för GD EPRS och generalsekreterarens centrala avdelningars verksamhet, i synnerhet följande:

 Experthjälp och stöd till Europaparlamentets utredningsverksamhet (bl.a. artiklar, studier, workshopar, seminarier, rundabordskonferenser, expertpaneler och konferenser) som vid behov kan ske i partnerskap med andra institutioner, internationella organisationer, nationella parlaments utredningsavdelningar och bibliotek, tankesmedjor, forskningsinstitut och andra kvalificerade experter.

 Experthjälp som är specialinriktad på konsekvensanalyser/och förhands- och efterhandsutvärderingar, europeiskt mervärde och bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa).

 Inköp eller hyra av böcker, tidskrifter, tidningar, databaser, material från nyhetsbyråer, samt allt annat informationsstöd i olika former till biblioteket, bl.a. avgifter för copyright, systemet för kvalitetsförvaltning, arbetsmaterial och tjänster för inbindning och konservering samt andra relevanta tjänster.

 Kostnader för externa arkiveringstjänster (organisering, urval, beskrivning, överföring till olika medier och digitalisering samt förvärv av primära arkivkällor).

 Inköp, utveckling, installation, utnyttjande och underhåll av särskild dokumentation för bibliotek och arkivering samt särskilda materiel till mediateket, bl.a. materiel och elektriska, elektroniska eller datoriserade system samt materiel för inbindning och konservering.

 Kostnader för spridning av produkterna från parlamentets interna eller externa utredningar samt andra relevanta produkter till gagn för institutionen eller allmänheten (särskilt genom publicering på internet, interna databaser, broschyrer och publikationer).

 Reseersättningar, traktamenten och liknande ersättningar till experter och författare som inbjuds att delta i presentationer, seminarier, workshoppar eller andra liknande evenemang.

 Deltagande av de avdelningar som ansvarar för bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa) i verksamheter som anordnas av vetenskapliga organ på europeisk eller internationell nivå.

 Europaparlamentets åtaganden i enlighet med internationella och interinstitutionella samarbetsavtal, inklusive Europaparlamentets bidrag till kostnaderna för förvaltningen av unionens historiska arkiv enligt rådets förordning (EEG, Euratom) nr 354/83.

 Kostnaderna för det nya europeiska vetenskapliga mediecentrumet, under överinseende av parlamentets panel för framtida vetenskap och teknik (Stoa), för att utveckla gränssnittet mellan parlamentet, det vetenskapliga samfundet och medierna, för att främja nätverksarbete, utbildning och kunskapsspridning, genom till exempel

—  organisera verksamheter och utgifter (inbegripet resekostnader, kost och logi) för att bjuda in journalister, aktörer och andra sakkunniga till dessa verksamheter,

—  inrätta och upprätthålla nätverk i gränssnittet mellan parlamentet, det vetenskapliga samfundet och medierna,

—  anordna seminarier, konferenser och kurser om aktuell utveckling och aktuella problem inom vetenskap och teknik samt om vetenskapsjournalistikens beskaffenhet och effektivitet,

—  utnyttja expertkunskap och analys från den akademiska världen, medier och andra källor inom vetenskap och teknik till förmån för beslutsfattare och allmänheten,

—  göra parlamentets utredningar och annat relevant material inom vetenskap och teknik mer allmänt tillgängliga, skriftligt, audiovisuellt eller på andra sätt,

—  utveckla teknik och metoder för att öka förmågan att identifiera och sprida tillförlitliga källor inom vetenskap och teknik,

—  stödja installation, modernisering och användning av avancerad teknisk utrustning och medietjänster, till stöd för en sådan dialog,

—  utveckla ett närmare samarbete och allmänna kopplingar mellan Europaparlamentet, relevanta medieaktörer, universitet och forskningscentrum inom detta område, bland annat genom att medierna informerar om det europeiska vetenskapliga mediecentrumets roll och arbete samt dess tillgänglighet för medborgarna.

Anslagen till denna punkt kan också användas för att stödja Europaparlamentets dialog med den akademiska världen, medier, tankesmedjor och medborgarna när det gäller framtidsstudier om de långsiktiga tendenser som EU:s beslutsfattare står inför, både på det vetenskapliga området och i bredare bemärkelse, genom seminarier, publikationer och andra verksamheter som anges ovan.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Rättslig grund

Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 354/83 av den 1 februari 1983 om öppnandet för allmänheten av Europeiska ekonomiska gemenskapens och Europeiska atomenergigemenskapens historiska arkiv (EGT L 43, 15.2.1983, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 28 november 2001 om bestämmelser om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets handlingar, senast ändrat den 22 juni 2011 (EUT C 216, 22.7.2011, s. 19).

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 2 juli 2012 om bestämmelser för hantering av handlingar i Europaparlamentet.

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 10 mars 2014 om bestämmelser för behandlingen av arkiv tillhörande ledamöter och f.d. ledamöter av Europaparlamentet.

Punkterna 7 och 9 i Europaparlamentets resolution av den 8 oktober 2013 om politisk planering framöver och långsiktiga tendenser: budgetkonsekvenser för kapacitetsuppbyggnad (EUT C 181, 19.5.2016, s. 16).

Punkt 30 i Europaparlamentets resolution av den 29 april 2015 om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2016 (EUT C 346, 21.9.2016, s. 188).

Punkt 54 i Europaparlamentets resolution av den 14 april 2016 om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 (EUT C 58, 15.2.2018, s. 257).

Punkt 49 i Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2019 (EUT C 390, 18.11.2019, s. 215).

Punkt 47 i Europaparlamentets resolution av den 28 mars 2019 om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2020 (Antagna texter, P8_TA(2019)0326).

Artikel 3 2 2 — Informationsanskaffning

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

3 222 000

3 216 000

2 572 177,70

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Prenumeration på tidningar och tidskrifter och abonnemang hos nyhetsbyråer på deras publikationer och onlinetjänster, inklusive upphovsrättsliga kostnader för att mångfaldiga och sprida ovanstående i skriftlig och/eller elektronisk form, samt avtal om leverans av pressammanfattningar och urklipp.

 Prenumerationer/abonnemang eller avtal om leverans av sammanfattning och analyser av innehållet i tidskrifter eller insamlandet på optiskt medium av artiklar ur dessa tidskrifter.

 Användning av externa databaser med dokument och statistik (ej datorutrustning och kostnader för telekommunikation).

 Inköp av nya eller ersättning av gamla ordböcker, lexikon, i pappersform, elektronisk form eller annan form, även för de nya språkenheterna, och andra verk för språkavdelningarna och för enheterna för god lagstiftning.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Artikel 3 2 3 — Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

1 400 000

1 400 000

175 997,15

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utgifter för att finansiera program för utbyte av information och samarbete mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten i föranslutningsländerna, särskilt i västra Balkan och Turkiet.

 Utgifter för att främja förbindelser mellan Europaparlamentet och demokratiskt valda nationella parlament i tredjeländer (andra än de som anges i föregående strecksats) samt med motsvarande regionala parlamentariska organisationer. Det ska i första hand täcka verksamhet som syftar till att stärka den parlamentariska kapaciteten i nya och framväxande demokratier, i synnerhet i det europeiska grannskapet (syd och öst).

 Utgifter för att främja åtgärder till stöd för medling och åtgärder till förmån för unga politiska ledare från Europeiska unionen och från länder i det utvidgade europeiska grannskapet: Maghreb, Östeuropa och Ryssland, dialogen mellan Israel och Palestina och andra prioriterade länder enligt beslut från gruppen för demokratistöd och valsamordning.

 Utgifter för anordnandet av Sacharovpriset (i synnerhet prissumman, utgifter för pristagarens eller pristagarnas och övriga finalisters resor och uppehälle, Sacharov‑nätverkets driftskostnader och utgifter för tjänsteresor för dess medlemmar) och för verksamhet som syftar till att främja mänskliga rättigheter.

Dessa åtgärder inbegriper informationsbesök vid Europaparlamentet i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg, samt besök i medlemsstater och tredjeländer. Anslagen ska helt eller delvis täcka deltagarnas utlägg, främst för resor, logi och dagtraktamenten.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Rättslig grund

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 12 december 2011 om inrättandet av ett direktorat för demokratistöd inom generaldirektoratet för unionens externa politik.

Artikel 3 2 4 — Produktion och spridning

Punkt 3 2 4 0 — Europeiska unionens officiella tidning

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka institutionens andel av publikationsbyråns utgifter för publicering och distribution samt andra kostnader i samband med detta avseende texter som ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Punkt 3 2 4 1 — Traditionella och digitala publikationer

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

5 519 000

5 053 000

4 526 902,95

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Samtliga utgifter för digital utgivning (intranetsidor) och traditionell utgivning (olika dokument och trycksaker genom underleverantörer), inklusive distribution.

 Uppdatering samt utvecklande och korrigerande underhåll av utgivningssystem.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 21 000 EUR.

Punkt 3 2 4 2 — Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

29 942 000

28 420 000

36 513 037,95

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utgifterna för kommunikation om institutionens värderingar via informationspublikationer, inklusive elektroniska publikationer, informationsverksamhet, PR-verksamhet, deltagande i offentliga arrangemang, utställningar och mässor.

 Utgifterna för kommunikation i syfte att ge Europaparlamentet en lättigenkännlig, homogen och positiv offentlig image, utveckla kommunikationsprodukter från det kreativa konceptet till slutprodukten och bygga upp kapacitet för en intern kommunikationsbyrå, inbegripet tillgång till branschverktyg och extern expertrådgivning.

 Samfinansiering av kommunikationsåtgärder genom ett bidragsprogram för att främja och öka förståelsen av Europaparlamentets identitet, roll och politiska karaktär och stimulera samarbete med nätverk med informationsförmedlare.

 Kostnaderna för uppföljning av den allmänna opinionen.

 Kostnaderna för att följa upp, förebygga och öka medvetenheten om renommérisker, desinformation och hybridhot.

 Kostnaderna för kulturella projekt i europeiskt intresse, till exempel Europaparlamentets LUX-pris för europeisk film.

 Kostnaderna för att organisera och genomföra evenemang för ungdomar, stärka Europaparlamentets sociala medieprofil och övervaka trenderna bland ungdomar.

 Kostnaderna för mobilt internet, interaktiv teknik, socialiseringsforum, samarbetsplattformar och ändringar i internetanvändarnas beteenden för att föra Europaparlamentet närmare medborgarna.

 Kostnaderna för Europaparlamentets produktion, distribution och tillhandahållande av nätvideor och annat multimediematerial för sändning i enlighet med Europaparlamentets kommunikationsstrategi.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

Punkt 3 2 4 3 — Europaparlamentets besökscentrum

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

29 708 500

31 811 500

11 694 221,17

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att finansiera installationer, material och utställningar på Europaparlamentets besökscentrum, i synnerhet följande:

 Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum i Bryssel, inbegripet de mobila informationscentrumen.

 Mottagningsstrukturer, Europa Experience och informationscentrum utanför Bryssel.

 Verksamheten vid Europeiska historiens hus, såsom den särskilda inredningen, anskaffningen av samlingar, utgifter för kontrakt med kvalificerade experter, anordnandet av utställningar samt driftskostnaderna, inbegripet kostnaderna för inköp av böcker, tidskrifter och övriga publikationer relaterade till verksamheten vid Europeiska historiens hus.

 Kostnaderna för Europaparlamentets konstverk, både för förvärv av konst och inköp av särskild materiel samt även löpande kostnader i samband härmed, exempelvis kostnaderna för expertutlåtanden, konservering, inramning, restaurering, rengöring, försäkring och transporter.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 4 000 000 EUR.

Punkt 3 2 4 4 — Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

34 945 000

33 148 470

12 218 807,41

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Bidrag till besöksgrupper samt värdskap och infrastruktur i samband med dessa besök, finansiering av praktikperioder för opinionsbildare i icke-medlemsstater (EUVP) samt utgifter för Euroscola-, Euromedscola- och Euronestscolaprogrammen. Euromedscola‑ och Euronestscolaprogrammen genomförs varje år, växelvis i Europaparlamentets lokaler i Strasbourg och i Bryssel, utom vid valår.

 Åtgärder för att främja Europeiska unionens besöksprogram (EUVP).

 Utgifterna i samband med genomförandet av den nya besöksstrategin och anordnandet av öppet hus-dagarna.

 Mediekampanjer och organisation av Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram.

Anslaget ska ökas varje år med en deflator som tar hänsyn till förändringar i BNI och priser.

Varje ledamot av Europaparlamentet har rätt att varje kalenderår bjuda in högst fem grupper bestående av totalt 110 besökare. En ledamot kan bjuda in grupper som finansieras officiellt av honom eller henne att delta i Euroscolaprogrammet.

Ett adekvat belopp ingår till förmån för besökare med funktionshinder.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 525 000 EUR.

Rättslig grund

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 16 december 2002 om regler gällande mottagande av besöksgrupper och Euroscola-, Euromedscola- och Euronestscolaprogrammen, konsoliderat den 3 maj 2004, senast ändrat den 24 oktober 2016.

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 3 oktober 2016 om regler för lanseringen av Europaparlamentets ambassadörsskolprogram i samtliga medlemsstater och beslut av Europaparlamentets presidium av den 16 september 2019 om fortsättning på Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram efter 2019.

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 16 december 2020 om deltagande i parlamentets kommunikationsprogram för brittiska medborgare och medborgare i EU-27 som är bosatta i Förenade kungariket.

Punkt 3 2 4 5 — Organisation av symposier och seminarier

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

3 099 850

2 902 750

1 323 769,44

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utgifter eller bidrag i samband med anordnande av nationella och internationella symposier och seminarier för opinionsbildare från medlemsstaterna och kandidatländerna och från de länder där Europaparlamentet har ett sambandskontor, liksom utgifter för anordnande av parlamentariska symposier och seminarier.

 Utgifter för genomförandet av särskilda arrangemang i plenisalarna i Strasbourg och Bryssel i enlighet med det årliga program som antagits av Europaparlamentets presidium.

 Utgifter för konferensförvaltningstjänster, åtgärder och instrument till stöd för konferensförvaltning och flerspråkighet, såsom seminarier och konferenser, möten med ansvariga för tolk- och översättarutbildning, åtgärder och insatser för att höja medvetenheten om flerspråkighet och för att främja tolk- och översättaryrket, inbegripet ett stödprogram för universitet, skolor och andra organ på området för tolk- och översättarutbildning, åtgärder för att främja kommunikation via nätet, samt deltagande i liknande insatser och åtgärder som organiseras gemensamt med andra enheter inom ramen för det interinstitutionella och internationella samarbetet.

 Utgifter för anordnande av symposier och seminarier om informations- och kommunikationsteknik.

 Utgifter för att bjuda in journalister eller andra opinionsbildare till plenarsammanträden, utskottssammanträden, presskonferenser och annan parlamentarisk verksamhet.

 Utgifter i samband med Daphne Caruana Galizia-priset.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 25 000 EUR.

Rättslig grund

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 5 oktober 2020 om Daphne Caruana Galizias journalistpris.

Punkt 3 2 4 8 — Utgifter för audiovisuell information

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

17 755 000

17 553 500

17 517 730,94

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Inköp, hyra, underhåll, reparationer och förvaltning av teknisk utrustning och tekniska installationer inom den audiovisuella sektorn.

 Den audiovisuella sektorns driftsbudget (både interna och externa tjänster som t.ex. tekniskt arbete för radio- och tv-stationer, inspelning, produktion, samproduktion och distribution av audiovisuella program, hyra av riktade radiosignaler, överföring av tv- och radioprogram och andra åtgärder för att utveckla relationerna mellan institutionen och organ för audiovisuella sändningar).

 Utgifter för direktsändning på internet av plenarsammanträden och utskottssammanträden.

 Inrättande av lämpliga arkiv som garanterar att medierna och medborgarna ständigt har tillgång till denna information.

 Utgifter för underhåll av IT-infrastrukturen i pressrummen i Bryssel och Strasbourg.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

Rättslig grund

Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2002 om riktlinjerna för budgetförfarandet för 2003 (EUT C 47 E, 27.2.2003, s. 72).

Europaparlamentets resolution av den 14 maj 2002 om parlamentets beräknade inkomster och utgifter för budgetåret 2003 (EUT C 180 E, 31.7.2003, s. 150).

Europaparlamentets resolution av den 14 maj 2003 om parlamentets beräknade inkomster och utgifter för budgetåret 2004 (EUT C 67 E, 17.3.2004, s. 179).

Punkt 3 2 4 9 — Informationsutbyte med nationella parlament

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

235 000

235 000

36 551,74

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utgifter för att främja förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten. Anslaget avser utgifter för andra parlamentariska förbindelser än de som täcks av kapitlen 1 0 och 3 0, informations- och dokumentationsutbyte samt stöd till förvaltning och analys av denna information, bland annat utbyte med Europeiskt centrum för parlamentarisk forskning och dokumentation (CERDP).

 Finansiering av samarbetsprogram och utbildningsåtgärder för Europaparlamentet och de nationella parlamentens personal och, i allmänhet, av verksamhet för att stärka deras parlamentariska arbete.

Dessa åtgärder inbegriper informationsbesök vid Europaparlamentet i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg. Anslagen ska helt eller delvis täcka deltagarnas utlägg, främst för resor, logi och dagtraktamenten.

 Samarbetsåtgärder, särskilt sådana som rör lagstiftningsverksamhet och åtgärder som hänför sig till dokumentations-, analys- och informationsverksamhet samt säkring av domänen, inbegripet den verksamhet som bedrivs inom CERDP.

Detta anslag syftar till att finansiera samarbetet mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten i samband med den parlamentariska granskningen av den gemensamma utrikes‑ och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, i enlighet med EU-fördraget och EUF-fördraget, och särskilt artiklarna 9 och 10 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Rättslig grund

Konferenser för talmännen i de europeiska parlamentariska församlingarna (juni 1977) och i parlamenten i Europeiska unionen (september 2000 och mars 2001).

Artikel 3 2 5 — Utgifter med anknytning till förbindelsekontoren

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

9 850 000

9 400 000

7 561 244,05

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter för Europaparlamentets förbindelsekontor i medlemsstaterna:

 Utgifter för kommunikation och information (information och offentliga arrangemang, internetproduktion, reklam och rådgivning, seminarier, audiovisuella produktioner).

 Allmänna utgifter och diverse småutgifter (kontorsmaterial, telekommunikationer, portokostnader, underhåll, transporter, lagring, PR-materiel, databaser och tidningsabonnemang etc.).

 Mediekampanjer och organisation av Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 10 000 EUR.

Avdelning 4 — UTGIFTER PÅ GRUND AV DE SÄRSKILDA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR

Kapitel 4 0 — SÄRSKILDA UTGIFTER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN

Artikel 4 0 0 — Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

66 000 000

65 000 000

61 733 127,76

Anmärkningar

För de politiska grupperna och de grupplösa ledamöterna ska detta anslag täcka

 sekretariatsutgifter, administrativa utgifter och driftsutgifter,

 utgifter för politisk verksamhet och informationsverksamhet som bedrivs inom ramen för unionens politiska verksamhet.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 1 000 000 EUR.

Rättslig grund

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 30 juni 2003 om ibruktagande av anslag från budgetpunkt 4 0 0, senast ändrat den 6 juli 2020.

Artikel 4 0 2 — Finansiering av europeiska politiska partier

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

46 000 000

46 000 000

40 467 300,02

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att finansiera politiska partier på europeisk nivå. God förvaltning och grundliga kontroller av hur medlen används måste säkerställas.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 1 000 000 EUR.

Rättslig grund

Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 10.4.

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 224.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (EUT L 317, 4.11.2014, s. 1).

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 1 juli 2019 om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (EUT C 249, 25.7.2019, s. 2).

Artikel 4 0 3 — Finansiering av europeiska politiska stiftelser

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

23 000 000

23 000 000

20 999 998,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att finansiera politiska stiftelser på europeisk nivå. God förvaltning och grundliga kontroller av hur medlen används måste säkerställas.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 000 EUR.

Rättslig grund

Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 10.4.

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 224.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (EUT L 317, 4.11.2014, s. 1).

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 1 juli 2019 om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (EUT C 249, 25.7.2019, s. 2).

Kapitel 4 2 — UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA

Artikel 4 2 2 — Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

215 911 000

209 443 000

183 989 919,65

Anmärkningar

Detta anslag ska täcka följande:

 Utgifter för personal och tjänstetillhandahållare som står för assistentstöd till ledamöterna, liksom utgifter för betalningsombud.

 Utgifter för tjänsteresor och utbildning (externa kurser) för ackrediterade parlamentsassistenter samt utgifter för eventuell kompensation för koldioxidutsläpp i samband med deras tjänsteresor och förflyttningar.

 Växelkursskillnader som belastar Europaparlamentets budget i överensstämmelse med bestämmelserna som avser ersättningar för utgifter för assistentstöd till ledamöterna, samt utgifter för tjänster till stöd för förvaltningen av ledamöternas assistentstöd.

 Ersättning till praktikanter med akademisk examen (stipendier).

 Ersättning för studiebesök med ledamöterna.

 Resekostnader för ledamöternas praktikanter och studiebesökare.

 Kostnader för sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring för ledamöternas praktikanter och studiebesökare.

 Kostnader för anordnandet av informationsmöten eller utbildning för praktikanter.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 775 000 EUR.

Rättslig grund

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 21.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 33–44.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artikel 5a och artiklarna 125−139.

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 14 april 2014 om tillämpningsföreskrifter för avdelning VII i anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 10 december 2018 om bestämmelser avseende ledamöternas praktikanter.

Beslut av Europaparlamentets generalsekreterare av den 18 juni 2019 om interna bestämmelser om praktiktjänstgöring och studiebesök vid Europaparlamentets generalsekretariat.

Kapitel 4 4 — SAMMANTRÄDEN OCH ÖVRIG VERKSAMHET FÖR LEDAMÖTER OCH FÖRE DETTA LEDAMÖTER

Artikel 4 4 0 — Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

260 000

250 000

240 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för sammanträden som anordnas av föreningen för Europaparlamentets före detta ledamöter och, i förekommande fall, andra eventuella dithörande kostnader.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Artikel 4 4 2 — Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

260 000

250 000

240 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och, i förekommande fall, andra eventuella dithörande kostnader.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Avdelning 5 — MYNDIGHETEN FÖR EUROPEISKA POLITISKA PARTIER OCH EUROPEISKA POLITISKA STIFTELSER OCH KOMMITTÉN AV OAVHÄNGIGA FRAMSTÅENDE PERSONER

Kapitel 5 0 — Utgifter för Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser och kommittén av oavhängiga framstående personer

Artikel 5 0 0 — Driftsutgifter för Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

300 000

300 000

1 845,12

Anmärkningar

Detta anslag ska täcka utgifterna för Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser för att säkerställa att den kan verka oberoende och utan hinder.

Anslaget täcker särskilt utgifter som specifikt hänför sig till myndighetens uppdrag när det gäller yrkesutbildning, inköp av programvara och IT-utrustning, kostnader för expertis, konsulttjänster och dokumentation, kostnader för juridisk rådgivning och skadestånd samt publikations- och informationsverksamhet. Det täcker också utgifter för en institutions fakturering i händelse av överskridande av volymen eller kostnaderna för de varor eller tjänster som institutionen har tillhandahållit myndigheten inom ramen för de serviceavtal som anges i artikel 6.4 ff. i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014. Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 300 000 EUR. I dessa inkomster ingår särskilt den verksamhet för att stödja myndighetens verksamhet som utförs av andra institutioner än parlamentet, i enlighet med artikel 6.6 i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014.

Rättslig grund

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (EUT L 317, 4.11.2014, s. 1), särskilt artikel 6.1 och 6.7.

Artikel 5 0 1 — Utgifter för kommittén av oavhängiga framstående personer

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

20 000

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag ska täcka utgifterna för sekretariatet för kommittén av oavhängiga framstående personer och dess finansiering.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.

Rättslig grund

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (EUT L 317, 4.11.2014, s. 1), särskilt artikel 11.2.

Avdelning 10 — ÖVRIGA UTGIFTER

Kapitel 10 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

 

 

 

Kapitel 10 1 — RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

5 000 000

2 346 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka oförutsedda utgifter beroende på budgetbeslut som fattats under budgetåret.

Kapitel 10 3 — RESERV FÖR UTVIDGNINGEN

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för institutionens förberedelser för utvidgning.

Kapitel 10 4 — RESERV FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLITIKEN

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för informations- och kommunikationspolitiken.

Kapitel 10 5 — PRELIMINÄRA ANSLAG FÖR FAST EGENDOM

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för institutionens investeringar i fastigheter och inredning av dessa. Europaparlamentets presidium måste anta en välavvägd och ansvarsfull långsiktig strategi för fastigheter och byggnader som tar hänsyn till de särskilda problemen med ökande underhållskostnader, renoveringsbehov och säkerhetskostnader och som garanterar att Europaparlamentets budget är hållbar.

Kapitel 10 6 — RESERV FÖR PRIORITERADE PROJEKT UNDER UTVECKLING

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för institutionens prioriterade projekt under utveckling.

Kapitel 10 8 — EMAS-RESERV

Siffror

Budget 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Som ett resultat av beslut som kommer att fattats av Europaparlamentets presidium avseende genomförande av Emas-handlingsplanen, i synnerhet efter Europaparlamentets ”koldioxidgranskning”, ska detta anslag användas för att fylla på relevanta driftsbudgetposter.


1. S — PERSONAL

1.1. S 1 — Avsnitt I — Europaparlamentet

 

Tjänstegrupper och grader

 

2022

2021

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Övriga

Politiska grupper

Övriga

Politiska grupper

Utanför kategori

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

59

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

222

2

7

36

212

2

7

36

AD 13

409

8

2

38

424

8

2

38

AD 12

343

 

15

61

339

 

15

61

AD 11

276

 

6

29

220

 

6

28

AD 10

509

 

11

46

439

 

11

43

AD 9

327

 

9

60

468

 

9

56

AD 8

236

 

4

51

251

 

4

50

AD 7

170

 

9

69

160

 

9

62

AD 6

111

 

4

56

106

 

4

66

AD 5

153

 

4

94

99

 

4

65

Delsumma AD

2 828

10

73

552

2 785

10

73

517

AST 11

114

10

 

37

104

10

 

37

AST 10

68

 

19

35

68

 

19

35

AST 9

598

 

8

42

588

 

8

41

AST 8

231

 

8

43

267

 

8

42

AST 7

291

 

4

59

283

 

4

50

AST 6

430

 

12

82

423

 

12

79

AST 5

394

 

8

87

414

 

7

88

AST 4

156

 

4

65

216

 

4

69

AST 3

72

 

12

68

78

 

12

71

AST 2

4

 

 

48