Postup : 2018/0208(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0146/2021

Předložené texty :

A9-0146/2021

Rozpravy :

PV 27/04/2021 - 15
CRE 27/04/2021 - 15

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0138

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9‑0146/2021</NoDocSe>
PDF 186kWORD 51k

<TitreType>DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Spravedlnost a zrušuje nařízení (EU) č. 1382/2013</Titre>

<DocRef>(06834/1/2020 – C9‑0138/2021 – 2018/0208(COD))</DocRef>


<Commission>Výbor pro právní záležitosti

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci</Commission>

Zpravodajky: <Depute>Heidi Hautala, Katharina Barley</Depute>

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Spravedlnost a zrušuje nařízení (EU) č. 1382/2013

(06834/1/2020 – C9‑0138/2021 – 2018/0208(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

 s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (06834/1/2020 – C9-0138/2021),

 s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. října 2018[1],

 po konzultaci s Výborem regionů,

 s ohledem na svůj postoj v prvním čtení[2] k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0384),

 s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušnými výbory podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu,

 s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

 s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro právní záležitosti a Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A9‑0146/2021),

1. schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2. konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3. pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4. pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 30. května 2018 předložila Evropská komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Spravedlnost. Tento program má tři hlavní cíle:

  usnadňovat a podporovat justiční spolupráci v občanských a trestních věcech a prosazovat právní stát a nezávislost a nestrannost soudnictví,

 podporovat a prosazovat justiční vzdělávání s cílem podporovat společnou kulturu práva, justice a právního státu,

 usnadňovat účinný a nediskriminační přístup ke spravedlnosti pro všechny a účinnou nápravu, mj. elektronickými prostředky (e-justice).

Podpoře právního státu se bude dostávat zvláštní podpory a Komise bude každoročně podávat zprávy o výkonnosti programu a o využívání finančních prostředků pro každý specifický cíl, včetně opatření souvisejících s prosazováním rovnosti žen a mužů.

Evropský parlament potvrdil obecnou shodu, jíž bylo dosaženo dne 17. dubna 2019 při jednáních s Radou, přijetím legislativního usnesení (v prvním čtení).

Interinstitucionální jednání byla uzavřena dne 18. prosince 2020 a COREPER na svém zasedání dne 3. února 2021 rozhodl, že výsledek těchto jednání přijme. Výbor pro právní záležitosti a Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci uspořádaly dne 4. února 2021 hlasování o potvrzení příslušného kompromisního znění.

Vzhledem k tomu, že postoj Rady v prvním čtení přijatý dne 19. dubna 2021 zohledňuje v plném rozsahu dohodu dosaženou během interinstitucionálních jednání na začátku druhého čtení, po ověření právníky-lingvisty, doporučují zpravodajky, aby jej Evropský parlament schválil beze změn, aby mohlo být toto nařízení rychle přijato a co nejdříve mohlo vstoupit v platnost.

 

 


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Program Spravedlnost

Referenční údaje

06834/1/2020 – C9-0138/2021 – 2018/0208(COD)

Datum prvního čtení v Parlamentu – číslo P

17.4.2019 T8-0406/2019

Návrh Komise

COM(2018)0384 - C8-0235/2018

Příslušné výbory

 Datum oznámení na zasedání

JURI

 

LIBE

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Heidi Hautala

4.9.2019

Katarina Barley

4.9.2019

 

 

Předchozí zpravodajové

Josef Weidenholzer, Heidi Hautala

Článek 58 – Postup společných schůzí výborů

 Datum oznámení na zasedání

 

5.7.2018

Projednání ve výboru

27.1.2021

 

 

 

Datum přijetí

26.4.2021

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

60

14

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Gunnar Beck, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Geoffroy Didier, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Angel Dzhambazki, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Karen Melchior, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Stéphane Séjourné, Sara Skyttedal, Martin Sonneborn, Raffaele Stancanelli, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Marie Toussaint, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Adrián Vázquez Lázara, Bettina Vollath, Axel Voss, Jadwiga Wiśniewska, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Heidi Hautala, Emmanuel Maurel, Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Isabel Santos

Datum předložení

27.4.2021

 


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

60

+

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Geoffroy Didier, Lena Düpont, Esteban González Pons, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Axel Voss, Javier Zarzalejos

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Ibán García Del Blanco, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Bettina Vollath, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Renew

Anna Júlia Donáth, Pascal Durand, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Stéphane Séjourné, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Adrián Vázquez Lázara

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Heidi Hautala, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Marie Toussaint

The Left

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

NI

Laura Ferrara, Martin Sonneborn

 

14

-

ID

Nicolas Bay, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Tom Vandendriessche

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Angel Dzhambazki, Patryk Jaki, Rob Rooken, Raffaele Stancanelli, Jadwiga Wiśniewska

Left

Emmanuel Maurel

 

2

0

NI

Peter Kofod, Annalisa Tardino

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

[1] Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 178.

[2] Texty přijaté dne 17. 4. 2019, P8_TA_(2019)0097.

Poslední aktualizace: 28. dubna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí