Procedure : 2018/0208(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0146/2021

Indgivne tekster :

A9-0146/2021

Forhandlinger :

PV 27/04/2021 - 15
CRE 27/04/2021 - 15

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0138

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9‑0146/2021</NoDocSe>
PDF 176kWORD 50k

<TitreType>INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for retlige anliggender og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1382/2013</Titre>

<DocRef>(06834/1/202 – C9-0138/2021 – 2018/0208(COD))</DocRef>


<Commission>{JURI}Retsudvalget</Commission> 

<Commission>Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender</Commission>

Ordførere: <Depute>Heidi Hautala, Katarina Barley</Depute>

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 KORT BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for retlige anliggender og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1382/2013

(06834/1/2020 – C9‑0138/2021 – 2018/0208(COD))

 

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (06834/1/2020 – C9-0138/2021),

 der henviser til udtalelse af 18. oktober 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

 efter høring af Regionsudvalget,

 der henviser til sin holdning ved førstebehandling[2] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0384),

 der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til, at de kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4,

 der henviser til forretningsordenens artikel 67,

 der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Retsudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A9‑0146/2021),

1. godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2. konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3. pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4. pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

KORT BEGRUNDELSE

Den 30. maj 2018 forelagde Europa-Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for retlige anliggender. Programmet har tre hovedmål:

 - at lette og støtte det civil- og strafferetlige samarbejde, fremme retsstatsprincippet og retsvæsenets uafhængighed og upartiskhed

- at støtte og fremme uddannelse af retsvæsenets aktører med henblik på at fremme en fælles retlig, retslig og retsstatslig kultur

- at lette en effektiv og ikkediskriminerende adgang til klage og domstolsprøvelse for alle og til effektive retsmidler, herunder via elektroniske midler (e-justice).

 

Fremme af retsstatsprincippet vil nyde godt af en særlig støtte, og Kommissionen vil hvert år aflægge rapport om programmets resultater og anvendelsen af midlerne til hvert specifikt mål, herunder foranstaltninger vedrørende fremme af ligestilling mellem kvinder og mænd.

 

Europa-Parlamentet bekræftede den fælles forståelse, der blev opnået med Rådet den 17. april 2019, gennem vedtagelse af en lovgivningsmæssig beslutning (førstebehandling).

 

De interinstitutionelle forhandlinger blev afsluttet den 18. december 2020, og på mødet den 3. februar 2021 besluttede Coreper at acceptere resultatet af disse forhandlinger. Retsudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender stemte om den relevante kompromistekst den 4. februar 2021.

 

Eftersom Rådets førstebehandlingsholdning, der blev vedtaget den 19. april 2021, til fulde afspejler den aftale, som blev indgået under de tidlige interinstitutionelle andenbehandlingsforhandlinger efter jurist-lingvisternes gennemgang, anbefaler ordførerne, at Europa-Parlamentet godkender den uden ændringer, således at denne forordning kan blive vedtaget hurtigt og træde i kraft snarest muligt.

 


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Programmet for retlige anliggender

Referencer

06834/1/2020 – C9-0138/2021 – 2018/0208(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

17.4.2019 T8-0406/2019

Kommissionens forslag

COM(2018)0384 - C8-0235/2018

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

 

LIBE

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Heidi Hautala

4.9.2019

Katarina Barley

4.9.2019

 

 

Oprindelige ordførere

Josef Weidenholzer, Heidi Hautala

Artikel 58 – Fælles udvalgsprocedure

 Dato for meddelelse på plenarmødet

 

5.7.2018

Behandling i udvalg

27.1.2021

 

 

 

Dato for vedtagelse

26.4.2021

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

60

14

2

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Gunnar Beck, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Geoffroy Didier, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Angel Dzhambazki, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Karen Melchior, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Stéphane Séjourné, Sara Skyttedal, Martin Sonneborn, Raffaele Stancanelli, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Marie Toussaint, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Adrián Vázquez Lázara, Bettina Vollath, Axel Voss, Jadwiga Wiśniewska, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Heidi Hautala, Emmanuel Maurel, Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Isabel Santos

Dato for indgivelse

27.4.2021

 


 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

60

+

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Geoffroy Didier, Lena Düpont, Esteban González Pons, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Axel Voss, Javier Zarzalejos

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Ibán García Del Blanco, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Bettina Vollath, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Renew

Anna Júlia Donáth, Pascal Durand, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Stéphane Séjourné, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Adrián Vázquez Lázara

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Heidi Hautala, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Marie Toussaint

The Left

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

NI

Laura Ferrara, Martin Sonneborn

 

14

-

ID

Nicolas Bay, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Tom Vandendriessche

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Angel Dzhambazki, Patryk Jaki, Rob Rooken, Raffaele Stancanelli, Jadwiga Wiśniewska

Left

Emmanuel Maurel

 

2

0

NI

Peter Kofod, Annalisa Tardino

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

[1] EUT C 62 af 15.2.2019, s. 178.

[2] Vedtagne tekster af 17.4.2019, P8_TA(2019)0097.

Seneste opdatering: 28. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik