Διαδικασία : 2018/0208(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0146/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0146/2021

Συζήτηση :

PV 27/04/2021 - 15
CRE 27/04/2021 - 15

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0138

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0146/2021</NoDocSe>
PDF 195kWORD 55k

<TitreType>ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιοσύνη» και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1382/2013</Titre>

<DocRef>(06834/1/2020 – C9‑0138/2021 – 2018/0208(COD))</DocRef>


<Commission>{CJ03}Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων</Commission>

Εισηγήτριες: <Depute>Heidi Hautala, Katarina Barley</Depute>

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιοσύνη» και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1382/2013

(06834/1/2020 – C9‑0138/2021 – 2018/0208(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (06834/1/2020 – C9-0138/2021),

 έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 2018[1],

 αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

 έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση[2] σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0384),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από τις αρμόδιες επιτροπές σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0146/2021),

1. εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2. διαπιστώνει ότι η πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4. αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε


συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 30 Μαΐου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιοσύνη». Το πρόγραμμα αυτό έχει τρεις κύριους στόχους:

 - να διευκολύνει και να στηρίξει τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις και να προωθήσει την αρχή του κράτους δικαίου, την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του δικαστικού σώματος·

- να στηρίξει και να προωθήσει τη δικαστική κατάρτιση, με σκοπό την προαγωγή μιας κοινής νομικής και δικαστικής κουλτούρας με άξονα το κράτος δικαίου·

- να διευκολύνει την αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση για όλους στη δικαιοσύνη και τη δυνατότητα ουσιαστικής έννομης προστασίας, μεταξύ άλλων και με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονική δικαιοσύνη).

 

Η προώθηση του κράτους δικαίου θα τυγχάνει ειδικής στήριξης και η Επιτροπή θα υποβάλλει ετησίως έκθεση σχετικά με τις επιδόσεις του προγράμματος και τη χρήση των κονδυλίων για κάθε ειδικό στόχο, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που συνδέονται με την προώθηση της ισότητας των φύλων.

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε την κοινή αντίληψη που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο στις 17 Απριλίου 2019, εγκρίνοντας νομοθετικό ψήφισμα (πρώτη ανάγνωση).

 

Οι διοργανικές διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν στις 18 Δεκεμβρίου 2020 και κατά τη συνεδρίασή της στις 3 Φεβρουαρίου 2021, η ΕΜΑ αποφάσισε να αποδεχθεί το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων προέβησαν στις 4 Φεβρουαρίου 2021σε ψηφοφορία για την επιβεβαίωση του σχετικού συμβιβαστικού κειμένου.

 

Δεδομένου ότι η θέση που καθόρισε στις 19 Απριλίου 2021 το Συμβούλιο σε πρώτη ανάγνωση αποτυπώνει πλήρως μετά την επαλήθευσή του από τους γλωσσομαθείς νομικούς τη συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά τις διοργανικές διαπραγματεύσεις σε πρώιμη δεύτερη ανάγνωση, οι εισηγήτριες συνιστούν να την εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χωρίς τροπολογίες, ώστε ο κανονισμός να εκδοθεί γρήγορα και να τεθεί σε ισχύ το ταχύτερο δυνατόν.

 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη»

Έγγραφα αναφοράς

06834/1/2020 – C9-0138/2021 – 2018/0208(COD)

Ημερομηνία 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

17.4.2019 T8-0406/2019

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2018)0384 - C8-0235/2018

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

 

LIBE

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Heidi Hautala

4.9.2019

Katarina Barley

4.9.2019

 

 

Εισηγητές που αντικαταστάθηκαν

Josef Weidenholzer, Heidi Hautala

Άρθρο 58 – Κοινή διαδικασία επιτροπών

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

5.7.2018

Εξέταση στην επιτροπή

27.1.2021

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.4.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

60

14

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdalena Adamowicz, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Gunnar Beck, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Geoffroy Didier, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Angel Dzhambazki, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Karen Melchior, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Stéphane Séjourné, Sara Skyttedal, Martin Sonneborn, Raffaele Stancanelli, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Marie Toussaint, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Adrián Vázquez Lázara, Bettina Vollath, Axel Voss, Jadwiga Wiśniewska, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Heidi Hautala, Emmanuel Maurel, Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Isabel Santos

Ημερομηνία κατάθεσης

27.4.2021

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

60

+

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Geoffroy Didier, Lena Düpont, Esteban González Pons, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Axel Voss, Javier Zarzalejos

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Ibán García Del Blanco, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Bettina Vollath, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Renew

Anna Júlia Donáth, Pascal Durand, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Stéphane Séjourné, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Adrián Vázquez Lázara

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Heidi Hautala, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Marie Toussaint

The Left

Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

NI

Laura Ferrara, Martin Sonneborn

 

14

-

ID

Nicolas Bay, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Tom Vandendriessche

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Angel Dzhambazki, Patryk Jaki, Rob Rooken, Raffaele Stancanelli, Jadwiga Wiśniewska

Left

Emmanuel Maurel

 

2

0

NI

Peter Kofod, Annalisa Tardino

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

[1] ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 178.

[2] Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 17.4.2019, P8_TA(2019)0097.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου