SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õigusprogramm ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1382/2013

  26.4.2021 - (06834/1/2020 – C9‑0138/2021 – 2018/0208(COD)) - ***II

  Õiguskomisjon
  Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  Raportöörid: Heidi Hautala, Katarina Barley

  Menetlus : 2018/0208(COD)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A9-0146/2021
  Esitatud tekstid :
  A9-0146/2021
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õigusprogramm ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1382/2013

  (06834/1/2020 – C9‑0138/2021 – 2018/0208(COD))

  (Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

  Euroopa Parlament,

   võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (06834/1/2020 – C9-0138/2021),

   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18. oktoobri 2018. aasta arvamust[1],

   pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta[2] Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2018)0384) suhtes,

   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

   võttes arvesse vastutavate komisjonide poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 kohaselt heaks kiidetud esialgset kokkulepet,

   võttes arvesse kodukorra artiklit 67,

   võttes arvesse õiguskomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust teisele lugemisele (A9-0146/2021),

  1. kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

  2. märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

  3. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

  4. teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

  5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.


   

  LÜHISELGITUS

  Euroopa Komisjon esitas 30. mail 2018 ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õigusprogramm. Programmil on kolm peamist eesmärki:

   – hõlbustada ja toetada õigusalast koostööd tsiviil- ja kriminaalasjades, edendades õigusriigi põhimõtet ning kohtusüsteemi sõltumatust ja erapooletust;

  – toetada ja edendada õigusalast koolitust, et soodustada ühist õigus-, kohtu- ja õigusriigikultuuri;

  – hõlbustada õiguskaitse tõhusat ja mittediskrimineerivat kättesaadavust kõigile ning tõhusat õiguskaitset, sealhulgas elektrooniliste vahendite abil (e-õiguskeskkond).

   

  Õigusriigi põhimõtte edendamiseks antakse eritoetust ning komisjon esitab igal aastal aruande programmi tulemuslikkuse ja vahendite kasutamise kohta iga erieesmärgi puhul, sealhulgas soolise võrdõiguslikkuse edendamisega seotud meetmete kohta.

   

  Euroopa Parlament kinnitas nõukoguga 17. aprillil 2019 saavutatud ühisseisukoha seadusandliku resolutsiooni vastuvõtmisega (esimene lugemine).

   

  Institutsioonidevahelised läbirääkimised viidi lõpule 18. detsembril 2020 ja COREPER otsustas oma 3. veebruari 2021. aasta koosolekul nende läbirääkimiste tulemused heaks kiita. Õiguskomisjon ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon korraldasid 4. veebruaril 2021 asjaomase kompromissteksti üle kinnitava hääletuse.

   

  Kuna nõukogu 19. aprillil 2021 vastu võetud esimese lugemise seisukoht kajastab täielikult institutsioonidevahelistel läbirääkimistel varase teise lugemise käigus saavutatud kokkulepet, mis on läbinud õiguskeelelise kontrollimise, soovitavad raportöörid Euroopa Parlamendil see ilma muudatusteta heaks kiita, et määruse saaks võimalikult kiiresti vastu võtta ja jõustada.

   


  VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

  Pealkiri

  Õigusprogramm

  Viited

  06834/1/2020 – C9-0138/2021 – 2018/0208(COD)

  EP 1. lugemise kuupäev – P-number

  17.4.2019 T8-0406/2019

  Komisjoni ettepanek

  COM(2018)0384 - C8-0235/2018

  Vastutavad komisjonid

   istungil teada andmise kuupäev

  JURI

   

  LIBE

   

   

   

  Raportöörid

   nimetamise kuupäev

  Heidi Hautala

  4.9.2019

  Katarina Barley

  4.9.2019

   

   

  Endised raportöörid

  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala

  Artikkel 58 – Komisjonide ühismenetlus

   istungil teada andmise kuupäev

   

  5.7.2018

  Läbivaatamine parlamendikomisjonis

  27.1.2021

   

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  26.4.2021

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  60

  14

  2

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Gunnar Beck, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Geoffroy Didier, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Angel Dzhambazki, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Karen Melchior, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Stéphane Séjourné, Sara Skyttedal, Martin Sonneborn, Raffaele Stancanelli, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Marie Toussaint, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Adrián Vázquez Lázara, Bettina Vollath, Axel Voss, Jadwiga Wiśniewska, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  Heidi Hautala, Emmanuel Maurel, Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Isabel Santos

  Esitamise kuupäev

  27.4.2021

   


  NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

  60

  +

  PPE

  Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Geoffroy Didier, Lena Düpont, Esteban González Pons, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Axel Voss, Javier Zarzalejos

  S&D

  Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Ibán García Del Blanco, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Bettina Vollath, Tiemo Wölken, Lara Wolters

  Renew

  Anna Júlia Donáth, Pascal Durand, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Stéphane Séjourné, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Adrián Vázquez Lázara

  Verts/ALE

  Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Heidi Hautala, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Marie Toussaint

  The Left

  Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

  NI

  Laura Ferrara, Martin Sonneborn

   

  14

  -

  ID

  Nicolas Bay, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Tom Vandendriessche

  ECR

  Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Angel Dzhambazki, Patryk Jaki, Rob Rooken, Raffaele Stancanelli, Jadwiga Wiśniewska

  Left

  Emmanuel Maurel

   

  2

  0

  NI

  Peter Kofod, Annalisa Tardino

   

  Kasutatud tähised:

  + : poolt

  - : vastu

  0 : erapooletu

   

   

  Viimane päevakajastamine: 28. aprill 2021
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika