Menettely : 2018/0208(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0146/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0146/2021

Keskustelut :

PV 27/04/2021 - 15
CRE 27/04/2021 - 15

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0138

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0146/2021</NoDocSe>
PDF 171kWORD 53k

<TitreType>SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi oikeusalan ohjelman perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1382/2013 kumoamisesta</Titre>

<DocRef>(06834/1/2020 – C9-0138/2021 – 2018/0208(COD))</DocRef>


<Commission>{CJ03}Oikeudellisten asioiden valiokunta
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta</Commission>

Esittelijät: <Depute>Heidi Hautala, Katarina Barley</Depute>

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LYHYET PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi oikeusalan ohjelman perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1382/2013 kumoamisesta

(06834/1/2020 – C9-0138/2021 – 2018/0208(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (06834/1/2020 – C9-0138/2021),

 ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 18. lokakuuta 2018 antaman lausunnon[1],

 on kuullut alueiden komiteaa,

 ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan[2] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0384),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

 ottaa huomioon asiasta vastaavien valiokuntien työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

 ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A9-0146/2021),

1. hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4. kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


 

LYHYET PERUSTELUT

Komissio esitti 30. toukokuuta 2018 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeusalan ohjelman perustamisesta. Ohjelmalla on kolme keskeistä tavoitetta:

 

 helpottaa ja tukea yksityis- ja rikosoikeuden alalla tehtävää oikeudellista yhteistyötä ja edistää oikeusvaltioperiaatteen noudattamista sekä oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja puolueettomuutta

 edistää ja tukea oikeusalan koulutusta yhteisen oikeus-, oikeudenkäyttö- ja oikeusvaltiokulttuurin luomiseksi

 helpottaa tehokkaan, syrjimättömän ja kaikkia koskevan oikeussuojan ja tehokkaiden oikeussuojakeinojen saatavuutta, myös sähköisesti (sähköinen oikeudenkäyttö).

 

Oikeusvaltioperiaatteen edistämiseen annetaan kohdennettua tukea, ja komissio raportoi vuosittain ohjelman tuloksista ja varojen käytöstä kunkin erityistavoitteen osalta, mukaan lukien sukupuolten tasa-arvon edistämiseen liittyvät toimet.

 

Euroopan parlamentti vahvisti neuvoston kanssa saavuttamansa yhteisen tulkinnan 17. huhtikuuta 2019 hyväksymällä lainsäädäntöpäätöslauselman (ensimmäinen käsittely).

 

Toimielinten väliset neuvottelut saatiin päätökseen 18. joulukuuta 2020, ja pysyvien edustajien komitea hyväksyi neuvottelujen tuloksen 3. helmikuuta 2021 pitämässään kokouksessa. Oikeudellisten asioiden valiokunta ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta äänestivät 4. helmikuuta 2021 kompromissitekstin vahvistamisesta.

 

Koska 19. huhtikuuta 2021 hyväksytty neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta vastaa täysin toisen käsittelyn varhaisessa vaiheessa käydyissä toimielinten välisissä neuvotteluissa saavutettua, lingvistijuristien viimeistelemää yhteisymmärrystä, esittelijät suosittavat, että Euroopan parlamentti hyväksyy sen ilman tarkistuksia, jotta asetus voidaan hyväksyä nopeasti ja saattaa voimaan mahdollisimman pian.

 


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Oikeusalan ohjelma

Viiteasiakirjat

06834/1/2020 – C9-0138/2021 – 2018/0208(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

17.4.2019 T8-0406/2019

Komission ehdotus

COM(2018)0384 - C8-0235/2018

Asiasta vastaavat valiokunnat

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

 

LIBE

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Heidi Hautala

4.9.2019

Katarina Barley

4.9.2019

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Josef Weidenholzer, Heidi Hautala

Valiokuntien yhteiskokousmenettely (58 art.)

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

5.7.2018

Valiokuntakäsittely

27.1.2021

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

26.4.2021

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

60

14

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Gunnar Beck, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Geoffroy Didier, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Angel Dzhambazki, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Karen Melchior, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Stéphane Séjourné, Sara Skyttedal, Martin Sonneborn, Raffaele Stancanelli, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Marie Toussaint, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Adrián Vázquez Lázara, Bettina Vollath, Axel Voss, Jadwiga Wiśniewska, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Heidi Hautala, Emmanuel Maurel, Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Isabel Santos

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

27.4.2021

 


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

60

+

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Geoffroy Didier, Lena Düpont, Esteban González Pons, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Axel Voss, Javier Zarzalejos

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Ibán García Del Blanco, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Bettina Vollath, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Renew

Anna Júlia Donáth, Pascal Durand, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Stéphane Séjourné, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Adrián Vázquez Lázara

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Heidi Hautala, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Marie Toussaint

The Left

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

NI

Laura Ferrara, Martin Sonneborn

 

14

-

ID

Nicolas Bay, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Tom Vandendriessche

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Angel Dzhambazki, Patryk Jaki, Rob Rooken, Raffaele Stancanelli, Jadwiga Wiśniewska

Left

Emmanuel Maurel

 

2

0

NI

Peter Kofod, Annalisa Tardino

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

 

[1] EUVL C 62, 15.2.2019, s. 178.

[2] Hyväksytyt tekstit, 17.4.2019, P8_TA(2019)0097.

Päivitetty viimeksi: 28. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö