Nós Imeachta : 2018/0208(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0146/2021

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0146/2021

Díospóireachtaí :

PV 27/04/2021 - 15
CRE 27/04/2021 - 15

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2021)0138

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0146/2021</NoDocSe>
PDF 170kWORD 51k

<TitreType>MOLADH DON DARA LÉAMH</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>ar an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh d’fhonn go nglacfaí rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Clár um Cheartas agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1382/2013</Titre>

<DocRef>(06834/1/2020 – C9‑0138/2021 – 2018/0208(COD))</DocRef>


<Commission>{CJ03}An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla  An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile</Commission>

Rapóirtéirí: <Depute>Heidi Hautala, Katharina Barley</Depute>

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÉASÚNÚ GEARR
 AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh d’fhonn go nglacfaí rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Clár um Cheartas agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1382/2013

(06834/1/2020 – C9‑0138/2021 – 2018/0208(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an dara léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh (06834/1/2020 – C9-0138/2021),

 ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa dar dáta an 18 Deireadh Fómhair 2018[1],

 tar éis di dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

 ag féachaint dá seasamh ar an gcéad léamh[2] ar an togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0384),

 ag féachaint d’Airteagal 294(7) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas na coistí freagracha faoi Riail 74(4) dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint do Riail 67 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don mholadh don dara léamh ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla agus ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (A9-0146/2021),

1. ag formheas an tseasaimh ón gComhairle ar an gcéad léamh;

2. á thabhairt dá haire go nglactar an gníomh i gcomhréir le seasamh na Comhairle;

3. á threorú dá hUachtarán an gníomh a shíniú le hUachtarán na Comhairle, i gcomhréir le hAirteagal 297(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

4. á threorú dá hArdrúnaí an gníomh a shíniú, a luaithe a bheidh sé fíoraithe go bhfuil na nósanna imeachta go léir curtha i gcrích go cuí, agus, i gcomhaontú le hArdrúnaí na Comhairle, socrú a dhéanamh maidir lena fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

5. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.


 

RÉASÚNÚ GEARR

An 30 Bealtaine 2018, thíolaic an Coimisiún Eorpach togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lenar bunaíodh an Clár um Cheartas. Tá trí phríomhchuspóir ag gabháil leis an gclár sin:

 - comhar breithiúnach in ábhair shibhialta agus choiriúla a éascú agus tacú leis agus neamhspleáchas an smachta reachta, neamhchlaontacht na mbreithiúna a chur chun cinn;

- tacú le hoiliúint bhreithiúnach agus í a chur chun cinn, d’fhonn cultúr coiteann dlíthiúil, breithiúnach agus smachta reachta a chothú;

- rochtain éifeachtach agus neamh-idirdhealaitheach ar an gceartas a éascú do gach duine, agus ar chúiteamh éifeachtach, lena n-áirítear trí mheáin leictreonacha (r-cheartas);

 

Rachaidh tacaíocht shonrach chun sochair do chur chun cinn an smachta reachta, agus tuairisceoidh an Coimisiún gach bliain ar fheidhmíocht an Chláir agus ar úsáid na gcistí le haghaidh gach cuspóra shonraigh, lena n-áirítear gníomhaíochtaí atá nasctha le comhionannas inscne a chur chun cinn.

 

Dheimhnigh Parlaimint na hEorpa an chomhthuiscint ar thángthas uirthi leis an gComhairle an 17 Aibreán 2019, trí rún reachtach a ghlacadh (an chéad léamh).

 

Tugadh an chaibidlíocht idirinstitiúideach chun críche an 18 Nollaig 2020 agus, ag an gcruinniú a bhí aige an 3 Feabhra 2021, chinn COREPER glacadh le toradh na caibidlíochta sin. An 4 Feabhra 2021, bhí vóta deimhnithe ag an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla agus ag an gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile maidir leis an téacs comhréitigh ábhartha.

 

Ós rud é go léiríonn an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh arna ghlacadh an 19 Aibreán 2021 go hiomlán an comhaontú ar thángthas air i gcaibidlíochtaí luatha idirinstitiúideacha ar an dara léamh tar éis fíorú dlítheangeolaíoch, molann bhur Rapóirtéirí go ndéanfadh Parlaimint na hEorpa é a fhormhuiniú gan leasuithe, ionas gur féidir an Rialachán a ghlacadh go gasta agus go dtiocfaidh sé i bhfeidhm a luaithe is féidir.

 


AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

An clár um Cheartas

Tagairtí

06834/1/2020 – C9-0138/2021 – 2018/0208(COD)

Dáta don chéad léamh ag Parlaimint na hEorpa – P uimhir

17.4.2019 T8-0406/2019

Togra ón gCoimisiún

COM(2018)0384 - C8-0235/2018

Coistí freagracha

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

JURI

 

LIBE

 

 

 

Rapóirtéirí

 Dáta an cheapacháin

Heidi Hautala

4.9.2019

Katarina Barley

4.9.2019

 

 

Rapóirtéirí roimhe seo

Josef Weidenholzer, Heidi Hautala

Riail 58 – An nós imeachta comhchoiste

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

 

5.7.2018

Pléite sa choiste

27.1.2021

 

 

 

Dáta an ghlactha

26.4.2021

 

 

 

Dáta na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

60

14

2

Comhaltaí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Gunnar Beck, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Geoffroy Didier, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Angel Dzhambazki, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Karen Melchior, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Stéphane Séjourné, Sara Skyttedal, Martin Sonneborn, Raffaele Stancanelli, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Marie Toussaint, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Adrián Vázquez Lázara, Bettina Vollath, Axel Voss, Jadwiga Wiśniewska, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Na comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Heidi Hautala, Emmanuel Maurel, Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Isabel Santos

Dáta don chur síos

27.4.2021

 


VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

60

+

EPP

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Geoffroy Didier, Lena Düpont, Esteban González Pons, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Axel Voss, Javier Zarzalejos

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Ibán García Del Blanco, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Bettina Vollath, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Renew

Anna Júlia Donáth, Pascal Durand, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Stéphane Séjourné, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Adrián Vázquez Lázara

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Heidi Hautala, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Marie Toussaint

Grúpa ‘The Left’

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

NI

Laura Ferrara, Martin Sonneborn

 

14

-

ID

Nicolas Bay, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Tom Vandendriessche

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Angel Dzhambazki, Patryk Jaki, Rob Rooken, Raffaele Stancanelli, Jadwiga Wiśniewska

Left

Emmanuel Maurel

 

2

0

NI

Peter Kofod, Annalisa Tardino

 

Eochair:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

 

 

[1] IO C 62, 15.2.2019, lch. 178.

[2] Téacsanna arna nglacadh an 17.4.2019, P8_TA(2019)0097.

An nuashonrú is déanaí: 27 Aibreán 2021Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais