Pranešimas - A9-0146/2021Pranešimas
A9-0146/2021

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Teisingumo programa ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1382/2013

26.4.2021 - (06834/2021 – C9‑0138/2021 – 2018/0208(COD)) - ***II

Teisės reikalų komitetas
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjos: Heidi Hautala, Katarina Barley

Procedūra : 2018/0208(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A9-0146/2021
Pateikti tekstai :
A9-0146/2021
Balsavimas :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Teisingumo programa ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1382/2013

(06834/1/2020 – C9‑0138/2021 – 2018/0208(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (06834/1/2020 – C9-0138/2021),

 atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 18 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

 pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

 atsižvelgdamas į savo poziciją[2] dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0384) per pirmąjį svarstymą,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

 atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingi komitetai patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A9‑0146/2021),

1. pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2. pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3. paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4. paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


 

TRUMPAS PAGRINDIMAS

2018 m. gegužės 30 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Teisingumo programa. Šia programa siekiama trijų pagrindinių tikslų:

– palengvinti ir remti teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir baudžiamosiose bylose ir propaguoti teisinės valstybės principą, teisminių institucijų nepriklausomumą ir nešališkumą;

– remti ir skatinti teisminės srities mokymą, siekiant puoselėti bendrą teisinę, teisminę ir teisinės valstybės kultūrą;

– sudaryti palankesnes sąlygas visiems veiksmingai ir be diskriminacijos naudotis teise kreiptis į teismą, be kita ko, elektroninėmis priemonėmis (e. teisingumas).

 

Teisinės valstybės propagavimo veiksmams bus skiriama speciali parama ir Komisija kasmet teiks ataskaitą apie šios programos rezultatus ir lėšų panaudojimą pagal kiekvieną konkretų tikslą, įskaitant veiksmus, susijusius su lyčių lygybės skatinimu.

 

Europos Parlamentas patvirtino 2019 m. balandžio 17 d. su Taryba pasiektą bendrą susitarimą priimdamas teisėkūros rezoliuciją (pirmasis svarstymas).

 

Tarpinstitucinės derybos buvo užbaigtos 2020 m. gruodžio 18 d., o 2021 m. vasario 3 d. posėdyje Nuolatinių atstovų komitetas nusprendė pritarti tų derybų rezultatams. Teisės reikalų komitetas ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 2021 m. vasario 4 d. surengė balsavimą dėl atitinkamo kompromisinio teksto patvirtinimo.

 

Kadangi Tarybos per pirmąjį svarstymą priimta pozicija, patvirtinta 2021 m. balandžio 19 d., visiškai atitinka per tarpinstitucines derybas pasiektą išankstinį susitarimą per antrąjį svarstymą, patikrintą teisininkų lingvistų, pranešėjos rekomenduoja Europos Parlamentui pritarti pozicijai be pakeitimų, kad šis reglamentas galėtų būti nedelsiant priimtas ir kuo greičiau įsigaliotų.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Teisingumo programa

Nuorodos

06834/1/2020 – C9-0138/2021 – 2018/0208(COD)

Pirmojo svarstymo EP data – P numeris

17.4.2019 T8-0406/2019

Komisijos pasiūlymas

COM(2018)0384 - C8-0235/2018

Atsakingi komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

 

LIBE

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Heidi Hautala

4.9.2019

Katarina Barley

4.9.2019

 

 

Pakeisti pranešėjai

Josef Weidenholzer, Heidi Hautala

58 straipsnis – Bendra komitetų procedūra

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

 

5.7.2018

Svarstymas komitete

27.1.2021

 

 

 

Priėmimo data

26.4.2021

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

60

14

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Gunnar Beck, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Geoffroy Didier, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Angel Dzhambazki, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Karen Melchior, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Stéphane Séjourné, Sara Skyttedal, Martin Sonneborn, Raffaele Stancanelli, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Marie Toussaint, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Adrián Vázquez Lázara, Bettina Vollath, Axel Voss, Jadwiga Wiśniewska, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Heidi Hautala, Emmanuel Maurel, Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Isabel Santos

Pateikimo data

27.4.2021

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

60

+

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Geoffroy Didier, Lena Düpont, Esteban González Pons, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Axel Voss, Javier Zarzalejos

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Ibán García Del Blanco, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Bettina Vollath, Tiemo Wölken, Lara Wolters

RENEW

Anna Júlia Donáth, Pascal Durand, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Stéphane Séjourné, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Adrián Vázquez Lázara

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Heidi Hautala, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Marie Toussaint

The Left

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

NI

Laura Ferrara, Martin Sonneborn

 

14

-

ID

Nicolas Bay, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Tom Vandendriessche

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Angel Dzhambazki, Patryk Jaki, Rob Rooken, Raffaele Stancanelli, Jadwiga Wiśniewska

Left

Emmanuel Maurel

 

2

0

NI

Peter Kofod, Annalisa Tardino

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

Atnaujinta: 2021 m. balandžio 28 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika