Procedūra : 2018/0208(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0146/2021

Iesniegtie teksti :

A9-0146/2021

Debates :

PV 27/04/2021 - 15
CRE 27/04/2021 - 15

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0138

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9‑0146/2021</NoDocSe>
PDF 186kWORD 51k

<TitreType>IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido programmu „Tiesiskums” un atceļ Regulu (ES) Nr. 1382/2013</Titre>

<DocRef>(06834/1/2020 – C9-0138/2021 – 2018/0208(COD))</DocRef>


<Commission>{JURI}Juridiskā komiteja
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja</Commission>

Referente: <Depute>Heidi Hautala, Katarina Barley</Depute>

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ĪSS PAMATOJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido programmu „Tiesiskums” un atceļ Regulu (ES) Nr. 1382/2013

(06834/1/2020 – C9-0138/2021 – 2018/0208(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (06834/1/2020 – C9-0138/2021),

 ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 18. oktobra atzinumu[1],

 pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

 ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā[2] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0384),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

 ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgās komitejas ir apstiprinājušas saskaņā ar Reglamenta 74. panta 4. punktu,

 ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

 ņemot vērā Juridiskās komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A9‑0146/2021),

1. apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2. konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3. uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4. uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.


ĪSS PAMATOJUMS

Komisija 2018. gada 30. maijā iesniedza priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido programmu „Tiesiskums”. Šai programmai ir trīs galvenie mērķi:

 - veicināt un atbalstīt tiesu iestāžu sadarbību civillietās un krimināllietās un sekmēt tiesiskumu, tiesu neatkarību un objektivitāti,

- atbalstīt un veicināt tiesisko apmācību nolūkā sekmēt kopīgu juridisko, tiesu un tiesiskuma kultūru,

- sekmēt efektīvu tiesu iestāžu pieejamību visiem bez jebkādas diskriminācijas un efektīvu tiesisko aizsardzību, tostarp ar elektroniskiem līdzekļiem (e-tiesiskums).

 

Īpašs atbalsts ir paredzēts tiesiskuma veicināšanai, un Komisija katru gadu ziņos par programmas darbības rezultātiem un līdzekļu izlietojumu katram konkrētajam mērķim, tostarp darbībām, kas saistītas ar dzimumu līdztiesības veicināšanu.

 

Eiropas Parlaments ir apstiprinājis kopējo vienošanos, kas 2019. gada 17. aprīlī tika panākta ar Padomi, pieņemot normatīvo rezolūciju (pirmais lasījums).

 

Iestāžu sarunas tika pabeigtas 2020. gada 18. decembrī, un Pastāvīgo pārstāvju komiteja 2021. gada 3. februāra sanāksmē nolēma pieņemt minēto sarunu iznākumu. Juridiskā komiteja un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 2021. gada 4. februārī balsoja par attiecīgā kompromisa teksta apstiprināšanu.

 

Tā kā Padomes nostāja pirmajā lasījumā, ko pieņēma 2021. gada 19. aprīlī, pilnībā atspoguļo vienošanos, kas tika panākta iestāžu sarunās agrīnā otrā lasījuma posmā pēc juristu lingvistu veiktās pārbaudes, referenti iesaka Eiropas Parlamentam to apstiprināt bez grozījumiem, lai šo regulu varētu ātri pieņemt un tā stātos spēkā pēc iespējas drīzāk.

 


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Programma “Tiesiskums”

Atsauces

06834/1/2020 – C9-0138/2021 – 2018/0208(COD)

EP 1. lasījuma datums – P numurs

17.4.2019 T8-0406/2019

Komisijas priekšlikums

COM(2018)0384 - C8-0235/2018

Atbildīgās komitejas

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

 

LIBE

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Heidi Hautala

4.9.2019

Katarina Barley

4.9.2019

 

 

Aizstātie referenti

Josef Weidenholzer, Heidi Hautala

58. pants – kopīgā komiteju procedūra

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

 

5.7.2018

Izskatīšana komitejā

27.1.2021

 

 

 

Pieņemšanas datums

26.4.2021

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

60

14

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Gunnar Beck, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Geoffroy Didier, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Angel Dzhambazki, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Karen Melchior, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Stéphane Séjourné, Sara Skyttedal, Martin Sonneborn, Raffaele Stancanelli, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Marie Toussaint, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Adrián Vázquez Lázara, Bettina Vollath, Axel Voss, Jadwiga Wiśniewska, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Heidi Hautala, Emmanuel Maurel, Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Isabel Santos

Iesniegšanas datums

27.4.2021

 


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

60

+

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Geoffroy Didier, Lena Düpont, Esteban González Pons, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Axel Voss, Javier Zarzalejos

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Ibán García Del Blanco, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Bettina Vollath, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Renew

Anna Júlia Donáth, Pascal Durand, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Stéphane Séjourné, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Adrián Vázquez Lázara

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Heidi Hautala, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Marie Toussaint

The Left

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

NI

Laura Ferrara, Martin Sonneborn

 

14

-

ID

Nicolas Bay, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Tom Vandendriessche

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Angel Dzhambazki, Patryk Jaki, Rob Rooken, Raffaele Stancanelli, Jadwiga Wiśniewska

Left

Emmanuel Maurel

 

2

0

NI

Peter Kofod, Annalisa Tardino

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 

 

[1] OV C 62, 15.2.2019., 178. lpp.

Pieņemtie teksti, 17.4.2019., P8_TA(2019)0097.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 28. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika