AANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Justitie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1382/2013

26.4.2021 - (06834/1/2020 – C9‑0138/2021 – 2018/0208(COD)) - ***II

Commissie juridische zaken
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteurs: Heidi Hautala, Katarina Barley

Procedure : 2018/0208(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A9-0146/2021
Ingediende teksten :
A9-0146/2021
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Justitie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1382/2013

(06834/1/2020 – C9‑0138/2021 – 2018/0208(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

 gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (06834/1/2020 – C9-0138/2021),

 gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 18 oktober 2018[1],

 na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

 gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt[2] inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0384),

 gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissies goedgekeurde voorlopig akkoord,

 gezien artikel 67 van zijn Reglement,

 gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie juridische zaken en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A9-0146/2021),

1. hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2. constateert dat de handeling is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3. verzoekt zijn Voorzitter de handeling samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4. verzoekt zijn secretaris-generaal de handeling te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.


 

BEKNOPTE MOTIVERING

Op 30 mei 2018 diende de Europese Commissie een voorstel in voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Justitie. Dit programma heeft drie hoofddoelen:

 - vereenvoudiging en ondersteuning van justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken, en bevordering van de rechtsstaat en de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechterlijke macht;

- ondersteuning en bevordering van opleidingen op justitieel gebied om de totstandkoming van een gemeenschappelijke rechtsstatelijke cultuur te stimuleren;

- vergemakkelijking van effectieve en niet-discriminerende toegang tot de rechter voor iedereen en beschikbaarheid van doeltreffende rechtsmiddelen, onder meer langs elektronische weg (e-justitie).

 

Het programma voorziet in specifieke ondersteuning voor de bevordering van de rechtsstaat. De Commissie zal jaarlijks verslag uitbrengen over de prestaties van het programma en het gebruik van de middelen ter verwezenlijking van elke specifieke doelstelling, onder meer voor acties die verband houden met de bevordering van gendergelijkheid.

 

Het Europees Parlement bevestigde de met de Raad bereikte gemeenschappelijk lezing bij wetgevingsresolutie d.d. 17 april 2019 (eerste lezing).

 

De interinstitutionele onderhandelingen werden op 18 december 2020 afgerond. Tijdens zijn vergadering d.d. 3 februari 2021 besloot het Coreper het resultaat van die onderhandelingen te aanvaarden. De Commissie juridische zaken en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken hielden op 4 februari 2021 een stemming ter bevestiging van de compromistekst in kwestie.

 

Aangezien het op 19 april 2021 aangenomen standpunt van de Raad in eerste lezing een volledige weergave vormt van het tijdens de interinstitutionele onderhandelingen bereikte akkoord in vervroegde tweede lezing, zoals bijgewerkt door de juristen-vertalers, bevelen de rapporteurs aan dat het door het Europees Parlement zonder amendementen wordt goedgekeurd, zodat de verordening spoedig kan worden vastgesteld en zo snel mogelijk in werking treedt.

 


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Programma Justitie

Document- en procedurenummers

06834/1/2020 – C9-0138/2021 – 2018/0208(COD)

Datum eerste lezing EP – P-nummer

17.4.2019 T8-0406/2019

Voorstel van de Commissie

COM(2018)0384 - C8-0235/2018

Bevoegde commissies

 Datum bekendmaking

JURI

 

LIBE

 

 

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

Heidi Hautala

4.9.2019

Katarina Barley

4.9.2019

 

 

Vervangen rapporteurs

Josef Weidenholzer, Heidi Hautala

Artikel 58 – Gezamenlijke commissieprocedure

 Datum bekendmaking

 

5.7.2018

Behandeling in de commissie

27.1.2021

 

 

 

Datum goedkeuring

26.4.2021

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

60

14

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Gunnar Beck, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Geoffroy Didier, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Angel Dzhambazki, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Karen Melchior, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Stéphane Séjourné, Sara Skyttedal, Martin Sonneborn, Raffaele Stancanelli, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Marie Toussaint, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Adrián Vázquez Lázara, Bettina Vollath, Axel Voss, Jadwiga Wiśniewska, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Heidi Hautala, Emmanuel Maurel, Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Isabel Santos

Datum indiening

27.4.2021

 


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

60

+

NI

Laura Ferrara, Martin Sonneborn

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Geoffroy Didier, Lena Düpont, Esteban González Pons, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Axel Voss, Javier Zarzalejos

Renew

Anna Júlia Donáth, Pascal Durand, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Stéphane Séjourné, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Adrián Vázquez Lázara

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Ibán García Del Blanco, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Bettina Vollath, Tiemo Wölken, Lara Wolters

The Left

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Heidi Hautala, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Marie Toussaint

 

14

-

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Angel Dzhambazki, Patryk Jaki, Rob Rooken, Raffaele Stancanelli, Jadwiga Wiśniewska

ID

Nicolas Bay, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Tom Vandendriessche

The Left

Emmanuel Maurel

 

2

0

NI

Peter Kofod, Annalisa Tardino

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

 

Laatst bijgewerkt op: 28 april 2021
Juridische mededeling - Privacybeleid