ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Spravodlivosť a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1382/2013

26.4.2021 - (06834/1/2020 – C9‑0138/2021 – 2018/0208(COD)) - ***II

Výbor pre právne veci
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajcovia: Heidi Hautala, Katarina Barley

Postup : 2018/0208(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A9-0146/2021
Predkladané texty :
A9-0146/2021
Hlasovanie :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Spravodlivosť a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1382/2013

(06834/1/2020 – C9‑0138/2021 – 2018/0208(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (06834/1/2020 – C9-0138/2021),

 so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. októbra 2018[1],

 po porade s Výborom regiónov,

 so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[2] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0384),

 so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorskými výbormi podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre kontrolu rozpočtu a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A9-0146/2021),

1. schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2. konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3. poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4. poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska komisia 30. mája 2018 predložila návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Spravodlivosť. Tento program má tri hlavné ciele:

 – uľahčovať a podporovať justičnú spoluprácu v občianskych a trestných veciach a presadzovať právny štát a nezávislosť a nestrannosť súdnictva;

– podporovať a presadzovať odbornú justičnú prípravu a posilniť tak spoločnú právnu a justičnú kultúru a kultúru právneho štátu;

– uľahčovať účinný a nediskriminačný prístup k spravodlivosti pre všetkých a účinnú nápravu, a to aj elektronickými prostriedkami (elektronická justícia).

 

Na podporu právneho štátu sa bude vzťahovať osobitná podpora a Komisia bude každoročne podávať správy o výkonnosti programu a využívaní finančných prostriedkov na každý konkrétny cieľ vrátane akcií spojených s podporou rodovej rovnosti.

 

Európsky parlament potvrdil spoločnú dohodu dosiahnutú s Radou 17. apríla 2019 prijatím legislatívneho uznesenia (prvé čítanie).

 

Medziinštitucionálne rokovania sa ukončili 18. decembra 2020 a COREPER sa na svojom zasadnutí 3. februára 2021 rozhodol akceptovať ich výsledok. Výbor pre právne veci a Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci potvrdili príslušné kompromisné znenie hlasovaním 4. februára 2021.

 

Keďže pozícia Rady prijatá v prvom čítaní 19. apríla 2021 v plnej miere odráža dohodu dosiahnutú počas medziinštitucionálnych rokovaní v počiatočnej fáze druhého čítania zrevidovanú právnikmi lingvistami, spravodajkyne odporúčajú, aby ju Európsky parlament bezo zmien schválil a toto nariadenie tak mohlo byť rýchlo prijaté a čo najskôr nadobudlo účinnosť.

 


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Program Spravodlivosť

Referenčné čísla

06834/1/2020 – C9-0138/2021 – 2018/0208(COD)

Dátum prvého čítania EP – Číslo P

17.4.2019 T8-0406/2019

Návrh Komisie

COM(2018)0384 - C8-0235/2018

Gestorské výbory

 dátum oznámenia na schôdzi

JURI

 

LIBE

 

 

 

Spravodajcovia

 dátum vymenovania

Heidi Hautala

4.9.2019

Katarina Barley

4.9.2019

 

 

Predchádzajúci spravodajcovia

Josef Weidenholzer, Heidi Hautala

Článok 58 – Spoločné schôdze výborov

 dátum oznámenia na schôdzi

 

5.7.2018

Prerokovanie vo výbore

27.1.2021

 

 

 

Dátum prijatia

26.4.2021

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

60

14

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Gunnar Beck, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Geoffroy Didier, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Angel Dzhambazki, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Karen Melchior, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Stéphane Séjourné, Sara Skyttedal, Martin Sonneborn, Raffaele Stancanelli, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Marie Toussaint, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Adrián Vázquez Lázara, Bettina Vollath, Axel Voss, Jadwiga Wiśniewska, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Heidi Hautala, Emmanuel Maurel, Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Isabel Santos

Dátum predloženia

27.4.2021

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

60

+

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Geoffroy Didier, Lena Düpont, Esteban González Pons, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Axel Voss, Javier Zarzalejos

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Ibán García Del Blanco, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Bettina Vollath, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Renew

Anna Júlia Donáth, Pascal Durand, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Stéphane Séjourné, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Adrián Vázquez Lázara

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Heidi Hautala, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Marie Toussaint

The Left

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

NI

Laura Ferrara, Martin Sonneborn

 

14

-

ID

Nicolas Bay, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Tom Vandendriessche

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Angel Dzhambazki, Patryk Jaki, Rob Rooken, Raffaele Stancanelli, Jadwiga Wiśniewska

Left

Emmanuel Maurel

 

2

0

NI

Peter Kofod, Annalisa Tardino

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

Posledná úprava: 28. apríla 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia