Förfarande : 2018/0208(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0146/2021

Ingivna texter :

A9-0146/2021

Debatter :

PV 27/04/2021 - 15
CRE 27/04/2021 - 15

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2021)0138

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0146/2021</NoDocSe>
PDF 181kWORD 53k

<TitreType>ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor och om upphävande av förordning (EU) nr 1382/2013</Titre>

<DocRef>(06834/1/2020 – C9‑0138/2021 – 2018/0208(COD))</DocRef>


<Commission>{CJ03}Utskottet för rättsliga frågor
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor</Commission>

Föredragande: <Depute>Heidi Hautala, Katarina Barley</Depute>

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 KORTFATTAD MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor och om upphävande av förordning (EU) nr 1382/2013

(06834/1/2020 – C9‑0138/2021 – 2018/0208(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (6834/1/2020 – C9₋0138/2021),

 med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 18 oktober 2018[1],

 efter att ha hört Regionkommittén,

 med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[2], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0384),

 med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av de ansvariga utskotten enligt artikel 74.4 i arbetsordningen,

 med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

 med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från budgetkontrollutskottet och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9₋0146/2021).

1. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet konstaterar att akten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


 

KORTFATTAD MOTIVERING

Den 30 maj 2018 lade kommissionen fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor. Programmet har tre huvudmål:

 – att underlätta och stödja rättsligt samarbete i civilrättsliga och straffrättsliga frågor och att främja rättsstaten samt rättsväsendets oberoende och opartiskhet,

– att stödja och främja rättslig utbildning, i syfte att odla en gemensam kultur i rättsligt, judiciellt och rättsstatligt hänseende,

– att underlätta faktisk och icke-diskriminerande tillgång till rättslig prövning för alla och ett effektivt rättsmedel, även på elektronisk väg (e-juridik).

 

Främjandet av rättsstaten kommer att få ett särskilt stöd, och kommissionen kommer årligen att rapportera om programmets resultat och användningen av medlen för varje särskilt mål, inbegripet åtgärder som är kopplade till främjandet av jämställdhet.

 

Den 17 april 2019 bekräftade parlamentet genom antagandet av en lagstiftningsresolution den gemensamma överenskommelse som nåtts med rådet (första behandlingen).

 

De interinstitutionella förhandlingarna avslutades den 18 december 2020, och Coreper beslutade vid sitt möte den 3 februari 2021 att godta resultatet av dessa förhandlingar. Utskottet för rättsliga frågor och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor höll en bekräftande omröstning om den berörda kompromisstexten den 4 februari 2021.

 

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen, som antogs den 19 april 2021, återspeglar fullt ut den överenskommelse som nåddes tidigt i andra behandlingen under de interinstitutionella förhandlingarna, efter juridisk och språklig granskning. Föredraganden rekommenderar därför att Europaparlamentet godkänner den utan ändringar, så att förordningen kan antas snabbt och träda i kraft så snart som möjligt.

 


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Programmet för rättsliga frågor

Referensnummer

06834/1/2020 – C9-0138/2021 – 2018/0208(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

17.4.2019 T8-0406/2019

Kommissionens förslag

COM(2018)0384 – C8-0235/2018

Ansvarigt/Ansvariga utskott

 Tillkännagivande i kammaren

JURI

 

LIBE

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Heidi Hautala

4.9.2019

Katarina Barley

4.9.2019

 

 

Tidigare föredragande

Josef Weidenholzer, Heidi Hautala

Artikel 58 – Gemensamt utskottsförfarande

 Tillkännagivande i kammaren

 

5.7.2018

Behandling i utskott

27.1.2021

 

 

 

Antagande

26.4.2021

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

60

14

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Gunnar Beck, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Geoffroy Didier, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Angel Dzhambazki, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Karen Melchior, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Stéphane Séjourné, Sara Skyttedal, Martin Sonneborn, Raffaele Stancanelli, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Marie Toussaint, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Adrián Vázquez Lázara, Bettina Vollath, Axel Voss, Jadwiga Wiśniewska, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Heidi Hautala, Emmanuel Maurel, Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Isabel Santos

Ingivande

27.4.2021

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

60

+

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Geoffroy Didier, Lena Düpont, Esteban González Pons, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Axel Voss, Javier Zarzalejos

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Ibán García Del Blanco, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Bettina Vollath, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Renew

Anna Júlia Donáth, Pascal Durand, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Stéphane Séjourné, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Adrián Vázquez Lázara

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Heidi Hautala, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Marie Toussaint

The Left

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

NI

Laura Ferrara, Martin Sonneborn

 

14

-

ID

Nicolas Bay, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Tom Vandendriessche

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Angel Dzhambazki, Patryk Jaki, Rob Rooken, Raffaele Stancanelli, Jadwiga Wiśniewska

The Left

Emmanuel Maurel

 

2

0

NI

Peter Kofod, Annalisa Tardino

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

[1] EUT C 62, 15.2.2019, s. 178.

[2] Antagna texter från sammanträdet den 17 april 2019, P8_TA(2019)0097.

Senaste uppdatering: 28 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy