IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1367/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o primjeni odredaba Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša na institucije i tijela Zajednice

4.5.2021 - (COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 2020/0289(COD)) - ***I

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Izvjestitelj: Christian Doleschal


Postupak : 2020/0289(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A9-0152/2021

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1367/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o primjeni odredaba Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša na institucije i tijela Zajednice

(COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 2020/0289(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2020)0642),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 192. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C9-0321/2020),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 27. siječnja 2021.[1],

 nakon savjetovanja s Odborom regija,

 uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

 uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
(A9-0152/2021),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

 


Amandman  1

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Uredba (EZ) br. 1367/2006 Europskog parlamenta i Vijeća4 donesena je radi doprinosa provedbi obveza koje proizlaze iz Aarhuške konvencije utvrđivanjem pravila o njezinoj primjeni na institucije i tijela Unije.

(2) Uredba (EZ) br. 1367/2006 Europskog parlamenta i Vijeća4 donesena je radi doprinosa provedbi obveza koje proizlaze iz Aarhuške konvencije utvrđivanjem pravila o njezinoj primjeni na institucije i tijela Unije. Ovom se Uredbom stoga izmjenjuje Uredba (EZ) br. 1367/2006 u svrhu provedbe članka 9. stavaka 3. i 4. Konvencije.

__________________

__________________

4 Uredba (EZ) br. 1367/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o primjeni odredaba Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša na institucije i tijela Zajednice (SL L 264, 25.9.2006., str. 13.).

4 Uredba (EZ) br. 1367/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o primjeni odredaba Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša na institucije i tijela Zajednice (SL L 264, 25.9.2006., str. 13.).

Amandman  2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) U Komunikaciji Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija od 11. prosinca 2019. pod nazivom „Europski zeleni plan” Komisija se obvezala razmotriti izmjenu Uredbe (EZ) br. 1367/2006 kako bi se poboljšao pristup upravnom i sudskom preispitivanju na razini Unije za građane i nevladine organizacije za zaštitu okoliša koje upitnom smatraju sukladnost odluka koje imaju učinak na okoliš s pravom zaštite okoliša. Komisija se isto tako obvezala poduzeti mjere za poboljšanje njihova pristupa pravosuđu pred nacionalnim sudovima u svim državama članicama. S tim ciljem objavila je Komunikaciju pod nazivom „Poboljšanje pristupa pravosuđu u pitanjima okoliša u EU-u i državama članicama”.

(3) U Komunikaciji od 11. prosinca 2019. o europskom zelenom planu Komisija se obvezala razmotriti izmjenu Uredbe (EZ) br. 1367/2006 kako bi se poboljšao pristup upravnom i sudskom preispitivanju na razini Unije za građane i nevladine organizacije za zaštitu okoliša s konkretnim pitanjima o sukladnosti upravnih akata koji imaju učinak na okoliš s pravom zaštite okoliša. Komisija se isto tako obvezala poduzeti mjere za poboljšanje njihova pristupa pravosuđu pred nacionalnim sudovima u svim državama članicama. S tim ciljem objavila je Komunikaciju od 14. listopada 2020. o poboljšanju pristupa pravosuđu u pitanjima okoliša u EU-u i državama članicama, u kojoj potvrđuje da je „[p]ristup pravosuđu u pitanjima okoliša putem Suda EU-a i nacionalnih sudova kao sudova Unije važan [...] za ostvarenje prelaska na europski zeleni plan i jačanje uloge civilnog društva kao nadzornika u demokratskom prostoru”.

Amandman  3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a) U članku 9. stavku 4. Aarhuške konvencije navodi se da sudski postupci u okviru područja primjene članka 9. stavka 3. te konvencije ne bi smjeli biti preskupi. Kako bi se osiguralo da sudski postupci u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 1367/2006 ne budu preskupi1a i da su predvidljivi za podnositelja zahtjeva, institucije ili tijela Unije trebali bi podnositi razumne zahtjeve za troškove kada su uspješni u parnici.

 

__________________

 

1a Komunikacija Komisije od 4. travnja 2019. o pregledu aktivnosti u području okoliša 2019.: Europa koja štiti svoje građane i poboljšava kvalitetu njihova života i Komunikacija Komisije od 14. listopada 2020. o poboljšanju pristupa pravosuđu u pitanjima okoliša u EU-u i državama članicama.

Amandman  4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Uzimajući u obzir odredbe članka 9. stavka 3. Aarhuške konvencije, kao i pitanja koja je izrazio Odbor za praćenje usklađenosti s Aarhuškom konvencijom5, pravo Unije trebalo bi se uskladiti s odredbama Aarhuške konvencije o pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša na način koji je kompatibilan s temeljnim načelima prava Unije i njezinim sustavom sudskog preispitivanja.

(4) Uzimajući u obzir odredbe članka 9. stavaka 3. i 4. Aarhuške konvencije, kao i savjete Odbora za praćenje usklađenosti s Aarhuškom konvencijom5, pravo Unije trebalo bi se uskladiti s odredbama Aarhuške konvencije o pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša na način koji je kompatibilan s temeljnim načelima prava Unije, uključujući Ugovore, i njezinim sustavom sudskog preispitivanja. Uredbu (EU) br. 1367/2006 treba izmijeniti u skladu s time.

__________________

__________________

5 Vidjeti nalaze Odbora za praćenje usklađenosti s Aarhuškom konvencijom u predmetu ACCC/C/2008/32 na https://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/32TableEC.html.

5 Savjeti Odbora za praćenje usklađenosti s Aarhuškom konvencijom u predmetima ACCC/M/2017/3 i ACCC/C/2015/128 dostupni su na https://unece.org/env/pp/cc/accc.m.2017.3_european-union and https://unece.org/env/pp/cc/accc.c.2015.128_european-union.

Amandman  5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a) U članku 9. stavku 3. Aarhuške konvencije navedeno je da je u okviru svog nacionalnog zakonodavstva svaka stranka dužna pripadnicima javnosti koji udovoljavaju mjerilima iz domaćeg zakonodavstva osigurati pristup sudbenim postupcima ili drugim postupcima ocjene (preispitivanja) kojima se osporava materijalna i proceduralna zakonitost neke odluke, čina ili propusta koji su u suprotnosti s odredbama domaćega zakonodavstva koje se odnosi na okoliš. Postupak upravnog preispitivanja iz Aarhuške uredbe dopunjuje Unijin opći sustav upravnih i sudskih preispitivanja kojim se pripadnicima javnosti omogućuje da se preispitaju upravni akti putem izravnih sudskih postupaka na razini Unije, odnosno na temelju članka 263. stavka 4. UFEU-a i u skladu s člankom 267. UFEU-a, pred nacionalnim sudovima koji čine sastavni dio Unijinog sustava u skladu s Ugovorima.

Amandman  6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Ograničenje internog preispitivanja na upravne akte pojedinačnog područja primjene, predviđeno Uredbom (EZ) br. 1367/2006, glavna je prepreka nevladinim organizacijama za zaštitu okoliša u traženju upućivanja na interno preispitivanje prema članku 10. te Uredbe, kao i u pogledu upravnih akata šireg područja primjene. Stoga je potrebno proširiti područje primjene postupka internog preispitivanja utvrđeno u toj Uredbi tako da obuhvaća nezakonodavne akte općeg područja primjene.

(5) Ograničenje internog preispitivanja na upravne akte pojedinačnog područja primjene, predviđeno Uredbom (EZ) br. 1367/2006, bilo je glavni razlog za neprihvatljivost nevladinim organizacijama za zaštitu okoliša u traženju upućivanja na interno preispitivanje prema članku 10. te Uredbe, kao i u pogledu upravnih akata šireg područja primjene. Stoga je primjereno proširiti područje primjene postupka internog preispitivanja utvrđeno u toj Uredbi tako da obuhvaća nezakonodavne akte općeg područja primjene.

Amandman  7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Definicija upravnog akta u smislu Uredbe (EZ) br. 1367/2006 trebala bi obuhvaćati nezakonodavne akte. Međutim, nezakonodavni akt može podrazumijevati provedbene mjere na nacionalnoj razini za koje nevladine organizacije za zaštitu okoliša mogu ishoditi sudsku zaštitu, uključujući pred Sudom Europske Unije (Sud EU-a) putem prethodnog postupka u skladu s člankom 267. UFEU-a. Stoga je iz područja primjene internog preispitivanja potrebno izuzeti odredbe nezakonodavnih akata za koje pravo Unije izričito zahtijeva provedbene mjere na nacionalnoj razini.

(6) Definicija upravnog akta u smislu Uredbe (EZ) br. 1367/2006 trebala bi obuhvaćati nezakonodavne akte. Međutim, nezakonodavni akt može podrazumijevati provedbene mjere na nacionalnoj razini za koje se može ishoditi sudsku zaštitu, uključujući pred Sudom Europske Unije (Sud EU-a) putem prethodnog postupka u skladu s člankom 267. UFEU-a.

Amandman  8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Radi pravne sigurnosti, da bi se određena odredba izuzela iz pojma upravnog akta, pravo Unije mora izričito zahtijevati donošenje provedbenih akata za tu odredbu.

Briše se.

Amandman  9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Područjem primjene Uredbe (EZ) br. 1367/2006 obuhvaćeni su akti doneseni u okviru prava zaštite okoliša. Suprotno tomu, člankom 9. stavkom 3. Aarhuške konvencije obuhvaćeno je osporavanje akata koji su „u suprotnosti” s pravom koje se odnosi na okoliš. Stoga je potrebno pojasniti da bi se interno preispitivanje trebalo provesti kako bi se provjerilo je li upravni akt u suprotnosti s pravom zaštite okoliša.

(9) Područjem primjene Uredbe (EZ) br. 1367/2006 obuhvaćeni su akti doneseni u okviru prava zaštite okoliša. Suprotno tomu, člankom 9. stavkom 3. Aarhuške konvencije obuhvaćeno je osporavanje akata ili propusta koji su „u suprotnosti” s pravom koje se odnosi na okoliš. Stoga je potrebno pojasniti, u skladu sa sudskom praksom Suda EU-a, da bi se interno preispitivanje trebalo provesti kako bi se provjerilo je li upravni akt, u suprotnosti s pravom zaštite okoliša u smislu članka 2. stavka 1. točke (f).

Amandman  10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Pri procjeni toga sadržava li upravni akt odredbe koje zbog svojih učinaka mogu biti u suprotnosti s pravom zaštite okoliša EU-a, potrebno je razmotriti imaju li takve odredbe negativan učinak na postizanje ciljeva politike Unije u području okoliša utvrđene u članku 191. UFEU-a. Kao rezultat toga, mehanizam internog preispitivanja trebao bi obuhvaćati i akte koji su doneseni u provedbi politika osim politike Unije u području okoliša.

(10) Pri procjeni toga sadržava li upravni akt odredbe koje mogu biti u suprotnosti s pravom koje se odnosi na okoliš u smislu članka 2. stavka 1. točke (f), potrebno je u skladu sa sudskom praksom Suda EU-a razmotriti imaju li takve odredbe negativan učinak na postizanje ciljeva politike Unije u području okoliša utvrđene u članku 191. Ako je to slučaj, mehanizam internog preispitivanja trebao bi obuhvaćati i akte koji su doneseni u provedbi politika osim politike Unije u području okoliša.

Amandman  11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a) S obzirom na članak 263. stavak 1. UFEU-a, kako ga tumači Sud1a, smatra se da akt ima vanjske učinke te bi stoga mogao podlijegati zahtjevu za preispitivanje, ako za cilj ima postizanje pravnih učinaka u odnosu na treće strane. Upravni akti, kao što su imenovanja ili pripremni akti, koji za cilj nemaju postizanje pravnih učinaka u odnosu na treće strane i ne mogu se smatrati aktima koji imaju vanjske učinke, u skladu sa sudskom praksom Suda EU-a, stoga ne bi smjeli predstavljati upravne akte u skladu s Uredbom (EZ) br. 1367/2006.

 

__________________

 

1a Presuda Suda od 3. listopada 2013., Inuit Tapiriit Kanatami i dr. protiv Parlamenta i Vijeća, C-583/11 P, ECLI:EU:C:2013:625, točka 56.

 

Amandman  12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10b) Kako bi se zajamčila pravna dosljednost, smatra se da akt ima pravne učinke te da stoga može podlijegati zahtjevu za preispitivanje u skladu s člankom 263. stavkom 1. UFEU-a, kako ga tumači Sud1a. Ako se smatra da akt ima pravne učinke, to znači da može podlijegati zahtjevu za preispitivanje, bez obzira na svoj oblik, jer se njegova priroda razmatra u odnosu na njegove učinke, cilj i sadržaj1b.

 

__________________

 

1a Presuda Suda od 29. siječnja 2021., ClientEarth protiv EIB-a, T-9/19, ECLI:EU:T:2021:42, točke 149. i 153. Vidi također presudu u predmetu C-583/11 P, točku 56.

 

1b Presude Suda od 10. prosinca 1957., Usines à tubes de la Sarre protiv Visokog tijela, 1/57 i 14/57, ECLI:EU:C:1957:13, str. 114., od 31. ožujka 1971., Komisija protiv Vijeća, 22/70, ECLI:EU:C:1971:32, točka 42., od 16. lipnja 1993., Francuska protiv Komisije, C-325/91, ECLI:EU:C:1993:245, točka 9., od 20. ožujka 1997., Francuska protiv Komisije, C-57/95, ECLI:EU:C:1997:164, točka 22. te od 13. listopada 2011., Deutsche Post i Njemačka protiv Komisije, C-463/10 P i C-475/10 P, ECLI:EU:C:2011:656, točka 36.

Amandman  13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.c (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10c) Postupovni rokovi u pogledu upravnog i/ili sudbenog nadzora trebali bi se primjenjivati tek kada se zainteresirane osobe upoznaju sa sadržajem upravnog akta u vezi s važnim javnim interesom kojeg štiti pravo zaštite okoliša i koji je zatim predmet osporavanja, posebice u slučajevima u kojima se pojedinačni upravni akt smatra zastarjelim. To je nužno kako bi se izbjegle prakse koje bi mogle biti u suprotnosti s člankom 9. Aarhuške konvencije i sudskom praksom Suda EU-a (vidi presudu Suda od 12. studenoga 2019. u predmetu C-261/18, Komisija protiv Irske1a.

 

__________________

 

1a Presuda Suda od 12. studenoga 2019. u predmetu C-261/18, Komisija Irske, ECLI:EU:C:2019:955.

Amandman  14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava10.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10d) Rani i učinkoviti načini sudjelovanja javnosti u stvaranju i donošenju zakonodavnih i nezakonodavnih akata Unije važni su kako bi se u ranoj fazi mogli riješiti problemi i procijeniti postoji li potreba za daljnjim prijedlogom za horizontalno poboljšanje sudjelovanja javnosti.

Amandman  15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a) S obzirom na ključnu ulogu nevladinih organizacija za zaštitu okoliša u podizanju svijesti i pokretanju pravnih postupaka, institucije ili tijela Unije trebali bi osigurati odgovarajući pristup informacijama, sudjelovanju i pravosuđu.

Amandman  16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) U skladu sa sudskom praksom Suda EU-a6, nevladine organizacije za zaštitu okoliša koje zahtijevaju interno preispitivanje upravnog akta moraju pri navođenju osnove svojeg zahtjeva za preispitivanje navesti sve bitne činjenice ili sve pravne argumente koji mogu izazivati ozbiljne, tj. bitne dvojbe.

(12) U skladu sa sudskom praksom Suda EU-a6, strana koja zahtijeva interno preispitivanje upravnog akta mora pri navođenju osnove svojeg zahtjeva za preispitivanje navesti sve bitne činjenice ili sve pravne argumente koji mogu izazivati ozbiljne, tj. bitne dvojbe. Taj zahtjev trebao bi se također primjenjivati u skladu s Uredbom (EZ) br. 1367/2006.

__________________

__________________

6 Presuda Suda od 12. rujna 2019. u predmetu C-82/17 P, TestBioTech protiv Komisije, ECLI:EU:C:2019:719, točka 69.

6 Presuda Suda od 12. rujna 2019., TestBioTech protiv Komisije, C-82/17 P, ECLI:EU:C:2019:719, točka 69. i presuda u predmetu T-9/19.

Amandman  17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a) Tijekom razmatranja zahtjeva za interno preispitivanje, druge strane na koje predmetni zahtjev izravno utječe, kao što su trgovačka društva ili javna tijela, trebale bi moći podnijeti primjedbe dotičnoj instituciji ili tijelu Unije u rokovima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 1367/2006.

Amandman  18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12b) U skladu sa sudskom praksom Suda EU-a1a, ako mjera državne potpore iz članka 107. UFEU-a podrazumijeva povredu prava EU-a o okolišu, ta se mjera državne potpore ne može proglasiti spojivom s unutarnjim tržištem. Komisija bi trebala donijeti jasne smjernice kako bi olakšala procjenu usklađenosti državne potpore s relevantnim odredbama prava Unije, uključujući pravo Unije koje se odnose na okoliš.

 

_____________

 

1a Presuda Suda od 22. rujna 2020., Austrija protiv Komisije, C-594/18 P, ECLI:EU:C:2020:742.

Amandman  19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.c (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12c) Uredbom (EZ) br. 1367/2006 utvrđuju se zajedničke odredbe, područje primjene i definicije pristupa informacijama, sudjelovanja javnosti u donošenju odluka i pristupa pravosuđu u pitanjima okoliša na razini Unije. To je prikladno i time se doprinosi pravnoj sigurnosti i povećava transparentnost provedbenih mjera koje se poduzimaju u odnosu na obveze koje proizlaze iz Aarhuške konvencije.

Amandman  20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.d (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12d) Područje primjene postupka preispitivanja u skladu s Uredbom (EZ) br. 1367/2006 trebalo bi obuhvaćati i materijalnu i postupovnu zakonitost akta koji se osporava. U skladu sa sudskom praksom Suda EU-a, postupci na temelju članka 263. stavka 4. UFEU-a i članka 12. Uredbe (EZ) br. 1367/2006 ne mogu se temeljiti na razlozima ili dokazima koji se ne pojavljuju u zahtjevu za preispitivanje jer bi u protivnom svrha zahtjeva iz članka 10. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1367/2006 u vezi s izjavom o razlozima preispitivanja takvog zahtjeva postala suvišna, a predmet postupka koji je pokrenut na temelju zahtjeva bio bi izmijenjen1a.

 

__________________

 

1a Presuda u predmetu C-82/17 P, točka 39.

Amandman  21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a) Akti koje su donijela javna tijela država članica, uključujući nacionalne provedbene mjere donesene na razini države članice koje se zahtijevaju nezakonodavnim aktom u skladu s pravom Unije, nisu obuhvaćeni područjem primjene Uredbe (EZ) br. 1367/2006, u skladu s Ugovorima i načelom autonomije nacionalnih sudova;

Amandman  22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Ovom Uredbom poštuju se temeljna prava i načela priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima („Povelja”), a osobito pravo na dobru upravu (članak 41.) i pravo na djelotvoran pravni lijek i na pošteno suđenje (članak 47.). Ovom se Uredbom doprinosi učinkovitosti Unijinog sustava upravnog i sudskog preispitivanja i, posljedično, ojačava se primjena članaka 41. i 47. Povelje, čime se doprinosi vladavini prava iz članka 2. Ugovora o Europskoj uniji (UEU).

(14) Ovom Uredbom poštuju se temeljna prava i načela priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima („Povelja”), a osobito načelo zaštite okoliša (članak 37.), pravo na dobru upravu (članak 41.) i pravo na djelotvoran pravni lijek i na pošteno suđenje (članak 47.). Ovom se Uredbom doprinosi učinkovitosti Unijinog sustava upravnog i sudskog preispitivanja u pitanjima okoliša i, posljedično, ojačava se primjena članaka 37., 41. i 47. Povelje, čime se doprinosi vladavini prava iz članka 2. Ugovora o Europskoj uniji (UEU).

Amandman  23

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Uredba 1367/2006/EZ

Članak 2. – stavak 1. – točka g

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g) „upravni akt” znači svaki nezakonodavni akt koji je donijela institucija ili tijelo EU-a, koji ima pravno obvezujuće i vanjske učinke te sadržava odredbe koje zbog svojih učinaka mogu biti u suprotnosti s pravom zaštite okoliša u smislu članka 2. stavka 1. točke (f), osim onih odredbi ovog akta za koje pravo Unije izričito zahtijeva provedbene mjere na razini Unije ili nacionalnoj razini;

(g) „upravni akt” znači svaki nezakonodavni akt koji je donijela institucija ili tijelo EU-a, koji ima pravne i vanjske učinke te sadržava odredbe koje mogu biti u suprotnosti s pravom zaštite okoliša u smislu članka 2. stavka 1. točke (f); upravni akti ne obuhvaćaju akte koje donose javna tijela država članica;

Amandman  24

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1367/2006

Članak 2. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

1a. članak 2. stavak 2. mijenja se kako slijedi:

2.  Upravni akti i upravni propusti ne uključuju mjere koje su institucije i tijela Zajednice poduzeli odnosno propustili poduzeti u svojstvu tijela za upravni nadzor, primjerice na temelju:

„2. Upravni akti i upravni propusti ne uključuju mjere koje su institucije i tijela Zajednice poduzeli odnosno propustili poduzeti u svojstvu tijela za upravni nadzor na temelju:

(a) članaka 81., 82., 86. i 87. Ugovora (pravila tržišnog natjecanja);

(a) članaka 81. i 82. Ugovora [članci 101. i 102. UFEU-a] (uključujući pravila o koncentracijama);

(b) članaka 226. i 228. Ugovora (postupci zbog povrede obveza iz Ugovora);

(b) članaka 226. i 228. Ugovora [članci 258. i 260. UFEU-a] (postupci zbog povrede obveza iz Ugovora);

(c) članka 195. Ugovora (postupci Europskog ombudsmana);

(c) članka 195. Ugovora [članak 228. UFEU-a] (postupci Europskog ombudsmana);

(d) članka 280. Ugovora (postupci OLAF-a).

(d) članka 280. Ugovora [članak 325. UFEU-a] (postupci OLAF-a).

 

(da) članaka 86. i 87. UFEU-a [članci 106. i 107. UFEU-a] (pravila tržišnog natjecanja) do ... [18 mjeseci od donošenja ove Uredbe].

 

(db) Najkasnije ... [18 mjeseci od donošenja ove Uredbe], Komisija donosi smjernice kako bi olakšala procjenu usklađenosti državne potpore s relevantnim odredbama prava Unije koje se odnose na okoliš, uključujući informacije koje države članice trebaju dostaviti kada obavješćuju Komisiju o državnim potporama.”

Amandman  25

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.b (nova)

Uredba (EZ) br. 1367/2006

Članak 4. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

1b. u članku 4. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2. Informacije o okolišu koje se stavljaju na raspolaganje javnosti i šire ažuriraju se prema potrebi. Uz dokumente iz članka 12. stavaka 2. i 3. i članka 13. stavaka 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 1049/2001, baze podataka i registri uključuju:

‘2. Informacije o okolišu koje se stavljaju na raspolaganje javnosti i šire ažuriraju se prema potrebi. Uz dokumente iz članka 12. stavaka 2. i 3. i članka 13. stavaka 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 1049/2001, baze podataka i registri uključuju sljedeće dokumente u pročišćenom obliku:

(a) tekstove međunarodnih ugovora, konvencija i sporazuma te zakonodavstva Zajednice koji se odnose na područje zaštite okoliša ili su s njime povezani kao i tekstove politika, planova i programa koji se odnose na okoliš;

(a) tekstove međunarodnih ugovora, konvencija i sporazuma te zakonodavstva Unije koji se odnose na područje zaštite okoliša ili su s njime povezani kao i tekstove politika, planova i programa koji se odnose na okoliš;

 

(aa)  stajališta država članica izražena u postupcima donošenja odluka koji vode do donošenja zakonodavstva Unije ili upravnih akata o okolišu ili povezanih s okolišem;

(b) izvješća o napretku u vezi s provedbom stavki iz točke (a) koja su sastavile institucije i tijela Zajednice ili se kod njih nalaze u elektroničkom obliku;

(b) izvješća o napretku u vezi s provedbom stavki iz točke (a) koja su sastavile institucije i tijela Unije ili se kod njih nalaze u elektroničkom obliku;

(c) korake koji su poduzeti u postupcima zbog povrede prava Zajednice od faze obrazloženog mišljenja sukladno članku 226. stavku 1. Ugovora;

(c) korake koji su poduzeti u postupcima zbog povrede prava Zajednice od faze obrazloženog mišljenja sukladno članku 258. stavku 1. Ugovora;

(d) izvješća o stanju okoliša iz stavka 4.;

(d) izvješća o stanju okoliša iz stavka 4.;

(e) podatke ili sažetke podataka dobivenih na temelju praćenja aktivnosti koje utječu ili bi mogle utjecati na okoliš;

(e) podatke ili sažetke podataka dobivenih na temelju praćenja aktivnosti koje utječu ili bi mogle utjecati na okoliš;

(f) odobrenja sa značajnim utjecajem na okoliš i sporazume vezane uz okoliš ili uputu na mjesto gdje se te informacije mogu zatražiti odnosno gdje im se može pristupiti;

(f) odobrenja sa značajnim utjecajem na okoliš i sporazume vezane uz okoliš ili uputu na mjesto gdje se te informacije mogu zatražiti odnosno gdje im se može pristupiti;

(g) studije o utjecaju na okoliš i procjene rizika u pogledu sastavnica okoliša ili uputu na mjesto gdje se te informacije mogu zatražiti odnosno gdje im se može pristupiti.ˮ

(g) studije o utjecaju na okoliš i procjene rizika u pogledu sastavnica okoliša ili uputu na mjesto gdje se te informacije mogu zatražiti odnosno gdje im se može pristupiti.ˮ

Amandman  26

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a

Uredba 1367/2006/EZ

Članak 1. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka nevladina organizacija koja ispunjava kriterije iz članka 11. ima pravo podnijeti zahtjev za interno preispitivanje instituciji ili tijelu Unije koje je donijelo upravni akt ili, u slučaju navodnog upravnog propusta, koje je trebalo donijeti takav akt, pod uvjetom da je takav akt ili propust u suprotnosti s pravom zaštite okoliša.

Svaka nevladina organizacija ili pripadnici javnosti koji ispunjavaju kriterije iz članka 11. imaju pravo podnijeti zahtjev za interno preispitivanje instituciji ili tijelu Unije koje je donijelo upravni akt ili, u slučaju navodnog upravnog propusta, koje je trebalo donijeti takav akt, pod uvjetom da je takav akt ili propust u suprotnosti s pravom zaštite okoliša.

Amandman  27

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a

Uredba 1367/2006/EZ

Članak 1. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je upravni akt provedbena mjera na razini Unije koja je potrebna zbog drugog nezakonodavnog akta, nevladina organizacija može pri podnošenju zahtjeva za preispitivanje te provedbene mjere zatražiti i preispitivanje odredbe nezakonodavnog akta za koji je ta provedbena mjera potrebna.

Ako je upravni akt provedbena mjera na razini Unije koja je potrebna zbog drugog nezakonodavnog akta, nevladina organizacija ili pripadnici javnosti koji ispunjavaju kriterije iz članka 11. mogu pri podnošenju zahtjeva za preispitivanje te provedbene mjere zatražiti i preispitivanje odredbe nezakonodavnog akta za koji je ta provedbena mjera potrebna.

Amandman  28

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a

Uredba 1367/2006/EZ

Članak 10. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Institucija odnosno tijelo Unije iz stavka 1. razmatra svaki zahtjev, osim ako je očito da je zahtjev neosnovan. Institucija odnosno tijelo Unije u najkraćem mogućem roku odgovara na zahtjev pisanim obrazloženjem, a najkasnije u roku od 16 tjedana od primitka zahtjeva.

2. Institucija odnosno tijelo Unije iz stavka 1. razmatra svaki zahtjev, osim ako je očito da je zahtjev neosnovan. Ako institucija ili tijelo Unije zaprimi više zahtjeva za preispitivanje istog akta ili propusta u kojima se navode isti razlozi, ta institucija ili tijelo može odlučiti povezati zahtjeve i smatrati ih jednim. U tom slučaju institucija ili tijelo Unije tu odluku što je prije moguće priopćuje svima koji su podnijeli zahtjev za interno preispitivanje istog akta ili propusta. U roku od četiri tjedna od podnošenja takvog zahtjeva treće strane na koje zahtjev izravno utječe mogu podnijeti primjedbe toj instituciji ili tijelu Unije. Institucija odnosno tijelo Unije u najkraćem mogućem roku odgovara na zahtjev pisanim obrazloženjem, a najkasnije u roku od 16 tjedana od primitka zahtjeva.

Amandman  29

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. − točka 2.a (nova)

Uredba 1367/2006/EZ

Članak 11. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  u članku 11. umeće se sljedeći stavak:

 

„1a. Zahtjev za interno preispitivanje u skladu s člankom 10. mogu podnijeti i pripadnici javnosti koji dokažu dovoljan interes ili narušavanje prava pod uvjetima iz niže navedenog stavka 2.”

 

Amandman  30

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.b (nova)

Uredba 1367/2006/EZ

Članak 11. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

2b. članak 11. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.  Komisija donosi potrebne odredbe kako bi osigurala transparentnu i dosljednu primjenu kriterija navedenih u stavku 1.

„2.  Komisija donosi potrebne odredbe kako bi osigurala transparentnu i dosljednu primjenu kriterija navedenih u stavcima 1. i 1.a. Najkasnije ... [18 mjeseci nakon donošenja ove Uredbe] Komisija donosi delegirani akt u skladu s člankom 12.a kojim se utvrđuju kriteriji koje treba ispuniti pripadnici javnosti, kako je navedeno u stavku 1.a ovog članka. Komisija preispituje primjenu tih kriterija najmanje svake tri godine i, prema potrebi, izmjenjuje delegirani akt kako bi se zajamčilo učinkovito ostvarivanje prava dodijeljenog pripadnicima javnosti iz stavka 1.a.

 

Kriteriji utvrđeni delegiranim aktom donesenim u skladu s ovim stavkom su sljedeći:

 

(a) osigurati učinkovit pristup pravosuđu u skladu s općim ciljevima Aarhuške konvencije;

 

(b) zahtijevati da zahtjev moraju podnijeti pripadnici javnosti iz različitih država članica ako se on odnosi na djelovanje ili propust Unije koji utječe na javnost u više od jedne države članice;

 

(c) moraju biti takvi da izbjegavaju actio popularis, među ostalim osiguravanjem da pri dokazivanju dostatnog interesa ili narušavanja prava pripadnici javnosti moraju dokazati da su izravno pogođeni u odnosu na širu javnost;

 

(d) smanjenje administrativnog opterećenja institucija i tijela Unije.

Amandman  31

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.c (nova)

Uredba (EZ) br. 1367/2006/EZ

Članak 11.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2c.  dodaje se sljedeći članak:

 

„Članak 11.a

 

Javni registar zahtjeva za interno preispitivanje

 

Europske institucije i tijela najkasnije do 31. prosinca 2021. uspostavljaju registar svih zahtjeva koji ispunjavaju uvjete prihvatljivosti iz članka 11. te podnositelja zahtjeva koji ispunjavaju te uvjete i podnijeli su zahtjeve. Taj se registar redovito ažurira.”

Amandman  32

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.d (nova)

Uredba (EZ) br. 1367/2006

Članak 12. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

2d. članak 12. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

1. Nevladina organizacija koja je podnijela zahtjev za interno preispitivanje sukladno članku 10. može pokrenuti postupak pred Sudom EZ-a u skladu s odgovarajućim odredbama Ugovora.

„1. Ako nevladina organizacija ili pripadnici javnosti koji su podnijeli zahtjev za interno preispitivanje sukladno članku 10. smatraju da odluka institucije ili tijela Unije kao odgovor na taj zahtjev nije dovoljna za osiguravanje usklađenosti s pravom zaštite okoliša, mogu pokrenuti postupak pred Sudom u skladu s člankom 263. Ugovora radi preispitivanja materijalne i postupovne zakonitosti te odluke.

Amandman  33

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.e (nova)

Uredba (EZ) br. 1367/2006

Članak 12. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

2e. članak 12. stavak 2. mijenja se kako slijedi:

2. Ako institucija odnosno tijelo Zajednice ne postupi u skladu s člankom 10. stavkom 2. ili 3., nevladina organizacija može pokrenuti postupak pred Sudom EZ-a u skladu s odgovarajućim odredbama Ugovora.

„2. Ako institucija odnosno tijelo Unije ne postupi u skladu s člankom 10. stavkom 2. ili 3., nevladina organizacija ili pripadnici javnosti koji su podnijeli zahtjev za interno preispitivanje u skladu s člankom 10. može pokrenuti postupak pred Sudom EZ-a u skladu s odgovarajućim odredbama Ugovora.

Amandman  34

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.f (nova)

Uredba (EZ) br. 1367/2006

Članak 12. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2f.  umeće se sljedeći stavak:

 

„2.a Ne dovodeći u pitanje pravo Suda na podjelu troškova, potrebno je osigurati da sudski postupci pokrenuti u skladu s ovim člankom ne budu preskupi. Institucije i tijela Unije iz članka 10. stavka 1. podnose samo razumne zahtjeve za nadoknadu troškova.”

Amandman  35

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. − točka 2.g (nova)

Uredba (EZ) br. 1367/2006

Članak 12.a (novi)

 

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2g. umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 12.a

 

Izvršavanje delegiranja ovlasti

 

1. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

 

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 11. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4. Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica i s javnošću u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

 

5. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

6. Delegirani akt donesen na temelju članka 11. stavka 2. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.


OBRAZLOŽENJE

Revizija Aarhuške uredbe

 

I. Uvod

 

Unija i njezinih 27 država članica stranke su Aarhuške konvencije iz 1998. o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša. Uredba (EZ) br. 1367/2006 (Aarhuška uredba) prenosi Konvenciju u pravo Unije.

 

Aarhuškom uredbom dan je važan doprinos pružanju pristupa pravosuđu u pitanjima okoliša. Međutim, Odbor za praćenje usklađenosti s Aarhuškom konvencijom izrazio je zabrinutost da Europska unija ne poštuje u potpunosti sve zahtjeve Konvencije. S obzirom na tu zabrinutost, Unija je na zadnjem sastanku stranaka Konvencije objavila da namjerava „nastaviti razmatrati načine i sredstva za usklađivanje s Aarhuškom konvencijom na način koji je kompatibilan s temeljnim načelima pravnog poretka Unije i njezinim sustavom sudskog preispitivanja, uzimajući u obzir pitanja izražena u okviru Konvencije” (Izjava iz Budve) te su Vijeće i Parlament zatražili od Komisije da podnese prijedlog izmjene Aarhuške uredbe. Cilj ovog prijedloga Europske komisije za reviziju Aarhuške uredbe poboljšati je provedbu Aarhuške konvencije.

 

II. Preporuke izvjestitelja

 

Izvjestitelj smatra da je važno osigurati usklađenost Unije s njezinim međunarodnim obvezama uz potpuno poštovanje Ugovorâ Unije, podjele nadležnosti i cjelokupnog sustava Unije za preispitivanje koji je u njemu utvrđen te uz jamstvo pravne sigurnosti za sve uključene dionike, uključujući treće strane kao što su poduzeća i tijela javne vlasti.

 

Naposljetku, izvjestitelj želi podsjetiti Parlament na ambiciozan vremenski okvir za dovršetak revizije Uredbe te da će konačna biti samo odluka sa sastanka stranaka koji će se održati u listopadu 2021. i na kojem će se raspraviti o zaključcima.

 

a. Osiguravanje usklađenosti s međunarodnim obvezama

 

1. Upravni akti opće primjene

 

Odbor za praćenje usklađenosti s Aarhuškom konvencijom 17. ožujka 2017. preispitao je usklađenost Unije s Konvencijom i objavio svoje zaključke. Stajalište je Odbora za praćenje usklađenosti s Aarhuškom konvencijom da potencijalni podnositelji zahtjeva trebaju imati mogućnost zatražiti interno preispitivanje ne samo za upravne akte pojedinačnog područja primjene, već i za akte općeg područja primjene.

 

Izvjestitelj potvrđuje taj prijedlog kao ključni element kojim se osigurava usklađenost Unije s njezinim međunarodnim obvezama. S obzirom na to da su odluke o pitanjima okoliša usmjerene na zaštitu javnog interesa i da su obično općeg područja primjene, izvjestitelj želi naglasiti da će se revizijom Uredbe osigurati znatno proširenje pristupa pravosuđu za nevladine organizacije. To potvrđuje analiza postojećih zahtjeva za interno preispitivanje, s obzirom na to se 25 od 43 zahtjeva podnesenih Komisiji smatralo neprihvatljivima jer nisu bili u skladu s uvjetom o pojedinačnom području primjene.

 

2. Neograničavajući troškovi

 

Kako je utvrđeno u komunikaciji koja je priložena prijedlogu revizije, učinkovita pravna zaštita zahtijeva uklanjanje prepreka na terenu, posebice uz jamstvo neograničavajućih troškova u cijelom sustavu, uključujući i na razini nacionalnih pravnih sustava jer je postupak upravnog preispitivanja predviđen Aarhuškom uredbom samo jedan dio cjelokupnog Unijinog sustava upravnog i sudskog preispitivanja.

 

b. Jamčenje pravne sigurnosti

 

1. Pojašnjavanje odnosa s „pravom zaštite okoliša”

 

Odbor za praćenje usklađenosti s Aarhuškom konvencijom preporučio je izmjenu Aarhuške uredbe kako bi se uključila mogućnost osporavanja bilo kojeg upravnog akta koji se „odnosi” na okoliš, a ne samo akata koji „spadaju pod” pravo zaštite okoliša.

 

Izvjestitelj potvrđuje da je prije svega potrebno pojasniti pojam „pravo zaštite okoliša” na temelju kojeg se mogu podnijeti zahtjevi za preispitivanje. Izvjestitelj smatra da bi, u skladu sa sudskom praksom Suda, postupak preispitivanja trebao biti usmjeren upravo na one aspekte akata koji su izravno usmjereni na ostvarivanje znatnih učinaka na postizanje ciljeva europske politike zaštite okoliša.

 

2. Pojašnjenje značenja „pravno obvezujućih učinaka”

 

Odbor za praćenje usklađenosti s Aarhuškom konvencijom izrazio je mišljenje da „nije uvjeren da je općenito isključivanje svih akata koji nemaju pravno obvezujuće i vanjske učinke u skladu s [Aarhuškom konvencijom]”. Izvjestitelj smatra da je ovdje potrebno pojašnjenje.

Kako bi se osigurala pravna sigurnost u vezi s onim upravnim aktima koji mogu podlijegati zahtjevu za preispitivanje, izvjestitelj također smatra da je važno napomenuti da akti mogu imati „pravno obvezujuće učinke” bez obzira na svoj oblik (na primjer određene smjernice, donesene u obliku komunikacije, mogu biti pravno obvezujuće uzmu li se u obzir njihovi učinci, ciljevi i sadržaj).

 

3. Treće strane i pravo na saslušanje

 

Konačno, pravna sigurnost također zahtijeva da su tijekom postupka saslušane sve treće strane na koje utječe zahtjev za preispitivanje, kao što su poduzeća ili tijela javne vlasti koja su predmet takvog akta, te da mogu braniti svoje interese kako bi se osigurali ravnopravni uvjeti i pravičnost postupanja.

 

c. Osiguravanje pridržavanja Ugovorâ

 

1. Mogućnosti preispitivanja za pripadnike javnosti izvan nevladinih organizacija

 

Odbor za praćenje usklađenosti s Aarhuškom konvencijom preporučio je da se Aarhuškom uredbom mogućnost da zatraže interno preispitivanje omogući i pripadnicima javnosti izvan nevladinih organizacija.

 

Izvjestitelj je, međutim, uvjeren da širi raspon potencijalnih podnositelja zahtjeva nije nužan kako bi se osigurala usklađenost Unije s Aarhuškom konvencijom niti bi on doveo do izvjesnijeg i učinkovitijeg upravnog preispitivanja.

 

Aarhuškom konvencijom pruža se okvir za pristup pravosuđu, ali neki aspekti njezine provedbe ostavljeni su strankama da o njima pojedinačno odlučuju. Aarhuška konvencija u nizu svojih odredaba upućuje na to da svi pripadnici javnosti moraju imati pristup postupku preispitivanja u okviru njezinog okvira. Posebice, u članku 9. Aarhuške konvencije upućuje se na ograničavanje raspona potencijalnih podnositelja zahtjeva na one koji imaju „dovoljan interes” te se napominje da se „zainteresiranoj javnosti” mora pružiti širok pristup pravosuđu. Tvrdnja da Aarhuška konvencija obvezuje stranke koje su je potpisale da odobre svakom pripadniku javnosti bezuvjetan pristup postupku preispitivanja znači Konvenciji pripisati značenje koje njezini autori nisu predvidjeli.

 

Osim toga, širi raspon potencijalnih podnositelja zahtjeva koji bi uključivao i pojedince nije nužan kako bi se osigurao učinkovit pristup postupku upravnog preispitivanja. Pojedinci imaju mogućnost zatražiti preispitivanje akata i propusta institucija i tijela EU-a pred nacionalnim sudovima i putem prethodnog postupka na temelju članka 267. UFEU-a te izravno na temelju članka 263. stavka 4. UFEU-a, kako bi pokrenuli postupak za poništenje kojim se fizičkim ili pravnim osobama omogućuje da pokrenu postupak pred Sudom EU-a. Aarhuškom uredbom dopunjuje se opći okvir koji pojedincima već pruža znatne mogućnosti sudskog preispitivanja pred nacionalnim sudovima i Sudom EU-a.

 

Istodobno, Opći sud kao najviši sud ne bi trebalo preopteretiti nerazmjernim brojem osporavanja jednog te istog upravnog akta što bi se dogodilo dopusti li se pojedincima podnošenje zahtjeva za preispitivanje. To ne bi donijelo nikakvu dodatnu vrijednost, a predstavljalo bi neučinkovito i skupo korištenje sredstava Općeg suda.

 

2. Odluke o državnim potporama i nacionalni provedbeni akti

 

Iako to nije bio dio zaključaka iz 2017., Odbor za praćenje usklađenosti s Aarhuškom konvencijom u svojem je nacrtu savjeta od siječnja 2021. izrazio stajalište da Unija time što nije predvidjela mogućnost preispitivanja odluka o mjerama državne potpore koje je poduzela Komisija krši Aarhušku konvenciju.

 

U tom pogledu, izvjestitelj želi naglasiti da usklađenost s Konvencijom ne smije dovesti u pitanje temeljna načela pravnog poretka Unije i njezinog sustava sudskog preispitivanja. Kao što je i Sud EU-a podsjetio, sudski i upravni postupci koji se odnose na pristup pravosuđu u pravu zaštite okoliša „prvenstveno” spadaju pod pravo država članica (Vijeće i Komisija protiv Vereniging Milieudefensie aos). Stoga se mjere na nacionalnoj razini, među ostalim nacionalne odluke o državnim potporama i nacionalni provedbeni akti koji proizlaze iz akata Unije, mogu osporavati pred pravnim sustavom u državama članicama, koje su i same potpisnice Aarhuške konvencije. Svako proširivanje na razinu Unije predstavljalo bi upad Unije u područja drugih institucija i narušilo bi međuinstitucijsku ravnotežu. Za sve mjere na nacionalnoj razini, opći okvir upravne i sudske zaštite Unije uravnotežen je i prikladan za tu svrhu.

 

III. Zaključak

 

Cilj je ovog izvješća osigurati jasnu usklađenost Unije s njezinim međunarodnim obvezama na temelju Aarhuške konvencije. Iako je Odbor za praćenje usklađenosti s Aarhuškom konvencijom pružio korisne smjernice o postupku preispitivanja, važno je izmijeniti Aarhušku uredbu u skladu s Ugovorima i to uzimajući u obzir nadnacionalni karakter Unije kao i njezin postojeći skup pravila i pravnih sredstava. U ovom se izvješću na odgovarajući način uzima u obzir trenutačna zabrinutost u pogledu usklađenosti Unije s Aarhuškom konvencijom te mu je cilj zauzeti jedinstveni položaj u ime institucija Unije. Cilj je ovog izvješća osigurati da formalno ispitivanje Aarhuške uredbe na sastanku stranaka u listopadu 2021. ne završi zaključkom da Unija krši svoje obveze u skladu s međunarodnim pravom.


 

 

MIŠLJENJE ODBORA ZA PRAVNA PITANJA (23.3.2021)

upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1367/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o primjeni odredaba Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša na institucije i tijela Zajednice

(COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 2020/0289(COD))

Izvjestitelj za mišljenje Jiří Pospíšil

 

 

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Prijedlogom uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1367/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o primjeni odredaba Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša na institucije i tijela Zajednice, potkrijepljenim Izvješćem[2] i pratećom studijom[3], nastoji se revidirati mehanizam upravnog preispitivanja uspostavljen 2006. u vezi s upravnim aktima i propustima institucija i tijela EU-a. Sveobuhvatna studija i Izvješće Komisije u kojima se analizira funkcioniranje odredbi o pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša na razini EU-a snažna su dokazna osnova za ovu inicijativu. Iako su predložene izmjene prilično opsežne, Komisija je ocijenila da je procjena učinka nepotrebna. To je posebno zabrinjavajuće jer je jedan od glavnih ciljeva tih izmjena promjena upućivanja na pravo o okolišu kako bi bilo koji upravni akt koji je u suprotnosti s pravom EU-a u području okoliša mogao podlijegati preispitivanju, neovisno o ciljevima njegove politike, što će imati znatan utjecaj na upravu. Zabrinjavajuće je i zbog toga što je drugi glavni cilj tih izmjena produljenje rokova za zahtjeve i odgovore u postupku upravnog preispitivanja, što će postupak znatno produžiti, negativno utjecati na zajedničke i privatne postupke te povećati troškove. Stoga, bez takve procjene učinka nije jasno kakva će biti ravnoteža interesa i kakve posljedice.

Izvjestitelj je svjestan da nevladine organizacije za zaštitu okoliša diljem Europe igraju važnu ulogu u zaštiti okoliša. To znači da bi pod određenim jasnim uvjetima te organizacije trebale imati pravo tražiti preispitivanje odluka javnih tijela ako su one u suprotnosti s pravom u području zaštite okoliša.

EU je donio Uredbu radi uspješnijeg ispunjavanja obveza koje proizlaze iz Konvencije. EU je 2005. službeno postao stranka Konvencije[4]. U članku 9. stavku 3. navedeno je da je svaka stranka Konvencije dužna osigurati „pripadnicima javnosti koji udovoljavaju mjerilima, ako ih ima, utvrđenima domaćim zakonodavstvom, pristup administrativnim ili sudbenim postupcima kojima se osporavaju činjenja i nečinjenja privatnih osoba i tijela vlasti koji su u suprotnosti s odredbama domaćega zakonodavstva koje se odnosi na okoliš”.

Izvjestitelj općenito podržava Prijedlog Komisije, iako s nizom izmjena kojima je cilj prilagođavanje definicije (upravnih) akata onoj utvrđenoj u članku 263. UEU-a s obzirom na to da se izvjestitelj slaže s nastojanjem Komisije da se mogućnost traženja upravnog preispitivanja proširi s akata pojedinačnog područja primjene i na one općeg područja primjene. Naime, u pitanjima zaštite okoliša riječ o javnom interesu, a ne o pojedinačnim interesima. Osim toga, izvjestitelj se slaže s argumentima Komisije u skladu s kojima bi se u svrhu traženja upravnog preispitivanja trebali uzeti u obzir učinci upravnog akta koji je u suprotnosti s pravom EU-a u području okoliša, a ne politički ciljevi prava EU-a u području okoliša.

Nadalje, izvjestitelj predlaže raspravu o upravnim aktima koji bi „trebali proizvesti pravno obvezujuće i vanjske učinke” s obzirom na to da bi trebalo omogućiti preispitivanje ne samo pravno obvezujućih akata i akata koji imaju vanjske učinke već i onih koji su napisani s namjerom da tako djeluju.

Kad je riječ o rokovima koje je predložila Komisija, izvjestitelj predlaže da se malo skrate kako administrativni postupci ne bi predugo trajali i činili preveliko opterećenje. Predug rok za traženje upravnog preispitivanja mogao bi biti opterećenje za instituciju. S druge strane, kraći rok za podnošenje zahtjeva za upravno preispitivanje može spriječiti navalu administrativnih i oportunističkih zahtjeva. Razlika u rokovima između upravnih akata i nedonošenja takvih akata proizlazi iz naravi samog propusta. Istodobno, kraći rok koji je institucijama na raspolaganju da odgovore na zahtjev osigurava bržu i učinkovitiju zaštitu građana, ali i ograničava trajanje postupka, što je važno za izvršitelje predmetnih projekata. Posebno je važno smanjiti razdoblje pravne nesigurnosti za zainteresiranu javnost. Time se uzima u obzir i činjenica da ako je vjerojatno da će upravni akt imati negativan utjecaj na okoliš, šteta može biti nepovratna, što opravdava potrebu za brzim djelovanjem. Kratak rok također služi kao poticaj instituciji da brzo reagira i omogući poštovanje načela dobre uprave. Naposljetku, s obzirom na to da se postupci upravnog preispitivanja mogu smatrati jednostavnijima od sudskih postupaka (npr. nema potrebe za pravnim savjetovanjem) nema razloga da se rok previše produlji, ako ga uopće treba produljiti.

AMANDMANI

Odbor za pravna pitanja poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

 

Amandman  1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a) Člankom 9. stavcima 3. i 4. predviđa se pristup administrativnim ili sudbenim postupcima pripadnicima javnosti koji udovoljavaju kriterijima, ako ih ima, utvrđenima domaćim zakonodavstvom ili zakonodavstvom Unije, za osporavanje činjenja i nečinjenja koji su u suprotnosti s odredbama domaćeg zakonodavstva ili zakonodavstva Unije koje se odnosi na okoliš. Pružanje pristupa upravnim i sudskim postupcima nužno je kako bi Unija mogla ispuniti zahtjeve tih odredaba.

 

Amandman  2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Ograničenje internog preispitivanja na upravne akte pojedinačnog područja primjene, predviđeno Uredbom (EZ) br. 1367/2006, glavna je prepreka nevladinim organizacijama za zaštitu okoliša u traženju upućivanja na interno preispitivanje prema članku 10. te Uredbe, kao i u pogledu upravnih akata šireg područja primjene. Stoga je potrebno proširiti područje primjene postupka internog preispitivanja utvrđeno u toj Uredbi tako da obuhvaća nezakonodavne akte općeg područja primjene.

(5)  Ograničenje internog preispitivanja na upravne akte pojedinačnog područja primjene, predviđeno Uredbom (EZ) br. 1367/2006, prepreka je nevladinim organizacijama za zaštitu okoliša u traženju opravdanog upućivanja na interno preispitivanje prema članku 10. te Uredbe, kao i u pogledu upravnih akata šireg područja primjene. Stoga je primjereno proširiti područje primjene postupka internog preispitivanja utvrđeno u toj Uredbi tako da obuhvaća nezakonodavne akte općeg područja primjene koji su u suprotnosti sa zakonodavstvom koje se odnosi na okoliš.

Amandman  3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a) Člankom 9. stavkom 4. Arhuške konvencije predviđa se da sudski postupci u okviru područja primjene članka 9. stavka 3. Aarhuške konvencije ne smiju biti preskupi. Kako bi se osiguralo da sudski postupci u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 1367/2006 ne budu preskupi i da su troškovi predvidljivi za podnositelja zahtjeva, kad institucije i tijela Unije vode uspješne parnice, trebali bi nastojati da zahtjevi za nadoknadu troškova budu razumni.

 

Amandman  4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  U skladu sa sudskom praksom Suda EU-a6, nevladine organizacije za zaštitu okoliša koje zahtijevaju interno preispitivanje upravnog akta moraju pri navođenju osnove svojeg zahtjeva za preispitivanje navesti sve bitne činjenice ili sve pravne argumente koji mogu izazivati ozbiljne, tj. bitne dvojbe.

(12)  U skladu sa sudskom praksom Suda EU-a6, one nevladine organizacije za zaštitu okoliša koje zahtijevaju interno preispitivanje upravnog akta moraju pri navođenju osnove svojeg zahtjeva za preispitivanje navesti sve bitne činjenice ili sve pravne argumente koji mogu izazivati ozbiljne, tj. bitne dvojbe. Taj zahtjev trebao bi se također primjenjivati u skladu s Uredbom (EZ) br. 1367/2006.

______________

_________________

6 Presuda Suda od 12. rujna 2019. u predmetu C-82/17 P, TestBioTech protiv Komisije, ECLI:EU:C:2019:719, točka 69.

6 Presuda Suda od 12. rujna 2019. u predmetu C-82/17 P, TestBioTech protiv Komisije, ECLI:EU:C:2019:719, točka 69.

Amandman  5

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. − točka 1.

Uredba (EZ) br. 1367/2006

Članak 2. – stavak 1. − točka g

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  „upravni akt” znači svaki nezakonodavni akt koji je donijela institucija ili tijelo EU-a, koji ima pravno obvezujuće i vanjske učinke te sadržava odredbe koje zbog svojih učinaka mogu biti u suprotnosti s pravom zaštite okoliša u smislu članka 2. stavka 1. točke (f), osim onih odredbi ovog akta za koje pravo Unije izričito zahtijeva provedbene mjere na razini Unije ili nacionalnoj razini;”;

(g)  „upravni akt” znači svaki nezakonodavni akt koji je donijela institucija ili tijelo EU-a, koji ima ili bi trebao imati pravno obvezujuće i vanjske učinke te sadržava odredbe koje mogu biti u suprotnosti s pravom zaštite okoliša u smislu članka 2. stavka 1. točke (f), osim onih odredbi ovog akta za koje pravo Unije izričito zahtijeva provedbene mjere na razini Unije ili nacionalnoj razini;”

Obrazloženje

Izvjestitelj se slaže s nastojanjem Komisije da se mogućnost traženja upravnog preispitivanja proširi s akata pojedinačnog područja primjene i na one općeg područja primjene. Nadalje, izvjestitelj predlaže raspravu o upravnim aktima koji bi „trebali proizvesti pravno obvezujuće i vanjske učinke” s obzirom na to da bi trebalo omogućiti preispitivanje ne samo pravno obvezujućih akata i akata koji imaju vanjske učinke već i onih koji su napisani s namjerom da tako djeluju.

Amandman  6

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. − točka 1.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1367/2006

Članak 4. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

1.a U članku 4. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2. Informacije o okolišu koje se stavljaju na raspolaganje javnosti i šire ažuriraju se prema potrebi. Uz dokumente iz članka 12. stavaka 2. i 3. i članka 13. stavaka 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 1049/2001, baze podataka i registri uključuju:

„2. Informacije o okolišu koje se stavljaju na raspolaganje javnosti i šire ažuriraju se prema potrebi. Osim dokumenata iz članka 12. stavaka 2. i 3. i članka 13. stavaka 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 1049/2001, baze podataka i registri uključuju sljedeće dokumente u pročišćenom obliku:

(a) tekstove međunarodnih ugovora, konvencija i sporazuma te zakonodavstva Zajednice koji se odnose na područje zaštite okoliša ili su s njime povezani kao i tekstove politika, planova i programa koji se odnose na okoliš;

(a) tekstove međunarodnih ugovora, konvencija i sporazuma te zakonodavstva Unije koji se odnose na područje zaštite okoliša ili su s njime povezani kao i tekstove politika, planova i programa koji se odnose na okoliš;

 

(aa)  stajališta država članica izražena u postupcima donošenja odluka koji vode do donošenja zakonodavstva Unije ili upravnih akata o okolišu ili povezanih s okolišem;

(b) izvješća o napretku u vezi s provedbom stavki iz točke (a) koja su sastavile institucije i tijela Zajednice ili se kod njih nalaze u elektroničkom obliku;

(b) izvješća o napretku u vezi s provedbom stavki iz točke (a) koja su sastavile institucije i tijela Unije ili se kod njih nalaze u elektroničkom obliku;

(c) korake koji su poduzeti u postupcima zbog povrede prava Zajednice od faze obrazloženog mišljenja sukladno članku 226. stavku 1. Ugovora;

(c) korake koji su poduzeti u postupcima zbog povrede prava Zajednice od faze obrazloženog mišljenja sukladno članku 258. stavku 1. Ugovora;

(d) izvješća o stanju okoliša iz stavka 4.;

(d) izvješća o stanju okoliša iz stavka 4.;

(e) podatke ili sažetke podataka dobivenih na temelju praćenja aktivnosti koje utječu ili bi mogle utjecati na okoliš;

(e) podatke ili sažetke podataka dobivenih na temelju praćenja aktivnosti koje utječu ili bi mogle utjecati na okoliš;

(f) odobrenja sa značajnim utjecajem na okoliš i sporazume vezane uz okoliš ili uputu na mjesto gdje se te informacije mogu zatražiti odnosno gdje im se može pristupiti;

(f) odobrenja sa značajnim utjecajem na okoliš i sporazume vezane uz okoliš ili uputu na mjesto gdje se te informacije mogu zatražiti odnosno gdje im se može pristupiti;

(g) studije o utjecaju na okoliš i procjene rizika u pogledu sastavnica okoliša ili uputu na mjesto gdje se te informacije mogu zatražiti odnosno gdje im se može pristupiti.ˮ

(g) studije o utjecaju na okoliš i procjene rizika u pogledu sastavnica okoliša ili uputu na mjesto gdje se te informacije mogu zatražiti odnosno gdje im se može pristupiti.ˮ

 

Amandman  7

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. − točka 2. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 1367/2006

Članak 10. – stavak 1. − podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je upravni akt provedbena mjera na razini Unije koja je potrebna zbog drugog nezakonodavnog akta, nevladina organizacija može pri podnošenju zahtjeva za preispitivanje te provedbene mjere zatražiti i preispitivanje odredbe nezakonodavnog akta za koji je ta provedbena mjera potrebna.

Ako je upravni akt provedbena mjera na razini Unije koja je potrebna zbog drugog nezakonodavnog akta, nevladina organizacija može pri podnošenju zahtjeva za preispitivanje te provedbene mjere zatražiti i preispitivanje odredbe nezakonodavnog akta za koji je ta provedbena mjera potrebna pod uvjetom da se taj nezakonodavni akt odnosi na okoliš.

Amandman  8

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. − točka 2. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 1367/2006

Članak 10. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Institucija odnosno tijelo Unije iz stavka 1. razmatra svaki zahtjev, osim ako je očito da je zahtjev neosnovan. Institucija odnosno tijelo Unije u najkraćem mogućem roku odgovara na zahtjev pisanim obrazloženjem, a najkasnije u roku od 16 tjedana od primitka zahtjeva.”;

2.  Institucija odnosno tijelo Unije iz stavka 1. razmatra svaki zahtjev, osim ako je očito da je zahtjev neosnovan. Institucija odnosno tijelo Unije u najkraćem mogućem roku odgovara na zahtjev pisanim obrazloženjem, a najkasnije u roku od 14 tjedana od primitka zahtjeva.”;

Obrazloženje

Kraći rok koji je institucijama na raspolaganju da odgovore na zahtjev osigurava bržu i učinkovitiju zaštitu građana, ali i ograničava trajanje postupka, što je važno za izvršitelje predmetnih projekata. Posebno je važno smanjiti razdoblje pravne nesigurnosti za zainteresiranu javnost. Time se uzima u obzir i činjenica da ako je vjerojatno da će upravni akt imati negativan utjecaj na okoliš, šteta može biti nepovratna, što opravdava potrebu za brzim djelovanjem.

Amandman  9

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. − točka 2. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 1367/2006

Članak 10. – stavak 3. − podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Institucija odnosno tijelo Unije u svakom slučaju djeluje u roku od 22 tjedna od primitka zahtjeva.

Institucija odnosno tijelo Unije u svakom slučaju djeluje u roku od 20 tjedana od primitka zahtjeva.

Amandman  10

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. − točka 2.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1367/2006

Članak 12. stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a U članku 12. dodaje se sljedeći stavak:

 

2.a Ne dovodeći u pitanje pravo Suda na podjelu troškova, sudski postupci pokrenuti u skladu s ovom odredbom ne smiju biti preskupi. Kad institucije i tijela Unije iz članka 10. stavka 1. ostvare uspjeh u parnici, trebaju nastojati podnositi razumne zahtjeve za nadoknadu troškova.


POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Izmjena Uredbe (EZ) br. 1367/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o primjeni odredaba Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša na institucije i tijela Zajednice

Referentni dokumenti

COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 2020/0289(COD)

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

19.10.2020

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

19.10.2020

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

 Datum imenovanja

Jiří Pospíšil

16.11.2020

Razmatranje u odboru

7.12.2020

27.1.2021

22.2.2021

 

Datum usvajanja

18.3.2021

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

11

8

6

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Patrick Breyer, Andrzej Halicki, Heidi Hautala, Ilhan Kyuchyuk, Antonius Manders, Sabrina Pignedoli, Jérôme Rivière, Nacho Sánchez Amor

 


 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

11

+

PPE

Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Antonius Manders, Jiří Pospíšil, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos

ID

Gilles Lebreton, Jérôme Rivière

ECR

Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

 

8

-

S&D

Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Verts/ALE

Patrick Breyer, Marie Toussaint

The Left

Manon Aubry

 

6

0

Renew

Pascal Durand, Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

ID

Gunnar Beck

NI

Mislav Kolakušić

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 


 

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Izmjena Uredbe (EZ) br. 1367/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o primjeni odredaba Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša na institucije i tijela Zajednice

Referentni dokumenti

COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 2020/0289(COD)

Datum podnošenja EP-u

14.10.2020

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

19.10.2020

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

19.10.2020

LIBE

19.10.2020

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

LIBE

26.10.2020

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Christian Doleschal

1.12.2020

 

 

 

Razmatranje u odboru

24.2.2021

22.4.2021

 

 

Datum usvajanja

23.4.2021

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

61

7

10

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Frédérique Ries, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Maria Spyraki, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Asger Christensen, Danilo Oscar Lancini, Sirpa Pietikäinen

Datum podnošenja

4.5.2021

 


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

61

+

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Renew

Pascal Canfin, Asger Christensen, Martin Hojsík, Jan Huitema, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Emma Wiesner

S&D

Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

The Left

Malin Björk, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

 

7

-

ECR

Rob Rooken

ID

Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Teuvo Hakkarainen, Danilo Oscar Lancini, Sylvia Limmer, Silvia Sardone

 

10

0

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

ID

Aurélia Beigneux, Catherine Griset, Joëlle Mélin

NI

Athanasios Konstantinou

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

Posljednje ažuriranje: 12. svibnja 2021.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti