Postopek : 2020/0289(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0152/2021

Predložena besedila :

A9-0152/2021

Razprave :

PV 19/05/2021 - 18
CRE 19/05/2021 - 18

Glasovanja :

PV 20/05/2021 - 12
PV 20/05/2021 - 20
CRE 20/05/2021 - 12
PV 05/10/2021 - 9

Sprejeta besedila :

P9_TA(2021)0254
P9_TA(2021)0397

<Date>{04/05/2021}4.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0152/2021</NoDocSe>
PDF 277kWORD 106k

<TitreType>POROČILO</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 2020/0289(COD))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane</Commission>

Poročevalec: <Depute>Christian Doleschal</Depute>

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti

(COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 2020/0289(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2020)0642),

 ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0321/2020),

 ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 27. januarja 2021[1],

 ob upoštevanju mnenja Odbora regij,

 ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

 ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve,

 ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A9-0152/2021),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


<RepeatBlock-Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Uredba (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta4 je bila sprejeta, da bi prispevala k izvajanju obveznosti, ki izhajajo iz Aarhuške konvencije, z določitvijo pravil o njeni uporabi v institucijah in organih Unije.

(2) Uredba (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta4 je bila sprejeta, da bi prispevala k izvajanju obveznosti, ki izhajajo iz Aarhuške konvencije, z določitvijo pravil o njeni uporabi v institucijah in organih Unije. Ta uredba zato spreminja Uredbo (ES) št. 1367/2006 za namene izvajanja člena 9(3) in (4) Konvencije.

__________________

__________________

4 Uredba (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti (UL L 264, 25.9.2006, str. 13).

4 Uredba (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti (UL L 264, 25.9.2006, str. 13).

 

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Komisija se je v svojem sporočilu Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 11. decembra 2019 z naslovom „Evropski zeleni dogovor“ zavezala, da bo proučila potrebo po reviziji Uredbe (ES) št. 1367/2006, da bi izboljšala dostop do upravne in sodne revizije na ravni Unije za državljane in okoljske nevladne organizacije, ki imajo pomisleke glede združljivosti odločitev, ki vplivajo na okolje, z okoljskim pravom. Prav tako se je zavezala, da bo sprejela ukrepe za izboljšanje njihovega dostopa do pravnega varstva pred nacionalnimi sodišči v vseh državah članicah; v ta namen je objavila sporočilo o „izboljšanju dostopa do pravnega varstva v okoljskih zadevah v EU in njenih državah članicah“.

(3) Komisija se je v svojem sporočilu z dne 11. decembra 2019 o evropskem zelenem dogovoru zavezala, da bo proučila potrebo po reviziji Uredbe (ES) št. 1367/2006, da bi izboljšala dostop do upravne in sodne revizije na ravni Unije za državljane in okoljske nevladne organizacije, ki imajo konkretne pomisleke glede združljivosti upravnih aktov, ki močno negativno vplivajo na okolje, z okoljskim pravom. Prav tako se je zavezala, da bo sprejela ukrepe za izboljšanje njihovega dostopa do pravnega varstva pred nacionalnimi sodišči v vseh državah članicah; v ta namen je 14. oktobra 2020 objavila sporočilo o izboljšanju dostopa do pravnega varstva v okoljskih zadevah v EU in njenih državah članicah, v katerem je potrdila, da je „[d]ostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah, tako prek Sodišča Evropske unije kot tudi nacionalnih sodišč kot rednih sodišč EU, [...] pomemben podporni ukrep za pomoč pri zagotavljanju prehoda na podlagi evropskega zelenega dogovora in način za krepitev vloge, ki jo civilna družba lahko ima kot varuh v demokratičnem prostoru“.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Člen 9(4) Aarhuške konvencije določa, da sodni postopki na področju uporabe člena 9(3) ne smejo biti nedopustno dragi. Za zagotovitev, da sodni postopki v skladu s členom 12 Uredbe (ES) 1367/2006 ne bodo nedopustno dragi1a in da bo znesek stroškov za vložnika predvidljiv, bi morale institucije ali organi Unije, če bi bile v sodnem postopku uspešne, vlagati samo zahtevke za kritje razumnih stroškov.

 

__________________

 

1a Sporočilo Komisije z dne 4. aprila 2019 o pregledu izvajanja okoljske politike za leto 2019: Evropa, ki varuje svoje državljane in izboljšuje kakovost njihovega življenja, ter sporočilo Komisije z dne 14. oktobra 2020 o izboljšanju dostopa do pravnega varstva v okoljskih zadevah v EU in njenih državah članicah.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Ob upoštevanju določb člena 9(3) Aarhuške konvencije ter pomislekov, ki jih je izrazil Odbor za skladnost z Aarhuško konvencijo5, bi bilo treba pravo Unije uskladiti z določbami Aarhuške konvencije o dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah na način, ki bo združljiv s temeljnimi načeli prava Unije in njenim sistemom sodne revizije.

(4) Ob upoštevanju določb člena 9(3) in (4) Aarhuške konvencije ter nasveta, ki ga je izrazil Odbor za skladnost z Aarhuško konvencijo5, bi bilo treba pravo Unije uskladiti z določbami Aarhuške konvencije o dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah na način, ki bo združljiv s temeljnimi načeli prava Unije in njenima primarnima pogodbama ter njenim sistemom sodne revizije. Temu ustrezno bi bilo treba spremeniti Uredbo (ES) št. 1367/2006.

__________________

__________________

5 Glej ugotovitve Odbora za skladnost z Aarhuško konvencijo v zadevi ACCC/C/2008/32 na spletnem naslovu https://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/32TableEC.html.

5 Nasveti Odbora za skladnost z Aarhuško konvencijo v zadevah ACCC/M/2017/3 in ACCC/C/2015/128, na voljo na naslovu https://unece.org/env/pp/cc/accc.m.2017.3_european-union in https://unece.org/env/pp/cc/accc.c.2015.128_european-union.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Člen 9(3) Aarhuške konvencije določa, da vsaka pogodbenica v okviru svoje nacionalne zakonodaje zagotovi, da imajo člani zadevne javnosti, kadar izpolnjujejo merila iz nacionalnega prava, dostop do sodnih ali drugih revizijskih postopkov za izpodbijanje materialne in postopkovne zakonitosti katere koli odločitve, dejanja ali opustitve, ki so v nasprotju z določbami njenega nacionalnega prava v zvezi z okoljem. Upravna revizija na podlagi Aarhuške uredbe, ki je na voljo okoljskim nevladnim organizacijam, dopolnjuje splošni sistem Unije za upravno in sodno varstvo, ta pa javnosti omogoča, da upravne akte preverja z neposrednim sodnim izpodbijanjem na ravni Unije, in sicer na podlagi člena 263(4) PDEU, obenem pa tudi v skladu s členom 267 PDEU prek nacionalnih sodišč, ki so na podlagi primarnih pogodb sestavni del sistema Unije.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Omejitev notranje revizije, določene v Uredbi (ES) št. 1367/2006, na posamične upravne akte je glavna ovira za okoljske nevladne organizacije, ki si prizadevajo za notranjo revizijo na podlagi člena 10 navedene uredbe tudi glede upravnih aktov s širšim področjem uporabe. Zato je treba razširiti področje uporabe postopka notranje revizije iz navedene uredbe, da bi vključevalo splošne nezakonodajne akte.

(5) Omejitev notranje revizije, določene v Uredbi (ES) št. 1367/2006, na posamične upravne akte je glavna podlaga za neupravičenost okoljskih nevladnih organizacij, ki si prizadevajo za notranjo revizijo na podlagi člena 10 navedene uredbe tudi glede upravnih aktov s širšim področjem uporabe. Zato je primerno razširiti področje uporabe postopka notranje revizije iz navedene uredbe, da bi vključevalo splošne nezakonodajne akte.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 6</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Opredelitev upravnega akta za namene Uredbe (ES) št. 1367/2006 bi morala vključevati nezakonodajne akte. Vendar bi bili za nezakonodajni akt morda potrebni izvedbeni ukrepi na nacionalni ravni, zoper katere lahko okoljske nevladne organizacije pridobijo sodno varstvo, tudi pred Sodiščem Evropske unije, in sicer v postopku predhodnega odločanja na podlagi člena 267 PDEU. Zato je ustrezno iz področja uporabe notranje revizije izključiti tiste določbe takih nezakonodajnih aktov, za katere pravo Unijo zahteva izvedbene ukrepe na nacionalni ravni.

(6) Opredelitev upravnega akta za namene Uredbe (ES) št. 1367/2006 bi morala vključevati nezakonodajne akte. Vendar bi bili za nezakonodajni akt morda potrebni izvedbeni ukrepi na nacionalni ravni, zoper katere se lahko pridobi sodno varstvo, tudi pred Sodiščem Evropske unije, in sicer v postopku predhodnega odločanja na podlagi člena 267 PDEU.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Da bi katere koli določbe lahko bile izključene iz pojma upravnega akta, mora pravo Unije zaradi pravne varnosti izrecno zahtevati sprejetje izvedbenih aktov za te določbe.

črtano

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 9</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Področje uporabe Uredbe (ES) št. 1367/2006 zajema akte, sprejete na podlagi okoljskega prava. Nasprotno pa člen 9(3) Aarhuške konvencije zajema izpodbijanja aktov, ki so „v nasprotju“ s pravom v zvezi z okoljem. Zato je treba pojasniti, da bi bilo treba notranjo revizijo izvesti, da se preveri, ali je upravni akt v nasprotju z okoljskim pravom.

(9) Področje uporabe Uredbe (ES) št. 1367/2006 zajema akte, sprejete na podlagi okoljskega prava. Nasprotno pa člen 9(3) Aarhuške konvencije zajema izpodbijanja aktov ali opustitve, ki so v nasprotju s pravom v zvezi z okoljem. Zato je treba v skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije pojasniti, da bi bilo treba opraviti notranjo revizijo, da se preveri, ali je upravni akt v nasprotju z okoljskim pravom v smislu točke (f) člena 2(1).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 10</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Pri ocenjevanju, ali upravni akt vsebuje določbe, ki so zaradi svojih učinkov morda v nasprotju z okoljskim pravom, je treba proučiti, ali bi lahko take določbe negativno vplivale na uresničevanje ciljev okoljske politike Unije iz člena 191 PDEU. Zato bi moral mehanizem notranje revizije zajemati tudi akte, ki so bili sprejeti pri izvajanju drugih politik poleg okoljske politike Unije.

(10) Pri ocenjevanju, ali upravni akt vsebuje določbe, ki so morda v nasprotju z okoljskim pravom v smislu točke (f) člena 2(1), je treba v skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije proučiti, ali bi lahko te določbe negativno vplivale na uresničevanje ciljev okoljske politike Unije iz člena 191 PDEU. Kadar je tako, bi moral mehanizem notranje revizije zajemati tudi akte, ki so bili sprejeti pri izvajanju drugih politik poleg okoljske politike Unije.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 10 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a) V skladu s prvim odstavkom člena 263 PDEU, kot ga razlaga Sodišče Evropske unije1a, se šteje, da ima akt zunanje učinke in je zato lahko predmet zahteve za revizijo, če je njegov namen doseči pravni učinek za tretje osebe. Upravni akti, kot so imenovanja ali pripravljalni akti, po sodni praksi Sodišča niso namenjeni doseganju pravnega učinka za tretje osebe in zato zanje ne velja, da imajo zunanje učinke, torej ne bi smeli šteti za upravne akte v skladu z Uredbo (ES) št. 1367/2006.

 

__________________

 

1a Sodba Sodišča z dne 3. oktobra 2013 v zadevi Inuit Tapiriit Kanatami in drugi proti Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije, C-583/11 P, ECLI:EU:C:2013:625, točka 56.

</Amend>

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 10 b (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10b) Za zagotovitev pravne doslednosti se šteje, da ima akt pravne učinke in je zato lahko predmet zahteve za revizijo v skladu s prvim odstavkom člena 263 PDEU, kot ga razlaga Sodišče Evropske unije1a. Če ima akt pravne učinke, to pomeni, da je lahko predmet zahteve za revizijo ne glede na obliko, saj se njegova narava obravnava z vidika njegovih učinkov, cilja in vsebine1b.

 

__________________

 

1a Sodba Splošnega sodišča z dne 29. januarja 2021 v zadevi ClientEarth proti Evropski investicijski banki, T-9/19, ECLI:EU:T:2021:42, točki 149 in 153. Gl. tudi sodbo v zadevi C-583/11 P, točka 56.

 

1b Sodbi Sodišča z dne 10. decembra 1957 v zadevah Usines à tubes de la Sarre proti Visoki oblasti, 1/57 in 14/57, ECLI:EU:C:1957:13, str. 114; sodba z dne 31. marca 1971 v zadevi Komisija proti Svetu, 22/70, ECLI:EU:C:1971:32, točka 42; sodba z dne 16. junija 1993 v zadevi Francija proti Komisiji, C-325/91, ECLI:EU:C:2002:245, točka 9; sodba z dne 20. marca 1997 v zadevi Francija proti Komisiji, C-57/95, ECLI:EU:C:2002:164, točka 22; in sodba z dne 13. oktobra 2011 v zadevah Deutsche Post AG in Zvezna republika Nemčija proti Evropski komisiji, C-463/10 P in C-475/10 P, ECLI:EU:C:2011:656, točka 36.

 

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 10 c (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10c) Vsi postopkovni roki za upravni in/ali sodni nadzor bi se morali uporabiti šele, ko so vsi deležniki dejansko seznanjeni z vsebino izpodbijanega upravnega akta, ki zadeva večji javni interes, varovan z okoljskim pravom, zlasti kadar je konkretni upravni akt zastarel. To je potrebno, da bi se izognili praksam, ki bi utegnile biti v nasprotju s členom 9 Aarhuške konvencije in sodno prakso Sodišča Evropske unije, zlasti sodbo Sodišča z dne 12. novembra 2019 v zadevi C-261/18, Komisija proti Irski1a.

 

__________________

 

1aSodba Sodišča z dne 12. novembra 2019 v zadevi Komisija proti Irski, C-261/18, ECLI:EU:C:2019:955.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 10 d (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10d) Pomembna so zgodnja in učinkovita sredstva za sodelovanje javnosti pri oblikovanju in sprejemanju zakonodajnih in nezakonodajnih aktov Unije, zato da se lahko pomisleki obravnavajo že v zgodnji fazi in da se oceni, ali je potreben nadaljnji predlog za horizontalno izboljšanje udeležbe javnosti.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 11 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a) Glede na ključno vlogo okoljskih nevladnih organizacij pri ozaveščanju in sodnem ukrepanju bi jim morale institucije ali organi Unije zagotoviti ustrezen dostop do informacij, udeležbe in pravosodja.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 12</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Skladno s sodno prakso Sodišča Evropske unije6 morajo okoljske nevladne organizacije, ki zahtevajo notranjo revizijo upravnega akta, za pojasnitev razlogov za revizijo navesti dejanske elemente ali tehtne pravne trditve, na podlagi katerih bi bil mogoč verjeten, in sicer resen dvom.

(12) Skladno s sodno prakso Sodišča Evropske unije6 mora stranka, ki zahteva notranjo revizijo upravnega akta, za pojasnitev razlogov za revizijo navesti dejanske elemente ali tehtne pravne trditve, na podlagi katerih bi bil mogoč resen dvom. Ta zahteva bi morala veljati tudi v okviru Uredbe (ES) št. 1367/2006.

__________________

__________________

6 Sodba Sodišča z dne 12. septembra 2019 v zadevi C-82/17 P, TestBioTech proti Komisiji, EU:C:2019:719, točka 69.

6 Sodba Sodišča z dne 12. septembra 2019 v zadevi TestBioTech eV in drugi proti Evropski komisiji, C-82/17 P, ECLI:EU:C:2019:719, točka 69, in sodba v zadevi T-9/19.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 12 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) Med obravnavanjem zahteve za notranjo revizijo bi morale imeti druge stranke, ki jih zahteva neposredno zadeva, kot so podjetja ali javni organi, možnost, da v rokih, določenih v Uredbi (ES) št. 1367/2006, posredujejo svoje pripombe ustrezni instituciji ali organu Unije.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 12 b (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12b) V skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije1a državne pomoči po členu 107 PDEU za dejavnosti, ki so v nasprotju s pravili okoljske zakonodaje EU, ni mogoče razglasiti za združljivo z notranjim trgom. Komisija bi morala določiti jasne smernice za lažjo oceno združljivosti državne pomoči z ustreznimi določbami prava Unije oziroma z zakonodajo Unije, ki se nanaša na okolje.

 

_____________

 

1a Sodba Sodišča z dne 22. septembra 2020, Republika Avstrija proti Evropski komisiji, C-594/18 P, ECLI:EU:C:2020:742.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 12 c (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12c) Uredba (ES) št. 1367/2006 določa skupne določbe, področje uporabe in opredelitve pojmov o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah na ravni Unije. To je primerno in pomaga zagotavljati pravno varnost in večjo preglednost izvedbenih ukrepov, ki se sprejmejo glede na obveznosti iz Aarhuške konvencije.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 12 d (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12d) Področje uporabe revizijskih postopkov v skladu z Uredbo (ES) št. 1367/2006 bi moralo zajemati tako vsebinsko kot postopkovno zakonitost izpodbijanega akta. V skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije postopki iz člena 263(4) PDEU in člena 12 Uredbe (ES) št. 1367/2006 ne morejo temeljiti na razlogih ali na dokazih, ki niso navedeni v zahtevi za revizijo, saj bi bil v nasprotnem primeru namen zahteve iz člena 10(1) Uredbe (ES) št. 1367/2006 glede navedbe razlogov za revizijo v tovrstni zahtevi odveč, predmet postopka, sproženega z zahtevo, pa bi se spremenil1a.

 

__________________

 

1a Sodba v zadevi C-82/17 P, točka 39.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 13 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a) Akti, ki jih sprejmejo javni organi držav članic, vključno z nacionalnimi izvedbenimi ukrepi, sprejetimi na ravni držav članic, ki jih zahtevajo nezakonodajni akti v skladu s pravom Unije, v skladu s Pogodbama in načelom avtonomije nacionalnih sodišč ne spadajo na področje uporabe Uredbe (ES) št. 1367/2006.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 14</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) S to uredbo se spoštujejo temeljne pravice ter upoštevajo načela, ki jih priznava Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: Listina), zlasti pravica do dobrega upravljanja (člen 41) ter pravica do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča (člen 47). Ta uredba prispeva k učinkovitosti sistema Unije za upravno in sodno revizijo ter posledično krepi uporabo členov 41 in 47 Listine in tako prispeva k vladavini prava, zapisani v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji (PEU).

(14) S to uredbo se spoštujejo temeljne pravice ter upoštevajo načela, ki jih priznava Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: Listina), zlasti načelo varstva okolja (člen 37), pravica do dobrega upravljanja (člen 41) ter pravica do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča (člen 47). Ta uredba prispeva k učinkovitosti sistema Unije za upravno in sodno revizijo v okoljskih zadevah ter posledično krepi uporabo členov 37, 41 in 47 Listine in tako prispeva k vladavini prava, zapisani v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji (PEU).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 1</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1367/2006</DocAmend2>

<Article2>Člen 2 – odstavek 1 – točka g</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) ‚upravni akt‘ pomeni kateri koli nezakonodajni akt, ki ga sprejme institucija ali organ Unije in ima pravno zavezujoče in zunanje učinke ter vsebuje določbe, ki so zaradi svojih učinkov morda v nasprotju z okoljskih pravom v smislu točke (f) člena 2(1), razen tistih določb tega akta, za katere se v pravu Unije izrecno zahtevajo izvedbeni ukrepi na ravni Unije ali nacionalni ravni;

(g) ‚upravni akt‘ pomeni nezakonodajni akt, ki ga sprejme institucija ali organ Unije in ima pravne in zunanje učinke ter vsebuje določbe, ki so morda v nasprotju z okoljskim pravom v smislu točke (f) člena 2(1); upravni akti ne zajemajo aktov, ki jih sprejmejo javni organi držav članic;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1367/2006</DocAmend2>

<Article2>Člen 2 – odstavek 2</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

1a. člen 2(2) se spremeni:

2.  V upravnih aktih in upravnih opustitvah niso zajeti ukrepi, ki jih sprejme oz. ne sprejme institucija ali organ Skupnosti kot organ upravne revizije, v skladu s:

„2. V upravnih aktih in upravnih opustitvah niso zajeti ukrepi, ki jih sprejme oz. ne sprejme institucija ali organ Skupnosti kot organ upravne revizije v skladu s:

(a) členi 81, 82, 86 in 87 Pogodbe (pravila konkurence);

(a) členoma 81 in 82 Pogodbe [člena 101 in 102 PDEU] (vključno s pravili o združitvah);

(b) členoma 226 in 228 Pogodbe (postopek za ugotavljanje kršitev);

(b) členoma 226 in 228 Pogodbe [člena 258 in 260 PDEU] (postopek za ugotavljanje kršitev);

(c) členom 195 Pogodbe (postopek pri varuhu človekovih pravic);

(c) členom 195 Pogodbe [člen 228 PDEU] (postopek pri varuhu človekovih pravic);

(d) členom 280 Pogodbe (postopek pred OLAF).

(d) členom 280 Pogodbe [člen 325 PDEU] (postopek pred OLAF).

 

(da) členoma 86 in 87 [člena 106 in 107 PDEU] (pravila konkurence) do ... [18 mesecev po sprejetju te uredbe].

 

(db) Komisija najpozneje do... [18 mesecev po datumu sprejetja te uredbe] sprejme smernice za lažjo oceno združljivosti državne pomoči z ustreznimi določbami prava Unije v zvezi z okoljem, vključno z informacijami, ki jih morajo države članice predložiti ob priglasitvi državne pomoči Komisiji.“

 

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1367/2006</DocAmend2>

<Article2>Člen 4 – odstavek 2</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

1b. v členu 4 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

2. Informacije o okolju, ki jih je treba zagotoviti in razširjati, se po potrebi posodabljajo. Poleg dokumentov, naštetih v členu 12(2) in (3) ter členu 13(1) in (2) Uredbe (ES) št. 1049/2001, vključujejo podatkovne baze ali registri naslednje:

„2. Informacije o okolju, ki jih je treba zagotoviti in razširjati, se po potrebi posodabljajo. Poleg dokumentov, naštetih v členu12(2) in (3) ter členu13(1)in (2) Uredbe (ES) št.1049/2001, se v podatkovne baze ali registre vključijo sledeči dokumenti, takoj ko so na voljo v prečiščeni obliki:

(a) besedila mednarodnih pogodb, konvencij in sporazumov ter zakonodaje Skupnosti o okolju ali v povezavi z njim ter besedila politik, načrtov in programov v zvezi z okoljem;

(a) besedila mednarodnih pogodb, konvencij in sporazumov ter zakonodaje Unije o okolju ali v povezavi z njim ter besedila politik, načrtov in programov v zvezi z okoljem;

 

(aa)  stališča držav članic, ki jih izrazijo v postopkih odločanja za sprejetje zakonodaje ali upravnih aktov Unije o okolju ali v povezavi z okoljem;

(b) poročila o napredku pri izvajanju besedil iz točke (a), če jih institucije ali organi Skupnosti pripravljajo ali hranijo v elektronski obliki;

(b) poročila o napredku pri izvajanju besedil iz točke (a), če jih institucije ali organi Unije pripravljajo ali hranijo v elektronski obliki;

(c) korake v postopkih glede kršitev prava Skupnosti od faze obrazloženega mnenja iz prvega odstavka člena 226(1) Pogodbe naprej;

(c) korake v postopkih glede kršitev prava Skupnosti od faze obrazloženega mnenja iz prvega odstavka člena 258(1) Pogodbe naprej;

(d) poročila o stanju okolja iz odstavka 4;

(d) poročila o stanju okolja iz odstavka 4;

(e) podatke ali povzetke podatkov, pridobljenih s spremljanjem dejavnosti, ki vplivajo ali bi utegnile vplivati na okolje;

(e) podatke ali povzetke podatkov, pridobljenih s spremljanjem dejavnosti, ki vplivajo ali bi utegnile vplivati na okolje;

(f) dovoljenja s pomembnim vplivom na okolje in sporazume o okolju ali napotilo na kraj, kjer je te informacije mogoče zahtevati ali imeti vanje vpogled;

(f) dovoljenja s pomembnim vplivom na okolje in sporazume o okolju ali napotilo na kraj, kjer je te informacije mogoče zahtevati ali imeti vanje vpogled;

(g) študije vplivov na okolje in ocene tveganj glede okoljskih elementov ali napotilo na kraj, kjer je te informacije mogoče zahtevati ali imeti vanje vpogled.

(g) študije vplivov na okolje in ocene tveganj glede okoljskih elementov ali napotilo na kraj, kjer je te informacije mogoče zahtevati ali imeti vanje vpogled.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1367/2006</DocAmend2>

<Article2>Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka nevladna organizacija, ki izpolnjuje merila iz člena 11, lahko pri instituciji ali organu Unije, ki je sprejel upravni akt ali ki bi ga bil v primeru domnevne upravne opustitve moral sprejeti, vloži zahtevo za notranjo revizijo, ker je tak akt ali opustitev v nasprotju z okoljskim pravom.

Vsaka nevladna organizacija ali drug član javnosti, ki izpolnjuje merila iz člena 11, lahko pri instituciji ali organu Unije, ki je sprejel upravni akt ali ki bi ga bil v primeru domnevne upravne opustitve moral sprejeti, vloži zahtevo za notranjo revizijo, ker je tak akt ali opustitev v nasprotju z okoljskim pravom.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1367/2006</DocAmend2>

<Article2>Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če je upravni akt izvedbeni ukrep na ravni Unije, ki ga zahteva drug nezakonodajni akt, lahko nevladna organizacija zahteva tudi revizijo določbe nezakonodajnega akta, za katerega se zahteva ta izvedbeni ukrep, kadar se zahteva revizija tega izvedbenega ukrepa.

Če je upravni akt izvedbeni ukrep na ravni Unije, ki ga zahteva drug nezakonodajni akt, lahko nevladna organizacija ali člani javnosti, ki izpolnjujejo merila iz člena 11, zahtevajo tudi revizijo določbe nezakonodajnega akta, za katerega se zahteva navedeni izvedbeni ukrep, kadar se zahteva revizija navedenega izvedbenega ukrepa.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1367/2006</DocAmend2>

<Article2>Člen 10 – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Institucija ali organ Unije iz odstavka 1 obravnava vse zahteve, razen če je očitno, da zahteva ni utemeljena. Institucija ali organ Unije svojo utemeljitev poda v pisnem odgovoru čim prej, najpozneje pa v 16 tednih po prejemu zahteve.

2. Institucija ali organ Unije iz odstavka 1 obravnava vse zahteve, razen če je očitno, da zahteva ni utemeljena. Če institucija ali organ Unije prejme več zahtev za pregled istega dejanja ali opustitve z navedbo istih razlogov, se lahko odloči, da zahteve združi in jih obravnava kot eno. V takem primeru o tej odločitvi čim prej uradno obvesti vse, ki so vložili zahtevo za notranjo revizijo istega dejanja ali opustitve. Tretje osebe, ki jih zahteva neposredno zadeva, lahko v štirih tednih od predložitve zahteve tej instituciji ali organu Unije pošljejo svoje pripombe. Institucija ali organ Unije svojo utemeljitev poda v pisnem odgovoru čim prej, najpozneje pa v 16 tednih po prejemu zahteve.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1367/2006</DocAmend2>

<Article2>Člen 11 – odstavek 1 a (novo)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  v členu 11 se vstavi naslednji odstavek:

 

„1a. Zahtevo za notranjo revizijo v skladu s členom 10 lahko vložijo tudi člani javnosti, če izkažejo zadosten interes ali kršitev pravice, za katero velja spodnji odstavek 2.“

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 b (novo)</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1367/2006</DocAmend2>

<Article2>Člen 11 – odstavek 2</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

2b. Člen 11(2) se nadomesti z naslednjim:

2.  Komisija sprejme predpise, potrebne za zagotovitev pregledne in usklajene uporabe meril iz odstavka 1.

2.  Komisija sprejme predpise, potrebne za zagotovitev pregledne in usklajene uporabe meril iz odstavkov 1 in 1a. Komisija najpozneje do... [18 mesecev po sprejetju te uredbe] sprejme delegirani akt v skladu s členom 12a, v katerem določi merila, ki jih morajo izpolnjevati člani javnosti iz odstavka 1a tega člena. Uporabo teh meril vsaj vsaka tri leta pregleda in delegirani akt po potrebi spremeni, da se zagotovi učinkovito uresničevanje pravice, podeljene javnosti iz odstavka 1a.

 

Merila, določena z delegiranim aktom, sprejetim v skladu s tem odstavkom:

 

(a) zagotavljajo dejanski dostop do pravnega varstva v skladu s splošnimi cilji Aarhuške konvencije;

 

(b) določajo, da morajo zahtevo vložiti člani javnosti iz različnih držav članic, kadar gre za dejanje ali opustitev dejanja Unije, ki vpliva na javnost v več kot eni državi članici;

 

(c) da se izogibajo actio popularis, tudi z zagotavljanjem, da morajo člani javnosti, kadar izkažejo zadosten interes ali kršitev pravice, dokazati, da so v primerjavi s širšo javnostjo neposredno prizadeti;

 

(d) čim bolj zmanjšajo upravno breme za institucije in organe Unije.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 c (novo)</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1367/2006</DocAmend2>

<Article2>Člen 11 a (novo)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2c.  Doda se naslednji člen:

 

„Člen 11a

 

Javni register zahtev za notranjo revizijo

 

Institucije in organi Unije najpozneje do 31. decembra 2021 vzpostavijo register vseh zahtev, ki izpolnjujejo pogoje za upravičenost iz člena 11, ter prosilcev, ki te pogoje izpolnjujejo in so vložili zahtevo. Register se redno posodablja.“

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 d (novo)</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1367/2006</DocAmend2>

<Article2>Člen 12 – odstavek 1</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

2d. člen 12, odstavek 1 se spremeni:

1. Nevladna organizacija, ki je v skladu s členom 10 vložila zahtevo za notranjo revizijo, lahko v skladu z ustreznimi določbami Pogodbe začne postopek pred Sodiščem.

„1. Če nevladna organizacija ali član javnosti, ki so v skladu s členom 10 vložili zahtevo za notranjo revizijo, menijo, da odločitev, ki jo je na podlagi te zahteve sprejela institucija ali organ Unije, ne zadostuje za zagotovitev skladnosti z okoljskim pravom, lahko vložnik oziroma vložniki v skladu s členom 263 Pogodbe začnejo postopek pred Sodiščem, da preveri materialnopravno in postopkovno zakonitost te odločitve.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 e (novo)</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1367/2006</DocAmend2>

<Article2>Člen 12 – odstavek 2</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

2e. člen 12, odstavek 2 se spremeni:

2. Če institucija ali organ Skupnosti ne postopa v skladu s členom 10(2) ali (3), lahko nevladna organizacija v skladu z ustreznimi določbami Pogodbe začne postopek pred Sodiščem.

„2. Če institucija ali organ Unije ne postopa v skladu s členom 10(2) ali (3), lahko nevladna organizacija ali drug član javnosti, ki vloži zahtevo za notranjo revizijo iz člena 10, v skladu z ustreznimi določbami PDEU začne postopek pred Sodiščem.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 f (novo)</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1367/2006</DocAmend2>

<Article2>Člen 12 – odstavek 2 a (novo)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2f.  vstavi se naslednji odstavek:

 

„2a. Brez poseganja v pravico Sodišča, da odloči o porazdelitvi stroškov, je treba zagotoviti, da sodni postopki, sproženi na podlagi določb tega člena, niso nedopustno dragi. Institucije in organi Unije iz člena 10(1) predložijo le zahtevke za razumno povračilo stroškov.“

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 g (novo)</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1367/2006</DocAmend2>

<Article2>Člen 12 a (novo)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2g. vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 12a

 

Izvajanje prenosa pooblastila

 

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11(2) se prenese na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Prenos pooblastila iz člena 11(2) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje z javnostjo in s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

 

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 11(2), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


OBRAZLOŽITEV

Revizija Aarhuške uredbe

 

I. Uvod

 

Unija in njenih 27 držav članic so pogodbenice Aarhuške konvencije iz leta 1998 o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah. Konvencija je v pravo Unije prenesena z Uredbo (ES) št. 1367/2006, imenovano tudi Aarhuška uredba.

 

Ta je pomembno prispevala k zagotovitvi dostopa do pravnega varstva v okoljskih zadevah. Kljub temu je Odbor za skladnost z Aarhuško konvencijo (ACCC) izrazil pomislek, da Evropska unija morda ne bo v celoti izpolnila vseh zahtev Konvencije. Na zadnjem sestanku pogodbenic Konvencije septembra 2017 je EU izjavila, da bo „še naprej proučevala načine in sredstva za skladnost z Aarhuško konvencijo na način, ki bo združljiv s temeljnimi načeli pravnega reda Unije ter sistemom sodnega nadzora, ob upoštevanju pomislekov, izraženih v okviru Konvencije“ (Izjava iz Budve), Svet in parlament pa sta Komisijo pozvala, naj vloži predlog o spremembi Aarhuške uredbe. Namen tega predloga Evropske komisije o reviziji Aarhuške uredbe je torej izboljšati izvajanje konvencije.

 

II. Priporočila poročevalca

 

Poročevalec meni, da je pomembno zagotoviti, da Unija izpolnjuje svoje mednarodne obveznosti, obenem pa mora v celoti spoštovati primarni pogodbi, delitev pristojnosti in splošni sistem nadzora Unije, ki je v njiju določen, ter vsem udeleženim zagotoviti pravno varnost, tudi tretjim stranem, kot so podjetja in javni organi.

 

Parlament želi tudi opozoriti, da je časovni okvir za zaključek revizije uredbe precej ambiciozno zastavljen in da bo dokončna šele odločitev s srečanja pogodbenic, ki bo oktobra 2021 in kjer naj bi razpravljale o ugotovitvah.

 

a. Zagotavljanje skladnosti z mednarodnimi obveznostmi

 

1. Splošni upravni akti

 

Odbor za skladnost z Aarhuško konvencijo je pregledal skladnost Unije s konvencijo in 17. marca 2017 objavil svoje ugotovitve. Njegovo stališče je, da bi bilo treba potencialnim prosilcem omogočiti, da notranjega pregleda ne zahtevajo samo za upravne akte s posamičnim področjem uporabe, temveč tudi za splošne akte.

 

Poročevalec se zaveda, da je ta predlog osrednji element za zagotovitev, da bo Unija izpolnila svoje mednarodne obveznosti. Glede na to, da so odločitve o okoljskih zadevah namenjene zaščiti javnega interesa in imajo običajno splošni domet, želi poudariti, da bo z revizijo uredbe precej razširjen dostop nevladnih organizacij do pravnega varstva. To potrjuje tudi analiza dosedanjih zahtev za notranjo revizijo. Kar 25 od 43 zahtev, predloženih Komisiji, je bilo nesprejemljivih, saj niso izpolnjevale pogoja o posamičnih ukrepih oziroma posamičnih upravnih aktih.

 

2. Sprejemljivi stroški

 

Kot je navedeno v sporočilu, priloženem predlogu o reviziji, je treba za dejansko procesno upravičenje odpraviti praktične ovire. To se doseže predvsem z zagotovitvijo   sprejemljivih stroškov v celotnem sistemu, tudi na ravni nacionalnih pravnih sistemov, saj je postopek upravne revizije iz Aarhuške uredbe le del splošnega sistema Unije za upravno in sodno varstvo.

 

b. Zagotovitev pravne varnosti

 

1. Pojasnitev razmerja do okoljskega prava

 

Odbor za skladnost z Aarhuško konvencijo je priporočil, da bi bilo treba Aarhuško uredbo spremeniti tako, da bi omogočala tudi izpodbijanje upravnih aktov, ki so z okoljem „zgolj“ povezani, in ne tistih, ki spadajo prav v okoljsko zakonodajo.

 

Poročevalec se zaveda, da je treba pojasniti pojem „okoljsko pravo“, v okviru katerega se lahko vložijo zahteve za revizijske postopke. Meni, da bi se morali v skladu s sodno prakso Sodišča pri teh postopkih osredotočiti na tiste vidike aktov, katerih neposredni namen je znatno vplivati na uresničevanje ciljev evropske okoljske politike.

 

2. Pojasnitev izraza „pravno zavezujoči učinki“

 

Odbor za skladnost z Aarhuško konvencijo ni prepričan, da bi bilo s konvencijo združljivo, če bi kar na splošno izključili vse akte, ki nimajo pravno zavezujočih in zunanjih učinkov. Poročevalec meni, da je treba to pojasniti.

Da bi zagotovili pravno varnost glede upravnih aktov, za katere se lahko zahteva revizijski postopek, je po njegovem mnenju pomembno navesti, da imajo lahko akti „pravno zavezujoče učinke“ ne glede na obliko (tudi nekatere smernice, sprejete v obliki sporočila, lahko na primer glede na svoje učinke, cilj in vsebino štejejo za pravno zavezujoče).

 

3. Tretje osebe in načelo kontradiktornosti

 

Zaradi pravne varnosti morajo imeti vse tretje osebe, ki jih zadeva zahteva za revizijo, kot so podjetja ali javni organi, ki so predmet zadevnega akta, med postopkom možnost predstaviti dejstva in braniti svoje interese, zato da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji in poštena obravnava.

 

c. Zagotovitev spoštovanja primarnih pogodb

 

1. Možnosti revizije za člane javnosti, ki niso nevladne organizacije

 

Odbor za skladnost z Aarhuško konvencijo je priporočil, da bi morala Aarhuška uredba omogočiti, da lahko notranjo revizijo zahtevajo tudi člani javnosti in ne samo nevladne organizacije.

 

Poročevalec je vseeno prepričan, da razširitev kroga potencialnih prosilcev ni potrebna niti za zagotovitev skladnosti Unije z Aarhuško konvencijo niti ne bi pomenila zanesljivejšega in učinkovitejšega upravnega pregleda.

 

Konvencija sicer okvirno zagotavlja dostop do pravnega varstva, a nekatere vidike izvajanja prepušča pogodbenicam, da o njih same odločajo. V več njenih določbah je celo navedeno, da dostopa do revizijskega postopka v tem okviru ni treba zagotoviti vsem članom javnosti. Tako je v členu 9 Aarhuške konvencije določeno, da se krog potencialnih prosilcev omeji na tiste, ki imajo „zadosten interes“, in dodano, da je treba širok dostop do pravnega varstva omogočiti „vključeni javnosti“. Če bi trdili, da konvencija pogodbenice zavezuje, da vsakemu članu javnosti zagotovijo brezpogojen dostop do revizijskega postopka, bi ji pripisovali več pomena, kot so ga izrazili njeni avtorji.

 

Poleg tega za zagotovitev dejanskega dostopa do upravnega pregleda ni treba širiti kroga potencialnih prosilcev na posameznike. Slednji imajo namreč že možnost, da prek nacionalnih sodišč in postopka predhodnega odločanja na podlagi člena 267 PDEU ter neposredno na podlagi člena 263(4) PDEU vložijo ničnostno tožbo, ki fizičnim ali pravnim osebam omogoča neposredno vložitev tožbe pred Sodiščem Evropske unije. Aarhuška uredba dopolnjuje splošni okvir, ki posameznikom že zagotavlja precejšnje možnosti sodnega nadzora prek nacionalnih sodišč in Sodišča EU.

 

Obenem pa Splošnega sodišča kot najvišjega sodišča ne bi smeli preobremenjevati s tem, da bi moralo presojati o nesorazmernem številu izpodbijanj enega in istega upravnega akta, do česar bi prišlo, če bi vlaganje zahtev za revizijski postopek omogočili tudi posameznikom. To ne bi prineslo nikakršne dodane vrednosti, hkrati pa bi pomenilo neučinkovito in po nepotrebnem drago rabo sredstev Splošnega sodišča.

 

2. Sklepi o državni pomoči in nacionalni izvedbeni akti

 

Čeprav to ni bilo del ugotovitev iz leta 2017, je Odbor za skladnost z Aarhuško konvencijo v osnutku svojega mnenja iz januarja 2021 izrazil stališče, da Unija s tem, ko ni zagotovila možnosti za pregled sklepov o ukrepih državne pomoči, ki jih je sprejela Komisija, krši konvencijo.

 

Glede tega želi poročevalec poudariti, da spoštovanje konvencije ne sme posegati v temeljna načela pravnega reda Unije in njenega sistema za upravno in sodno varstvo. Sodišče Evropske unije je še opozorilo, da sodni in upravni postopki v zvezi z dostopom do pravnega varstva v okoljskem pravu v prvi vrsti spadajo na področje uporabe prava držav članic (gl. Svet in Komisija proti Vereniging Milieudefensie aos). Zato je ukrepe na nacionalni ravni, vključno z nacionalnimi sklepi o državni pomoči in nacionalnimi izvedbenimi akti, ki izhajajo iz aktov Unije, mogoče izpodbijati v nacionalnem pravnem sistemu v državah članicah, ki so tudi same podpisnice konvencije. Vsakršno širjenje ali dvigovanje na raven Unije bi pomenilo vmešavanje Unije na področja drugih institucij in bi omajala medinstitucionalno ravnovesje. Za vse ukrepe na nacionalni ravni je splošni okvir Unije za upravno in sodno varstvo uravnotežen in ustreza svojemu namenu.

 

III. Sklep

 

Namen tega poročila je zagotoviti, da bo Unija nedvomno izpolnjevala svoje mednarodne obveznosti iz Aarhuške konvencije. Čeprav je Odbor izdal koristne smernice za postopek revizije, je pomembno Aarhuško uredbo spremeniti v skladu s primarnima pogodbama in ob upoštevanju nadnacionalne narave Unije ter njenega veljavnega nabora pravil in pravnih možnosti. V tem poročilu ustrezno upoštevamo aktualne pomisleke glede skladnosti Unije z Aarhuško konvencijo in si prizadevamo za enovito stališče v imenu institucij Unije. Namen poročila je zagotoviti, da Unija z uradnim pregledom Aarhuške uredbe na sestanku pogodbenic oktobra 2021 ne bi kršila svojih obveznosti po mednarodnem pravu.

 

 


MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE (23.3.2021)

<CommissionInt>za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane</CommissionInt>


<Titre>o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 2020/0289(COD))</DocRef>

Pripravljavec mnenja: <Depute>Jiří Pospíšil</Depute>

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen tega predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti, ki je podprt s poročilom[2] in priloženo študijo[3], je revidirati mehanizem upravne revizije, ki je bil vzpostavljen leta 2006, glede upravnih dejanj in opustitev institucij in organov EU. Obsežna študija in poročilo Komisije z analizo delovanja določb o dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah na ravni EU predstavlja trden dejanski dokazni temelj za to pobudo. Čeprav so predlagane spremembe dokaj obširne, je Komisija menila, da ocena učinka ni potrebna. To je izrazito neugodno, ker je eden glavnih ciljev spremeniti sklicevanja na okoljsko pravo, tako da se lahko pregleda vsak upravni akt, ki nasprotuje okoljskemu pravu EU, ne glede na njegove politične cilje, kar bo znatno vplivalo na upravo, pa tudi zato, ker je drug glavni cilj podaljšati roke za zahteve in odgovore v postopku upravne revizije, kar bo postopek izjemno upočasnilo in negativno vplivalo na skupnostne in zasebne postopke ter zvišalo stroške. Brez ocene učinka torej ni jasno, kakšno bo po spremembi ravnovesje interesov in kakšne bodo posledice.

Pripravljavec mnenja priznava, da imajo okoljske nevladne organizacije po vsej Evropi pomembno vlogo za okolje. To pomeni, da bi pod jasnimi in določenimi pogoji morale imeti pravico, da zahtevajo revizijo odločitev javnih organov, če so v nasprotju z okoljskim pravom.

EU je sprejela Uredbo, da bi prispevala k izvajanju obveznosti, ki izhajajo iz Konvencije. Leta 2005 je uradno postala pogodbenica Konvencije[4]. Člen 9(3) Konvencije navaja, da mora vsaka pogodbenica zagotoviti, „da imajo člani javnosti, kadar izpolnjujejo morebitna merila po njenem notranjem pravu, dostop do upravnih ali sodnih postopkov za izpodbijanje dejanj in opustitev oseb zasebnega prava in organov javne oblasti, ki so v nasprotju z določbami njenega notranjega prava, ki se nanaša na okolje“.

Pripravljavec mnenja na splošno podpira predlog Komisije, čeprav je cilj številnih sprememb prilagoditi opredelitev (upravnega) akta določbam iz člena 263 PDEU, saj se strinja z namero Komisije, da se možnost vlaganja zahtev za upravno revizijo razširi ne le pri aktih za posamična področja, temveč tudi pri splošnih. Pri varstvu okolja gre namreč za javni interes, ne za interese posameznika. Poleg tega se pripravljavec mnenja strinja z utemeljitvijo Komisije, da bi bilo treba za namen zahteve za upravno revizijo upoštevati učinke upravnega akta, ki nasprotuje okoljskemu pravu, ne pa ciljev politik okoljskega prava EU.

Nadalje pripravljavec mnenja predlaga navedbo upravnih aktov, ki so „namenjeni doseganju pravno zavezujočih in zunanjih učinkov“, saj bi bilo treba omogočiti revizijo ne le za akte, ki so po naravi pravno zavezujoči in imajo zunanje učinke, temveč tudi za akte, katerih avtor je želel z njimi povzročiti take učinke.

V zvezi s časovnimi okviri, ki jih predlaga Komisija, pripravljavec mnenja predlaga, da se nekoliko skrajšajo, zato da bi preprečili predolge in preveč obremenjujoče upravne postopke. Predolg rok za zahtevo za upravno revizijo bi lahko pomenil breme za institucijo. Nasprotno pa bi lahko s krajšim rokom za vložitev zahtev za upravno revizijo preprečili množične upravne in oportunistične zahteve. Razlika v rokih za upravne akte in opustitve sprejetja teh aktov je povezana s samo naravo opustitve. Obenem bi s krajšim rokom za odgovor institucij na zahtevo zagotovili hitrejše in učinkovitejše varstvo državljanov ter omejili trajanje postopka, kar je pomembno za izvajalce projektov. Nujno je treba skrajšati obdobje pravne negotovosti za zadevno javnost. Pri tem se upošteva dejstvo, da bi v primeru verjetnega negativnega vpliva upravnega akta na okolje utegnila nastati nepopravljiva škoda, kar upravičuje hitro ukrepanje. Kratek rok pomeni tudi spodbudo za institucijo, da se hitro odzove, in omogoča upoštevanje načela dobrega upravljanja. Ker postopki upravne revizije veljajo za preprostejše od sodnih postopkov (na primer ni potrebna pravna pomoč), roka ni treba preveč podaljšati ali celo sploh ne.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

<RepeatBlock-Amend>

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Člen 9(3) in (4) Aarhuške konvencije določa, da imajo člani javnosti, kadar izpolnjujejo morebitna merila po nacionalnem pravu ali pravu Unije, dostop do upravnih ali sodnih postopkov za izpodbijanje dejanj in opustitev, ki so v nasprotju z določbami nacionalnega prava ali prava Unije, ki se nanašajo na okolje. Zagotavljanje dostopa do upravnih in sodnih postopkov je potrebno, da lahko Unija izpolni zahteve iz navedenih določb.

</Amend> 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Omejitev notranje revizije, določene v Uredbi (ES) št. 1367/2006, na posamične upravne akte je glavna ovira za okoljske nevladne organizacije, ki si prizadevajo za notranjo revizijo na podlagi člena 10 navedene uredbe tudi glede upravnih aktov s širšim področjem uporabe. Zato je treba razširiti področje uporabe postopka notranje revizije iz navedene uredbe, da bi vključevalo splošne nezakonodajne akte.

(5)  Omejitev notranje revizije, določene v Uredbi (ES) št. 1367/2006, na posamične upravne akte je ovira za okoljske nevladne organizacije, ki želijo upravičeno uporabo notranje revizije na podlagi člena 10 navedene uredbe tudi glede upravnih aktov s širšim področjem uporabe. Zato je ustrezno, da se področje uporabe postopka notranje revizije iz navedene uredbe razširi, da bi vključevalo splošne nezakonodajne akte, ki nasprotujejo pravu v zvezi z okoljem.

</Amend>

 

 

 

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 11 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a) Člen 9(4) Aarhuške konvencije določa, da sodni postopki na področju uporabe člena 9(3) Aarhuške konvencije ne smejo biti nedopustno dragi. Za zagotovitev, da sodni postopki v skladu s členom 12 Uredbe (ES) 1367/2006 niso nedopustno dragi in da je znesek stroškov za vložnika predvidljiv, bi si morale institucije ali organi Unije prizadevati, da zahtevajo razumno povračilo stroškov, kadar so v sodnem postopku uspešni.

</Amend> 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 12</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Skladno s sodno prakso Sodišča Evropske unije6 morajo okoljske nevladne organizacije, ki zahtevajo notranjo revizijo upravnega akta, za pojasnitev razlogov za revizijo navesti dejanske elemente ali tehtne pravne trditve, na podlagi katerih bi bil mogoč verjeten, in sicer resen dvom.

(12)  Skladno s sodno prakso Sodišča Evropske unije6 morajo okoljske nevladne organizacije, ki zahtevajo notranjo revizijo upravnega akta, za pojasnitev razlogov za revizijo navesti dejanske elemente ali tehtne pravne trditve, na podlagi katerih bi bil mogoč verjeten, in sicer resen dvom. Ta zahteva bi morala veljati tudi v okviru Uredbe (ES) št. 1367/2006.

______________

_________________

6 Sodba Sodišča z dne 12. septembra 2019 v zadevi C-82/17 P, TestBioTech proti Komisiji, EU:C:2019:719, točka 69.

6 Sodba Sodišča z dne 12. septembra 2019 v zadevi C-82/17 P, TestBioTech proti Komisiji, EU:C:2019:719, točka 69.

 

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 1</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1367/2006</DocAmend2>

<Article2>Člen 2 – odstavek 1 – točka g</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  ‚upravni akt‘ pomeni kateri koli nezakonodajni akt, ki ga sprejme institucija ali organ Unije in ima pravno zavezujoče in zunanje učinke ter vsebuje določbe, ki so zaradi svojih učinkov morda v nasprotju z okoljskih pravom v smislu točke (f) člena 2(1), razen tistih določb tega akta, za katere se v pravu Unije izrecno zahtevajo izvedbeni ukrepi na ravni Unije ali nacionalni ravni;

(g)  ‚upravni akt‘ pomeni nezakonodajni akt, ki ga sprejme institucija ali organ Unije in ima ali naj bi imel pravno zavezujoče in zunanje učinke ter vsebuje določbe, ki so v nasprotju z okoljskih pravom v smislu točke (f) člena 2(1), razen tistih določb tega akta, za katere se v pravu Unije izrecno zahtevajo izvedbeni ukrepi na ravni Unije ali nacionalni ravni;

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Pripravljavec mnenja se strinja z voljo Komisije, da se možnost zahteve za upravno revizijo poleg posamičnih aktov razširi tudi pri splošnih. Nadalje pripravljavec mnenja predlaga navedbo upravnih aktov, ki „naj bi imeli pravno zavezujoče in zunanje učinke“, saj revizije ne bi bilo treba omogočiti samo za akte, ki so po naravi pravno zavezujoči in imajo zunanje učinke, temveč tudi za akte, katerih avtor želi z njimi povzročiti take učinke.

 

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1367/2006</DocAmend2>

<Article2>Člen 4 – odstavek 2</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

1a. V členu 4 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

2. Informacije o okolju, ki jih je treba zagotoviti in razširjati, se po potrebi posodabljajo. Poleg dokumentov, naštetih v členu 12(2) in (3) ter členu 13(1) in (2) Uredbe (ES) št. 1049/2001, vključujejo podatkovne baze ali registri naslednje:

„2. Informacije o okolju, ki jih je treba zagotoviti in razširjati, se po potrebi posodabljajo. Poleg dokumentov, naštetih v členu 12(2) in (3) ter členu 13(1) in (2) Uredbe (ES) št. 1049/2001, se v podatkovne baze ali registre vključijo sledeči dokumenti, ko so na voljo v prečiščeni obliki:

(a) besedila mednarodnih pogodb, konvencij in sporazumov ter zakonodaje Skupnosti o okolju ali v povezavi z njim ter besedila politik, načrtov in programov v zvezi z okoljem;

(a) besedila mednarodnih pogodb, konvencij in sporazumov ter zakonodaje Unije o okolju ali v povezavi z njim ter besedila politik, načrtov in programov v zvezi z okoljem;

 

(aa)  stališča držav članic, kot jih izrazijo v postopkih odločanja za sprejetje zakonodaje ali upravnih aktov Unije o okolju ali v povezavi z njim;

(b) poročila o napredku pri izvajanju besedil iz točke (a), če jih institucije ali organi Skupnosti pripravljajo ali hranijo v elektronski obliki;

(b) poročila o napredku pri izvajanju besedil iz točke (a), če jih institucije ali organi Unije pripravljajo ali hranijo v elektronski obliki;

(c) korake v postopkih glede kršitev prava Skupnosti od faze obrazloženega mnenja iz prvega odstavka člena 226 Pogodbe naprej;

(c) korake v postopkih glede kršitev prava Skupnosti od faze obrazloženega mnenja iz prvega odstavka člena 258(1) Pogodbe naprej;

(d) poročila o stanju okolja iz odstavka 4;

(d) poročila o stanju okolja iz odstavka 4;

(e) podatke ali povzetke podatkov, pridobljenih s spremljanjem dejavnosti, ki vplivajo ali bi utegnile vplivati na okolje;

(e) podatke ali povzetke podatkov, pridobljenih s spremljanjem dejavnosti, ki vplivajo ali bi utegnile vplivati na okolje;

(f) dovoljenja s pomembnim vplivom na okolje in sporazume o okolju ali napotilo na kraj, kjer je te informacije mogoče zahtevati ali imeti vanje vpogled;

(f) dovoljenja s pomembnim vplivom na okolje in sporazume o okolju ali napotilo na kraj, kjer je te informacije mogoče zahtevati ali imeti vanje vpogled;

(g) študije vplivov na okolje in ocene tveganj glede okoljskih elementov ali napotilo na kraj, kjer je te informacije mogoče zahtevati ali imeti vanje vpogled.

(g) študije vplivov na okolje in ocene tveganj glede okoljskih elementov ali napotilo na kraj, kjer je te informacije mogoče zahtevati ali imeti vanje vpogled.“

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1367/2006</DocAmend2>

<Article2>Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če je upravni akt izvedbeni ukrep na ravni Unije, ki ga zahteva drug nezakonodajni akt, lahko nevladna organizacija zahteva tudi revizijo določbe nezakonodajnega akta, za katerega se zahteva ta izvedbeni ukrep, kadar se zahteva revizija tega izvedbenega ukrepa.

Če je upravni akt izvedbeni ukrep na ravni Unije, ki ga zahteva drug nezakonodajni akt, lahko nevladna organizacija zahteva tudi revizijo določbe nezakonodajnega akta, za katerega se zahteva ta izvedbeni ukrep, kadar se zahteva revizija tega izvedbenega ukrepa, če je nezakonodajni akt povezan z okoljem.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1367/2006</DocAmend2>

<Article2>Člen 10 – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Institucija ali organ Unije iz odstavka 1 obravnava vse zahteve, razen če je očitno, da zahteva ni utemeljena. Institucija ali organ Unije svojo utemeljitev poda v pisnem odgovoru čim prej, najpozneje pa v 16 tednih po prejemu zahteve.“

2.  Institucija ali organ Unije iz odstavka 1 obravnava vse zahteve, razen če je očitno, da zahteva ni utemeljena. Institucija ali organ Unije svojo utemeljitev poda v pisnem odgovoru čim prej, najpozneje pa v 14 tednih po prejemu zahteve.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

S krajšim rokom za odgovor institucij na zahtevo se zagotovi hitrejše in učinkovitejše varstvo državljanov ter omeji čas postopka, kar je pomembno za izvajalce zadevnih projektov. Nujno je treba skrajšati obdobje pravne negotovosti za zadevno javnost. Pri tem se upošteva dejstvo, da bi v primeru verjetnega negativnega vpliva upravnega akta na okolje utegnila nastati nepopravljiva škoda, kar upravičuje hitro ukrepanje.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1367/2006</DocAmend2>

<Article2>Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V vsakem primeru pa institucija ali organ Unije ukrepa v roku, ki ne presega 22 mesecev od prejema zahteve.

V vsakem primeru pa institucija ali organ Unije ukrepa v roku, ki ne presega 20 tednov od prejema zahteve.

</Amend>

 

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 1367/2006</DocAmend2>

<Article2>Člen 12 odstavek 2 a (novo)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. V členu 12 se doda naslednji odstavek:

 

2a. Brez poseganja v pravico Sodišča, da odloči o porazdelitvi stroškov, sodni postopki, sproženi na podlagi te določbe, ne smejo biti nedopustno dragi. Če so institucije in organi Unije iz člena 10(1) uspešni v sodnih postopkih, si prizadevajo za razumno povračilo stroškov.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti

Referenčni dokumenti

COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 2020/0289(COD)

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

19.10.2020

 

 

 

Mnenje pripravil

 Datum razglasitve na zasedanju

JURI

19.10.2020

Pripravljavec/-ka mnenja

 Datum imenovanja

Jiří Pospíšil

16.11.2020

Obravnava v odboru

7.12.2020

22.2.2021

 

 

Datum sprejetja

18.3.2021

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

11

8

6

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Ibán García Del Blanco, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Patrick Breyer, Andrzej Halicki, Heidi Hautala, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Antonius Manders, Sabrina Pignedoli, Jérôme Rivière, Nacho Sánchez Amor

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

11

+

PPE

Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Antonius Manders, Jiří Pospíšil, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos

ID

Gilles Lebreton, Jérôme Rivière

ECR

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Raffaele Stancanelli

 

8

-

S&D

Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Verts/ALE

Patrick Breyer, Marie Toussaint

The Left

Manon Aubry

 

6

0

Renew

Pascal Durand, Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

ID

Gunnar Beck

NI

Mislav Kolakušić

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti

Referenčni dokumenti

COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 2020/0289(COD)

Datum predložitve EP

14.10.2020

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

19.10.2020

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

 Datum razglasitve na zasedanju

JURI

19.10.2020

LIBE

19.10.2020

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

 Datum sklepa

LIBE

26.10.2020

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Christian Doleschal

1.12.2020

 

 

 

Obravnava v odboru

24.2.2021

22.4.2021

 

 

Datum sprejetja

23.4.2021

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

61

7

10

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Atanasios Konstandinu (Athanasios Konstantinou), Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Frédérique Ries, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Asger Christensen, Danilo Oscar Lancini, Sirpa Pietikäinen

Datum predložitve

4.5.2021


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

61

+

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Pernille Weiss

Renew

Pascal Canfin, Asger Christensen, Martin Hojsík, Jan Huitema, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Emma Wiesner

S&D

Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Tiemo Wölken

The Left

Malin Björk, Anja Hazekamp, Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Silvia Modig, Mick Wallace

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

 

7

-

ECR

Rob Rooken

ID

Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Teuvo Hakkarainen, Danilo Oscar Lancini, Sylvia Limmer, Silvia Sardone

 

10

0

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

ID

Aurélia Beigneux, Catherine Griset, Joëlle Mélin

NI

Atanasios Konstandinu (Athanasios Konstantinou)

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

[1] UL C 123, 9.4.2021, str. 66.

[2]  Delovni dokument služb Komisije, Poročilo o izvajanju Aarhuške konvencije v Evropski uniji na področju dostopa do pravnega varstva v okoljskih zadevah, SWD(2019)0378.

[3]  Študija o izvajanju Aarhuške konvencije v EU na področju dostopa do pravnega varstva v okoljskih zadevah, končno poročilo, september 2019, 07.0203/2018/786407/SER/ENV.E.4.

[4]  Sklep Sveta 2005/370/ES z dne 17. februarja 2005 o sklenitvi Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, v imenu Evropske skupnosti (UL L 124, 17.5.2005, str. 1–3).

Zadnja posodobitev: 12. maj 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov