Postup : 2021/0097(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0155/2021

Předložené texty :

A9-0155/2021

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/05/2021 - 13

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0228

<Date>{11/05/2021}11.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9‑0155/2021</NoDocSe>
PDF 172kWORD 48k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v souvislosti s opatřeními Unie ve veřejném zájmu

</Titre>

<DocRef>(COM(2021)0181 – C9-0132/2021 – 2021/0097(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Hospodářský a měnový výbor</Commission>

Zpravodajka: <Depute>Irene Tinagli</Depute>

 (Zjednodušený postup – čl. 52 odst. 1 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v souvislosti s opatřeními Unie ve veřejném zájmu

(COM(2021)0181 – C9-0132/2021 – 2021/0097(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2021)0181),

 s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C9-0132/2021),

 s ohledem na článek 82 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9‑0155/2021),

1. schvaluje návrh Komise;

2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Směrnice o DPH stanoví osvobození od daně podle čl. 143 odst. 1 písm. fa) a čl. 151 odst. 1 písm. aa) umožňující odpočet DPH týkající se dovozu zboží a dodání zboží a poskytnutí služeb evropským subjektům, na které se vztahuje Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie. Na základě příslušného výkladu tohoto protokolu je tato výjimka přísně omezena na nákupy pro účely oficiálního použití daným subjektem EU. Nebylo by možné ji uplatnit na nákupy zboží a služeb určených k bezplatnému poskytnutí členským státům nebo vnitrostátnímu zdravotnickému orgán či nemocnici, jelikož to není považováno za oficiální použití. Právě takové případy se však mohou stát obzvláště důležitými v reakci na krize, jako je pandemie COVID-19, a proto se v současnosti platná osvobození od DPH považují v této souvislosti za nedostatečná.

 

Stávající návrh má tudíž za cíl zavést široce pojaté osvobození od DPH pro pořizování zboží či služeb Komisí nebo agenturou či subjektem založenými podle práva Unie v rámci plnění mandátu, který jim byl ve veřejném zájmu udělen právem Unie.

 

Mezi transakce, na které se vztahuje osvobození od daně, patří:

 diagnostické testy a testovací materiál a laboratorní vybavení;

 osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou rukavice, respirátory, roušky, pláště, dezinfekční prostředky a vybavení;

 stany, polní lůžka, oblečení a potraviny;

 vybavení pro pátrací a záchranné operace, pytle s pískem, záchranné vesty a nafukovací čluny;

 antimikrobiální látky a antibiotika, antidota pro případ chemické hrozby, ošetřující přípravky na poškození zdraví v důsledku ozáření, antitoxiny, jodové tablety;

 krevní produkty nebo protilátky;

 zařízení měřící radiaci;

 vývoj, výroba a obstarání nezbytných produktů, činnosti v oblasti výzkumu a inovací, strategické vytváření zásob produktů; farmaceutické licence, karanténní zařízení, klinická hodnocení, dezinfekce prostor atd.

 

Návrh odstraní DPH jakožto nákladový faktor programů EU. Je důležité uvést, že zavedení tohoto osvobození od daně nebude mít negativní dopad na rozpočet EU.

 

Aby se snížila administrativní zátěž související s používáním tištěné verze osvědčení o osvobození, návrh rovněž stanoví zavedení elektronické verze tohoto formuláře.

 

V souvislosti s výše uvedeným se zpravodajka domnívá, že návrh by měl být schválen co nejdříve, aby Komise mohla představit řešení, která jsou pro boj s pandemií COVID-19 nezbytná, aniž by představovala zbytečnou zátěž. S ohledem na stávající výjimečné okolnosti proto zpravodajka navrhuje, aby byl návrh schválen bez pozměňovacích návrhů zjednodušeným postupem podle čl. 52 odst. 1 jednacího řádu.

 

 

****

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Změna směrnice 2006/112/ES pokud jde o výjimky vztahující se na dovozy a některé dodávky, při respektování opatření Unie ve veřejném zájmu

Referenční údaje

COM(2021)0181 – C9-0132/2021 – 2021/0097(CNS)

Datum konzultace s Parlamentem

16.4.2021

 

 

 

Příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

ECON

26.4.2021

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

IMCO

26.4.2021

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

 Datum rozhodnutí

IMCO

26.4.2021

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Irene Tinagli

22.4.2021

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

10.5.2021

Projednání ve výboru

10.5.2021

 

 

 

Datum přijetí

10.5.2021

 

 

 

Datum předložení

11.5.2021

 

 

Poslední aktualizace: 12. května 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí