ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με απαλλαγές εισαγωγών και ορισμένων παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών όσον αφορά μέτρα της Ένωσης υπέρ του δημόσιου συμφέροντος

  11.5.2021 - (COM(2021)0181 – C9-0132/2021 – 2021/0097(CNS)) - *

  Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
  Εισηγήτρια: Irene Tinagli
  (Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 52 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

  Διαδικασία : 2021/0097(CNS)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A9-0155/2021
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A9-0155/2021
  Συζήτηση :
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με απαλλαγές εισαγωγών και ορισμένων παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών όσον αφορά μέτρα της Ένωσης υπέρ του δημόσιου συμφέροντος

  (COM(2021)0181 – C9-0132/2021 – 2021/0097(CNS))

  (Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2021)0181),

   έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C9-0132/2021),

   έχοντας υπόψη το άρθρο 82 του Κανονισμού του,

   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0155/2021),

  1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

  2. καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

  3. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

  4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


   

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Η οδηγία ΦΠΑ προβλέπει, σύμφωνα με το άρθρο 143 παράγραφος 1 στοιχείο στ α) και το άρθρο 151 παράγραφος 1 στοιχείο αα), απαλλαγή με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ όσον αφορά τις εισαγωγές αγαθών από ευρωπαϊκούς οργανισμούς, καθώς και τις παροχές αγαθών και υπηρεσιών στους εν λόγω οργανισμούς για τους οποίους ισχύει το πρωτόκολλο περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρωτόκολλο περί των προνομίων και ασυλιών). Με βάση την αντίστοιχη ερμηνεία του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών, η απαλλαγή αυτή περιορίζεται αυστηρά στις αγορές που πραγματοποιούνται για υπηρεσιακή χρήση από τον εν λόγω οργανισμό της ΕΕ. Δεν εφαρμόζεται στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών που προορίζονται για δωρεάν διάθεση σε κράτη μέλη, ή σε εθνική υγειονομική αρχή ή νοσοκομείο, καθώς αυτό δεν θεωρείται υπηρεσιακή χρήση. Ωστόσο, οι περιπτώσεις αυτές μπορούν να καταστούν ιδιαίτερα σημαντικές για την αντιμετώπιση κρίσεων, όπως η πανδημία COVID-19, και, ως εκ τούτου, οι επί του παρόντος ισχύουσες απαλλαγές από τον ΦΠΑ κρίνονται ανεπαρκείς από την άποψη αυτή.

   

  Η παρούσα πρόταση έχει στόχο τη θέσπιση ευρείας απαλλαγής από τον ΦΠΑ για την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών από την Επιτροπή ή από οργανισμό ή όργανο που έχει συσταθεί βάσει του δικαίου της Ένωσης στο πλαίσιο της εκπλήρωσης εντολής που της/του έχει ανατεθεί από το δίκαιο της Ένωσης προς το δημόσιο συμφέρον.

   

  Οι πράξεις που καλύπτονται από την απαλλαγή περιλαμβάνουν τα εξής:

  - διαγνωστικές εξετάσεις και υλικά για τη διενέργεια εξετάσεων και εργαστηριακό εξοπλισμό·

  - μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), όπως γάντια, μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας/μάσκες, ποδιές, προϊόντα και εξοπλισμό απολύμανσης·

  - σκηνές, κρεβάτια εκστρατείας, ενδύματα και τρόφιμα·

  - εξοπλισμό έρευνας και διάσωσης, γεώσακκους, σωσίβια γιλέκα και φουσκωτές λέμβους·

  - αντιμικροβιακά και αντιβιοτικά, αντίδοτα κατά χημικών απειλών, θεραπευτικές αγωγές για τραύματα από ακτινοβολία, αντιτοξίνες, δισκία ιωδίου·

  - προϊόντα αίματος ή αντισώματα·

  - όργανα μέτρησης της ακτινοβολίας·

  - ανάπτυξη, παραγωγή και προμήθεια των αναγκαίων προϊόντων, δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, στρατηγικό απόθεμα προϊόντων· φαρμακευτικές άδειες, μονάδες καραντίνας, κλινικές δοκιμές, απολύμανση εγκαταστάσεων κ.λπ.

   

  Η πρόταση θα εξαλείψει τον ΦΠΑ ως παράγοντα κόστους για τα προγράμματα της ΕΕ. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η εισαγωγή αυτής της απαλλαγής από τον ΦΠΑ δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

   

  Προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος που συνδέεται με τη χρήση της έντυπης έκδοσης του πιστοποιητικού απαλλαγής, η πρόταση προβλέπει επίσης την καθιέρωση ηλεκτρονικού εντύπου.

   

  Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η εισηγήτρια θεωρεί ότι η πρόταση θα πρέπει να εγκριθεί το συντομότερο δυνατό, ώστε η Επιτροπή να μπορέσει να προσφέρει τις λύσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19 χωρίς περιττές επιβαρύνσεις. Στο πλαίσιο των τρεχουσών εξαιρετικών περιστάσεων, η εισηγήτρια προτείνει να εγκρίνει το Κοινοβούλιο την πρόταση χωρίς τροπολογίες με την απλοποιημένη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 του Κανονισμού.

   

  ****


  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τις απαλλαγές κατά την εισαγωγή και τις απαλλαγές ορισμένων παραδόσεων αγαθών, σε σχέση με μέτρα της Ένωσης προς το δημόσιο συμφέρον

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2021)0181 – C9-0132/2021 – 2021/0097(CNS)

  Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

  16.4.2021

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

     Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ECON

  26.4.2021

   

   

   

  Γνωμοδοτικές επιτροπές

     Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  IMCO

  26.4.2021

   

   

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

     Ημερομηνία της απόφασης

  IMCO

  26.4.2021

   

   

   

  Εισηγητές

     Ημερομηνία ορισμού

  Irene Tinagli

  22.4.2021

   

   

   

  Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

  10.5.2021

  Εξέταση στην επιτροπή

  10.5.2021

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  10.5.2021

   

   

   

  Ημερομηνία κατάθεσης

  11.5.2021