Menetlus : 2021/0097(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0155/2021

Esitatud tekstid :

A9-0155/2021

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/05/2021 - 13

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0228

<Date>{11/05/2021}11.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0155/2021</NoDocSe>
PDF 154kWORD 49k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ impordi ja teatavate tarnete maksuvabastuse osas seoses avalikes huvides võetavate liidu meetmetega</Titre>

<DocRef>(COM(2021)0181 – C9‑0132/2021 – 2021/0097(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Majandus- ja rahanduskomisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>Irene Tinagli</Depute>

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 52 lõige 1)

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ impordi ja teatavate tarnete maksuvabastuse osas seoses avalikes huvides võetavate liidu meetmetega

(COM(2021)0181 – C9‑0132/2021 – 2021/0097(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2021)0181),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C9‑0132/2021),

 võttes arvesse kodukorra artiklit 82,

 võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-0155/2021),

1. kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud tekstist kõrvale kalduda;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


 

SELETUSKIRI

Käibemaksudirektiiviga nähakse ette erand, mis on sätestatud artikli 142 lõike 1 punktis fa ja artikli 151 lõike 1 punktis aa ning mille kohaselt võib Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli kohaldamisalasse kuuluvate Euroopa organite poolt imporditavate kaupade ning neile tarnitavate kaupade ja osutatavate teenuste puhul kohaldada käibemaksuvabastust. Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli vastava tõlgenduse kohaselt võib seda maksuvabastust kohaldada vaid asjaomase liidu organi poolt ametlikuks kasutamiseks ette nähtud kauba ostmise korral. Maksuvabastust ei kohaldata selliste kaupade ja teenuste ostmiseks, mis on mõeldud liikmesriikidele või riiklikule tervishoiuasutusele või haiglale tasuta kättesaadavaks tegemiseks, kuna seda ei loeta ametlikuks kasutamiseks. Just sellised juhtumid võivad aga muutuda eriti oluliseks COVID-19 pandeemia taolistele kriisidele reageerimisel ning seetõttu ei peeta praegu kohaldatavaid käibemaksuvabastusi selles osas piisavaks.

 

Ettepanekuga soovitakse seega kehtestada laiapõhjaline käibemaksuvabastus nende kaupade ja teenuste suhtes, mille komisjon või liidu õiguse alusel asutatud asutus või organ soetab talle liidu õigusega antud ülesannete täitmisel avalikes huvides.

 

Maksuvabastusega on hõlmatud

 diagnostilised testid ja testimisvahendid ning laboriseadmed;

 isikukaitsevahendid, nagu kindad, respiraatorid, maskid, kitlid, desinfitseerimisvahendid ja -seadmed;

 telgid, laagrivoodid, rõivad ja toit;

 otsingu- ja päästevahendid, liivakotid, päästevestid ja täispuhutavad paadid;

 antimikroobikumid ja antibiootikumid, keemiliste ainete antidoodid, kiirguskahjustuste ravivahendid, antitoksiinid, jooditabletid;

 veretooted või antikehad;

 kiirgusmõõteseadmed;

 vajalike toodete väljatöötamine, tootmine ja hankimine, teadustegevus ja innovatsioon, toodete strateegiline varumine; ravimiload, karantiinirajatised, kliinilised uuringud, ruumide desinfitseerimine jne.

 

Ettepanekuga kõrvaldatakse käibemaks kui ELi programmide kulutegur. Tuleb märkida, et selle käibemaksuvabastuse kehtestamisel ei ole negatiivset mõju ELi eelarvele.

 

Selleks et vähendada vabastussertifikaadi paberversiooni kasutamisega seotud halduskoormust, nähakse ettepanekuga ette ka sertifikaadi elektroonilise vormi kasutuselevõtt.

 

Eeltoodut arvesse võttes on raportöör seisukohal, et ettepanek tuleks võimalikult kiiresti heaks kiita, nii et komisjon saaks pakkuda vajalikke lahendusi COVID-19 pandeemiaga toimetulekuks viisil, mis ei ole põhjendamatult koormav. Praegustes erandlikes oludes teeb raportöör ettepaneku, et direktiivi ettepanek kiidetaks ilma muudatusettepanekuteta heaks lihtsustatud menetluse kohaselt (kodukorra artikli 52 lõige 1).

 

 

****

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Direktiivi 2006/112/EÜ muutmine impordi ja teatavate tarnete maksuvabastuse osas seoses avalikes huvides võetavate liidu meetmetega

Viited

COM(2021)0181 – C9-0132/2021 – 2021/0097(CNS)

Parlamendiga konsulteerimise kuupäev

16.4.2021

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

ECON

26.4.2021

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

IMCO

26.4.2021

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

 otsuse kuupäev

IMCO

26.4.2021

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Irene Tinagli

22.4.2021

 

 

 

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

10.5.2021

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

10.5.2021

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.5.2021

 

 

 

Esitamise kuupäev

11.5.2021

 

 

Viimane päevakajastamine: 12. mai 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika