MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tuontia ja tiettyjä luovutuksia ja suorituksia koskevien vapautusten osalta yleisen edun mukaisten unionin toimenpiteiden yhteydessä

  11.5.2021 - (COM(2021)0181 – C9‑0132/2021 – 2021/0097(CNS)) - *

  Talous- ja raha-asioiden valiokunta
  Esittelijä: Irene Tinagli
  (Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 52 artiklan 1 kohta)

  Menettely : 2021/0097(CNS)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A9-0155/2021
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A9-0155/2021
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tuontia ja tiettyjä luovutuksia ja suorituksia koskevien vapautusten osalta yleisen edun mukaisten unionin toimenpiteiden yhteydessä

  (COM(2021)0181 – C9‑0132/2021 – 2021/0097(CNS))

  (Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

  Euroopan parlamentti, joka

   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2021)0181),

   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C9‑0132/2021),

   ottaa huomioon työjärjestyksen 82 artiklan,

   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0155/2021),

  1. hyväksyy komission ehdotuksen;

  2. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

  3. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

  4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


   

  PERUSTELUT

  Arvonlisäverodirektiivin 143 artiklan 1 kohdan fa alakohdassa ja 151 artiklan 1 kohdan aa alakohdassa säädetään vapautuksesta, joka mahdollistaa arvonlisäveron vähennysoikeuden sellaisten EU:n elinten suorittamalle tavaroiden maahantuonnille ja tavaroiden tai palvelusten suorituksille sellaisille EU:n elimille, joihin sovelletaan pöytäkirjaa Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista. Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan tulkinnan perusteella tämä vapautus rajoittuu tiukasti ostoihin, jotka on tehty kyseisen EU-elimen viralliseen käyttöön. Sitä ei sovellettaisi sellaisten tavaroiden ja palvelujen ostoon, jotka on tarkoitettu jäsenvaltioiden, kansallisen terveysviranomaisen tai sairaalan käyttöön maksutta, koska tätä ei pidetä virallisena käyttönä. Juuri tällaisista tapauksista voi kuitenkin tulla erityisen tärkeitä torjuttaessa covid-19-pandemian kaltaisia kriisejä, ja siten tällä hetkellä sovellettavia arvonlisäverovapautuksia pidetään tältä osin riittämättöminä.

   

  Tällä ehdotuksella pyritään näin ottamaan käyttöön laajapohjainen arvonlisäverovapautus, jota sovelletaan komission tai unionin oikeuden nojalla perustetun viraston tai elimen hankkimiin tavaroihin ja palveluihin sille unionin oikeudessa yleisen edun vuoksi annetun tehtävän täyttämiseksi.

   

  Vapautusta voidaan soveltaa seuraaviin liiketoimiin:

   diagnostiset testit ja testausmateriaalit, laboratoriolaitteet ja -tarvikkeet

   henkilönsuojaimet, kuten käsineet, hengityssuojaimet, maskit, suojakaavut, desinfiointiaineet ja -välineet

   teltat, telttavuoteet, vaatteet ja elintarvikkeet

   etsintä- ja pelastusvälineet, hiekkasäkit, pelastusliivit ja ilmatäytteiset veneet

   mikrobilääkkeet ja antibiootit, kemiallisten uhkien vasta-aineet, säteilyvammojen hoitokeinot, antitoksiinit ja joditabletit

   verituotteet ja vasta-aineet

   säteilyn mittauslaitteet

   välttämättömien tuotteiden kehittäminen, tuotanto ja hankinta, tutkimus- ja innovointitoimet, tuotteiden strateginen valmiusvarastointi lääkeluvat, karanteenijärjestelyt, kliiniset tutkimukset, tilojen desinfiointi jne.

   

  Ehdotuksella poistetaan arvonlisävero EU:n ohjelmien kustannustekijänä. On tärkeää huomata, että arvonlisäverovapautuksen käyttöönotto ei vaikuta kielteisesti EU:n talousarvioon.

   

  Vapautustodistuksen paperiversion käyttöön liittyvän hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi ehdotuksessa säädetään myös sähköisen lomakkeen käyttöönotosta.

   

  Edellä esitetyn perusteella esittelijä katsoo, että ehdotus olisi hyväksyttävä mahdollisimman pian, jotta komissio voi toteuttaa covid-19-pandemian edellyttämät ratkaisut ilman kohtuutonta rasitetta. Vallitsevissa poikkeusolosuhteissa esittelijä ehdottaa niin ollen, että ehdotus hyväksytään ilman tarkistuksia työjärjestyksen 52 artiklan 1 kohdan mukaista yksinkertaistettua menettelyä noudattaen.

   

   

  ****

  ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Neuvoston direktiivin 2006/112/EY muuttaminen tuontia ja tiettyjä luovutuksia ja suorituksia koskevien vapautusten osalta yleisen edun mukaisten unionin toimenpiteiden yhteydessä

  Viiteasiakirjat

  COM(2021)0181 – C9-0132/2021 – 2021/0097(CNS)

  EP:n kuuleminen (pvä)

  16.4.2021

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

   Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ECON

  26.4.2021

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

   Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  IMCO

  26.4.2021

   

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

   Päätös tehty (pvä)

  IMCO

  26.4.2021

   

   

   

  Esittelijä(t)

   Nimitetty (pvä)

  Irene Tinagli

  22.4.2021

   

   

   

  Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

  10.5.2021

  Valiokuntakäsittely

  10.5.2021

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  10.5.2021

   

   

   

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  11.5.2021

   

   

  Päivitetty viimeksi: 12. toukokuuta 2021
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö