Procedure : 2021/0097(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0155/2021

Ingediende teksten :

A9-0155/2021

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/05/2021 - 13

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0228

<Date>{11/05/2021}11.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9‑0155/2021</NoDocSe>
PDF 163kWORD 49k

<TitreType>VERSLAG</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende vrijstellingen bij invoer en bepaalde leveringen van goederen en diensten met betrekking tot maatregelen van de Unie in het algemeen belang</Titre>

<DocRef>(COM(2021)0181 – C9‑0132/2021 – 2021/0097(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Commissie economische en monetaire zaken</Commission>

Rapporteur: <Depute>Irene Tinagli</Depute>

(Vereenvoudigde procedure – Artikel 52, lid 1 van het Reglement)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende vrijstellingen bij invoer en bepaalde leveringen van goederen en diensten met betrekking tot maatregelen van de Unie in het algemeen belang

(COM(2021)0181 – C9‑0132/2021 – 2021/0097(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

 gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2021)0181),

 gezien artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C9‑0132/2021),

 gezien artikel 82 van zijn Reglement,

 gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9‑0155/2021),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.


 

TOELICHTING

De btw-richtlijn voorziet in een vrijstelling waarin artikel 143, lid 1, punt fa) en artikel 151, lid 1, punt aa) voorzien, en maakt de aftrekbaarheid van de btw mogelijk op de invoer van goederen door en de levering van goederen en diensten aan Europese instellingen waarop het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie (PPI) van toepassing is. Op basis van de respectieve interpretatie van het Protocol is deze vrijstelling strikt beperkt tot aankopen voor officieel gebruik door het specifiek bedoelde EU-orgaan. De vrijstelling geldt niet voor de aankoop van goederen en diensten die bestemd zijn om kosteloos ter beschikking te worden gesteld aan de lidstaten of een nationale gezondheidsautoriteit of ziekenhuis, aangezien dit niet als officieel gebruik wordt beschouwd. Juist dergelijke gevallen kunnen echter van bijzonder belang zijn in reactie op crises, zoals de COVID-19-pandemie, derhalve worden de momenteel geldende btw-vrijstellingen in dit opzicht ontoereikend geacht.

 

Het huidige voorstel beoogt aldus de invoering van een brede btw-vrijstelling voor de aankoop van goederen of diensten door de Commissie, of door een agentschap of orgaan dat krachtens het recht van de Unie is opgericht ter uitvoering van een mandaat dat hem door het Unierecht in het algemeen belang is verleend.

 

De vrijstelling heeft betrekking op de volgende transacties:

- diagnostische tests en testmaterialen en laboratoriumuitrusting;

- persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zoals handschoenen, respiratoren, maskers, ziekenhuisjassen, ontsmettingsproducten en -uitrusting;

- tenten, kampeerbedden, kleding en voedsel;

- opsporings- en reddingsmiddelen, zandzakken, reddingsvesten en opblaasbare boten;

- antimicrobiële stoffen en antibiotica, antidota voor chemische bedreigingen, behandelingen voor stralingsletsel, antitoxines en jodiumtabletten;

- bloedproducten of antilichamen;

- apparatuur voor het meten van straling;

- ontwikkeling, productie en aankoop van noodzakelijke producten, onderzoeks- en innovatieactiviteiten, strategische opslag van producten; farmaceutische vergunningen, quarantainevoorzieningen, klinische proeven, desinfectie van ruimten enz.

 

Het voorstel neemt de btw als kostenfactor voor EU-programma's weg. Het is van belang erop te wijzen dat de invoering van deze btw-vrijstelling geen negatieve gevolgen zal hebben voor de EU-begroting.

 

Het voorstel voorziet ook in de invoering van een elektronisch formulier om de administratieve lasten te verminderen van het gebruik van de papieren versie van het vrijstellingscertificaat.

 

Gezien het bovenstaande is rapporteur van mening dat het voorstel zo spoedig mogelijk moet worden goedgekeurd, zodat de Commissie de oplossingen kan bieden die nodig zijn om de COVID-19-pandemie zonder onnodige lasten aan te pakken. Gezien de huidige uitzonderlijke omstandigheden stelt rapporteur voor het voorstel zonder amendementen goed te keuren volgens een vereenvoudigde procedure overeenkomstig artikel 52, lid 1 van het Reglement.

 

 

****


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft vrijstellingen bij invoer en bij bepaalde leveringen, met betrekking tot bepaalde maatregelen van de Unie van algemeen belang

Document- en procedurenummers

COM(2021)0181 – C9-0132/2021 – 2021/0097(CNS)

Datum raadpleging EP

16.4.2021

 

 

 

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

ECON

26.4.2021

 

 

 

Adviserende commissies

 Datum bekendmaking

IMCO

26.4.2021

 

 

 

Geen advies

 Datum besluit

IMCO

26.4.2021

 

 

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

Irene Tinagli

22.4.2021

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

10.5.2021

Behandeling in de commissie

10.5.2021

 

 

 

Datum goedkeuring

10.5.2021

 

 

 

Datum indiening

11.5.2021

 

 

Laatst bijgewerkt op: 12 mei 2021Juridische mededeling - Privacybeleid