SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie zwolnień w imporcie i niektórych dostawach, w odniesieniu do środków unijnych przyjmowanych w interesie publicznym

  11.5.2021 - (COM(2021)0181 – C9-0132/2021 – 2021/0097(CNS)) - *

  Komisja Gospodarcza i Monetarna
  Sprawozdawczyni: Irene Tinagli
  (Procedura uproszczona – art. 52 ust. 1 Regulaminu)

  Procedura : 2021/0097(CNS)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A9-0155/2021
  Teksty złożone :
  A9-0155/2021
  Debaty :
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie zwolnień w imporcie i niektórych dostawach, w odniesieniu do środków unijnych przyjmowanych w interesie publicznym

  (COM(2021)0181 – C9-0132/2021 – 2021/0097(CNS))

  (Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

  Parlament Europejski,

   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2021)0181),

   uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C9-0132/2021),

   uwzględniając art. 82 Regulaminu,

   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A9-0155/2021),

  1. zatwierdza wniosek Komisji;

  2. zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

  3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

  4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


   

  UZASADNIENIE

  Dyrektywa VAT przewiduje zwolnienie przewidziane w art. 143 ust. 1 lit. fa) i art. 151 ust. 1 lit. aa), pozwalające na odliczenie VAT w odniesieniu do importu towarów przez organy europejskie i dostaw towarów i świadczenia usług na ich rzecz, do których stosuje się Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej (PPI). Zgodnie z odnośną wykładnią PPI zwolnienie to jest ściśle ograniczone do zakupów dokonywanych do celów użytku służbowego danego organu UE. Nie będzie ono miało zastosowania do zakupu towarów i usług przeznaczonych do nieodpłatnego udostępnienia państwom członkowskim lub krajowemu organowi ds. zdrowia lub szpitalowi, ponieważ nie jest to uznawane za użytek służbowy. Dokładnie takie przypadki mogą jednak stać się szczególnie ważne w odpowiedzi na sytuacje kryzysowe, takie jak pandemia COVID-19, i dlatego obecnie stosowane zwolnienia z VAT uważa się za niewystarczające w tym zakresie.

   

  Niniejszy wniosek ma na celu wprowadzenie szeroko zakrojonego zwolnienia z VAT w odniesieniu do nabywania towarów i usług przez Komisję lub przez agencję lub organ ustanowiony na mocy prawa Unii w ramach wykonywania mandatu udzielonego im na mocy prawa Unii w interesie publicznym.

   

  Transakcje objęte zwolnieniem obejmują następujące elementy:

  - testy diagnostyczne i materiały do badań oraz sprzęt laboratoryjny;

  - środki ochrony indywidualnej (ŚOI), takie jak rękawice, respiratory, maski, fartuchy, produkty i sprzęt do dezynfekcji;

  - namioty, łóżka polowe, odzież i żywność;

  - sprzęt poszukiwawczy i ratowniczy, worki z piaskiem, kamizelki ratunkowe i nadmuchiwane łodzie;

  - środki przeciwdrobnoustrojowe i antybiotyki, odtrutki na wypadek zatrucia chemicznego, preparaty niwelujące skutki napromieniowania, antytoksyny, tabletki z jodem;

  - produkty krwiopochodne lub przeciwciała;

  - urządzenia do pomiaru promieniowania;

  - opracowywanie, produkcja i nabywanie niezbędnych produktów, działalność badawcza i innowacyjna, strategiczne gromadzenie produktów; licencje farmaceutyczne, miejsca kwarantanny, badania kliniczne, dezynfekcja pomieszczeń itp.

   

  Wniosek spowoduje usunięcie podatku VAT jako czynnika kosztotwórczego w programach UE. Należy zauważyć, że wprowadzenie tego zwolnienia z VAT nie będzie miało negatywnego wpływu na budżet UE.

   

  Aby zmniejszyć obciążenia administracyjne związane ze stosowaniem papierowej wersji świadectwa zwolnienia, wniosek przewiduje również wprowadzenie formularza elektronicznego.

   

  W związku z powyższym sprawozdawczyni uważa, że wniosek powinien zostać zatwierdzony przy najbliższej okazji, tak aby Komisja mogła przedstawić rozwiązania niezbędne do uporania się – bez zbędnych obciążeń – z pandemią COVID-19. W obecnych wyjątkowych okolicznościach sprawozdawczyni proponuje zatem, aby wniosek został zatwierdzony bez poprawek zgodnie z procedurą uproszczoną na mocy art. 52 ust. 1 Regulaminu.

   

   

  ****

  PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Tytuł

  Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w zakresie zwolnień w imporcie i niektórych dostawach, w odniesieniu do środków unijnych przyjmowanych w interesie publicznym

  Odsyłacze

  COM(2021)0181 – C9-0132/2021 – 2021/0097(CNS)

  Data konsultacji z PE

  16.4.2021

   

   

   

  Komisja przedmiotowo właściwa

   Data ogłoszenia na posiedzeniu

  ECON

  26.4.2021

   

   

   

  Komisje wyznaczone do wydania opinii

   Data ogłoszenia na posiedzeniu

  IMCO

  26.4.2021

   

   

   

  Opinia niewydana

   Data decyzji

  IMCO

  26.4.2021

   

   

   

  Sprawozdawcy

   Data powołania

  Irene Tinagli

  22.4.2021

   

   

   

  Procedura uproszczona - data decyzji

  10.5.2021

  Rozpatrzenie w komisji

  10.5.2021

   

   

   

  Data przyjęcia

  10.5.2021

   

   

   

  Data złożenia

  11.5.2021

   

   

  Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2021
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności