RAPORT referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește scutirile aplicate importurilor și anumitor furnizări, în legătură cu măsurile Uniunii în interes public

11.5.2021 - (COM(2021)0181 – C9-0132/2021 – 2021/0097(CNS)) - *

Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportoare: Irene Tinagli
[Procedura simplificată – articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

Procedură : 2021/0097(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0155/2021
Texte depuse :
A9-0155/2021
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește scutirile aplicate importurilor și anumitor furnizări, în legătură cu măsurile Uniunii în interes public

(COM(2021)0181 – C9-0132/2021 – 2021/0097(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2021)0181),

 având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de Consiliu (C9-0132/2021),

 având în vedere articolul 82 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0155/2021),

1. aprobă propunerea Comisiei;

2. invită Consiliul să informeze Parlamentul dacă intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3. roagă Consiliul să îl consulte din nou dacă intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


 

EXPUNERE DE MOTIVE

Directiva TVA prevede o scutire la articolul 143 alineatul (1) litera (fa) și la articolul 151 alineatul (1) litera (aa) cu drept de deducere a TVA la bunurile importate de organismele europene cărora li se aplică Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene (PPI) și la bunurile livrate și serviciile prestate acestor organisme. Pe baza interpretării respective a PPI, scutirea menționată se limitează strict la achizițiile efectuate de organismul în cauză al UE în scopul utilizării oficiale. Scutirea nu ar urma să se aplice în cazul achiziționării de bunuri și servicii destinate, de exemplu, să fie puse gratuit la dispoziția statelor membre sau a unei părți terțe, de pildă o autoritate națională în domeniul sănătății sau un spital, deoarece acest lucru nu este considerat drept utilizare oficială. Și totuși tocmai astfel de cazuri pot deveni deosebit de importante în răspunsul la crize precum pandemia de COVID-19 și, de aceea, scutirile de TVA aplicabile în prezent sunt considerate insuficiente în această privință.

 

Propunerea actuală urmărește deci să introducă o scutire generalizată de la plata TVA pentru bunurile și serviciile pe care Comisia sau o agenție sau un organism înființat în temeiul dreptului Uniunii le achiziționează pentru a îndeplini un mandat conferit prin dreptul Uniunii în interes public.

 

Printre articolele care fac obiectul scutirii se numără următoarele:

- teste de diagnosticare și materiale de testare și echipamente de laborator;

- echipamente individuale de protecție (EIP), de exemplu mănuși, aparate respiratorii, măști, halate, produse și echipamente de dezinfectare;

- corturi, paturi de campanie, îmbrăcăminte și alimente;

- echipamente de căutare și salvare, saci de nisip, veste de salvare și bărci gonflabile;

- medicamente antimicrobiene și antibiotice, antidoturi pentru amenințări chimice, tratamente pentru leziuni cauzate de radiații, antitoxine, tablete de iod;

- produse derivate din sânge sau anticorpi;

- aparate de măsurare a radiațiilor;

- dezvoltarea, producția și achiziționarea produselor necesare, activități de cercetare și inovare, stocarea strategică a produselor; brevete farmaceutice, unități de carantină, studii clinice, dezinfectarea sediilor etc.

 

Propunerea va scoate din ecuație TVA-ul ca factor de cost pentru programele UE. Merită remarcat că introducerea acestei scutiri de TVA nu va avea implicații negative pentru bugetul UE.

 

Pentru a reduce sarcina administrativă asociată cu utilizarea versiunii tipărite a certificatului de scutire de TVA, propunerea prevede, de asemenea, introducerea unui formular electronic.

 

Având în vedere cele de mai sus, raportoarea consideră că propunerea ar trebui aprobată cât mai curând posibil, astfel încât Comisia să poată oferi soluțiile necesare pentru a combate fără piedici nejustificate pandemia de COVID-19. Dată fiind această situație excepțională, raportoarea propune ca Parlamentul să aprobe propunerea fără amendamente, prin procedura simplificată prevăzută la articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul de procedură.

 

 

****

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Modificarea Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește derogările la exporturi și pentru anumite bunuri, în legătură cu măsurile Uniunii privind interesul public

Referințe

COM(2021)0181 – C9-0132/2021 – 2021/0097(CNS)

Data consultării PE

16.4.2021

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

ECON

26.4.2021

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

 Data anunțului în plen

IMCO

26.4.2021

 

 

 

Avize care nu au fost emise

 Data deciziei

IMCO

26.4.2021

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Irene Tinagli

22.4.2021

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

10.5.2021

Examinare în comisie

10.5.2021

 

 

 

Data adoptării

10.5.2021

 

 

 

Data depunerii

11.5.2021

 

 

Ultima actualizare: 12 mai 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate