Postup : 2021/0097(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0155/2021

Predkladané texty :

A9-0155/2021

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/05/2021 - 13

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0228

<Date>{11/05/2021}11.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0155/2021</NoDocSe>
PDF 174kWORD 49k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o oslobodenia od dane pri dovoze a pri určitých dodaniach tovaru a poskytovaní služieb, ktoré sa týkajú opatrení Únie vo verejnom záujme</Titre>

<DocRef>(COM(2021)0181 – C9‑0132/2021 – 2021/0097(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Výbor pre hospodárske a menové veci</Commission>

Spravodajkyňa: <Depute>Irene Tinagli</Depute>

(Zjednodušený postup – článok 52 ods. 1 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o oslobodenia od dane pri dovoze a pri určitých dodaniach tovaru a poskytovaní služieb, ktoré sa týkajú opatrení Únie vo verejnom záujme

(COM(2021)0181 – C9‑0132/2021 – 2021/0097(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament

 so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2021)0181),

 so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C9‑0132/2021),

 so zreteľom na článok 82 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0155/2021),

1. schvaľuje návrh Komisie;

2. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

V smernici o DPH sa v článkoch 143 ods. 1 písm. fa) a 151 ods. 1 písm. aa) stanovuje oslobodenie od dane s možnosťou odpočítania DPH pri dovoze tovaru európskymi orgánmi a dodaní tovaru a služieb európskym orgánom, na ktoré sa vzťahuje Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie. Na základe príslušného výkladu uvedeného protokolu je toto oslobodenie striktne obmedzené na nákupy uskutočnené na úradné účely daného orgánu EÚ. Oslobodenie sa nevzťahuje na nákup tovaru a služieb, ktoré sú určené na bezplatné sprístupnenie členským štátom alebo vnútroštátnemu zdravotníckemu orgánu prípadne nemocnici, keďže takéto použitie sa nepovažuje za použitie na úradné účely. Práve takéto prípady sa však môžu stať mimoriadne dôležitými v reakcii na krízy, ako je pandémia COVID-19, a preto sa v súčasnosti platné oslobodenia od DPH v tejto súvislosti považujú za nedostatočné.

 

Cieľom tohto návrhu je preto zaviesť rozsiahle oslobodenie od DPH pri nadobúdaní tovaru a služieb Komisiou alebo agentúrou alebo orgánom zriadenými podľa práva Únie pri plnení mandátu, ktorým bol daný subjekt poverený na základe práva Únie vo verejnom záujme.

 

Transakcie, na ktoré sa oslobodenie vzťahuje, zahŕňajú:

 diagnostické testy, testovací materiál a laboratórne vybavenie;

 osobné ochranné prostriedky (OOP) ako rukavice, respirátory, rúška, plášte, dezinfekčné prostriedky a vybavenie;

 stany, poľné lôžka, oblečenie a jedlo;

 vybavenie na pátracie a záchranné operácie, vrecia naplnené pieskom, záchranné vesty a nafukovacie člny;

 antimikrobiálne látky a antibiotiká, antidotá proti chemickým hrozbám, prípravky na liečbu poranení z ožiarenia, antitoxíny, jódové tablety;

 výrobky z krvi alebo protilátky;

 zariadenia na meranie žiarenia;

 vývoj, výroba a obstarávanie potrebných výrobkov, výskumné a inovačné činnosti, vytváranie strategických zásob výrobkov; farmaceutické licencie, karanténne zariadenia, klinické skúšky, dezinfekcia priestorov atď.

 

Návrhom sa zruší DPH ako nákladový faktor pri programoch EÚ. Je dôležité poznamenať, že zavedenie tohto oslobodenia od DPH nebude mať žiadny negatívny vplyv na rozpočet EÚ.

 

S cieľom znížiť administratívnu záťaž spojenú s používaním papierovej verzie osvedčenia o oslobodení od dane sa v návrhu takisto stanovuje zavedenie elektronického formulára.

 

Vzhľadom na uvedené informácie sa spravodajkyňa domnieva, že návrh by sa mal schváliť čo najskôr, aby Komisia mohla priniesť riešenia potrebné na boj s pandémiou COVID-19 bez zbytočných obmedzení. V tejto súvislosti spravodajkyňa navrhuje, aby návrh bol schválený bez pozmeňujúcich návrhov v súlade so zjednodušeným postupom podľa článku 52 ods. 1 rokovacieho poriadku.

 

 

****

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zmena smernice 2006/112/ES, pokiaľ ide o oslobodenia od dane pri dovoze a pri určitých dodaniach tovaru a poskytovaní služieb, ktoré sa týkajú opatrení Únie vo verejnom záujme

Referenčné dokumenty

COM(2021)0181 – C9-0132/2021 – 2021/0097(CNS)

Dátum konzultácie s Parlamentom

16.4.2021

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

ECON

26.4.2021

 

 

 

Výbory požiadané o stanoviská

 dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

26.4.2021

 

 

 

Bez predloženia stanovísk

 dátum rozhodnutia

IMCO

26.4.2021

 

 

 

Spravodajcovia

 dátum vymenovania

Irene Tinagli

22.4.2021

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

10.5.2021

Prerokovanie vo výbore

10.5.2021

 

 

 

Dátum prijatia

10.5.2021

 

 

 

Dátum predloženia

11.5.2021

 

 

Posledná úprava: 12. mája 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia