POROČILO o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede oprostitev pri uvozu in nekaterih dobavah v zvezi z ukrepi Unije v javnem interesu

  11.5.2021 - (COM(2021)0181 – C9-0132/2021 – 2021/0097(CNS)) - *

  Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
  Poročevalka: Irene Tinagli
  (Poenostavljeni postopek – člen 52(1) Poslovnika)

  Postopek : 2021/0097(CNS)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A9-0155/2021
  Predložena besedila :
  A9-0155/2021
  Razprave :
  Glasovanja :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede oprostitev pri uvozu in nekaterih dobavah v zvezi z ukrepi Unije v javnem interesu

  (COM(2021)0181 – C9-0132/2021 – 2021/0097(CNS))

  (Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

  Evropski parlament,

   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2021)0181),

   ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom (C9-0132/2021),

   ob upoštevanju člena 82 Poslovnika,

   ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A9-0155/2021),

  1. odobri predlog Komisije;

  2. poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

  3. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

  4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


  OBRAZLOŽITEV

  Direktiva o DDV v členih 143(a), (f) in 151(1)(a) določa oprostitev s pravico odbitka DDV za uvoz blaga, ki ga opravijo evropski organi, za katere se uporablja Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije, ter za dobavo blaga in opravljanje storitev tem organom. Na podlagi ustrezne razlage Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije je ta oprostitev strogo omejena na nakupe, opravljene za uradno uporabo navedenega organa EU. Ne bi se naj uporabljala za nakup blaga in storitev, ki so brezplačno na voljo državam članicam, nacionalnemu zdravstvenemu organu ali bolnišnici, saj to ne šteje za uradno uporabo. Ravno ti primeri uporabe pa lahko postanejo še posebej pomembni pri odzivanju na krize, kot je pandemija covida-19, zato so trenutno veljavne oprostitve plačila DDV nezadostne.

   

  Namen tega predloga je torej uvesti široko zasnovano oprostitev plačila DDV za primere, ko Komisija, agencija ali organ, ustanovljen v skladu s pravom Unije, blago in storitve pridobi pri izvajanju svojih pooblastil, podeljenih v javnem interesu s pravom Unije.

   

  Transakcije, ki jih pokriva oprostitev, vključujejo:

    diagnostične teste, material za testiranje, laboratorijsko opremo;

    osebno zaščitno opremo, kot so rokavice, respiratorji, maske, halje, razkužila in oprema;

    šotore, ležišča, oblačila in hrano;

    opremo za iskanje in reševanje, vreče s peskom, rešilne jopiče in napihljive čolne;

    antimikrobike in antibiotike, kemične protistrupe, sredstva za zdravljenje poškodb zaradi sevanja, antitoksine in tablete joda;

    proizvode iz krvi ali protitelesa;

    merilnike sevanja;

    razvoj, proizvodnjo in nabavo potrebnih proizvodov, raziskovalne in inovacijske dejavnosti, strateško ustvarjanje zalog proizvodov; farmacevtske licence, zagotavljanje karantenskih objektov, klinična preskušanja, razkuževanje prostorov itd.

   

  S tem predlogom bo odpravljen DDV kot stroškovni dejavnik pri programih EU. Uvedba oprostitve DDV ne bo imela negativnih posledic za proračun EU.

   

  Predlog predvideva tudi uvedbo elektronskega obrazca, da bi se zmanjšalo upravno breme, povezano z uporabo papirne različice potrdila o oprostitvi.

   

  Glede na navedeno poročevalka meni, da bi bilo treba predlog čim prej sprejeti, da bi Komisija lahko brez nepotrebnih ovir poskrbela za rešitve, ki so potrebne za spoprijemanje s pandemijo covida-19. Poročevalka zaradi trenutnih izjemnih okoliščin predlaga, da se predlog sprejme brez sprememb in v skladu s poenostavljenim postopkom iz člena 52(1) Poslovnika.

   

   

  ****


  POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

  Naslov

  Sprememba Direktive 2006/112/ES glede oprostitev pri uvozu in nekaterih dobavah v zvezi z ukrepi Unije v javnem interesu

  Referenčni dokumenti

  COM(2021)0181 – C9-0132/2021 – 2021/0097(CNS)

  Datum posvetovanja z EP

  16.4.2021

   

   

   

  Pristojni odbor

   Datum razglasitve na zasedanju

  ECON

  26.4.2021

   

   

   

  Odbori, zaprošeni za mnenje

   Datum razglasitve na zasedanju

  IMCO

  26.4.2021

   

   

   

  Odbori, ki niso podali mnenja

   Datum sklepa

  IMCO

  26.4.2021

   

   

   

  Poročevalec/-ka

   Datum imenovanja

  Irene Tinagli

  22.4.2021

   

   

   

  Poenostavljeni postopek - datum sklepa

  10.5.2021

  Obravnava v odboru

  10.5.2021

   

   

   

  Datum sprejetja

  10.5.2021

   

   

   

  Datum predložitve

  11.5.2021

   

   

  Zadnja posodobitev: 12. maj 2021
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov